Türk İktisat Tarihi

Türk İktisat Tarihi

Vize Final
Vize Online Deneme Sınavı Final Online Deneme Sınavı
Vize Soruları Final Soruları

TANIMLAR VE KAVRAMLAR

Tarihçi ekol hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sombart, List ve Schmoller önemli temsilcilerindendir.
b) Gözleme önem verir.
c) Klasik iktisadı eleştirir.
d) İktisadi incelemelerde ülkelerin tarihlerinin dikkate alınmasını savunur.
e) Homoeconomicusu savunur.

Cevap : e) Homoeconomicusu savunur.

1930’larda ortaya çıkan ve sosyal bilimler arasındaki sınırların kaldırılmasıyla toptan tarih yapılması gerektiğini savunan görüş hangisidir?

a) Annales Ekolü
b) Tarihçi Okul
c) Keynesyen İktisat
d) Kliometri
e) Hanedanlık Tarihi

Cevap : a) Annales Ekolü

Aşağıdakilerden hangisi türk iktisat tarihi çalışmalarında kullanılabilecek kaynaklardan birisi değildir?

a) Kadı sicilleri
b) Tapu tahrirleri
c) Ahkam defterleri
d) Terkin Kayıtları
e) Adaletnameler

Cevap : d) Terkin Kayıtları

Türkiye iktisat eğitiminde iktisat tarihini keşfetme özgünlüğüne sahip araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ziya Gökalp
b) Ömer Lütfi Barkan
c) Gerhard Kessler
d) Parvus Efendi
e) Tekin Alp

Cevap : b) Ömer Lütfi Barkan

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin tarihini sol görüşler çerçevesinde ele alan anlayışlardan birisi değildir?

a) Kadro Hareketi
b) Bağımlılık Kuramı
c) Milli İktisat
d) Asya Tipi Üretim Tarzı
e) Modern Dünya Sistemi Teorisi

Cevap : c) Milli İktisat

Türk İktisat Tarihi

İKTİSADİ DEVRİMLER VE TÜRK İKTİSAT TARİHİ

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi Neolitik Dönemin (cilalı taş devri) başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

a) Tarım İnkılabı
b) Yazının bulunması
c) Tekerleğin icadı
d) Ateşin bulunması
e) Paranın icadı

Cevap : a) Tarım İnkılabı

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi, Tarım İnkılabının en önemli 2 sonucu olarak kabul görmektedir?

a) Üretim artışı ve tüketim artışı
b) Üretim artışı ve nüfus artışı
c) Nüfus artışı ve tüketim artışı
d) Nakit ticaret ve şehirleşme
e) Ayni ticaret ve şehirleşme

Cevap : b) Üretim artışı ve nüfus artışı

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi, Selçukluların uyguladığı tarım ekonomisinin adıdır?

a) Tımar
b) Gedik
c) İkta
d) Lonca
e) Pronoia

Cevap : c) İkta

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi, Osmanlıların (klasik dönem) uyguladığı tarım ekonomisinin adıdır?

a) Angarya
b) Narh
c) Gedik
d) Tımar
e) İkta

Cevap : d) Tımar

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi, Selçuklu ekonomisinde, üretim açısından büyük yer tutar?

a) Tarım ve ipek
b) Hayvancılık ve ipek
c) Hayvancılık ve madencilik
d) Tarım ve madencilik
e) Tarım ve hayvancılık

Cevap : e) Tarım ve hayvancılık

Türk İktisat Tarihi

GÖÇEBELİK DÖNEMİ TÜRK İKTİSAT TARİHİ (İLKÇAĞDAN ORTAÇAĞA
KADAR MÖ.3500 – MS.375)

Tarihçiler İlk çağı M.Ö. 3500’de Mezopotamya’da Sümerlerin yazıyı bulması ile başlatır. ( D/Y )

Cevap : Doğru

İlk çağın sonunu Avrupalı tarihçiler Batı Roma’nın sonu olan 476 yılına kabul ederler. ( D/Y )

Cevap : Doğru

Kavimler göçünde en etkin rolü Türk göçebeleri oynamışlardır. ( D/Y )

Cevap : Doğru

Türklerin Göçebelikten yerleşikliğe geçişi, Ortaçağın ortalarında 8. Yüzyılda başlamış 9-10.yüzyılda hızlanmış, 11. Yüzyılda ise tamamlanmıştır. ( D/Y )

Cevap : Doğru

Aşağıda bulunan seçeneklerden hangisi, Ortaçağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

a) Kavimler göçü
b) İstanbu’un Fethi
c) Yazının icadı
d) Fransız İhtilali
e) Haçlı seferleri

Cevap : a) Kavimler göçü

Tarihte bilinen ilk göçebe Türk devletini kurarak imparatorluğa dönüştürmeyi başaran Türkler hangisidir?

a) Göktürk Devleti
b) Hun Devleti
c) Uygur Devleti
d) Selçuklu Devleti
e) Karahanlı Devleti

