auzefTarihTürkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Vize Soruları-1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Vize Soruları-1

#1. "1923-1924 senesinde 72 Ortaokul, 796 öğretmen ve 5905 öğrenci ile faaliyet göstermektedir. Liselerde ise 23 okul, 513 öğretmen ve 1241 öğrenci mevcuttur" tespitinden hareketle Cumhuriyetin devraldığı ortaöğretim mirası için hangisi söylenemez?

Cevap : C) Osmanlı devletinden Cumhuriyete aktarılan ortaöğretim mirası son derece yeterlidir

#2. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra 9. Ordu Komutanı iken giriştiği milli teşkilatlanma faaliyetleri, ingilizleri rahatsız ettiği için mütarekeye muhalif olarak şikâyet edildiği için Osmanlı hükümetinin İstanbul'a çağırmak zorunda kaldığı komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yakup Şevki Paşa

#3. Mondros Ateşkes Anlaşması için "şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra ingilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız" değerlendirmesi yapan devlet adamı kimdir?

Cevap : E) VI. Mehmed Vahideddin

#4. 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin motor gücünü oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Almanya

#5. 1876 Anayasasına göre "Heyet-i Mebusan üyeleri Osmanlı vatandaşı elli bin..... nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından gizli oyla seçileceklerdi". Hükmünde boş bırakılan yere hangisi gelecektir?

Cevap : E) Erkek

#6. "Mütareke hükümlerine aykırı işgallerin gerçek hedefinin farkında olan sivil, asker, eşraf, esnaf her kesimden Türk insanı Osmanlı Hükümetinin sessiz ve pasifkalması üzerine kendi iradesini ele alarak teşkilatlanmaya başladı." Söz konusu teşkilatlanma hangi kavram etrafında gerçekleşmiştir?

Cevap : A) Müdafaa-i hukuk

#7. Lozan Konferansına gidecek heyete verilen talimat bakımından hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kapitülasyonların devamı kabul edilebilir

#8. "28 kişiden oluşan Anayasa komisyonu 1831 Belçika, 1859 Prusya anayasalarıyla birlikte yirmiye yakın tasarılarıyı incelemiştir. Bunların içinde ..... ile....ların tasarılarıda vardır" Cümlesinde yer alması gereken Osmanlı devlet adamları hangileridir?

Cevap : E) Midhat Paşa – Said Paşa

#9. Devlet merkezinde bir hükümet varken yayınlanmış olan Amasya Genelgesi millet için öncelikle aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : E) Merkezi yönetim görevini yapamaz halde olduğundan milletin artık kendi işini kendi görmesi için çağrı

#10. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan görüşmelerinin 4 Şubat'ta kesintiye uğramasına yol açan tartışmalardan değildir?

Cevap : B) Türkiye’ye komisyon başkanlığı verilmemesi

#11. Hangi zaferin bir sonucu olarak Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvan ve "Mareşal" rütbeler verildi?

Cevap : A) Sakarya Meydan Muharebesi

#12. 1940-1941 yılı verilerine göre erkek öğrenci sayısı: 661.279, kız öğrenci sayısı 294.468 olmuştur. Yani yarıya yaklaşmıştır. Kız öğrenci sayısı toplamda %18 den %4,4'e yükselmiştir" Tespiti üzerine aşağıdakilerden hangi çıkarım yapılamaz?

Cevap : B) Türkiye’nin eğitim meselesi bitmiştir!

#13. Osmanlı Devleti'nde XVII.asırda ..... alanında yapılan reformların ihtiyaca cevap vermemesi üzerine idari, siyasi ve kültürel sahalarda da reformlara gidilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Askeri

#14. Birinci Dünya Savaşındaki yer alan itilaf cephesi hangi anlaşma ile tamamlanmıştır?

Cevap : D) 1907 Reval Mülakatı

#15. Osmanlı Devlet idaresinde kuvvetler ayrılığı prensibinin kabulü hangi kurumun açılışıyla gündeme gelmiştir?

