Turizmde Etik

Turizmde Etik

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
2023 Vize Soruları

 

Turizmde Etik Vize Deneme-1

1. Hangisi Etiğin amacına alt amaçlarından biri değildir?

a) İnsan pratiğini ahlaki niteliği bakımından açıklamak,
b) Eleştirel olmayan ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinç geliştirmek,
c) Eleştiri için etik argümantasyon biçimi ve temellendirme süreçleri oluşturmak,
d) İnsanı sevmeyi öğretmektir.

Cevap : b)Eleştirel olmayan ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinç geliştirmek,

2. Toplumda yönetenler ve yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlâkîdir. ……….. şöyle der: “Öküz, yoksul kişinin kölesidir; yoksul köle de efendisinin…” ……..’ya göre toplumda her zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir, alttakiler veya güçsüzler ise yönetilir.
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?

a) Aristo
b) Sokrates
c) Konfüçyüs
d) Eflatun

Cevap : a)Aristo

3. Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış” diyen ………, çalışma ahlâkının önemi üzerinde duran düşünürlerin başında gelir. …………’e göre çalışma, mutluluğa ve refaha ulaşmanın yoludur.
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?

a) Aristo
b) Sokrates
c) Konfüçyüs
d) Eflatun

Cevap : c)Konfüçyüs

4. “Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.”
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?

a) Bernard de Mandeville
b) St. Augustinus
c) Machiavelli
d) Kant

Cevap : c)Machiavelli

5. Her yerde ve zamanda neyi yapmamız gerektiğini değil, neyi istememiz gerektiğini savunan ahlâk öğretisi. “Sana yapılmasını istemediğini, sen de başkasına yapma”
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?

a) Bernard de Mandeville
b) St. Augustus
c) Machiavelli
d) Kant

Cevap : d)Kant

6. ……….. insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötü davranışlardan uzak olmasını ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) etik
b) ahlak
c) toplum
d) vicdan

Cevap : b)ahlak

7. ……….. doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, erdem ve erdemsizliğin sistematik olarak incelendiği bir disiplindir
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) etik
b) ahlak
c) toplum
d) vicdan

Cevap : a)etik

8. Hangisi etiğin işlevlerinden biri değildir?

a) Ahlâksal bilinci geliştirmek
b) Etik kavramlara anlamlarını vermek
c) Kişilerin ve grupların ahlâksal yaşamını bir temele bağlı olarak kurmak.
d) Gelenekleri uygulamak

Cevap : d)Gelenekleri uygulamak

9. Hangisi etik kavramının ilişkili olduğu kavramlardan biri değildir?

a) Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve Töre
b) Kültür
c) Süreç
d) Değerler

Cevap : c)Süreç

10. Hangisi etik kurallara uyma konusu Amerikalı psikolog Lawrence Kohlberg’in ahlaki gelişim aşamalarından biri değildir?

a) cezadan kaçınmak için kurallara uyma
b) ödül almaya yönelik kişisel çıkar
c) bireyin kuralın doğruluğuna yani ilkeye inandığı için kurala uygun davranması
d) bireyin kurallara uymaya zorlanması

Cevap : d)bireyin kurallara uymaya zorlanması

11. ………….. insan ve doğaüstü güçler arasındaki ilişkileri temel alır; inanç temelli bir değerler ve davranış sistemi buyurur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) vicdan
b) özerklik
c) din
d) hukuk

Cevap : c)din

12. Karmaşık yapıya ve geniş içeriğe sahip olan ……….. bir toplumun kuşaktan kuşağa aktarılan değerler bütünüdür. Kişinin kimliği ve ilişkilerini yönlendiren toplumsal değer yargıları, içinde doğup büyüdüğü ortamda oluşmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) kültür
b) değer
c) vicdan
d) hukuk

Cevap : a)kültür

13. ………… insanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisidir. İnsanda doğuştan var olmayan, insanın yaşadığı toplumsal koşullarda oluşan görgü ve bilgisinin sonucudur, bir bilinç olgusudur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) kültür
b) değer
c) hukuk
d) vicdan

Cevap : d)vicdan

14. ………. insanın başkasının vesayet ve baskısında kalmadan kendi iradesiyle karar verme olanağına sahip olmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) özerklik
b) vicdan
c) özgürlük
d) değerler

Cevap : c)özgürlük

15. Mesleki davranış ilkelerinin, meslek mensuplarının karşılaştıkları, ………………çözümünde yol gösterici bir araç olabileceği öne sürülmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) etik durumların
b) etik ikilemlerin
c) etik davranışların
d) etik kavramların

Cevap : b)etik ikilemlerin

16. ……….. devlet tarafından yasalarda yazılı olarak somutlaştırılır ve maddi yaptırıma bağlanır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Hukuk kuralları
b) Etik kuralları
c) Ahlak kuralları
d) Ahlak ve etik kuralları

Cevap : a)Hukuk kuralları

17. Ortaçağ’da etik hangi düzlemde temellenir?

a) Pozitif bilim
b) Ticari temeller
c) Teolojik
d) Hedonik

Cevap : c)Teolojik

18. Hangi dönemdekitlesel üretim yapan dev firmalar ve gittikçe uluslararası nitelik kazanan şirketler iş dünyasına egemen olmuş ve iş etiği kavramının gelişime neden olmuştur?