Cevap : b) Hun Devleti

Türk tarihinde, ilk yerleşikliğe geçişi başlatan ve Doğu Türkistan bölgesindeki geniş tarım havzasını kontrolü altına alan devlet hangisidir?

a) Göktürk Devleti
b) Hun Devleti
c) Uygur Devleti
d) Selçuklu Devleti
e) Karahanlı Devleti

Cevap : c) Uygur Devleti

İlkçağda Orta Asya Coğrafya’sı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Çöller doğuda Çin sınırından itibaren Gobi Çölü ile başlayıp, batıya doğru Taklamakan Çölü ile birleşip, Maveraünnehire doğru Ak ve Kızılkum Çölleriyle devam etmekteydi.
b) Yalnızca Altay, Kangay ve Tanrı dağlarındaki ormanlardan beslenen nehirlerin suladığı, tarıma elverişli ama dar bir sahada yayılan vahalar vardı.
c) İpek Yolu olarak bilinen ticaret yolu, Çin ile Batı dünyasını birbirine bağlıyordu.
d) Orta Asyanın büyük bir bölümü tarıma elverişli olan bozkırlar ve ovalar ile kaplıydı.
e) Hayvancılık önemli bir geçim ve ticaret faktörü idi.

Cevap : d) Orta Asyanın büyük bir bölümü tarıma elverişli olan bozkırlar ve ovalar ile kaplıydı.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasındadır?

a) Feodalitenin (derebeylik) son bulması
b) Ortaçağın son bulup Yeniçağın başlaması
c) Kartaca’nın yıkılması
d) Doğu Roma’nın yıkılması
e) Batı Roma’nın yıkılması

Cevap : e) Batı Roma’nın yıkılması

Türk İktisat Tarihi

GÖÇEBELİK HAYVANCILIK- ÇOBANLIK: GÖÇEBE TÜRK’LERDE ÜRETİM

Göçebe Türkler için hayati öneme sahip faktör hangisidir?

a) Hayvancılık
b) Ticaret
c) Tarım
d) Madencilik
e) Köle ticareti

Cevap : a) Hayvancılık

Aşağıdaki seçeneklerden hangisini Göçebe Türkler, ticarette bir takas aracı olarak kullanmışlardır?

a) Kağıt
b) At
c) Gümüş
d) Altın
e) Bakır

Cevap : b) At

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkler ile Çinliler arasında yapılan savaşların sebeplerindendir?

a) Siyasi Sınırları Denizlere ulaştırma mücadelesi
b) Değerli maden sahalarını ele geçirme
c) İpek yolu’nda hakimiyet kurma
d) Dini inanışları yayma düşüncesi
e) Türklerin Çin denizlerindeki korsanlık faaliyetleri

Cevap : c) İpek yolu’nda hakimiyet kurma

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türklerin göç etmelerinde önemli bir sebep teşkil

etmektedir?
a) Yeni diyarları keşfetmek istemeleri
b) Bulundukları bölgede altın ve gümüş bulunmaması
c) Önemli ticaret yollarına uzak olmaları
d) Hayvanlarına sürekli besin alanları bulmaları gerekliliği
e) Daha sıcak iklimlere yerleşmek istemeleri

Cevap : d) Hayvanlarına sürekli besin alanları bulmaları gerekliliği

‘’Göçebe Türklerde tam anlamıyla sivil bir teşkilat yoktu. Daha çok asker ve sivil hayatın ayrı ayrı değil birlikte örgütlenmiş olduğu, ………….. olarak isimlendirilen farklı bir sosyal yapı mevcuttu. Nitekim askerler, sivil hayattan farklı bir sınıfı oluşturmadığı için, eski Türk ve Moğol dillerinde asker kelimesinin karşılığı da yoktu.’’ Bu cümlede bahsedilen boşluğa hangi kavram gelmelidir?

a) Kutluk-Bey
b) Hakan
c) Timarlı sipahi
d) Yeniçeri
e) Ordu-Halk

Cevap : e) Ordu-Halk

Türk İktisat Tarihi

GÖÇEBELİKTEN YERLEŞİKLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİ (375 – 1000) VE SELÇUKLU DÜNYA EKONOMİSİNİN DOĞUŞU (1000 – 1261)

Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağda Türklerin şehir kurmaya sıcak bakmamalarının sebeplerinden değildir?

a) Dini inanışlarının şehir kurmaya müsade etmemesi
b) Şehirlerin, Çinlilere karşı savunulamayacağı düşüncesi
c) Şehir ambarındaki yiyeceklerin şehirlerin kaybedilmesi durumunda Çinlilere yarayacağı inancı
d) Siyasi hakimiyeti sürdürmenin ancak göçebe bir hayat ile mümkün olacağı inancı
e) Türk nüfusunun, dış saldırılara karşı nispeten düşüklüğünden dolayı şehir savunmada etkin olamayacağı inancı

