Turizm ve Çevre

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Final Deneme-3
2021 Final Soruları

Turizm ve Çevre

Turizm Ve Çevre Auzef Turizm ve Çevre Ders Kitabı PDF

Auzef Turizm ve Çevre Ders Kitabı

 

Turizm ve Çevre 2021 Final Soruları

Bir üretim faaliyeti olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi turizmin altyapı unsurları içinde yer

almaz?

Cevap : Anıtlar

Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerin ortaya çıktığı yerlerden biri değildir?

Cevap : Po Ovası

Aşağıdakilerden hangisi turist ve turist kabul eden bölge halkı arasında iletişim kurulmasını engelleyen etmenlerden değildir?

Cevap : Binaların mimari şekli

Doğayı ve içinde barındırdığı ekolojik ortamı, insanın içinde yaşadığı ortamı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çevre

Nepal’de doğa yürüyüşü endüstrisinin hızlı gelişmesi……..’nun nüfusunu artırarak yürüyüş yollarını yok olmasına ve kalabalıklaşmaya neden olmuştur.

Cevap : Katmundu

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin olumsuz sayılabilecek niteliklerden biri değildir?

Cevap : Sosyal İmkanlar

Şehirleşme hareketleri……. dayalı bir güçle ortaya çıkmaya başlamıştır.

Cevap : Sanayiye

İnsan çevre ilişkilerine tarihsel boyutta bakıldığında kaç temel aşamadan söz edilir?

Cevap : 3

Butler(1980)’a göre turizm sektörü etkinlik sürecinde çevre ile etkileşim açısından kaç aşamaya sahiptir?

Cevap : 7

Gelecek nesillerin turizm faaliyetlerini yapması ve yaşamasında etkili olan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İklim

Çevrenin korunması ve yerel halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahatler.” Tanımını aşağıdaki hangi kuruluş yapmıştır?

Cevap : Uluslararası Ekoturizm topluluğu.

İnsan varoluşundan bu yana doğa ile etkileşim içinde bulunmuş, insan toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynaklarının kullanılmasına bağlı olarak gelişmiştir bununla birlikte,……. İle birlikte doğanın kendini yenileme süreci bozulmaya başlamıştır.

Cevap : Sanayileşme

Sanayinin başlamasıyla kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan…….. sayısı artmıştır.

Cevap : Nüfus

Aşağıdakilerden hangisi kamp alanları ve park giriş ücretlerinden balıkçılık ve avcılığa kadar her türlü faaliyet için mutlak surette bir ücret öder?

Cevap : Turistler

Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğal bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticari üzerine bir uzlaşma olarak bilinen bu antlaşma 3 Mart 1973 yılında imzaya açılmıştır, zaman içinde çeşitli ülkeler antlaşmayı imzalamış ve 1 Temmuz 1975 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Cevap : Yok Olma Tehlikesi Olan Türler Antlaşması

Günümüzde çevre sorunlarının temelde sanayileşme, kentleşme ve…. artışı şeklinde üç nedenden kaynaklandığı görüşü hakimdir.

Cevap : Nüfus

Turistlerin gidecekleri yerin seçiminde ve kalkış sürelerinin saptanmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli belirleyicidir?

Cevap : Çevre

Aşağıdaki merkezlerin hangisi Golf sporuyla da tanınmaktadır?

Cevap : Belek

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de deniz kaplumbağalarının soyunun tükenmeye başladığı yerlerdendir?

Cevap : Fethiye

Herhangi bir turizm bölgesi yerli kültürüyle yabancıları çekiyorsa ve onlara ayrıcalıklı farklı bir ortam sağlıyorsa bu o bölgenin kültürünün yaşatılması yönünde… katkılar sağlar.

Cevap : Olumlu

…… canlı varlıklar ile bunların biyotik ve Abiyotik ortamları arasında nedensel ilişki ve etik etkileşimleri yaşamın sürekliliğini sağlayan madde ve enerji dolaşımını, kendilerini yenileyen fonksiyonel mekan bilimleri çerçevesi içinde inceleyen bilim dalı topluluğu olarak
tanımlanmaktadır.

Cevap : Ekoloji

Türkiye’deki sit alanlarının dağılışına bakıldığı zaman en fazla paya sahip olan sit alanı hangisidir?

Cevap : Arkeolojik sit alanları

Türkiye’de 2023’ün ana hedeflerinden birisi olan çevrenin korunması aşağıdaki hangi stratejide ele alınmıştır?

Cevap : Turizm

Toplum ve çevre arasındaki ilişkiler birçok araştırıcı tarafından incelenmiştir. Harper (1996) toplumların toplumsal sınıflamasını kaç gruba ayırmıştır?