Cevap : C) Meclis-i Mebusan

#16. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimin her kademesi ...yılında parasız hale getirilmiştir. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) 1926

#17. Cumhuriyetin ilk yılında okullardaki toplam öğrenci sayısının ((Erkek: 273.107, Kız: 62.954 toplam 341.941) içinde kız öğrenci sayısının %18'i oluşturması karşısında toplumda kadın ve erkeğin eşit haklardan yararlanması gerekliliği düşüncesinden hareketle aşağıdaki tespitlerden hangisi yapılamaz?

Cevap : C) Devralınan eğitim mirasında kız ve erkek öğrenci nispeti eşittir.

#18. TBMM Hükümetinin daha savaşlar devam ederken 15-21 Temmuz 19121'de Ankara'da topladığı Maarif kongresi için hangisi söylenemez?

Cevap : A) Maarif Vekâleti öğretmenler için sosyal bir etkinlik düzenlemiştir.

#19. Duyun-ı Umumiye idaresi aşağıdaki hangi sebepten dolayı kurulmuştur?

Cevap : C) Dış borçları ödemek için

#20. "Osmanlı Devleti'nin 1853-56 Kırım Savaşı'nda aldığı dış desteğin diyeti olarak ilan etmek zorunda kaldığı.......’nınsonucu olan uygulamadır batılı devletler tarafından siyasi ve dini amaçlı baskı aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Islahat Fermanı

#21. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1078 doktor, 130 Hemşire, 1059 sağlık memuru ve 377 Ebe mevcut görülmektedir. Kabaca 12661 kişiye bir doktor düşmektedir"tespitinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine sağlık alanında yeterli bir birikim miras
kalmıştır.

#22. 2 Ağustos 1914 tarihli Türk-Alman ittifak Anlaşmasına imza koyan Osmanlı Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Said Halim Paşa

#23. Aşağıdakilerden hangisi saltanat ve hilafet gibi temel siyasi ve dinî yapıların ortadan kaldırılmasının sebepleri arasında sayılamaz?

Cevap : A) Hanedan ve din düşmanlığı

#24. ......., Osmanlı Devleti'nin parasını ödeyerek tersanelerine sipariş etmiş olduğu Reşadiye ve Sultan Osman adlı iki savaş gemisine 2 Ağustos'ta el koymuştur." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) İngiltere

#25. "Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1923 tarihinde seferberliği kaldırmıştır". Bu kararın gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : D) Askere artık ihtiyaç duyulmaması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Vize Soruları-1

1- 1940-1941 yılı verilerine göre erkek öğrenci sayısı: 661.279, kız öğrenci sayısı 294.468 olmuştur. Yani yarıya yaklaşmıştır. Kız öğrenci sayısı toplamda %18 den %4,4’e yükselmiştir” Tespiti üzerine aşağıdakilerden hangi çıkarım yapılamaz?

A) Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri toplumun bir bütün halinde kalkındırılması ilkesini benimsemişlerdir
B) Türkiye’nin eğitim meselesi bitmiştir!
C) Kız çocuklarının eğitiminde önemli bir yükseliş görülmektedir
D) Türkiye’de kız çocuklarının eğitimi muasır medeniyet seviyesine erişmenin bir ölçütü olarak görülmüştür.
E) Türkiye Cumhuriyetinin öncelikli meselesi memleket çocuklarının eğitimidir.

Cevap : B) Türkiye’nin eğitim meselesi bitmiştir!

2- Aşağıdakilerden hangisi saltanat ve hilafet gibi temel siyasi ve dinî yapıların ortadan kaldırılmasının sebepleri arasında sayılamaz?