Cevap : Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağda Türklerin şehir kurmaya sıcak bakmamalarının sebeplerinden değildir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İlkçağ’da Türklerin yerleşik kültüre geçişlerinde etkendir?

a) Tüm Türk boylarının savaşçı özelliklerini tamamen kaybetmiş olmaları
b) Müslümanlığa geçiş yapmaya başlamaları
c) Şehir savunmasında büyük başarı göstermiş olmaları
d) Elde ettikleri ganimetleri şehirlerde muhafaza etmek istemeleri
e) Talas Savaşı’nda büyük bir zafer elde etmeleri

Cevap : b) Müslümanlığa geçiş yapmaya başlamaları

Aşağıdakilerden hangisi, göçebe hayvancılık, Çoban hayvancılık ve çiftçiliği aynı ekonomide gerçekleştirerek tarım ve ticaret ilişkisini güçlendirerek, üretimi ve nüfusu arttırmıştır?

a) Uygurlar
b) Hunlar
c) Selçuklular
d) Gazneliler
e) Göktürkler

Cevap : c) Selçuklular

‘’Yerleşik …….. üretimine dayalı Tarım İnkılabının en önemli sonucu köy ve şehirlerin ortaya çıkmasıdır’’ cümlesindeki boşluğa hangi kavram(lar) gelmelidir?

a) Kumaş
b) Hayvan
c) Çiftçilik- kumaş
d) Çiftçilik-bitki
e) Çiftçilik-maden

Cevap : d) Çiftçilik-bitki

‘’Göçebe hayvancılığa dayalı tarım inkılabının önemli sonucu ise _______ ve bunların arasındaki alanı kapsayan yurtların ortaya çıkmasıdır.’’ Cümlesindeki boşluğa hangi kavramlr gelmelidir?

a) Baharat yolu
b) İpek yolu
c) Feodal düzen
d) Göçebe kültürü
e) Yaylak-Kışlak

Cevap : e) Yaylak-Kışlak

Türk İktisat Tarihi

SELÇUKLU TİCARET VE SANAYİ DEVRİMİ

Dünyanın ilk süper marketleri olarak kabul edilen yapılar hangileridir?

a) Kapalıçarşılar
b) Büyük şehir pazarları
c) Festival alanları
d) Büyük panayırlar
e) Kapanlar

Cevap : a) Kapalıçarşılar

1206’da yerleştiği Kayseri’de kendine ait olan sanayide kümelenme teorisini geliştirmeye ve uygulamaya başlayan kişi kimdir?

a) Ali Kuşçu
b) Ahi Evren
c) Biruni
d) İbn-i Sina
e) Farabi

Cevap : b) Ahi Evren

Selçuklular’da, esnaf sanayi birlikleri kimler tarafından kurulmakta idi?

a) Lonca ustaları
b) Lonca kalfaları
c) Ahi tekke ve zaviyelerinde yetişen müteşebbisler
d) Ahi tekke ve zaviyelerinde yetişen kadılar
e) Hiçbirisi

Cevap : c) Ahi tekke ve zaviyelerinde yetişen müteşebbisler

Dünyanın ilk ‘’Outletleri’’ olarak kabul edilen yapılar hangileridir?

a) Hanlar
b) Medreseler
c) Loncalar
d) Kervansaraylar
e) Kapalıçarşılar

Cevap : d) Kervansaraylar

‘’Selçuklular 1000-1200 yılları arasında tarıma dayalı olarak ticaret devrimini de başlattılar. Bu dönemde Selçuklular, ____ ve ______ sistemi ile bitkisel tarım ve hayvancılığı planlayarak üretimi ve vergi gelirlerini önemli ölçüde arttırdılar.’’ Cümlesindeki boşluklara hangi kavramlar gelmelidir?

a) Timar- Lonca
b) Timar-Gedik
c) Timar-İkta
d) Timar-Yörük
e) İkta-Yörük

Cevap : e) İkta-Yörük

Türk İktisat Tarihi

AHİLİK ve AHİ TEŞKİLATI

Ömer Lütfi Barkan’ın aralarında ‘’Ahi’’lerin de olduğunu söylediği makalesi, hangisidir?

a) Kolonizatör Türk Dervişleri
b) Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları
c) Türkiye’de toprak meselesi
d) Süleymaniye Camii ve imareti inşaatı
e) İstanbul Saraylarına ait muhasebe defterleri

Cevap : a) Kolonizatör Türk Dervişleri

Aşağıdaki niteliklerden hangisi kolonizatör Türk dervişlerinin özeliklerinden değildir?

a) Çiftçilik ile ilgilenirler
b) Tek uğraşları ömürlerinin çoğunu ibadet ile geçirmek ve dünyevi uğraşlardan uzaklaşmaktır.
c) Bahçıvanlık ile de uğraşırlar.
d) Yeri geldiğinde değirmen arkı ve binası inşa eden mühendislerdir
e) Bulundukları bölgede İslami inancı yayarlar.

