Toplam Kalite Yönetimi

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları-1
2023 Vize Soruları 2021 Final Soruları-2

Toplam Kalite Yönetimi 2021 Vize Soruları

1 ) İşletme değerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Çalışanların kıyafetleri kurumsal etkinlikler işletmedeki sloganlar marka işaretleri üründe sıklıkla kullanılan renkler gibi organizasyon kimliğini vurgulayan unsurlar önemli işletme değerleridir

2 ) Çok fazla taleple karşılaşan bir firma talepleri yetiştirmek adına tüm çalışanları ile topyekün seferber olmuş ve fazla mesailer ve yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmayı sürdürmüştür bu üretim temposuna yönetimde ayak uydurmuş ve üretim odaklı kararlar üzerinde çalışılmıştır bu süreç içerisinde rakiplerinin ürettikleri ürünler üst yönetim tarafından yeterli şekilde incelenmemiş ve yeni ürün geliştirme projeleri zamanında hayata geçirilen vermiştir uzun süreçte ise bu durum firmayı pazarda güçsüz bırakmıştır yukarıda bahsedilen durumda hangi konudaki eksiklikler meydana gelmektedir.

Cevap : Stratejik ve sistematik yaklaşım

3 ) Bir işletmede yeni bir kişisel koruyucu geliştirilmiş ancak geliştirilen ürünün mevcut üretim sisteminde imalatının çok zor ve maliyetli olacağı görülmüştür sonrasında ise her ne kadar ürün imal edilmiş olsa da imalattaki kısıtlar nedeni ile geliştirilen ürün özelliklerinden önemli tavizler verildiği anlaşılmıştır bu örnekte hangi kalite bileşenleri ile ilgili çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır?

Cevap : Tasarım kalitesi uygunluk kalitesi

4 ) Aşağıda verilenlerden hangisi ISO 9001 kalite yönetim sisteminin dayandığı temel prensiplerinden biri değildir?

Cevap : Gizlilik

5 ) Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin de genellikle kullanılan problem çözme tekniklerinden biri değildir?

Cevap :  Stok azaltımı

6 ) İşletme bünyesindeki tüm fonksiyonel işlemlerin doğru olarak nasıl yapılacağını ve sürdürebileceği ne ayrıntılı olarak tanımlar bir sürece veya konuya ait faaliyet alanlarını ve sorumluluklarını içerir. Kalite prensiplerini ve hizmetin kalitesi kontrol etme ve bu konuda güvence vermeye ilişkin çalışmaları yönetmek ve yürütmek amacıyla oluşturulan yöntemleri bildirmek üzere yayınlanan dökümanlar Iğdır kalite prensiplerine ve hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen tüm faaliyetler ile ilgili olarak ne neden nerede nasıl ne zaman kim sorularına cevap verir yukarıdaki bahesi olan kalite dökümana hangisidir.

Cevap : prosedür

7 ) Bir işyerinde oparötörlere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitimler düzenlenmektedir.Bu kapsamda bu faaliyetler hangi kalite maliyeti ile ilgilidir?

Cevap : Önleme maaliyeti

8 ) ABC firması hastanesi diğer hastanelerden farklı olarak ilk muayeneden sonraki on gün içerisindeki kontrol muayenesine ek olarak ikinci bir ücretsiz kontrol muayene hakkı tanımaktadır.Buna göre bu durum hangi kalite boyutunda fark olusturmaktadır?

Cevap : Özellikler

9 ) Kalite yönetim sistemleri ve belgeleri ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi hangileri söylenebilir?

Cevap :
I. Kalite yönetim sistem belgesi ürün ya da hizmet kalitesini ispatlayan ve belgeleyen ürün hizmet
kalitesini gösteren belgedir
II. ISO 9001 kalite yönetim sistemi farklı sektörlerde uygulanabilen dünyada en yaygın yönetim
sistemlerinden biridir
III. Kalite yönetim sistemleri müşteri memnuniyetinin tarif edildiği ürün ve hizmet kalitesini artırıcı
süreçlerin tanımlanması ve sürekli iyileştirilmesine imkan tanıyan yönetsel modeller yapılardır
I VE II

10 ) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmedeki performansı izleme ve iyileştirme de dikkate alınan temel unsurlardan değildir?

