Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangileri, hasta dosyalarının kullanım amaçlarındandır? I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu II. Arşivlemek için III.İstatistikler üretmek için IV. Tıbbı ve idari Araştırmalar V. Eğitim amaçlı

Cevap : B. I-III-IV-V

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, hasta dosyalarının kullanım amaçları belirli kriterlere dayanır. Bu amaçlar şunlardır: I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusunu takip etmek, II. Dosyaları arşivlemek, III. İstatistikler üretmek, IV. Tıbbi ve idari araştırmalarda kullanmak, ve V. Eğitim amaçları için kullanmaktır. Bu doğrultuda, doğru cevap B seçeneği olan I-III-IV-V’dir. Bu amaçlar, sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek, araştırmaları desteklemek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek için hasta dosyalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Dosya arşivleme, bu amaçlara hizmet eden bir araçtır ve bir amaç değildir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi hasta indeksinin temel kullanım amacıdır?

Cevap : D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak

Bu sorunun doğru cevabı genellikle D seçeneği olan “Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak”tır. Hasta indeksi, hastaların tıbbi kayıtlarını düzenli bir şekilde depolayan ve bu bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişim sağlayan bir sistemdir. Hastane personeli, hastanın tedavi sürecini takip etmek, doğru teşhis koymak ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak için hastaya ait bilgilere kolayca erişebilmelidir. Bu nedenle, hasta indeksinin temel amacı genellikle hastaya ait bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak olarak kabul edilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönlerden değildir?

Cevap : E. Güvenlik

 

Bu soru, tıbbi belgelemenin kâğıda dayalı kayıtlarının zayıf yönleriyle ilgilidir. İşte verilen seçeneklerin açıklamaları:

A. İçerik: Kâğıda dayalı kayıtların içeriği eksik, hatalı veya eksik olabilir. Bu durum, bilgilerin doğruluğunu ve tamamlanmışlığını etkileyebilir.

B. Format: Belgeleme formatının düzenli olmaması, bilgilerin doğru bir şekilde iletilmesini zorlaştırabilir. Doğru formatta kaydedilmemiş bilgiler anlaşılabilirliği azaltabilir.

C. Erişim: Kâğıda dayalı kayıtların dijital ortamda saklanmaması, bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişimi zorlaştırabilir. Kağıt kayıtların fiziksel olarak depolanması ve düzenlenmesi zaman alabilir.

D. Bütünlük: Kâğıt üzerindeki kayıtların bütünlüğü zor olabilir. Kağıt üzerindeki bilgilerin bozulma, kaybolma veya değiştirilme riski vardır.

E. Güvenlik: Bu soruda “Güvenlik” zayıf yönler arasında değildir. Ancak, kâğıda dayalı kayıtların dijital ortama göre güvenlik riskleri daha yüksek olabilir. Fiziksel olarak depolanan kağıtların kaybolma veya yetkisiz erişim riski bulunabilir.

Bu nedenle, verilen seçenekler arasında “Güvenlik” (E) kâğıda dayalı kayıtların zayıf yönü olarak değerlendirilmemiştir

 

#4. Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Bilgi paylaşılamaz.

bu ifadeler bilgi güvenliği prensipleriyle ilgili temel kavramları içeriyor. Sorunuzda verilen doğru cevap, “E. Bilgi paylaşılamaz” olarak belirtilmiş. Bu, özellikle tıbbi belgeleme ve bilgi güvenliği bağlamında önemlidir çünkü hassas tıbbi bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Bu tür bilgilerin izinsiz paylaşılması veya ifşa edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir.