Cevap : b) Tek uğraşları ömürlerinin çoğunu ibadet ile geçirmek ve dünyevi uğraşlardan uzaklaşmaktır.

‘Ahilerin devlet bürokrasisinde yer almaları ise eski ____ geleneğinin devamıydı’ ’cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir?

a) İkta
b) Lonca
c) Fütüvvet
d) Ordu-Halk
e) Narh

Cevap : c) Fütüvvet

Selçuklu Dönem’inde, esnaf sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edilen olay hangisidir?

a) Ali Kuşçu’nun başlattığı ‘’Kümelenme Teorisi’’
b) Farabi’nin başlattığı ‘’Lonca Teşkilatı’’
c) Şeyh Edebali’nin başlattığı ‘‘Timar Sistemi’’
d) Ahi Evren’in başlattığı ‘’Esnafa Dayalı Sanayileşme Hamlesi’’
e) İbn-i Sina’nın başlattığı ‘‘ ÖşürSistemi’’

Cevap : d) Ahi Evren’in başlattığı ‘’Esnafa Dayalı Sanayileşme Hamlesi’’

Ahi Evren, Esanf Sanayi Devrimi’ni hangi şehirde başlatmıştır?

a) İstanbul
b) Edirne
c) Bursa
d) Konya
e) Kayseri

Cevap : e) Kayseri

Türk İktisat Tarihi Final Soruları

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNDE İKTİSADİ SOSYAL HAYAT

Aşağıdakilerden hangisi Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı boyu’nun SöğütDomaniç bölgesine yerleştirilmesinin bir sonucu değildir?

A) Bizans Devletinin bölgeye nüfus yerleştirilip meskûn hala getirilmesinden rahatsız olması
B) Söğüt-Domaniç bölgesinin idaresinin ikta olarak Ertuğrul Gazi’ye verilmesi
C) Bizans ile yapılan savaş sonrası Selçukluların Söğüt ile birlikte Karacadağ’ı da ele geçirmesi
D) Bizans Devleti’nin kısa süre sonra bölgeye saldırıya geçmesi
E) Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan savaş sonrası Söğüt’ün Bizans Devletine bırakılması

Cevap : E) Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan savaş sonrası Söğüt’ün Bizans Devletine bırakılması

2) Ertuğrul Gazi ve sonrasında Osman Bey döneminde çevre bölgelerle geliştirilen ticari ilişkiler ile aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ticari faaliyetler barış ve güvenliğin en önemli göstergesi olarak görülmüştür.
B) İktisadi faaliyeti ve ticareti durdurmaya yönelik faaliyetler hoşgörüyle karşılanmaktaydı.
C) Ertuğrul Gazi dönemi boyunca ticari sebeplerden dolayı sürekli olarak Bizans tekfurları ile savaş yapılmıştır.
D) Bizans’tan toprak alabilmek için sürekli olarak ticari faaliyetleri olumsuz etkileyen uygulamalarda bulunmuşlardır.
E) Dönem boyunca Bizans tekfurları ile ticari ilişkilerden kaçınılmıştır.

Cevap : A) Ticari faaliyetler barış ve güvenliğin en önemli göstergesi olarak görülmüştür.

3) Osmanlı Beyliği’nin kurulması ve bağımsızlığı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 1299 yılında Osman Bey bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliği’ni kurmuştur.
B) Osman Bey 1298 yılında Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü fethetmiştir.
C) Selçuklu Devleti’nin başına 3.Alaaddin Keykubat’ın geçmesi ile Osman Bey tekrar Selçuklu Devleti’ne tabii olmayı kabul etmiştir.
D) İlhanlılar’ın Selçuklu Sultanı 2.Mesud’u tahttan indirerek esir almaları üzerine Selçuklu Devleti dağılmıştır.
E) Bu tarihlerde Anadolu’da Osmanlı Beyliği başta olmak üzere birçok beylik kurulmuştur.

Cevap : C) Selçuklu Devleti’nin başına 3.Alaaddin Keykubat’ın geçmesi ile Osman Bey tekrar Selçuklu Devleti’ne tabii olmayı kabul etmiştir.

4) Osman Bey döneminde yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Selçuklu Sultanı 3.Alaaddin Keykubat tarafından Uç Beyi olarak atanmıştır.
B) Osman Bey’in sancağa tayine ile birlikte Selçuklu Devletince alınan vergiler ağırlaştırılmıştır.
C) Sancakbeyi rütbesine yükseltilmesinin yanı sıra Osman Bey’e verilen ikta toprakları da genişletilmiştir.
D) Temlik/mülk hakkı verilmesi ile birlikte topraklarda vakıf kurması ve vakfedilebilmesi engellenmiştir.
E) Sınır koruma ve gaza faaliyetlerine ara vererek yalnızca ticari ilişkiler geliştirmek için uğraşmıştır.

Cevap : C) Sancakbeyi rütbesine yükseltilmesinin yanı sıra Osman Bey’e verilen ikta toprakları da genişletilmiştir.

