Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2

#1. Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak ve yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi özellikle kullanılır?

Cevap : B. Renkli dosyalama sistemi

Doğru cevap B seçeneği olan “Renkli dosyalama sistemi”dir. Renkli dosyalama sistemi, dosyaların hızlı bir şekilde tanınmasını ve sıralanmasını sağlamak için renk kodları kullanır. Her bir renk, belirli bir kategoriye veya sınıfa işaret eder. Bu sayede, dosyaların renklerine bakarak hızlıca doğru yeri bulmak mümkün olur.

Diğer seçenekler de dosya düzenleme veya indeksleme amaçlı kullanılabilecek sistemleri temsil ediyor, ancak soruda özellikle dosyaların hızlı bulunması ve yanlış yerlere kaldırılmasını önleme açısından en etkili olanı renkli dosyalama sistemidir.

#2. I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması III. Araştırmacıların kullanabilmesi için satın alınabilmesi IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması Belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

Cevap : B. I,II,IV

 

Arşiv Belgesi Olabilme Özellikleri

Giriş: Arşiv belgeleri, bilgiyi koruma ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilme amacıyla oluşturulan belgelerdir. Bu belgeler, belirli özelliklere sahip olmalıdır. İşte, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler:

I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması: Arşiv belgesi, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmalıdır. Bu özellik, belgenin uzun vadeli değerini vurgular.

II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması: Arşiv belgesi, kurum veya birey için önemli kararların alınmasında veya belirli işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir olmalıdır.

IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması: Arşiv belgesi, içerdiği bilgilerle ilgili alanda benzersiz veya önemli bir kaynak olmalıdır. Bu özellik, belgenin diğer kaynaklardan ayrılmasını sağlar.

Sonuç: Dolayısıyla, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler I, II ve IV’tür. Bu özelliklere dayanarak doğru cevap, B seçeneği olan “I,II,IV” olarak belirlenmiştir

 

 

#3. Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tıp Hukuku

Soruda bahsedilen konuları ele alan hukuk dalı “Tıp Hukuku”dur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olan “Tıp Hukuku”dur. Tıp Hukuku, tıbbın uygulanmasından kaynaklanan çeşitli hukuki konuları içerir ve sağlık personelinin hakları, yükümlülükleri, yasal sorumlulukları, hasta hakları, ilaç hukuku gibi alanları kapsar.

#4. I. Kamu yararı gerektirdiği hallerde kişisel sağlık verileri açıklanabilir. II. Bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkı sınırsızdır. III. Kişisel bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye 7 gün önceden haber verilerek açıklanabilir. IV. Kişisel sağlık verileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Bilgi edinme hakkı kanunuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Cevap : C. I, II ve III

#5. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki etkenlerden biri olamaz?

Cevap : C. Yanlı davranma

Veri toplama ve kullanımı, doğru ve güvenilir bilgiler elde etmek için önemlidir. Ancak, bu süreçte bazı etkenlerin dikkate alınması gereklidir. Verinin nitelikli olması, toplanan bilgilerin uygun, güncel, tam ve verimli olmasıyla ilgilidir. Ancak, yanlı davranma (C) nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki olumlu etkenlerden biri değildir. Doğru bilgiler elde etmek için tarafsızlık ve objektiflik önemlidir. Yanlı davranma, veri toplama sürecinde hatalı sonuçlara ve güvenilir olmayan bilgilere neden olabilir. Bu nedenle, veri toplama ve kullanımında tarafsızlık ve objektiflik ön planda tutulmalıdır

#6. Aşağıdakilerden hangileri, hasta dosyalarının kullanım amaçlarındandır? I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu II. Arşivlemek için III.İstatistikler üretmek için IV. Tıbbı ve idari Araştırmalar V. Eğitim amaçlı

Cevap : B. I-III-IV-V

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, hasta dosyalarının kullanım amaçları belirli kriterlere dayanır. Bu amaçlar şunlardır: I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusunu takip etmek, II. Dosyaları arşivlemek, III. İstatistikler üretmek, IV. Tıbbi ve idari araştırmalarda kullanmak, ve V. Eğitim amaçları için kullanmaktır. Bu doğrultuda, doğru cevap B seçeneği olan I-III-IV-V’dir. Bu amaçlar, sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek, araştırmaları desteklemek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek için hasta dosyalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Dosya arşivleme, bu amaçlara hizmet eden bir araçtır ve bir amaç değildir.