#5. Klinik veriler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E. Sigorta ödemeleri

Klinik Verilerde Bulunmayan: Sigorta Ödemeleri

Sağlık sektöründe, hastaların tedavi süreçlerini yönlendirmek ve kayıtlarını düzenlemek adına klinik veriler kritik bir rol oynar. Ancak, klinik verilere dâhil edilmeyen belirli bilgiler de bulunmaktadır. Bu noktada, teşhis yöntemlerinden patoloji raporlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan klinik veriler içinde sigorta ödemeleri bulunmaz. Sigorta ödemeleri genellikle finansal kayıtlar arasında yer alırken, klinik veriler daha çok teşhis ve tedaviye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, klinik verilerin odaklandığı sağlık bilgileri, hastaların doğru tedavi almasını ve sağlık profesyonellerinin etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu nedenle, klinik verilerde bulunmayan unsurlar arasında sigorta ödemeleri öne çıkmaktadır.

#6. I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Kişisel veriler ve bilişim suçlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Yalnız IV

Verilen ifadeleri incelediğimizde:

I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. Bu ifade, hastanın yazılı izni olmadan tıbbi amaçlar için öğrenilen bilgilerin kullanılabileceğini belirtiyor.

II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. Bu ifade, bilgilerin toplantılarda ve yayınlarda açıklanabileceğini belirtiyor.

III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. Bu ifade, mesleki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ifade, hastanın kişisel verilerinin yazılı izin olmadan kullanılamayacağını belirtiyor

#7. Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak ve yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi özellikle kullanılır?

Cevap : B. Renkli dosyalama sistemi

Doğru cevap B seçeneği olan “Renkli dosyalama sistemi”dir. Renkli dosyalama sistemi, dosyaların hızlı bir şekilde tanınmasını ve sıralanmasını sağlamak için renk kodları kullanır. Her bir renk, belirli bir kategoriye veya sınıfa işaret eder. Bu sayede, dosyaların renklerine bakarak hızlıca doğru yeri bulmak mümkün olur.

Diğer seçenekler de dosya düzenleme veya indeksleme amaçlı kullanılabilecek sistemleri temsil ediyor, ancak soruda özellikle dosyaların hızlı bulunması ve yanlış yerlere kaldırılmasını önleme açısından en etkili olanı renkli dosyalama sistemidir.

#8. İlk hasta dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar

 

Tıbbın geçmişi, insanlık tarihindeki çeşitli medeniyetlerin sağlıkla ilgili bilgilerini içerir. Tıp tarihine dair en eski belgelerden biri, Mısır’da bulunan Kahun Papirüsü’dür. Bu papirüs, Mısır’ın tıbbi uygulamalarını ve hastalıklarla ilgili bilgileri içermektedir. Ancak, tıbbın kökenlerine dair bir başka önemli kaynak da Epidaurus Mabedi’nde bulunan sütunlardır.

İlk hasta dosyasının hangi kaynaktan geldiği konusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Ancak, en doğru cevap olarak kabul edilen Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlar, tıp tarihindeki erken dönem uygulamalarını ve hastalıklarla mücadele yöntemlerini yansıtan önemli bir arkeolojik bulgu olarak öne çıkmaktadır. Bu sütunlar, antik Yunan dönemindeki sağlık uygulamalarına ve hastalıkların tedavisine dair değerli bilgiler içermektedir. Bu nedenle, ilk hasta dosyasının kökeni konusunda en güvenilir kaynaklardan biri Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlardır.

#9. şağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir?

Cevap : C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi

“C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi” olarak belirlenmiş. Bu seçenek, hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir, yani sorunun doğru cevabı olabilir. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi, genellikle hasta dosyalarını düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir araçtır, ancak hasta dosyalarının arşivlenmesi için bir temel unsurdan ziyade bir araç olarak kabul edilebilir.

Diğer seçeneklere kısaca göz atalım:

A. İnsan gücü: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesinde insan gücü önemli bir rol oynar.

B. Mali imkânlar: Hasta dosyalarını saklamak ve yönetmek için gerekli altyapı ve kaynaklar mali imkânları içerir.

D. Arşiv komitesi: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesini yöneten bir komite olabilir.

E. Merkezi yerleşim alanı: Hasta dosyalarının saklanması için genellikle merkezi bir yerleşim alanı belirlenir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluktur?