a) İlk çağ
b) Ortaçağ
c) 1600-1700 yılları
d) 1950-1970 dönemi

Cevap : d)1950-1970 dönemi

19. Sosyal denetim (social audit) kavramı ve uygulaması hangi dönemde yaygınlık kazanmıştır?

a) Etik ve Sosyal sorumluluk dönemi
b) Etik İşletme ve Yeni Paradigmalar Dönemi
c) 2000’li Yıllar
d) 1950-1970 dönemi

Cevap : a)Etik ve Sosyal sorumluluk dönemi

20. ………… içinde hissedarlara işletmenin performansı hakkında düzenli bilgi verilir, kendileri ile ilgili düzenlemelerde onlara danışmadan karar alınmaz. Çalışanlara saygı ile yaklaşılır, katılımlarına olanak sağlanır, onlara çeşitli konularda (kişisel gelişim gibi) yardımcı olunur.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Ahlaklı bir iş ortamı
b) Seviyeli yönetim
c) Sosyal denetim
d) Etik yönetim anlayışı

Cevap : d)Etik yönetim anlayışı

Turizmde Etik Çıkmış Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi turizm sektöründe karşılaşılabilecek olan etik dışı davranışlar ve durumlar arasında yer almaz?

Cevap : Son dakika yapılan değişiklikler

2. Aşağıdakilerden hangisi ahlakilik ve özgürlük kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğini ve ahlakiliğin o

rtaya çıkmasının salt aklın kullanılmasıyla mümkün olabileceğini öne sürer?

Cevap : Kant

3. İnsan her şeyin ölçüsü olduğunu, doğruların ve yanlışların genel geçer ve insandan insana değiştiğini öne süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : protagoras

4. Hangisi kültür turizminin kaynaklarını oluşturan kültürel miras alanlarından biri değildir?

Cevap : sanat galerileri

5. Aşağıdakilerden hangisi günümüz iş dünyasında yaygın olarak görülen etik dışı davranışlardan biri değildir?

Cevap : çalışanlara işleri ile ilgili performans değerlendirmesi yapmak

6. Aşağıdaki filozoflardan hangisi amaca ulaşmak için her aracı meşru olduğunu ileri sürer?

Cevap : machilaveli

7. Ahlak terimi de Arapça “…….” kökünden türetilmiştir.

Cevap : Hulk

8. Hangisi sağ ece helal otel işletmelerinin değil, tüm otel işletmelerinin uyması gereken etik kurallardan biridir?

Cevap : müşteriye karşı dürüst olma

9. Turizm endüstrisinin birçok özelliği nedeniyle etik yaklaşım ve kurallara gereksinim duyulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi turizm endüstrisinin en temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : hizmetin ön planda olmaması

10. Turizm işletmelerinde iş etiğine aykırı davranışlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

Cevap : işletmelerde bağlılık duygusunun artmasına

11. Eko turizmde etik kurallar ihlal edildiğinde doğada aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

Cevap : biyolojik çeşitlilik

12. Aşağıdaki filozoflardan hangisi insanın temel amacının erdeme ulaşmak olduğunu ileri sürer?

Cevap : Sokrates

13. Aşağıdaki filozoflardan hangisi insan için en değerli olanın; Haz elde etmek ve acıdan kaçınmak olduğunu, mutlu olmak isteyen insanın kendi faydasına olanla, olmayanı ayırt etmesi gerektiğini ve hayatın temel amacı olarak mutluluğun ise haz ve acının belirlediği ruhun dingin olduğu zamanda. Elde edilen mutluluk olduğunu öne sürmüştür?

Cevap : epikiros

14. Hangisi kültür turizmi kapsamında kültürel varlıklara verilen zarar açısından etik dışı davranışlardan biri değildir?

Cevap : kültürel miras alanlarında hatıra fotoğrafı çektirmek

15. Aşağıdakilerden hangisi etik turizmin sosyal olumlu etkilerinden biridir?

Cevap : bireysel ve küresel farkındalık

16. Literatürde bir meslek dalının etik kuralları hakkında basılmış ilk eser olarak kabul edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :, bankacılık ve iş etiği

17. Dry otel kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : kadın erkek ayrı reaksiyon alanları bulunan otel işletmelerdir

18. 2.000 yılında tanıtılan ve iş eğitiminin anayasası olarak kabul edilen yazılı Metin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Birleşmiş Milletler küresel ilkeler sözleşmesi

19. 1.972 yılında ortaya çıkan ve 1.974 yılında ABD Başkanı Richard nixon zorunlu olarak istifa etmesiyle sonuçlanan…… adlı siyasi skandal, etik ve iş etiği konularının daha fazla dikkate alınmasına neden olduğu.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Watergate

20. Aşağıdakilerden hangisi Helenistik dönemde epikurosculuk ve septisizm ile birlikte anılan 3 felsefe okulundan birisidir?

Cevap : stoa felsefesi

21. 1900 doksanlı yıllarda işletmelerin sosyal performansını daha bütünsel bir şekilde tespit etmek amacıyla kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : dengeli puan kartı.

22. Alternatif turizm kavramının 1980 li yıllarda başlarında ortaya çıkmasının etkili olan anlayış nedir?

Cevap : politik yaklaşım

Kültürel Miras Ve Turizm

 

Turizmde Etik

Turizmde Etik Auzef Ders Kitabı

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!