#7. Tıbbi araştırmalar bölümü arşivin diğer bölümlerinden hangi bölüm veya bölümlerle daha yakın işbirliği içindedir?

Cevap : E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

Verilen bilgilere dayanarak, “Tıbbi araştırmalar bölümü”nün “Dosyalama ve Kodlama bölümü” ile daha yakın işbirliği içinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, doğru cevap “E. Dosyalama ve Kodlama bölümü”dür. Bu bölümler arasındaki işbirliği muhtemelen tıbbi belgelerin düzenlenmesi, kodlanması ve dosyalanması süreçleriyle ilgilidir.

#8. şağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir?

Cevap : C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi

“C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi” olarak belirlenmiş. Bu seçenek, hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir, yani sorunun doğru cevabı olabilir. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi, genellikle hasta dosyalarını düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir araçtır, ancak hasta dosyalarının arşivlenmesi için bir temel unsurdan ziyade bir araç olarak kabul edilebilir.

Diğer seçeneklere kısaca göz atalım:

A. İnsan gücü: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesinde insan gücü önemli bir rol oynar.

B. Mali imkânlar: Hasta dosyalarını saklamak ve yönetmek için gerekli altyapı ve kaynaklar mali imkânları içerir.

D. Arşiv komitesi: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesini yöneten bir komite olabilir.

E. Merkezi yerleşim alanı: Hasta dosyalarının saklanması için genellikle merkezi bir yerleşim alanı belirlenir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcılar kâğıda dayalı sistemleri tercih etmeleri sebeplerindendir?

Cevap : A. Alışkanlıklarda dolayı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, kullanıcıların kağıda dayalı sistemleri tercih etmelerinin sebepleri arasında alışkanlıkların önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu tercih, genellikle uzun yıllardır süregelen iş süreçlerine ve alışkanlıklara dayanmaktadır. Kullanıcılar, bilgi yönetimi konusundaki alışkanlıkları nedeniyle kağıt tabanlı sistemleri tercih edebilirler. Bu durum, dijitalleşmenin getirdiği avantajlara rağmen, mevcut iş akışlarının ve alışkanlıkların değişmekte zorlanmasıyla ilişkilidi

#10. Aşağıdakilerden hangisi, hasta dosyalarının kullanım alanlarından değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Hasta Dosyalarının Kullanım Alanları

Tıbbi belgeleme dersi kapsamında öğrenilen bilgiler arasında, hasta dosyalarının çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar arasında hastanenin denetiminden kredilendirme işlemlerine, iş görüşmelerinden adli vakalara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Ancak, hasta dosyalarının kullanım alanlarından biri değildir:

C. İş Görüşmelerinde

Hasta dosyalarının genellikle tedavi süreçleri, sağlık durumu ve tıbbi geçmişi ile ilgili bilgiler içerdiği düşünüldüğünde, iş görüşmelerinde bu dosyaların kullanımı uygun değildir. İş görüşmeleri genellikle adayın yetenekleri, deneyimi ve uygunluğuyla ilgilidir, bu nedenle hasta dosyalarının burada kullanılması etik ve hukuki sorunlara yol açabilir

#11. Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı hangi yönetmelik yönerge kapsamındadır?

Cevap : A. Hasta Hakları Yönetmeliği

Bu soruda “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” hangi yönetmelik veya yönerge kapsamında bulunmaktadır sorusuna verilen cevap “A. Hasta Hakları Yönetmeliği” olarak belirtilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği, hasta haklarını düzenleyen bir yönetmelik olarak sağlık sektöründe önemli bir role sahiptir.