Cevap : D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk

Bu ifadeye göre, tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumlulukla ilgili sorulan sorunun doğru cevabı “D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk” olarak verilmiş. Yani, sağlık hizmetinin verilmemesi durumunda ortaya çıkan sorumluluktan bahsediliyor

#11. I. Özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur. II. Veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kurtarılması sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeleri sıra ile tanımlar?

Cevap : A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi

Veri Tabanları ve Yönetim Sistemleri

Veri tabanları, özel bir amacı karşılamak üzere toplanan verilerin depolanması ve yönetilmesi için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, bilgilerin düzenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca kurtarılmasını sağlar. Bu süreç, veri tabanı yönetim sistemleri tarafından yönetilir.

Yukarıdaki ifadeler ışığında, veri tabanları ve yönetim sistemleri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlayan seçenek “A. Veri tabanı – veri tabanı yönetim sistemi” olarak belirlenmiştir. Bu, veri tabanlarının amaçlarına ulaşmak için kullanılan spesifik bir yönetim sistemini vurgular.

#12. Aşağıdakilerden hangisinde hasta dosyaları mahkemelerde belge olarak kullanılmaz?

Cevap : D. Boşanma Davaları

Soru, hangi durumda hasta dosyalarının mahkemelerde belge olarak kullanılamayacağını sormaktadır, ve doğru cevap “D. Boşanma Davaları”dır.

Hasta dosyaları genellikle hastanın özel sağlık bilgilerini içerir ve bu bilgilerin gizliliği önemlidir. Ancak, bu dosyalar bazı hukuki durumlarda mahkemelerde belge olarak kullanılabilir. Örneğin:

A. Sigorta Davaları: Sağlık durumu sigorta taleplerini desteklemek için belge olarak kullanılabilir.

B. İşçilerin Tazminat Davaları: İşyerinde meydana gelen olaylarla ilgili sağlık durumu belgelemesi yapılabilir.

C. Kişisel Zarar Davaları: Kişinin sağlık durumu, bir kişisel zarar davasında delil olarak kullanılabilir.

E. Vasiyetname Davaları: Sağlık durumu, bir kişinin vasiyetini yapma yeteneğini değerlendirmek için önemli olabilir.

Ancak, D. Boşanma Davaları’nda hasta dosyalarının kullanılması daha spesifik durumları içerebilir ve bu durum genellikle mahkeme tarafından sağlık durumuyla ilgili hassas bilgilerin açıklanmasının gerekli olmadığı durumları kapsar. Boşanma davalarında, genellikle tarafların mal varlığı, velayet veya maddi durum gibi konular ele alınır, bu nedenle sağlık durumu genellikle bu tür davaların merkezinde yer almaz

#13. Aşağıdakilerden hangisi, hasta dosyalarının kullanım alanlarından değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Hasta Dosyalarının Kullanım Alanları

Tıbbi belgeleme dersi kapsamında öğrenilen bilgiler arasında, hasta dosyalarının çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar arasında hastanenin denetiminden kredilendirme işlemlerine, iş görüşmelerinden adli vakalara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Ancak, hasta dosyalarının kullanım alanlarından biri değildir:

C. İş Görüşmelerinde

Hasta dosyalarının genellikle tedavi süreçleri, sağlık durumu ve tıbbi geçmişi ile ilgili bilgiler içerdiği düşünüldüğünde, iş görüşmelerinde bu dosyaların kullanımı uygun değildir. İş görüşmeleri genellikle adayın yetenekleri, deneyimi ve uygunluğuyla ilgilidir, bu nedenle hasta dosyalarının burada kullanılması etik ve hukuki sorunlara yol açabilir

#14. Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcılar kâğıda dayalı sistemleri tercih etmeleri sebeplerindendir?