A) Hanedan ve din düşmanlığı
B) Cumhuriyet idaresinin yerleştirilmesi için idari, siyasi ve toplumsal açılardan gereklilik olması
C) Topluma bir daha eski sisteme geri dönülmeyeceği mesajının verilmesi
D) Hilafetin yabancılar tarafından kullanılması tehlikesi
E) Saltanat makamının işlevini yitirmiş olması

Cevap : A) Hanedan ve din düşmanlığı

3- “28 kişiden oluşan Anayasa komisyonu 1831 Belçika, 1859 Prusya anayasalarıyla birlikte yirmiye yakın tasarılarıyı incelemiştir. Bunların içinde ….. ile….ların tasarılarıda vardır” Cümlesinde yer alması gereken Osmanlı devlet adamları hangileridir?

A) Memin Ali Paşa- Keçecizade Fuad Paşa
B) Midhat Paşa
C) Namik Kemal – Ali Suavitercim Rüşdü Paşa
D) Mustafa Reşit Paşa- Miihat Paşa
E) Midhat Paşa – Said Paşa

Cevap : E) Midhat Paşa – Said Paşa

4- Osmanlı Devlet idaresinde kuvvetler ayrılığı prensibinin kabulü hangi kurumun açılışıyla gündeme gelmiştir?

A) Meclis-i Tanzimat
B) Meclis-i Vala-hkam-i Adliye
C) Meclis-i Mebusan
D) Şura-yı Devlet
E) Meclis-i Ayan

Cevap : C) Meclis-i Mebusan

5- 1. Dünya Savaşı’nda ittifak devletlerinin motor gücünü oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) ingiltere
C) Avuturya- Macaristan
D) Bulgaristan
E) Osmanlı Devleti

Cevap : A) Almanya

6- “Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1923 tarihinde seferberliği kaldırmıştır”. Bu kararın gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Ülke genelinde topyekûn bir kalkınma seferberliğine ihtiyaç duyulması
B) Asker gücüne ihtiyaç duyulması
C) dönemine girilmiş olması
D) Askere artık ihtiyaç duyulmaması
E) Lozan Anlaşmasının tasdik edilmesi

Cevap : D) Askere artık ihtiyaç duyulmaması

7- Hangi zaferin bir sonucu olarak Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvan ve “Mareşal” rütbeler verildi?

A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Kütahya-Eskiş
C) Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi
D) I.inönü
E) II. inönü

Cevap : A) Sakarya Meydan Muharebesi

8- Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra 9. Ordu Komutanı iken giriştiği milli teşkilatlanma faaliyetleri, ingilizleri rahatsız ettiği için mütarekeye muhalif olarak şikâyet edildiği için Osmanlı hükümetinin İstanbul’a çağırmak zorunda kaldığı komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazım Karabekir Paşa
B) Ali Fuad Paşa
C) Paşa
D) Yakup Şevki Paşa
E) ismet Paşa

Cevap : D) Yakup Şevki Paşa

9- Lozan Konferansına gidecek heyete verilen talimat bakımından hangisi yanlıştır?

A) Adalar, kıyılarımıza yakın adaların alınmasına
B) Azınlıklar: Esas mübadeledir
C) ikya Batı Sınırı: 1914 sınırının elde edilmesine çalışılacaktır
D) Kapitülasyonların devamı kabul edilebilir
E) Boğazlarda ve Gelibolu yarımadasında yabancı güçlerin bulunması kabul edilemez

Cevap : D) Kapitülasyonların devamı kabul edilebilir

10- Cumhuriyetin ilk yıllarında 1078 doktor, 130 Hemşire, 1059 sağlık memuru ve 377 Ebe mevcut görülmektedir. Kabaca 12661 kişiye bir doktor düşmektedir”tespitinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin eğitim hamleleri halkın sağlık ihtiyacı karşılamamıştır.
B) Cumhuriyetin ilk yıllarında doktor ve yardımcı sağlık hizmetleri eleman sayısı arttırılmaya muhtaç durumdadır.
C) Osmanlı Devletinden devralınan sağlık mirası yetersizdir
D) Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine sağlık alanında yeterli bir birikim miras kalmıştır.
E) 19. asırdaki sağlık reformu çabalarının neticesi ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmıştır.

Cevap : D) Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine sağlık alanında yeterli bir birikim miras
kalmıştır.