Bu yönetmelik, hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları belirler. Kayıtları inceleme ve düzeltme hakkı da bu haklardan biridir. Hastalar, kendi sağlık bilgilerini inceleme ve yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu da sağlık kuruluşlarının hasta kayıtlarıyla ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri sağlamalarını sağlar.

Sonuç olarak, “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir

#12. Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Cevap : A. Hammurabi Kanunları

“Tıp Pratiğinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Ceza Sistemi: Hammurabi Kanunları”

Tıp pratiğinde etik ve standartlara uyum, tarihsel olarak çeşitli medeniyetlerde düzenlenmiş ve cezalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda, Hammurabi Kanunları, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktaları belirleyen ve ihlalleri cezalandıran önemli bir belge olarak öne çıkar. Hammurabi Kanunları, antik Mezopotamya’da hüküm süren Babilli kral Hammurabi tarafından M.Ö. 18. yüzyılda oluşturulmuştur. Bu kanunlar, tıp uygulamalarına ilişkin kuralları içermekte ve bu kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörmektedir.

Örneğin, hastaların haklarına saygı göstermeyen veya yanlış tedavilere başvuran hekimlere çeşitli cezalar getirilmiştir. Hammurabi Kanunları, tıp alanında etik ve standartların korunması adına belirli bir düzeni sağlamış ve bu alanda yapılan uygulamalara yönelik ilk cezai düzenlemelerden biri olarak tarihsel öneme sahiptir.

Bu nedenle, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezaların ilk kez Hammurabi Kanunları’nda yer aldığı söylenebilir. Bu antik metin, tıp etiği ve uygulamalarının tarihsel evrimine ışık tutan önemli bir belge olarak günümüze ulaşmıştır.”

#13. DİCOM 3,0 çıkışı hangi sistemlerde olmaktadır?

 

Cevap : B. Radyoloji enformasyon sistemleri

Sorunuz Tıbbi Belgeleme dersine ait bir konuyu içeriyor gibi görünüyor. Sorunuzda bahsedilen DICOM 3.0 çıkışının hangi sistemlerde olduğunu sormuşsunuz. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgi paylaşımını standartlaştıran bir iletişim protokolüdür.

Bu bağlamda, DICOM 3.0 çıkışı genellikle B. Radyoloji enformasyon sistemlerinde bulunur. Bu sistemler, radyolojik görüntüleme cihazlarından elde edilen tıbbi görüntülerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için kullanılır. Dolayısıyla, doğru seçenek B seçeneği olacaktır.

#14. Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına imkan sağlayan hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

 

Sorunun doğru cevabı “D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” olarak belirtilmiştir. Bu yönerge, tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir

#15. Aşağıdakilerden hangisi hastayı tanımlayan sosyoekonomik verilerden biri değildir?

Cevap : E. Hastanın şikayetleri

Hastaların Tanımlanmasında Sosyoekonomik Veriler

Günümüzde sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık durumlarını değerlendirmek ve doğru bir tanı koymak için çeşitli verileri kullanmaktadır. Bu veriler arasında hastaların sosyoekonomik durumları da önemli bir yer tutar. Ancak, hastaların tanımlanmasında kullanılan sosyoekonomik veriler arasında bir istisna bulunmaktadır.

Verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri bulma göreviyle karşı karşıyayız. İsim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgiler genellikle hastanın sosyoekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunabilir. Ancak, hastanın şikayetleri, kişinin maddi durumu, mesleği veya diğer sosyoekonomik faktörleri hakkında doğrudan bilgi vermez.

Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri seçmek gerekiyorsa, doğru cevap “E. Hastanın şikayetleri” olacaktır. Şikayetler genellikle belirli bir hastalığın veya durumun semptomlarını ifade eder, ancak hastanın sosyoekonomik durumu hakkında spesifik bilgiler sağlamaz. Bu nedenle, doktorlar genellikle isim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi diğer sosyoekonomik verilere odaklanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yaparlar.

#16. Aşağıdakilerden hangisi hasta indeksinin temel kullanım amacıdır?