Cevap : A. Alışkanlıklarda dolayı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, kullanıcıların kağıda dayalı sistemleri tercih etmelerinin sebepleri arasında alışkanlıkların önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu tercih, genellikle uzun yıllardır süregelen iş süreçlerine ve alışkanlıklara dayanmaktadır. Kullanıcılar, bilgi yönetimi konusundaki alışkanlıkları nedeniyle kağıt tabanlı sistemleri tercih edebilirler. Bu durum, dijitalleşmenin getirdiği avantajlara rağmen, mevcut iş akışlarının ve alışkanlıkların değişmekte zorlanmasıyla ilişkilidi

#15. Tıbbi araştırmalar bölümü arşivin diğer bölümlerinden hangi bölüm veya bölümlerle daha yakın işbirliği içindedir?

Cevap : E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

Verilen bilgilere dayanarak, “Tıbbi araştırmalar bölümü”nün “Dosyalama ve Kodlama bölümü” ile daha yakın işbirliği içinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, doğru cevap “E. Dosyalama ve Kodlama bölümü”dür. Bu bölümler arasındaki işbirliği muhtemelen tıbbi belgelerin düzenlenmesi, kodlanması ve dosyalanması süreçleriyle ilgilidir.

#16. I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. Tıbbi bilgi ve kullanımıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A. I,II,III

I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. (Doğru)
II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. (Doğru)
III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. (Doğru)
IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. (Yanlış)

Doğru ifadeler I, II ve III’tür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir: A. I,II,III

#17. Sağlık kayıtları ile ilgili hakların kullanılmasının kısıtlanmasının nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

Bu soruda sağlık kayıtlarıyla ilgili hakların kısıtlanmasının nedeni soruluyor ve doğru cevap, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi olarak belirtilmiş. Bu durum, sağlık bilgilerinin gizliliğini koruma ve sadece belirli durumlar için paylaşılmasını sağlama amacını taşır. Bu tür düzenlemeler genellikle kişisel gizliliği korumak, ulusal güvenliği sağlamak, suçun soruşturulması gibi nedenlerle yapılı

#18. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi ile ilgili klinik verilerden biridir?

Cevap : D. Progres notları

Hastaların Tedavi Sürecinde Önemli Klinik Veri: Progres Notları

Hastaların tedavi sürecinde birçok faktör, sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilir. Ancak, hastanın tedavisi ile ilgili klinik veriler arasında öne çıkanlardan biri, progres notlarıdır. Progres notları, hastanın tedavi sürecindeki ilerlemesini, tepkilerini ve genel sağlık durumunu yansıtarak, sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunar.

Diğer sosyal faktörler, gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi önemli olabilir; ancak bu faktörler genellikle tedavi sürecinin doğrudan bir parçası değildir. Gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi sosyal faktörler, hastanın genel yaşam koşulları ve sosyal çevresi hakkında bilgi sağlar, ancak tedavi sürecinin spesifik bir yönünü yansıtmaz.

Öte yandan, progres notları, hastanın sağlık durumundaki değişiklikleri, tedavinin etkinliğini ve gerektiğinde yapılması gereken ayarlamaları belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri için hastanın tedavisiyle ilgili klinik veriler arasında en önemli olanı genellikle progres notlarıdır

#19. DİCOM 3,0 çıkışı hangi sistemlerde olmaktadır?

 

Cevap : B. Radyoloji enformasyon sistemleri

Sorunuz Tıbbi Belgeleme dersine ait bir konuyu içeriyor gibi görünüyor. Sorunuzda bahsedilen DICOM 3.0 çıkışının hangi sistemlerde olduğunu sormuşsunuz. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgi paylaşımını standartlaştıran bir iletişim protokolüdür.

Bu bağlamda, DICOM 3.0 çıkışı genellikle B. Radyoloji enformasyon sistemlerinde bulunur. Bu sistemler, radyolojik görüntüleme cihazlarından elde edilen tıbbi görüntülerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için kullanılır. Dolayısıyla, doğru seçenek B seçeneği olacaktır.