11- Osmanlı Devleti’nde XVII.asırda ….. alanında yapılan reformların ihtiyaca cevap vermemesi üzerine idari, siyasi ve kültürel sahalarda da reformlara gidilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Askeri
B) Teknolojik
C) Mali
D) Ticarî
E) Sosyolojik

Cevap : A) Askeri

12- 1876 Anayasasına göre “Heyet-i Mebusan üyeleri Osmanlı vatandaşı elli bin….. nüfusa bir mebus düşecek şekilde halk tarafından gizli oyla seçileceklerdi”. Hükmünde boş bırakılan yere hangisi gelecektir?

A) Kadın
B) Gayrimüslim
C) Tüccar
D) Vergi mükellefi
E) Erkek

Cevap : E) Erkek

13- Devlet merkezinde bir hükümet varken yayınlanmış olan Amasya Genelgesi millet için öncelikle aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Yeniden savaşın gündeme geleceğini
B) Ülkenin kurtuluş için ümit var olduğunu
C) Askerlerin çare arayışlarını
D) Milletin Yunan işgaliyle ortaya çıkan durumu değerlendirmeye çağırılmasını
E) Merkezi yönetim görevini yapamaz halde olduğundan milletin artık kendi işini kendi görmesi için çağrı

Cevap : E) Merkezi yönetim görevini yapamaz halde olduğundan milletin artık kendi işini kendi görmesi için çağrı

14- “Osmanlı Devleti’nin 1853-56 Kırım Savaşı’nda aldığı dış desteğin diyeti olarak ilan etmek zorunda kaldığı…….’nınsonucu olan uygulamadır batılı devletler tarafından siyasi ve dini amaçlı baskı aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı
B) Meşrutiyet
C) Muharrem Kararnamesi
D) Sened-i ittifak
E) Islahat Fermanı

Cevap : E) Islahat Fermanı

15- “1923-1924 senesinde 72 Ortaokul, 796 öğretmen ve 5905 öğrenci ile faaliyet göstermektedir. Liselerde ise 23 okul, 513 öğretmen ve 1241 öğrenci mevcuttur” tespitinden hareketle Cumhuriyetin devraldığı ortaöğretim mirası için hangisi söylenemez?

A) Birinci Dünya Savaşındaki kayıpların eğitim alanındaki gelişmeleri olumsuz etkilediği söylenebilir.
B) Tanzimattan itibaren başlayıp II. Abdülhamid döneminde zirve yapan eğitim hamlesinin sonuçları Cumhuriyete yeterince yansımamıştır
C) Osmanlı devletinden Cumhuriyete aktarılan ortaöğretim mirası son derece yeterlidir
D) Devralınan eğitim mirası yetersizdir
E) iç açıcı olmaktan uzaktır

Cevap : C) Osmanlı devletinden Cumhuriyete aktarılan ortaöğretim mirası son derece yeterlidir

16- Mondros Ateşkes Anlaşması için “şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra ingilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız” değerlendirmesi yapan devlet adamı kimdir?

A) Talat Rasa
B) V. Mehmed Reşad
C) Said Halim Paşa
D) Damat Ferit Paşa
E) VI. Mehmed Vahideddin

Cevap : E) VI. Mehmed Vahideddin

17- “Mütareke hükümlerine aykırı işgallerin gerçek hedefinin farkında olan sivil, asker, eşraf, esnaf her kesimden Türk insanı Osmanlı Hükümetinin sessiz ve pasifkalması üzerine kendi iradesini ele alarak teşkilatlanmaya başladı.” Söz konusu teşkilatlanma hangi kavram etrafında gerçekleşmiştir?

A) Müdafaa-i hukuk
B) Mudafaa-i vatan
C) Anadolu hareketi
D) Şark Meselesi
E) İla-yı vatan

Cevap : A) Müdafaa-i hukuk

18- TBMM Hükümetinin daha savaşlar devam ederken 15-21 Temmuz 19121’de Ankara’da topladığı Maarif kongresi için hangisi söylenemez?