Cevap : D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak

Bu sorunun doğru cevabı genellikle D seçeneği olan “Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak”tır. Hasta indeksi, hastaların tıbbi kayıtlarını düzenli bir şekilde depolayan ve bu bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişim sağlayan bir sistemdir. Hastane personeli, hastanın tedavi sürecini takip etmek, doğru teşhis koymak ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak için hastaya ait bilgilere kolayca erişebilmelidir. Bu nedenle, hasta indeksinin temel amacı genellikle hastaya ait bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak olarak kabul edilir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamına girmez?

Cevap : E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

Sorunuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki bir dersle ilgili. Özel hayatın gizliliği ve korunması, tıbbi bilgilerin paylaşılması konusunda önemli bir ilkedir. Bu bağlamda, aşağıda verilen seçenekler arasında özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına daha fazla dokunan seçeneğin “E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi” olduğunu söyleyebilirim.

Diğer seçenekler genellikle kişisel tıbbi bilgileri içerir ve bu bilgiler genellikle özel ve gizli tutulmalıdır. Ancak hastalığın bilimsel olarak incelenmesi, genelde araştırma amaçlı olduğu için bu süreçte belirli gizlilik önlemleri alınabilir ve hastanın kimliği genellikle gizli tutulabilir.

Bu konuda belirli kurallar ve yasal düzenlemeler bulunabilir, bu nedenle sorunuzun cevabı, ilgili yasa ve düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönlerden değildir?

Cevap : E. Güvenlik

 

Bu soru, tıbbi belgelemenin kâğıda dayalı kayıtlarının zayıf yönleriyle ilgilidir. İşte verilen seçeneklerin açıklamaları:

A. İçerik: Kâğıda dayalı kayıtların içeriği eksik, hatalı veya eksik olabilir. Bu durum, bilgilerin doğruluğunu ve tamamlanmışlığını etkileyebilir.

B. Format: Belgeleme formatının düzenli olmaması, bilgilerin doğru bir şekilde iletilmesini zorlaştırabilir. Doğru formatta kaydedilmemiş bilgiler anlaşılabilirliği azaltabilir.

C. Erişim: Kâğıda dayalı kayıtların dijital ortamda saklanmaması, bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişimi zorlaştırabilir. Kağıt kayıtların fiziksel olarak depolanması ve düzenlenmesi zaman alabilir.

D. Bütünlük: Kâğıt üzerindeki kayıtların bütünlüğü zor olabilir. Kağıt üzerindeki bilgilerin bozulma, kaybolma veya değiştirilme riski vardır.

E. Güvenlik: Bu soruda “Güvenlik” zayıf yönler arasında değildir. Ancak, kâğıda dayalı kayıtların dijital ortama göre güvenlik riskleri daha yüksek olabilir. Fiziksel olarak depolanan kağıtların kaybolma veya yetkisiz erişim riski bulunabilir.

Bu nedenle, verilen seçenekler arasında “Güvenlik” (E) kâğıda dayalı kayıtların zayıf yönü olarak değerlendirilmemiştir

 

#19. Arşivle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.

Verilen ifadeler arasında yanlış olanı belirlemek için her bir seçeneği kontrol edelim:

“Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.” Bu ifade yanlıştır. çünkü arşiv depolarının güneş ışığına maruz kalması, içerideki belgelerin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda, arşiv depolarının güneş ışığından korunması daha iyi bir uygulamadır. Dolayısıyla, A şıkkı yanlıştır

B. Arşivde gerekli olan klimatizasyon (iklimleme) sistemi kurulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin uzun ömürlü olması için uygun sıcaklık ve nem seviyelerini sağlamak önemlidir.

C. Arşivde fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihazlar kullanılmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü yüksek rutubet, belgelerin zarar görmesine neden olabilir.

D. Arşivdeki rutubet P-60 arasında tutulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin korunması için uygun rutubet seviyeleri önemlidir.

E. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı arşiv depoları dezenfekte edilmelidir. – Bu ifade de doğrudur çünkü mikroorganizmaların çoğalması, belgelerin bozulmasına yol açabilir

#20. Aşağıdakilerden hangisi veri toplamanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kar elde etme

Veri toplamanın amaçlarından biri olarak “Kar elde etme” seçeneği doğru değildir. Veri toplama genellikle kaliteli hasta bakımı, idari karar verme, tıbbi bakıma karar verme ve hizmet maliyetini belirleme gibi sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilir. “Kar elde etme” ise genellikle işletme veya ticari faaliyetlerle ilgili bir hedeftir, ancak sağlık sektöründeki temel amaçlar arasında yer almaz

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Tıbbi Belgeleme: Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Tıbbi belgeleme, sağlık sektöründe temel bir süreçtir ve hasta dosyaları, sağlık hizmetinin sunumunda önemli bir rol oynar. SAK101U Tıbbi Belgeleme dersinin Ünite-2’sinde ele alınan “Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları” konusu, sağlık kurumları için bilgi yönetiminin temelini oluşturur. Bu konuyu anlamak, hasta bakımının kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerini daha etkili hale getirmek adına kritiktir.

Hasta dosyalarının kullanım amaçları arasında belirtilen seçeneklerin incelenmesiyle başlayalım:

Hasta Dosyalarının Kullanım Amaçları: I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu II. İstatistikler üretmek için IV. Tıbbi ve idari Araştırmalar V. Eğitim amaçlı

Bu amaçlar, hastanın gelecekteki tedavileri için bilgi sağlamaktan, istatistiksel verilerin analizine ve tıbbi araştırmalara kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bu bilgiler, hastane yönetimi, sağlık politikaları ve eğitim programları için önemli kaynaklardır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Hasta Dosyaları

Hasta dosyaları, hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerin bilgilerini içeren belge topluluğudur. Bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanlar, hasta dosyalarının temelini oluşturur. Bu belgeler, tedavi süreçlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Hasta Dosyalarının Kullanım Alanları

Hasta dosyalarının kullanım alanları çeşitlidir. Hastanenin denetiminden başlayarak, kredilendirme işlemleri, adli vakalar ve mahkemelerde hukuk davaları gibi farklı alanlarda kullanılır. Ancak, iş görüşmelerinde kullanılmamaktadır.

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi’ne Göre Formlar

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, hasta dosyalarında bulunması gereken belirli formları belirtir. Örneğin, hasta giriş kâğıdı, hasta tabelası, derece kâğıdı ve çıkış özet/epikriz gibi belgeler, standart kayıt tutma süreçlerini düzenler.

Kâğıda Dayalı Sistemler ve Kullanıcı Tercihleri

Kullanıcılar, kâğıda dayalı sistemleri tercih etmelerini çeşitli faktörlere dayandırabilirler. Alışkanlıklar, maliyet, yasal düzenlemeler ve hastane yönetiminin yaklaşımı gibi etkenler, bu tercihleri şekillendirebilir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Hasta Dosyaları

Özel Hastaneler Yönetmeliği, özel hastanelerde kullanılması gereken belirli formları belirler. Hasta kabul kâğıdı, tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı gibi belgeler, özel sağlık kurumlarının düzenlemelerine uygun olarak tutulmalıdır.

Kâğıda Dayalı Kayıtların Zayıf Yönleri

Kâğıda dayalı kayıtların bazı zayıf yönleri, içerik, format, erişim ve bütünlük gibi faktörlere dayanabilir. Ancak, güvenlik bu zayıf yönler arasında bulunmamaktadır.

Elektronik Hasta Kayıtları ve Ek Önlemler

Elektronik hasta kayıtları, kriz yönetimi, yedekleme, veri tabanı güvenliği ve şifreleme gibi ek önlemleri gerektirir. Bu önlemler, bilgi güvenliğini sağlamak adına önemlidir.

DICOM 3.0 ve Sistemler

DICOM 3.0 çıkışı, özellikle radyoloji enformasyon sistemlerinde bulunmaktadır. Bu standart, tıbbi görüntülerin dijital iletişimini standardize etmek amacıyla kullanılır.