#20. Arşivle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.

Verilen ifadeler arasında yanlış olanı belirlemek için her bir seçeneği kontrol edelim:

“Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.” Bu ifade yanlıştır. çünkü arşiv depolarının güneş ışığına maruz kalması, içerideki belgelerin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda, arşiv depolarının güneş ışığından korunması daha iyi bir uygulamadır. Dolayısıyla, A şıkkı yanlıştır

B. Arşivde gerekli olan klimatizasyon (iklimleme) sistemi kurulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin uzun ömürlü olması için uygun sıcaklık ve nem seviyelerini sağlamak önemlidir.

C. Arşivde fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihazlar kullanılmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü yüksek rutubet, belgelerin zarar görmesine neden olabilir.

D. Arşivdeki rutubet P-60 arasında tutulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin korunması için uygun rutubet seviyeleri önemlidir.

E. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı arşiv depoları dezenfekte edilmelidir. – Bu ifade de doğrudur çünkü mikroorganizmaların çoğalması, belgelerin bozulmasına yol açabilir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans: Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Sağlık sektörü, karmaşık bir hukuki çerçeveye tabidir. Bu bağlamda, Açıköğretim Fakültesi’nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programının “SAK101U Tıbbi Belgeleme, Ünite 4: Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri” konulu dersinde ele alınan başlıklar arasında tıp hukuku, hasta dosyalarının hukuki boyutları ve sağlık kayıtlarının gizliliği gibi önemli konular bulunmaktadır.

Tıp Hukuku ve Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları ve ilaç hukuku gibi konular, tıp hukuku altında incelenir. Tıp hukuku, sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin etik ve yasal sorumluluklarını düzenler. Sağlık personelinin bu kurallara uymaması durumunda, hukuki sorumlulukları söz konusu olabilir.

Sağlık Hizmeti Verilmemesinden Kaynaklanan Sorumluluk

Tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluklar arasında sağlık hizmeti verilmemesinden kaynaklanan sorumluluk da yer almaktadır. Bu durum, hastaya gerekli sağlık hizmetinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde sunulmaması durumunda ortaya çıkabilir. Hasta dosyalarındaki eksiklikler veya hatalar, sağlık personelinin yasal sorumluluğunu etkileyebilir.

Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması, sağlık kayıtlarının önemli bir yasal boyutudur. Hasta dosyalarında yer alan bilgilerin gizliliği, hastanın temel haklarından biridir. Ancak, bilimsel araştırmalar için hastalık bilgilerinin kullanılması, bu gizliliği sınırlayabilir. Bu durum, hastalığın bilimsel olarak incelenmesiyle ilgili hukuki çerçevenin önemini ortaya koyar.

Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Hukuki İlkeler

Hasta dosyalarındaki kişisel verilerin kullanımına dair hukuki ilkeler, genellikle hastanın yazılı izni olmadan bu bilgilerin kullanılamayacağını belirtir. Ancak, bilgilerin toplantı ve yayınlarda açıklanabilir olması, mesleki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılabilmesine olanak tanır. Bu durumda, hastanın mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin gizliliği ön planda tutulmalıdır.

Bilgi Edinme Hakkı ve Sağlık Verileri

Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile ayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak(yazılı rıza önemli bir detaydır.) koşuluyla çıklanabilir.

Sağlık Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması ve Bilgi Güvenliği

06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığı 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ile özellikle e-sağlık uygulamalarından dolayı oluşabilecek hasta mahremiyetini bozacak uygulamalar konusunda yapılması gerekenleri sağlık kurumlarına duyurmuştur.

Bilgi Güvenliği İlkeleri

Bilgi güvenliği, sağlık sektöründe özellikle önemli bir konudur. Bilginin kime ait olduğunun belirlenmesi, bütünlüğünün korunması ve gizliliğinin sağlanması, sağlık kurumlarının bilgi güvenliği politikalarının temel ilkeleridir. Ancak, bilgi paylaşımı da gerektiğinde yapılabilmelidir.