Cevap : lokasyon

11 ) Kalite yönetimi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kalite çalışmalarında özellikle önleyici çalışmalardan ziyade düzeltici çalışmalara yer verilmelidir

12 ) Bir alan araştırmasında gözlemci takımın çalıştığı gün ve saatleri ya da herhangi bir iş yükünün bölüşümünü gösteren ve özellikle veri toplamada kullanılan kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : çetele ve histogramlar

13 ) Kalite kültürü ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

Cevap : Kalite kültürünün tesis edilmesinde işletmede Yeni bir yöntem sisteminin tesis edilmesi şarttır

14 ) Kullanılan ölçüm cihazlarının göstergelerinin belirli periyotlarda ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmek için yapılan faaliyetlere kalibrasyon denilmektedir bu kapsamda bir işletme kullanmış olduğu cihazları 6 ayda bir başka bir firmaya göndererek kalibrasyonu gerçekleştirmektedir bu kapsamda oluşan maliyetler hangi kalite maliyeti sınıfına girer?

Cevap : değerlendirme maliyeti

15 ) Kalite ile ilgili Prosedür standart ve benzeri dökümanların hazırlanması ile birlikte çalışanlara eğitimlerin verilmesini ait maliyetler hangi kalite maliyeti sınıfına girmektedir?

Cevap : önleme maliyetleri

16 ) Pazarlama birimlerinin departmanlarının sorumlulukları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Müşteri beklentilerine uygun ürün için gerekli malzemeler bulur

17 ) Kano modelinin işletmelere sağladığı en temel katkı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kano modeli ile tasarlanan ürün ya da hizmeti ait özellikler değerlendirilmekte ve müşterilerin en fazla memnun olacağı özelliklerden oluşan ürün hizmeti ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır

18 ) ……….. başka kurumların ya da işletmelerin süreçlerindeki başarılı uygulamalarını sürekli ve sistematik bir şekilde takip etmek değerlendirmek ve bu uygulamalardan yararlanarak işletmenin kendi süreçlerinde değişim ve kalite iyileştirme konularında uygulanabilir hususlar üretmektedir Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : kıyaslama /benchmarking

19 ) Yukarıda verilen Canon modelinde ürün ya da hizmetin özellikleri ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir bir inşaat şirketi yeni projesinde akıllı asansörlerden Potansiyel müşterilerinin ne düşündüklerini araştırmıştır müşteriler akıllı asansörlerin çok Elzem gerekli olmadığını ancak projede yer alması durumunda da çok mutlu olacaklarını ifade etmişlerdir bu özellik kano modelinde ne tür bir özelliktir ve yukarıdaki grafikte hangi numara ile gösterilmiştir?

Cevap : Heyecan verici özellik

 

Toplam Kalite Yönetimi 2021 Vize Soruları

20 ) Kalite öncülerinden olan……… kalite yönetimini: kalite planlama, kalite kontrolü, kalite iyileştirme olmak üzere üç aşamada (kalite üçlemesi ) özetlemiştir kalite kontrolün tüm yönetimi ilgilendiren bir kavram olduğunu açıklamıştır .istatistiksel metotları ve pareto ilkesini farklı problemlerde uygulamıştır .
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Juran

21 ) Kalite araçları ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : ISO 9001 KYS içerisinde tüm kalite araçlarının kullanılması şarttır

22 ) Amortisman test maliyetleri ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ile oluşan maliyetlerdir denetim sözleşmelerinin hazırlanması ile oluşan maliyetler hangi tür kalite maliyetleri sınıfında gösterilmektedir ?

