Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Vize Final
2021 Vize Soruları-1 2021 Final Soruları
2021 Vize Soruları-2
2023 Vize Soruları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Final

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Final

1- II. Abdülhamid döneminin sonraki dönemi en çok etkileyen uygulamaları hangi alanda yoğunlaşmıştır?

A) Hukuk
B) Silah sanayii
C) Teknoloji
D) Eğitim
E) Sanayi

32" data-inserter-version="2">

Cevap : D) Eğitim

2- Devlet merkezinde bir hükümet varken yayınlanmış olan Amasya Genelgesi millet için öncelikle aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Askerlerin çare arayışlarını
B) Merkezi yönetim görevini yapamaz halde olduğundan milletin artık kendi işini kendi görmesi için çağrı
C) Yeniden savaşın gündeme geleceğini
D) Milletin Yunan işgaliyle ortaya ikan durumu değerIendirmeye çağırılmasını
E) Ülkenin kurtuluşu için ümit var olduğunu

Cevap : B) Merkezi yönetim görevini yapamaz halde olduğundan milletin artık kendi işini kendi görmesi için çağrı

3- Batılı muhatapların Osmanlı meşrutiyet ve anayasa çalışmasına tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) “Meşrutiyeti çocuk oyuncağı mı sanıyorsunuz?” diyerek işlerine devam etmişlerdir
B) Rusya’yı Osmanlı Devleti’ni rahat bırakması için uyarmışlardır.
C) Osmanlı Devletinin modernleştiğine kanaat getirip taleplerinden vazgeçmişlerdir.
D) Bulgarlar ve Sırplar Osmanlı yönetimine bağlılıklarını lan etmişlerdir
E) Balkan devletlerine meselelerini Osmanlı devleti ile çözmeleri konusunda telkinde bulunmuşlardır.

Cevap : A) “Meşrutiyeti çocuk oyuncağı mı sanıyorsunuz?” diyerek işlerine devam etmişlerdir

4- Osmanlı subaylarının İttihatçı, İtilafçı ve Halaskar isimleri altında siyaseten üç farklı kısma bölünerek daha işin başında Osmanlı ordusunun dağılmasına sebep oldukları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trablusgarp
B) I. Balkan Savaşı
C) Sarıkamış
DI Çanakkale
E) 1.Dunya Savaşı

Cevap : B) I. Balkan Savaşı

5- I. Dünya Savaşı’nda ittifak devletlerinin motor gücünü oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan
B) Avusturya-Macaristan
C) Almanya
D) Osmanlı Devleti
E) İngiltere

Cevap : C) Almanya

6- İtilaf Devletlerinin İstanbul ve çevresini Rusya’ya vermeyi kabul ettikleri anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baltour Deklarasyonu 2 Kasim 1917
B) İstanbul Anlaşması Nisan 1915
C) St. Jean de Maurienne 1916
D) Brest Litovsk 1918
E) Sykes-Picot 16 Mayıs 1916

Cevap : B) İstanbul Anlaşması Nisan 1915

7- 1. Aile hukuku
2. Ceza hukuku
3. Medeni hukuk
4. Ticaret hukuku
İkinci Meşrutiyet döneminde hukuk alanının yukarıda verilen hangi sahalarında düzenleme yapılmıştır?

A) 1-2-3
B) 1-2
C) 2-3-4
D) 1-2-3-4
E) 1-2-4

Cevap : D) 1-2-3-4

8- Osmanlı Devlet idaresinde kuvvetler ayrılığı prensibinin kabulü hangi kurumun açılışıyla gündeme gelmiştir?

A) Meclis Vaka-yi Ahkam-ı Adliye
B) Meclis-i Tanzimat
C) Meclis-i Mebussan
D) Meclisi-i Ayan
E) 5ura-yı Devlet

Cevap : C) Meclis-i Mebussan

9- 19 Temmuz 1912’de orduya hitaben yayınladığı bir bildiri ile subayların siyasete bulaşmalarını tenkit ederek askerin amirlerinden alacakları emirlere riayet etmesini ve mesailerini vatan müdafaasına hasretmelerini isteyen Osmanlı Padişahı hangisidir?