5) Osmanlı Devleti kuruluşunda iktisadi faaliyetlerle ile ilgili yaşanan gelişmelerden hangisi doğrudur?

A) İlk kez Selçuklu tarafından Söğüt bölgesinin idaresi ikta olarak Osman Beye verilmiştir.
B) Bizans tekfurları ile yaşanan savaşlar iktisadi faaliyetlerin tamamen durmasına yol açmıştır.
C) Yaşanan savaşlar nedeniyle yaşanan güvensizlik bölgeye yapılan göçleri olumsuz etkilemiştir.
D) Ertuğrul gazi döneminde hayvancılık, zirai tarım, bağcılık ve bahçeciliğe dayalı iktisadi faaliyetler yürütülmüştür.
E) Moğol Devleti’yle ticari ilişkiler kurularak Bizans’a karşı güç birliği yapılmıştır.

Cevap : D) Ertuğrul gazi döneminde hayvancılık, zirai tarım, bağcılık ve bahçeciliğe dayalı iktisadi faaliyetler yürütülmüştür.

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİNDE İSKÂN POLİTİKALARI VE MALİ TEŞKİLATLANMA

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı bölgesinde iktisadi,dini ve kültürel faaliyeti yürütenlerden biri değildir ?

A) Gaziler
B) Sipahiler
C) Ahiler
D) Bacılar
E) Abdallar

Cevap : B) Sipahiler

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı bölgesinde öncü kurucuların yürüttüğü faaliyetlerden biri değildir?

A) Osmanlı Beyliğine ait kararları vermek
B) Tekke ve zaviyelerin tesis edilmesi
C) Yerleşim alanlarında tarım, ticaret ve sanayi faaliyetleri yürütülmesi
D) Fütuhata iştirak etmek üzere gazilerin yanında yer almak
E) Tutunma ve toplanma merkezleri oluşturulması

Cevap : A) Osmanlı Beyliğine ait kararları vermek

Ertuğrul Gazi ve Osman Bey dönemi iskân faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yürüttükleri barış ve güvenliğe dayalı iktisadi üretim ve ticaret politikası sonucunda önemli bir nüfus bölgeye toplanmıştır.
B) Söğüt ana geçim kaynağı bağcılık-bahçecilik olan bir Selçuklu kasabası olmuştur.
C) Şehirde ticaret çarşısı,han,hamam,kervansaray,cami,medrese vb. birçok vakıf eser bulunmaktaydı.
D) Türkmen kitlelerinin yığılması ile birlikte Osmanlı Beyliği göç faaliyetlerini durdurmak için çeşitli faaliyetler yürütmüştür.
E) Hayvancılık ve zirai faaliyetler birlikte yürütülmüştür.

Cevap : D) Türkmen kitlelerinin yığılması ile birlikte Osmanlı Beyliği göç faaliyetlerini durdurmak için çeşitli faaliyetler yürütmüştür.

Osmanlı Devleti’nin iktisadi hayatta uyguladığı fiskalizm ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devletin belli kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak esastır.
B) Devlete ait gelirleri mümkün olduğu kadar olağan seviyede tutmayı hedeflenmektedir.
C) Osmanlı devletinin iktisadi kararlarını alırken referans olarak kullandığı en önemli prensiptir.
D) Fiskalizme göre devlete ait gelirler içinde en önemsiz olanı vergilerdir.
E) İktisadi hayatta fiskalizm ilkesinin uygulanması sonucu gelirler sürekli olarak düşmüştür.

Cevap : C) Osmanlı devletinin iktisadi kararlarını alırken referans olarak kullandığı en önemli prensiptir.

Aşağıdakilerden hangisi öşür vergisinin alındığı oranı ifade eder?

A) 1/10
B) 1/7
C) 2/10
D) 1/20
E) 1/3

Cevap : A) 1/10

Türk İktisat Tarihi

KLASİK DÖNEM OSMANLI MALİYESİ

Klasik dönem Osmanlı maliyesinin üç ana unsuru nelerdir?

a) Gıda – Hizmetler – Sanayi
b) Tımar – İkta – Ordu
c) Ordu – Madencilik – Fiskalizm
d) Vakıflar – Esnaf Birlikleri – Gedikler
e) Kamu Maliyesi – Tımar – Vakıflar

Cevap : e) Kamu Maliyesi – Tımar – Vakıflar

2. Aşağıda verilenlerden hangisi “Kamu Yatırımı” olarak kabul edilebilir?

a) Askeri Yatırımlar
b) Hassa Hazinesi
c) Tımar
d) Gedik
e) Eğitim Yatırımları

Cevap : e) Eğitim Yatırımları

3. Aşağıdakilerden hangisi Vakıflar tarafından ifa edilen kamu yatırımları arasına girmez?

a) Eğitim Yatırımları
b) Askeri Yatırımlar
c) Sağlık Yatırımları
d) Diyanet Yatırımları
e) Sosyal Yardım Yatırımları