Cevap : Değerlendirme ölçme maliyetleri

23 ) Bir işyerinde operatörlere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında makine kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitimler düzenlenmektedir bu kapsamda bu faaliyetler hangi kalite maliyeti ile ilgilidir?

Cevap : Önleme maliyeti

24 ) Aşağıdakilerden hangisi sekiz temel kalite boyutundan biri değildir?

Cevap : Popülerite

25 ) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarında farklı fonksiyonel alanlardan gelen çalışanlar ile tüm risklerin eksiksiz tanımlanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Bu şekilde elektrik mekanik yapı vb farklı alanlardan gelen çalışanlar birbirlerinin göremedikleri riskleri paylaşarak risk tanımlamasına katkı vermişlerdir Yukarıda bahsedilen çalışmada hangi katkı prensibi ön plana çıkmaktadır?

Cevap : Tüm çalışanların katılımı

26 ) Toplam kalite yönetimi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kalite çalışmalarında özellikle önleyici çalışmalardan ziyade düzeltici çalışmalara yer verilmelidir.

27 ) Kalite öncülerinden en önde gelen isimlerden biri olan walter shewart hangi çalışmaları ve katkıları ile ön plana ç&#

x131;kmaktadır?

Cevap : İstatiksel kalite kontrol ve kontrol diyagramları

28 ) Bir bakım sistemi içerisinde tüm makinelerin arıza kayıtları birleştirilerek tek bir formda toplanmaktadır. Bu ne sorgulaması yapılamamakta ve hangi makinenin daha fazla üretimin durmasına neden olduğu görülememekte ilgili bir eksiklik bulunmaktadır?

Cevap : Verilere dayalı karar verme

29 ) Kalite fonksiyon göçeriminde müşterinin istek ve beklentileri ne şekilde ifade edilmektedir?

Cevap : Müşterinin sesi

30 ) ………………..çalışanlar tarafından paylaşılan, hangi faaliyet ve davranışların iyi kabul edilebilir hangilerinin ise kötü ya da kabul edilemez olduğunu belirleyen görüş ve fikirlerdir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : işletme Değerleri

31 ) Cep telefonu çok küçük arızalar yapan ve bundan dolayı şikâyet eden bir müşteri için hangi kalite boyutu problem teşkil etmektedir?

Cevap : Güvenilirlik

32 ) İşletmenin geçmişi ile ilgili özellikle kuruluşu ve başarıları ile ilgili olan gerçek-yarı gerçek ya da uydurma olaylardır. Bu olaylar çalışanların motive olmasını sağlar. Yukarıda kısaca bahsedilen olaylar işletme kültürünün hangi bileşenidir?

Cevap : Hikâye ve masallar

33 ) İlk defa alacağı bir üründe bir müşteri özellikle aklındaki firmanın ürününü tercih etmiştir. Tercihindeki gerekçe ise firmanın daha önceden bildiği far alanlardaki diğer ürünlerdeki başarısıdır. Yukarıda müşteri tercihinde hangi kalite boyutu öne çıkmıştır?

Cevap : Algılan kalite

34 ) Kalitenin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmekteydi?

Cevap : Muayene

35 ) Bir işletmenin ürettiği bir kremi kullanan müşterilerinin bir kısmında sağlık problemleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle müşteriler firmayı mahkemeye vermişlerdir. Yukarıda bahsedilen durumun sosyal medyada yayılmasıyla işletme için hangi tür maliyetlerin önemli düzeyde artması beklenir?

Cevap : Dış başarısızlık maliyeti

36 ) İç başarısızlık ve kalitesizlik maliyetleri ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

Cevap : Garanti kapsamındaki maliyetler bu sınıfta değerlendirilir

37 ) Aşağıdakilerden hangisi kalite ilgili söylenemez?