Hasta Dosyalarının Kullanıcıları ve Kullanım Alanları

Hasta dosyaları, devlet hizmetlerinden mahkemelere, emniyet soruşturmalarından sigorta kullandırılmasına kadar çeşitli kullanıcılar ve kullanım alanlarına sahiptir.

Sonuç olarak, Tıbbi Belgeleme dersinde işlenen konular, sağlık sektöründeki bilgi yönetimi ve hasta dosyalarının önemini vurgular. Elektronik hasta kayıtları, bilgi güvenliği önlemleri ve tıbbi belgeleme standartları, sağlık hizmetlerini daha etkili ve güvenilir kılmak adına önemli bir rol oynar. Bu konular, sağlık profesyonelleri ve yöneticileri için temel bilgiler sunar ve sağlık sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

1 Aşağıdakilerden hangileri, hasta dosyalarının kullanım amaçlarındandır?
I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu
II. Arşivlemek için
III.İstatistikler üretmek için
IV. Tıbbı ve idari Araştırmalar
V. Eğitim amaçlı

A. I-III-IV
B. I-III-IV-V
C. I-II-III-IV
D. I-II-IV-V
E. I-II-III-IV-V

Cevap : B. I-III-IV-V

2 Hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu hangisidir?

A. Hasta dosyası
B. Tıbbi doküman
C. Tıbbi dokümantasyon
D. Doküman
E. Dokümantasyon

Cevap : A. Hasta dosyası

3 Aşağıdakilerden hangisi, hasta dosyalarının kullanım alanlarından değildir?

A. Hastanenin denetiminde
B. Kredilendirme işlemlerinde
C. İş görüşmelerinde
D. Adli vakalarda
E. Mahkemelerde hukuk davalarında

Cevap : C. İş görüşmelerin

4 Aşağıdakilerden hangisi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

A. Hasta Giriş Kâğıdı (Form: 60)
B. Hasta Tabelası (Form: 51)
C. Derece Kâğıdı (Form: 61)
D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi
E. Çıkış Özet/Epikriz (Form: 67)

Cevap : D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi

5 Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcılar kâğıda dayalı sistemleri tercih etmeleri sebeplerindendir?

A. Alışkanlıklarda dolayı
B. Ucuz olmasından dolayı
C. Yasal düzenlemelerin yetersizliğinde dolayı
D. Hastaların izin vermemesinden dolayı
E. Hastane yönetimin yaklaşımından dolayı

Cevap : A. Alışkanlıklarda dolayı

6 Aşağıdakilerden hangisi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

A. Hasta kabul kâğıdı
B. Tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı
C. Hasta tabelası
D. Derece kâğıdı
E. Diyet yemekleri listesi

Cevap : E. Diyet yemekleri listesi

7 Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönlerden değildir?

A. İçerik
B. Format
C. Erişim
D. Bütünlük
E. Güvenlik

Cevap : E. Güvenlik

8 Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıtlarının ilişkin alınması gerekeni ek önlemlerinden değildir?

A. Kriz / acil durum yönetimi
B. Bilgi sistemlerinde yedekleme
C. Veri tabanı güvenliği
D. Doğrulama
E. Şifreleme

Cevap : D. Doğrulama

9 DİCOM 3,0 çıkışı hangi sistemlerde olmaktadır?

A. Laboratuvar enformasyon sistemleri
B. Radyoloji enformasyon sistemleri
C. Eczane enformasyon sistemleri
D. Bilgisayar Destekli Hasta Takip Sistemleri
E. Yönetici bilgi sistemleri

Cevap : B. Radyoloji enformasyon sistemleri

10 Aşağıdakilerden hangisi Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından değildir?

A. Devlet hizmetlerinde
B. Mahkemelerde, adli vakalarla
C. Normal resmi yazışmalarda
D. Emniyet soruşturmalarında
E. Sigorta ku

Cevap : C. Normal resmi yazışmalarda

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Content is protected !!