Cevap : b) Askeri Yatırımlar

4. Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin işleyişini anlatmaktadır?

a) Askeri malzemenin vergilendirilmesi
b) Esnaf üretiminin vergilendirilmesi
c) Vakıfların vergilendirilmesi
d) Kamu yatırımlarının vergilendirilmesi
e) Tarımsal üretimin vergilendirilmesi

Cevap c) Vakıfların vergilendirilmesi

5. Osmanlı mali sistemi en büyük gelişmeyi hangi yüzyılda gerçekleştirmiştir?

a) 15. yüzyıl
b) 16. yüzyıl
c) 17. yüzyıl
d) 18. yüzyıl
e) 19. yüzyıl

Cevap : d) 18. yüzyıl

6. Osmanlı klasik dönem maliye sistemi, ……….. devralınan mali sistemin geliştirilmiş halidir.

Cevap : Selçuklulardan

7. Klasik dönem Osmanlı maliyesinin en önemli unsuru ……….. dur.

Cevap : Kamu maliyesi

8. Osmanlılar ’da ve Selçuklular ’da kamu yatırımlarını yapan kuruluşlar ………… dır.

Cevap : Vakıflardır

9. Bugün modern devletin görevleri arasında gördüğümüz kamu yatırımları Klasik dönemde Osmanlılar tarafından yapılmaz. Bu yatırımları yapanlar genellikle vakıflardır. Yukarıdaki önerme
doğrudur / yanlıştır?

Cevap : doğrudur

Türk İktisat Tarihi

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİNDE TIMAR SİSTEMİ VE UYGULANMASI (1299-1453)

“Osmanlılar, kuruluştan itibaren “___________ “ni “_______” adı altında geliştirerek uygulamışlardır. Tımar Uygulaması _________ kadar devam etmiştir. “
Aşağıdakilerden hangisi verilen boşluklara gelebilir?

A) Selçuki İkta Sistemi – İkta – Osmanlı
B) Selçuki Tımar Sistemi – İkta – Tanzimat
C) Selçuki Tımar Sistemi – Tımar – Osmanlı
D) Selçuki İkta Sistemi – Tımar – Tanzimat
E) Selçuki Tımar Sistemi – İkta – Osmanlı

Cevap : D) Selçuki İkta Sistemi – Tımar – Tanzimat

Osmanlı Devleti toprak bölümlerinden hangisi yanlıştır ?

A) Tımar
B) İkta
C) Has
D) Evkaf
E) Ocaklık

Cevap : B) İkta

“Ocaklık” veya “yurtluk” denilen gelirler, belli mahallerdeki arazinin bazı kimselere hayat boyunca gelirlerinin tahsisi anlamına gelmektedir. Bu şekildeki tahsisler miras yoluyla intikal ederse, buna “_______ “, miras yoluyla intikal etmez de, geliri sadece tahsis edilen kişiye ait olursa buna da “________ ” denilirdi.
Fatih Sultan Mehmed zamanında “ocaklık” olarak tahsis edilen arazilere “________ ” adı da verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara doğru bir şekilde yerleştirilebilir?

A) Ocaklık – Yurtluk – Malikane Vakıf
B) Ocaklık – Yurtluk – Dirlik
C) Yurtluk – Ocaklık – Malikane Vakıf
D) Yurtluk – Ocaklık – Mukataa
E) Ocaklık – Yurtluk – Mukataa

Cevap : A) Ocaklık – Yurtluk – Malikane Vakıf

Aşağıda verilen yıllık gelirlere göre verilen topraklardan hangisi yanlıştır?

A) Has : Yıllık geliri 100.000 akçe ve fazlası olan topraklar
B) Tımar : Yıllık geliri 20.000 akçeye kadar olan topraklar
C) Has : Yıllık geliri 20.000 akçeden az olan topraklar
D) Zeamet : Yıllık geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasında olan topraklar
E) Tımar : Yıllık geliri 20.000 akçeden az olan topraklar

Cevap : C) Has : Yıllık geliri 20.000 akçeden az olan topraklar

Tımarın iptali ve sebepleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tımar sahibinin başka bir sancağı ikamet olarak seçmesi
B) Tımar sahibinin ölmesi
C) Tımar sahibinin savaş zamanı savaşa katılması
D) Tımar sahibinin beş yıl üst üste toprağını boş bırakması
E) Tımar sahibinin çocuğuna tımarını bırakması

Cevap : A) Tımar sahibinin başka bir sancağı ikamet olarak seçmesi

Türk İktisat Tarihi

OSMANLIDAN CUMHURİYETE SANAYİNİN GELİŞİMİ: KÜMELENMİŞ ESNAF ÜRETİM SİSTEMİ VE FABRİKA ÜRETİM SİSTEMİ

Alamet-i Farika (marka) nizamnamesi hangi tarihte yayınlanmıştır?