Cevap : Kalite mutlak anlamda mükemmeliyettir

38 ) Bir işletmede kazaların risk maliyetleri çıkartılmış ve 814 adet kaza tipinden 116 sının toplam maliyetin % 78 ni oluşturduğu görülmüştür.
Yukarıda bahsedilen durum hangi kalite aracı-ilkesi ile ilişkilidir ?

Cevap : Pareto

39 ) Müşterilerin satın almak istediği ürün ya da hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanması amacı ile, işletme içindeki gerçekleştirilen faaliyetler yani işletmenin teknik becerileri üzerinde yoğunlaşan, müşterinin sesinin teknik çalışmalara dönüştürülmesini sağlayan yöntemdir. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde anlaşılarak pozitif kalitenin ortaya çıkarılması, pozitif ve yeni değerler oluşturulması ve böylece müşterilerin daha fazla memnun edilmesi için kullanılabilecek bir yöntemdir. Temel olarak kalite evinden yararlanılarak müşteri beklentileri analiz edilir. Beklentilerimemnuniyeti maksimize edecek ne tür teknik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkartılır.
Yukarıda anlatılan yöntem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Kalite fonksiyon yayılımı göçerimi

Toplam Kalite Yönetimi 2021 Vize Soruları

40 ) Müşteri ürün ya da hizmette bu özelliklerin olması gerektiğini düşünmektedir. Bu özelliğin olması, müşterinin çok fazla memnun olmasını ve memnuniyet Seviyesinin çok artmasını sağlamaz. Bu özellik olmaması durumunda ise memnuniyetsizlik çok fazla azalır ve müşteri bu durumu kabullenemez. Örneğin, satın alınan akıllı bir cep telefonunun internete bağlanabilme özelliği ek bir memnuniyet oluşturmayacaktır. İnternete bağlanabilme özelliğinin olmaması ise müşteriyi önemli ölçüdeki bir memnuniyetsizliğe itmektedir.
Kano modeline göre yukarıda bahsedilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Temel özellik

41 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi temel prensiplerinden/elemanlarından biri değildir?

Cevap : Verilerden bağımsız karar verme

42 ) Rekabet koşullarının hızla arttığı günümüzde, işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak, ürün ve hizmet ……………sini arttırmak ……………..lerini düşürmek ………….
koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek zorundadırlar.
Yukarıda boş bırakışla yere gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : Kalite- maliyet-teslimat hizmet

43 ) Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası oluşan firma dışı kalitesizlik maliyetlerine örnek verilebilir?

Cevap : Nihai Kullanıcı Memnuniyetsizliği İle Oluşan Ürün İadesi

44 ) İşletme kültürü ile olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : İşletme kültürü rekabetçi koşullarda innovasyon anlamına gelmektedir

45 ) Son yıllarda farklı sektörlerde iş yapan firmalar tarafından anlaşılmıştır ki kalite anlayışında ulaşmanın yolu……………. değil ………………..dir?

Cevap : düzeltme / önleme

46 ) Kalite maliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?

I. Düşük kaliteye (kalitesizliğe ) bağlı maliyetlerden biri yeniden işleme maliyetleridir.
II. Kalite kontrol faaliyetlerinin artırılması, başarısızlık maliyetlerinin artmasına neden olur.
III. Önleme maliyetlerinin artırılması ile başarısızlık maliyetlerinin azalması beklenir.

Cevap II

47 ) Satış sonrasında ürünün müşteriye ulaştırılması ve sonrasındaki servis hizmetleri ile ilgili temel kalite bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kullanım kalitesi

48 ) Toplam kalite yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Toyoto üretim sisteminden doğmuş bir sistemdir

49 ) -……………. kaliteye ilişkin değerlerin öğrenilmesi, uygulanması, yaygınlaştırılması çabalarının hepsini kapsayan işletmedeki çalışanlar tarafından kabul gören ve paylaşılan değerler bütünüdür. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Kalite kültürü

Toplam Kalite Yönetimi

Auzef Toplam Kalite Yönetimi Auzef Toplam Kalite Yönetimi Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Auzef iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!