A) Halife Abdülmecid Efendi
B) Sultan Abdulazi2
C) Abdülhamid
D) VI Mehmed Vahideddin
E) V. Mehmed Reşat

Cevap : E) V. Mehmed Reşat

10- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İnönü tarafından idarede yapılan değişiklikler arasında yer almaz?

A) Kendisine Milli Şeflik unvanının verilmesi
B) Değişmez Genel Başkanlık getirilmesi
Mecliste Müstakil Grup kurulması
D) Atatürk dönemi küskünlerinin Meclise alınması
E) Üniversiteye özerklik verilmesi

Cevap : E) Üniversiteye özerklik verilmesi

11- Köy Enstitüleri projesine büyük destek veren Milli Eğitim Bakanı kimdir?

A) Rıza Nur
B) Saffet Arıkan
C) Hamdullah Suphi
D) Hasan All Yücel
E) Mustafa Necat

Cevap : D) Hasan All Yücel

12- Türkiye Cumhuriyeti’nin 1954 yılına kadar ödediği Osmanlı borçlarının idaresini uluslararası bir komisyona bırakan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A )Islahat Fermanı
B) İstanbul Antlaşması
C) Muharrem Kararnamesi
D) Paris Barış Konferansı
E) Balta Limanı Ticaret

Cevap : C) Muharrem Kararnamesi

13- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin halka yönelik politikalar arasında sayılamaz?

A) Millet mekteplerinin hizmet vermesi
B) Halkevlerinin açılması
C) Atatürk’ün halkçılık programının uygulamaya konması
D) Halk odalarının açılması
E) Türk Ocaklarının halka doğru hareketinin uygulanması

Cevap : E) Türk Ocaklarının halka doğru hareketinin uygulanması

14- Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı Devleti’nden devraldığı toplumsal mirası aşağıdakilerden hangisi izah etmez?

A) Yasamaktan ümidini kesmiş karamsar bir toplum
B) Ekonomik bakımdan bitkin bir toplum
C Her şeyi devletten beklemeye alışmış teslimiyetçi anlayışta bir toplum
D) Çağın gerisinde bir tarım toplumu
E) Ancak kendi ihtiyacına yönelik üretim yapabilen bir toplum

Cevap : A) Yaşamaktan ümidini kesmiş karamsar bir toplum

15- Aşağıdakilerden hangisi Türk İstiklal Harbi’nin öncü kadrosunun savaş sonrasında rakip olmalarının sebepleri arasında sayılamaz?

A) Şahsi çıkar sağlama gayreti
B) Eski müesseseleri muhafaza etme konusundaki farklı yaklaşımlar
C) İslerin nasıl yapılacağı konusunda yöntem ayrılığı
D) Türk milleti için düşünülen gelecek konusunda fikir ayrılığı
E) Yapılacak işler konusunda fikir ayrılığı

Cevap : A) Şahsi çıkar sağlama gayreti

16- Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1923 tarihinde seferberliği kaldırmıştır”. Bu kararın gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Ülke genelinde topyekûn bir kalkınma seferberliğine ihtiyaç duyulması
B) Asker gücüne tarımda ihtiyaç duyulması
C Barış dönemine girilmiş olması
D) Lozan Anlaşmasının tasdik e edilmesi
E) Askere artık ihtiyaç duyulmaması

Cevap : E) Askere artık ihtiyaç duyulmaması

17- Atatürk’ün eğitim anlayışı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Eğitimli nesilleri tüketime yöneltmelidir
B) Eğitim çağın gereklerine uygun olmalıdır
C) Eğitim işlevsel olmalı. ferdin hayattaki ihtiyacını karşılamalıdır
D) Eğitim cehaleti ortadan kaldırmalıdır.
E) Eğitim mili benliğe düşman olanlarla mücadeleyi öğretmelidir

Cevap : A) Eğitimli nesilleri tüketime yöneltmelidir

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Final

18- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yurt gezilerinin amaçları için söylenemez?

A) Ülke genelinde turistik amaçlı geziler yapmak
B) Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini ilk ağızdan dinlemek
C) Tespit ettiği meseleleri hükümete bildirip devletin n çözmesini sağlamak
D) Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırmak
E) Yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu halka göstermek

Cevap : A) Ülke genelinde turistik amaçlı geziler yapmak

19- Aşağıdakilerden hangisi Serbest Fırkanın katıldığı belediye seçimlerinde beklenenden çok fazla oy almasının sebepleri arasında yer almaz?