Hasta Hakları ve Kayıtların İncelenmesi

Hasta hakları, tıbbi kayıtların incelenmesi hakkını da içerir. Hasta, kendi sağlık kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir ve bu kayıtların düzeltilmesini isteme hakkına da sahiptir. Bu haklar, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Hasta Dosyalarının Mahkemelerde Kullanılabilirliği

Hasta dosyalarının mahkemelerde belge olarak kullanılabilirliği, davalara bağlı olarak değişebilir. Boşanma davalarında hasta dosyalarının kullanılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, diğer dava türlerinde, örneğin sigorta davaları veya işçilerin tazminat davalarında hasta dosyaları belge olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, sağlık kayıtlarının hukuki yönlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin bu hukuki çerçeveyi anlamaları, etik kurallara uyum sağlamaları ve hasta haklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

1 Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tıp Hukuku
B. Sağlık Hukuku
C. Adli Hukuk
D. Medikal Hukuk
E. Tıbbi Hukuk

Cevap : A. Tıp Hukuku

2 Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluktur?

A. Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk
B. Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk
C. Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk
D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk
E. Kişisel kayıtların mahremiyetinden doğan sorumluluk

Cevap : D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk

3 Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamına girmez?

A. Hastalığının ne olduğu bilgisi
B. Kullandığı ilaçların bilgisi
C. Kendisine uygulanan tedavi bilgisi
D. Tahlil ve görüntüleme sonuçları
E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

Cevap : E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

4 I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir.
II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir.
III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir.
IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz.
Kişisel veriler ve bilişim suçlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Yalnız III
B. Yalnız IV
C. III ve IV
D. I, II ve III
E. I, II, III ve IV

Cevap : B. Yalnız IV

5 I. Kamu yararı gerektirdiği hallerde kişisel sağlık verileri açıklanabilir.
II. Bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkı sınırsızdır.
III. Kişisel bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye 7 gün önceden haber verilerek açıklanabilir.
IV. Kişisel sağlık verileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Bilgi edinme hakkı kanunuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A. Yalnız IV
B. I ve IV
C. I, II ve III
D. I, III ve IV
E. I, II, III ve IV

Cevap : C. I, II ve III

6 Sağlık kayıtları ile ilgili hakların kullanılmasının kısıtlanmasının nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Ulusal güvenlik
B. Kamu emniyeti
C. Suç işlenmesinin önlenmesi
D. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması
E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

Cevap : E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

7 Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına imkan sağlayan hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında ki Kanun
B. 1975 yılında çıkarılan Devlet Arşiv Yönetmeliği
C. 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında ki Yönetmelik
D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
E. 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında ki Kanun

Cevap : D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

8 Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bilginin kime ait olduğu belirlenmelidir.
B. Bilginin bütünlüğü korunmalıdır.
C. Bilginin gizliliği sağlanmalıdır.
D. Bilginin saklanması gerekir.
E. Bilgi paylaşılamaz.

Cevap : E. Bilgi paylaşılamaz.

9 Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı hangi yönetmelik yönerge kapsamındadır?

A. Hasta Hakları Yönetmeliği,
B. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği,
C. Hastane Yönetmeliği,
D. İşletme Yönetmeliği,
E. Arşiv Yönergesi.

Cevap : A. Hasta Hakları Yönetmeliği,

10 Aşağıdakilerden hangisinde hasta dosyaları mahkemelerde belge olarak kullanılmaz?

A. Sigorta Davaları
B. İşçilerin Tazminat Davaları
C. Kişisel Zarar Davaları
D. Boşanma Davaları
E. Vasiyetname Davaları

Cevap : D. Boşanma Davaları

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -4

Editor

Editör

error: Content is protected !!