a) 1871
b) 1918
c) 1919
d) 1921
e) 1935

Cevap : a) 1871

2. Aşağıda belirtilen olaylardan hangisi ilk kamu iktisadi teşekküllerinin kurulabilmesini sağlamıştır?

a) Islahat Fermanı
b) Kanun-i Esasi
c) Tanzimat Fermanı
d) Tatil-i Eşgal Kanunu
e) Sened-i İttifak

Cevap : c) Tanzimat Fermanı

3. Aşağıdakilerden hangisi Alamet-i Farika Nizamnamesinin getirilerinden biri değildir?

a) Teknolojik gelişmelere imkân sağlaması
b) Yerli ve yabancı yatırımcıları çekmesi
c) Makine ve teknoloji üzerindeki gümrük vergilerinin artırılmasıyla elde edilen gelir artışı
d) Kısa bir sürede önemli projelerin tamamlanması
e) Osmanlı ekonomisinde görülen canlanma ve yatırım artışı

Cevap : c) Makine ve teknoloji üzerindeki gümrük vergilerinin artırılmasıyla elde edilen gelir artışı

4. Aşağıdakilerden hangisi üretim imtiyazlarının verilme sebeplerinden biri değildir?

a) Üreticiyi teşvik etmek
b) Tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak
c) Yerel üretimi sınırlandırarak fiyatları ucuzlatmak
d) Artan talepleri hızlı bir biçimde karşılamak
e) Fethedilen bölgelerin hızlıca imar ve kalkınmasını sağlamak

Cevap : c) Yerel üretimi sınırlandırarak fiyatları ucuzlatmak

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk sınai mülkiyet hakları tarihinde yer alan gelişmelerden biri değildir?

a) Ahi Evren’in 1.Alaaddin Keykubat’a sunduğu eserler
b) Osmanlı atölye – Fabrika sistemin gelişimi
c) Alamet-i Farika nizamnamesi
d) İhtira Beratı
e) Sened-i İttifak

Cevap : e) Sened-i İttifak

6. Sanayiye dayalı üretim imtiyazları, 18.yy sonundan itibaren gelişmeye başlayan Osmanlı atölye-fabrika üretimine de uygulanmaya başlanarak yaygınlaştırılmıştır.
Yukarıda verilen önerme
doğrudur / yanlıştır.

Cevap : Doğrudur

7. Osmanlı döneminde yapılan Türk sınaî mülkiyet haklarının koruyan her iki düzenleme yerini sırasıyla 1965 Markalar Kanunu ve 1995 Patent Kararnamesi’ne bırakmıştır.
Yukarıda verilen önerme
doğrudur / yanlıştır.

Cevap : Doğrudur

8. Yatırımları teşvik amacıyla, ana teknoloji ve makineler yüksek gümrük vergileriyle ithal ediliyor, üretim artışıyla ihracat artmakla birlikte, ithalat ise çok hızlı bir biçimde azalıyordu.
Yukarıda verilen önerme
doğrudur / yanlıştır?

Cevap : Yanlıştır

9. ………….. döneminde yerli ve yabancı yatırımcılara açık olarak devletin verdiği imtiyazlara dayalı yatırımı teşvik politikaları ile Osmanlı coğrafyası büyük bir değişime sahne olmuştur.

Cevap : II. Abdülhamit

10. Osmanlı devleti …………. kanununu çıkartarak, ürüne dayalı sınaî mülkiyet haklarını aşağı yukarı Avrupa’daki birçok gelişmiş ülke ile aynı tarihlerde uygulamaya koydu.

Cevap : 1879 İhtira Beratı-Patent

SINAÎ MÜLKİYET AÇISINDAN ESNAF İMTİYAZLARI: ÜRETME, HAMMADDEYİ SATIN ALMA VE SATMA TEKELLERİ

Aşağıdakilerden hangisi esnaf tekellerinin oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?

a) Vergi gelirlerini artırarak piyasa üzerinde tam denetim sağlamak
b) Yıkıcı rekabeti önlemek
c) Haksız kazancı engellemek
d) Vasıfsız üreticileri pazara sokmamak
e) Maliyetlerin yükselmesini önlemek

Cevap : a) Vergi gelirlerini artırarak piyasa üzerinde tam denetim sağlamak

“Gedik” nedir?

a) Tavan fiyat uygulaması
b) Taban fiyat uygulaması
c) Dükkân açma ruhsatı
d) İhracat resmi
e) İthalat yaparken uygulanan vergi indirimi

Cevap : c) Dükkân açma ruhsatı

Aşağıda esnaf birliğine üye olunabilmesi için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Esnaf birliğinden kefile sahip olunması
b) Ustalık izin belgesi almış olması
c) İhracat ve ithalat yapabilme belgesine sahip olması
d) Kira ile tasarruf edilen bir dükkâna sahip olunması
e) Esnaf nizamnamesinde yer alan şartları yerine getirmiş olması