A) İnkılaplar ekonomik gelişmeler ile yeterince desteklenememiştir
B) Serbest Fırka başkanı Fethi Bey inkılaplardan geri dönüleceğini vaat etmiştir.
C) Serbest Fırka ekonomik politikaları eleştirmekte ve halka refah vaat etmektedir.
D) Cumhurbaşkanı Gazi Paşa yeni partinin destekçisidir
E) Geniş halk kesimleri birbiri ardına yapılan inkılaplardan şaşkındır

Cevap : B) Serbest Fırka başkanı Fethi Bey inkılaplardan geri dönüleceğini vaat etmiştir.

20- İkinci dönem TBMM’de kurulan ilk hükümetin başbakanı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Fethi Okyar
B) Seyyid Bey
C) İsmet İnönü
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Celal Bayar

Cevap : A) Fethi Okyar

21- Aşağıdaki verilenlerden hangisi CHP’nin hükümetten talepleri arasında yer almaz?

A) Anayasanın değiştirilerek iki meclisli sistemin kabulü
B) Dış politikayı birlikte yönetmek
C) Seçimlerde yapılan yolsuzlukların iptal edilmesi
D) Hayat pahalılığı ile mücadele
E) 1950 den sonra çıkarılan antidemokratik kanunların iptali

Cevap : B) Dış politikayı birlikte yönetmek

22- İç isyan ve karışıklıkları önlemek için 1925 yılında çıkarılan ve 1929 yılına kadar yürürlükte kalan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hıyanet i Vataniye Kanunu
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C) Takriri Sükûn Kanunu
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu
B) Tevhidi- Tedrisat Kanuni

Cevap : C) Takriri Sükûn Kanunu

23- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çok partili demokrasi için çalıştığını gösteren işlerden değildir?

A) Serbest fırka kapatılınca bağımsız milletvekillerinin seçilmesine imkân vermesi
B) Serbest Fırkayı kurdurması
C) Muhalefet partisini maddi olarak desteklemesi
D) Türkiye’nin milletler cemiyetine katılması
E) Muhalefet partisini kadro olarak desteklemesi

Cevap : D) Türkiye’nin milletler cemiyetine katılması

24- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün laiklik politikasının hedefleri arasında yer almaz?

A) Dinin herkes tarafından anlaşılabilir olmasına katkı vermek
B) Dini ortadan kaldırmak
C) Siyasi muhalefetin din istismarını önlemek
D) Yeniliklere karşı muhalefet edenlerin dini kullanmalarını engellemek
E) Eski düzeni geri getirmek isteyenlerin muhalefetini önlemek

Cevap : B) Dini ortadan kaldırmak

25- Türkiye’nin Boğazların kontrolünü alması hangi antlaşma ile mümkün olmuştur?

A) Centilmenler Antlaşması 1939
B) Moskova Antlaşmast-1921
C) Lozan Antlaşmas-1923
D) Türk-Fransız Dostluk Antlaşmasi-1938
E) Montrö (Montreux) Antlaşmasi-1936

Cevap : E) Montrö (Montreux) Antlaşmasi-1936

26- İstanbul hükümetinin kabul ettiği Sevr ile TBMM hükümetinin imzaladığı ve onayladığı Lozan anlaşması kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Lozan galip devletlerin Türk milletine lütfettikleri bir sonuçtur
B) Lozan milli istiklal savaşının başarılı sonucudur.
C) Sevr millete güvenip dayanmayanların kabul zorunda kaldıkları bir sonuçtur.
D) Sevr yenilgiyi kabullenmiş bir kadronun ürünüdür,
E) Lozan Türk milletinin bağımsız yaşama azmini dünyaya kabul ettirmiştir

Cevap : A) Lozan galip devletlerin Türk milletine lütfettikleri bir sonuçtur

27- Müfettişlik görevinden azledilen ve askerlik mesleğinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklayıp İstanbul’a göndermesi istenmesine karşın ona bağlılığı gösteren ordu komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâzım Karabekir
B) Rauf (Orbay) Bey
C) Cevat Dursunoğlu
D) Refet Bele
E) Kazım Yurdalan

Cevap : A) Kâzım Karabekir

28- Aşağıdakilerden hangisi 1923-1930 arası dönemde karma ekonomi modelinin uygulanmasının sebepleri arasında yer almaz?