Cevap : 3

I. Ağaçların kaçak ve bilinçsiz kesilmesine engel olmuştur.I
I. İzinsiz ve kaçak avlanmalara engel olunmuştur.
III. Özellikle fauna ve flora yönünden oluşacak olumsuzluklara derhal müdahale edilmiştir.
IV. Bölgesel bazda istihdam ortamı yaratılmış ve ekonomik hayata katkı sağlamıştır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri eko turizm İzinsiz ve kaçak avlanmalara engel olunmuştur?

Cevap : I – II – III – IV

Çölleşme ile savaşmak, ortak anlaşmalar ve uluslararası iş birlikleri tarafından desteklenen uzun sürekli stratejiler geliştirerek ulusal eylem programları ile kuraklığın etkilerini hafifletmek amacıyla yapılan uzlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çölleşme ile Savaşmak Uzlaşması

Aşağıdakilerden hangisi doğal turizm kaynakları arasında yer almaz?

Cevap : Antik kentler

Bir üretim faaliyeti olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi turizmin üstyapı unsurları içinde yer almaz?

Cevap : Kanalizasyon

Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelerle izin verebilecek alanlar kaçıncı dereceden koruma altındadır?

Cevap : 3. Derece

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşın’dan sonra şehirlerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

Cevap : Küçük esnaf ve zanaatkarlar önem kazanmış

Aşağıdakilerden hangisi ”zararlı atık maddeler antlaşması” amaçlarından değildir?

Cevap : Atık maddelerin çoğaltılmasını sağlamak

Fethiye’de hangi deniz canlısının soyu tükenmeye başlamıştır?

Cevap : Kaplumbağa

Doğayı ve içinde barındırdığı ekolojik ortamı, insanın içinde yaşadığı ortamı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çevre

Göller Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi dışında eylem planı kapsamında… yeni turizm kentinin araştırması ve planlama çalışmalarının tamalanması planlanmıştır.

Cevap : 10

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekoturizm faaliyetleri korunan alanlarda yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi korunan alanlardan değildir?

Cevap : Fuarlar

Safranbolu halkının %66’su kültürel alanda %….. ‘sı da ekonomik alanda turizmin yarattığı etkilerden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Cevap : 26

Bir yerleşim yerinin şehir özelliği taşıyabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin olması gerekmemektedir?

Cevap : Göçebe hayat tarzının benimsenmiş olması

Ekoturizm amacıyla gelen bir turist genel olarak aşağıdakilerden hangi düşünceye sahiptir?

Cevap : Doğa bilincine sahip olma

Aşağıdakilerden hangisi Kentleşmenin olumsuz sayılabilecek niteliklerinden biri değildir?

Cevap : Sosyal imkanlar

……….. sonra çevrenin de gözetildiği, ekolojik temelli mekânsal planlamalara ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Cevap : 1980’lerden

Aşağıdakilerden hangisi turizmin dört önemli çevresel etkisinden değildir?

Cevap : Parasal bağlantılı etkiler

Aşağıdakilerden hangisinde TURSAB’ın açılımı verilmiştir?

Cevap : Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan ve meydana geldikleri devirlerin sosyal, ekonomik vb. özelliklerini yansıtan; doğal ve insan yapısı özellikleri veya güzellikleri bakımından korunması gereken alanlardır. Yukarıda tanımı verilen terim hangisidir?

Cevap : Sit

…………. kıtasının sadece barışçıl ve iyi niyetli (uluslararası iş birliği ile bilimsel amaçlı) olarak kullanılmasını garantiye almak, bazı ülkelerin toprak istekleri ve bunun diğer ülkeler tarafından onaylanmaması sorunlarını ertelemek, kara ve deniz sınırını 60 derece güney enlemi olarak uygulayan bölgesel yönetim için uluslararası forum sağlamak temel amacı olmuştur.

Cevap : Antarktika

Aşağıdakilerin hangisi ilk yerleşmelerin ortaya çıkmasından büyük bir öneme sahiptir?

Cevap : Gür bitki örtüsü

Turizm bakanlığı ekoturizm bölgelerine varış noktalarına ulaşımı sağlamak için hangi ulaşım sisteminin gelişmesini hedeflemiştir?

Cevap : Kara

Şehir kelimesi dilimize hangi dilden gelmiştir?

Cevap : Farsça

Kültür ve Turizm Bakanlığının en yakın turizm stratejisi hangi tarihte oluşturulmuştur?

Cevap : 2023

Uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği üzerine uzlaşması olarak bilinen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hava Kirliliği Antlaşması

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!