Cevap : c) İhracat ve ithalat yapabilme belgesine sahip olması

Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi esnaf ve devletin fiyatların yükselmesini engellemek amacıyla yaptığı uygulamalardan biri değildir?

a) Tekel hakları verilmesi
b) Bazı ürünlerin üretiminin sadece devlet tarafından yapılmasını sağlamak
c) Alım satım haklarının düzenlenmesi
d) Satış yapabilecek kişilerin sayısının sınırlandırılması
e) Gedik sahibi olmayanların ürün satışı yapmasının yasaklanması

Cevap : b) Bazı ürünlerin üretiminin sadece devlet tarafından yapılmasını sağlamak

Esnaf nizamında sorumlu tarafların belirlenebilmesi için aşağıda verilen uygulamalardan hangisi kullanılmıştır?

a) Nüfus sayımı
b) Aşar vergisi
c) Culüs ve Öşür vergisi
d) Kefalet ve ruhsat resmi
e) Kadı tarafından esnafların sicil defterine kayıt edilmesi

Cevap : e) Kadı tarafından esnafların sicil defterine kayıt edilmesi

Osmanlı esnaf sistemi için her yeni uygulamamın öncelikle uygulamaya konulduğu ve imparatorluk sathına yayıldığı merkez olan ve bu itibarla esnafa ait gediklerle ilgili ilk uygulamaların da başlatıldığı yer ………….

Cevap : İstanbul

Kadı bu sicil kaydını diğer deyişle esnaf nizamını, onaylanması için ………. ilâm ederdi.

Cevap : Divan-ı Humayun

Esnaf Nizamına dahil olunması için o iş ve mesleği iyi bildiğine ve o mesleğe ait nizamı yerine getireceğine dair bağlı olduğu esnaf birliğindeki diğer ustaların kendisine ……… gereklidir.

Cevap : Kefil olması

Esnafın meslek ve sanatını müstakil olarak icra edebilmesi hakkını belirleyen ve sanatını müstakil olarak icra edebilmesi hakkına ……… denir.

Cevap : Gedik hakkı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İzmir İktisat Kongresi gerçekleşmiştir?

a) 1920
b) 1921
c) 1922
d) 1923
e) 1933

Cevap : d) 1923

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde uygulanan iktisadi politikalardan biridir?

a) Komunizm
b) Devletçi Liberalizm
c) Fizyokrasi
d) Merkantilizm
e) Objektivizm

Cevap : b) Devletçi Liberalizm

Cumhuriyet döneminin başından itibaren aşağıdaki sektörlerden hangisinin GSMH içindeki payı görece düşüş içerisindedir?

a) Ticaret
b) Sanayi
c) Tarım
d) Hizmetler
e) Bilişim

Cevap : c) Tarım

Aşağıdaki kavramlardan hangisi devletçilik düşüncesi sonucunda uygulamaya sokulan politikalardan biri olmamıştır?

a) Devlet tekeli oluşturma
b) Piyasalara ve fiyatlara müdahale
c) Millileştirme
d) Koruma ve Teşvik
e) Objektivist fiyat belirleme politikası

Cevap : e) Objektivist fiyat belirleme politikası

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat kongresi kapsamında alınan kararlardan biri değildir?

a) İşçi ücretlerinin ödenmemesi
b) İhracat sanayisinin kullandığı ithal hammaddelerin vergi muafiyeti kapsamına alınması
c) Osmanlı devletinden kalan bazı tekellerin millileştirilmesi
d) İş Bankası ve Sanayi & Maden Bankası kurulması
e) İthal mallardan alınan yüksek gümrük vergilerinin azaltılması

Cevap : a) İşçi ücretlerinin ödenmemesi

Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde istihdamın sektörel dağılımını değerlendiriniz.

Cevap :

Cumhuriyet dönemi ekonomisinin genel olarak ………….. kurma hedefi üzerinde geliştiğini söyleyebiliriz.

Cevap : sanayi kapitalizmi

Cumhuriyet dönemi iktisadi batılılaşmasının Osmanlı’nın Batı’ya yaklaşımından daha farklı ve kararlı olduğunu söyleyebiliriz.
-Yukarıdaki tanım doğrudur / yanlıştır.

Cevap : Doğrudur

İzmir iktisadi kongresinden çıkan kararlar tarım sektörünün ancak Marksist bir yaklaşımla ayağa kaldırılabileceğini göstermiştir.
-Yukarıdaki tanım doğrudur / yanlıştır.

Cevap : Yanlıştır

İzmir İktisat Kongresi’nden çıkan karar ve sonuçlara dayalı olarak 1923-29 yılları arasında özel girişim eliyle ve serbest piyasa şartlarında sanayileşme politikaları izlenmiş ve göreceli bir ……….. dönem ağırlık kazanmıştır.

Cevap : Liberal

Türk İktisat Tarihi

Auzef Türk İktisat Tarihi Auzef Türk İktisat Tarihi Ders Kitabı PDF

Türk İktisat Tarihi

Vize Final
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı-2
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
error: Content is protected !!