A) Geniş toplum kesimlerinin ticaret ve sanayiye uzak olması
B) İdare zihniyetinin her şeyi kontrol etmeye dayanmaması
C) Atatürk’ün anlayışındaki tek ekonomik sistemin karma ekonomi olması
D) Toplumda ferdi girişim geleneği olmaması
E) Toplumda yeterli sermaye birikiminin olmaması

Cevap : C) Atatürk’ün anlayışındaki tek ekonomik sistemin karma ekonomi olması

29- Atatürk ilkeleri Anayasa’ya hangi tarihte dâhil edilmiştir?

A)1927
B) 1931
C) 1940
D) 1923
E) 1937

Cevap : E) 1937

30- Atatürk’ün millî blok teşebbüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sureci kendisi kontrol etmek istemiştir.
B) Demokrasi karşıtlığının göstergesidir.
C) Çok partili sistemin devamı için bir girişimdir.
D) Donemin siyasi kadroları üzerindeki nüfuzunu kullanma girişimidir
E) Demokratik sistemin yerleşmesi için çalışmıştır

Cevap : B) Demokrasi karşıtlığının göstergesidir.

31- Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşunda yer almaz?

A) Makbule Atadan
B) Kazım Karabekir
C) Nuri Conker
D) Ahmet Ağaoğlu
E) Fethi Okyar

Cevap : B) Kazım Karabekir

32- İnkılap fikriyatının esaslarını oluşturan konular arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih politikası
B) Dil politikası
C) Din politikası
D) Ekonomik bağımsızlık politikası
E) Dış ticaret politikası

Cevap : E) Dış ticaret politikası

33- Aşağıdakilerden hangisi Serbest Fırka Parti söyleminde yer almayan bir husustur?

A) Ekonomide serbest piyasa taraftarıdır.
B) Laiklik dinsizlik değildir.
C) Cumhuriyetçidir.
D) Devletçiliğe karşı bireysel girişimi desteklemektedir.
E) Parti her türlü inanç ve itikada hürmetkârdır.

Cevap : B) Laiklik dinsizlik değildir.

34- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hedefleri arasında sayılamaz?

A) Kültürel bağımsızlığa ulaşmak
B) Adli bağımsızlığa ulaşmak
C) Milletçe bulunulan yeri muhafaza etmek
D) Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak
E) Ekonomik bağımsızlığa ulaşmak

Cevap : C) Milletçe bulunulan yeri muhafaza etmek

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Final

35- Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi ll. Dünya Savaşı yıllarında yapılmamıştır?

A) Köy Enstitülerinin kurulması
B) Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılması
C) Varlık Vergisi’nin uygulanması
D) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin yürürlüğe girmesi
E) Asar vergisinin kaldırılması

Cevap : E) Asar vergisinin kaldırılması

36- Osmanlı Devlet idaresinde kuvvetler ayrılığı prensibinin kabulü hangi kurumun açılışıyla gündeme gelmiştir?

A) Sura-yı Devlet
B) Meclis-i Ayan
C) Meclis-i Tanzimat
D) Meclis-i Vaka-yi Ahkam-ı Adliye
E) Meclis-i Mebusan

Cevap : E) Meclis-i Mebusan

37- Toprak Reformu Kanunu’nun Atatürk döneminde çıkmamasının sebepleri arasında sayılamaz?

A) Mevcut toplum yapısının böyle bir kanunlaştırma için baskı oluşturamaması
B) Mecliste ve kamuoyunda kanun lehinde yeterince bilinçlenmenin olmaması
C) Atatürk’ün konuyu sahiplenmemesi
D) Meclis yapısının konuyu kanunlaştırmaya uygun olmaması
E) Mecliste bu konuya ilişkin önemli bir muhalefetin olması

Cevap : C) Atatürk’ün konuyu sahiplenmemesi

38- 10 Eylül 1930 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde açık mektup neşrederek Cumhurbaşkanı Atatürk’ün tarafını seçmesini isteyen gazeteci/siyasetçi kimdir?