A) Maarif Vekâleti öğretmenler için sosyal bir etkinlik düzenlemiştir.
B) TBMM hüküm savaşın mutlaka kazanılacağına inandığı için eğitim meselelerinin halline çalışmaktadır
C) Mustafa Kemal Paşa bağımsızlığın ” aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle” mümkün olacağının bilinciyle hareket etmektedir.
D) TBMM son bir asrın çabalarına karşın eğitim meselelerinin halledilemediğinin bilincindedir, çözüm aramaktadır.
E) TBMM hükümeti yeni dönemde uygulanacak eğitim politikalarını tespit etmeye büyük onem vermektedir.

Cevap : A) Maarif Vekâleti öğretmenler için sosyal bir etkinlik düzenlemiştir.

19- Duyun-ı Umumiye idaresi aşağıdaki hangi sebepten dolayı kurulmuştur?

A) Yabancı sermaye çekmek için
B) Osmanlı ekonemisini düzeltmek için
C) Dış borçları ödemek için
D) Milli bir banka oluşturmak için
E) Yeni dış borç almak için

Cevap : C) Dış borçları ödemek için

20- Cumhuriyetin ilk yılında okullardaki toplam öğrenci sayısının ((Erkek: 273.107, Kız: 62.954 toplam 341.941) içinde kız öğrenci sayısının %18’i oluşturması karşısında toplumda kadın ve erkeğin eşit haklardan yararlanması gerekliliği düşüncesinden hareketle aşağıdaki tespitlerden hangisi yapılamaz?

A) Osmanlı döneminde Kız çocuklarının okumasına yeterince özen gösterilmemiştir
B) Osmanlı sonemindeki eğitim hamlesinden kız çocukları yeterince yararlanamamıştır
C) Devralınan eğitim mirasında kız ve erkek öğrenci nispeti eşittir.
D) Eğitim hizmetleri şehir merkezlerinde yoğunlaşmış, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı kırsal alan yeterince hizmet alamamıştır.
E) Osmanlı döneminden Cumhuriyete giden süreçte eğitim alanında erkekler lehine bir ayrim gözetilmiştir.

Cevap : C) Devralınan eğitim mirasında kız ve erkek öğrenci nispeti eşittir.

21- 2 Ağustos 1914 tarihli Türk-Alman ittifak Anlaşmasına imza koyan Osmanlı Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talat Paşa
B) Halil Menteşe
C) Said Halim Paşa
D) Enver Paşa
E) Cemal Paşa

Cevap : C) Said Halim Paşa

22- Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimin her kademesi …yılında parasız hale getirilmiştir. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 1926
B) 1923
C) 1928
D) 1930
E) 1925

Cevap : A) 1926

23- Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan görüşmelerinin 4 Şubat’ta kesintiye uğramasına yol açan tartışmalardan değildir?

A) Osmanlı Borçları
B) Türkiye’ye komisyon başkanlığı verilmemesi
C) Kapitülasyonlar
D) Irak sınırı
E) Yunanistan’dan alınacak savaş tazminatı

Cevap : B) Türkiye’ye komisyon başkanlığı verilmemesi

24- ……., Osmanlı Devleti’nin parasını ödeyerek tersanelerine sipariş etmiş olduğu Reşadiye ve Sultan Osman adlı iki savaş gemisine 2 Ağustos’ta el koymuştur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Almanya
B) İtalya
C) Almanya
D) İngiltere
E) Rusya

Cevap : D) İngiltere

25- Birinci Dünya Savaşındaki yer alan itilaf cephesi hangi anlaşma ile tamamlanmıştır?

A) 1914 Osmanlı -Alman ittifakı
B) 1894 Fransa-Rusya ittifakı
C) 1882 Birinci üç imparatorlar ligi
D) 1907 Reval Mülakatı
E) 1904 Entente Cordiale

Cevap : D) 1907 Reval Mülakatı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Vize Soruları-1

Auzef Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Telegram Tarih

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2021 Vize Soruları-1

Editor

Editör

error: Content is protected !!