A) Hakkı Tarik (Us)
B) Mehmet Asım (Us)
C) Falih Rıfkı (Atay)
D) Ahmet Emin (Yalman)
E) Yunus Nadi (Abalıoğlu)

Cevap : E) Yunus Nadi (Abalıoğlu)

39- Çevredeki yardıma muhtaç kimsesiz kadınlar. çocuklar, sakatlar, düşkün ihtiyar ve hastalarla ilgilenmek: mevcut hayır cemiyetlerinin faaliyetlerinde çalışmak Kreş, Öğrenci yurtları, isçi tedavi yurtları gibi sosyal yardım kurumlarının çalışmalarını hızlandırmak halkevlerinin ………………. için ilk hedeftir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) köycülük şubesi
B) temsil şubesi
C) spor şubesi
D) dil. Edebiyat. Tarih şubesi
E) sosyal yardım şubesi

Cevap : E) sosyal yardım şubesi

40- Atatürk ilkelerinin bir bütün halinde parti programında yer aldığı tarih ve Kongre hangisidir?

A) 1919 Birinci Kongre
B) 1931-Üçüncü Kongre
C) 1927- İkinci Kongre
D) 1939-Beşinci Kongre
E) 1935-Dördüncü Kongre

Cevap : B) 1931-Üçüncü Kongre

41- Atatürk ilkelerinin uygulama esasları arasında yer almayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teokratik devlet anlayışına sahip olmak
B) Akla tabi olmak
C) Çağdaşlık
D) Tam bağımsızlık
E) Müspet ilme tabi olma

Cevap : A) Teokratik devlet anlayışına sahip olmak

42- Türkiye ile İngiltere arasında Musul için yapılan Haliç Konferansı’na Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi katılmıştır?

A) Ali Fethi (Okyar)
B) Tevfik Rüştü Aras
C) Kazım Karabekir
D) İsmet İnönü
E) Şükrü Saraçoğlu

Cevap : A) Ali Fethi (Okyar)

43- Tanzimat’ta başlayan eğitim reformunda uygulamalı ve temel bilgiler eğitiminin yanı sıra öğrencilere Türkiye’nin İstiklaline, milli benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiğinin” öğretilmesini isteyen devlet adamı kimdir?

A) İsmet İnönü,
B) Reşit Galip
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver
D) Said Halim Paşa,
E) Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cevap : E) Gazi Mustafa Kemal Atatürk

44- Atatürk dönemi Türk diş politikasını simgeleyen “yurtta sulh, cihanda sulh'” politikası aşağıdaki vasıflardan hangisinde karşılığını bulur?

A) Pasif bir diş politika
B) Korkak diş politika
C) Teslimiyetçi diş politika
D) İçeride güçlenmek için barış isteyen, devletin ve milletin haklarını korumak için değişen şartları doğru değerlendiren diş politika
E) İçe kapanık diş politika

Cevap : D) İçeride güçlenmek için barış isteyen, devletin ve milletin haklarını korumak için değişen şartları doğru değerlendiren diş politika

45- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ekonomik uygulamalar arasında yer almaz?

A) Sanayi ve Maden Bankasının kurulması
B) İtibar-i Mili Bankasının kurulması
C) Türkiye İş Bankasının kurulması
D) Sümerbank’ın kurulması
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Cevap : B) İtibar-i Mili Bankasının kurulması

46- Türk halkını okuyup yazmaya muktedir bir hale getirmek, ona temel bilgileri kazandırmak üzere 1928 yılında kurulmuştur. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Türk Ocakları
B) Millet mektepleri
C) Köy enstitüleri
D) Darülfünun
E) Halk evleri

Cevap : B) Millet mektepleri

47- Aşağıdakilerden hangisi Başbakan Adnan Menderes in “‘dinin ve vatandaşın hassasiyetinin” kolaylıkla istismar edilmesine karşı ifade ettiği çözümler arasında yer almaz?

A) Köylere elektrik ve su gelmesi
B) Yolların köylere kadar uzanması
C) Traktörler ve sair makinelerin köylünün hayatına girmesi
D) Maddi refahın artması
E) Köylüye dininin daha iyi öğretilmesi

Cevap : E) Köylüye dininin daha iyi öğretilmesi

48- Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili siyasi hayatin genel seçimlere katılmış ilk muhalefet partisi hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Milli Kalkınma Partisi
C) Demokrat Parti
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
E) Hürriyet ve itilaf Fırkası

Cevap : D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

Auzef Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Telegram Tarih

 

Auzef Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Auzef Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Kitabı PDF

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!