Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2021 Final Soruları

1) inflamasyonun erken evrelerini baskılar.
• Yağların yıkımını arttırır.
• Travma, enfeksiyon gibi stres kaynaklı durumlarda salgısı artar.
• En iyi bilinen glikokortikoidlerdendir.
Yukarıda özellikleri verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir?A) Adrenalin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Angiotensin
E) Asetilkolin

Cevap : C) Kortizol

2) Hem etçil hem de otçul beslenen canlılara ne ad verilir?

A) Keroototrof
B) Karnivor
C) Herbivor
D) Omnivor
E) Fotoototrof

Cevap : D) Omnivor

3) I. Yemek borusu başlangıcında
II. Mide girişi ve çıkışında
III. ince ile kalın bağırsaklarını birleştiği yerde
IV. An(ü)ste
Sindirim sisteminde tonik kasılmaların meydana geldiği sfinkter denen kapıların bulunduğu yerler yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I,II ve IV
E) I,II,III ve IV

Cevap : E) I,II,III ve IV

4) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait bir yapı değildir?

A) Karaciğer
B) Pankreas
C) Yemek borusu
D) Mesane
E) Tükürük bezi

Cevap : D) Mesane

5) I. Bedene günlük yaklaşık 2 litre sıvı alınmalıdır.
II. Bedenden solunum sistemi aracılığı ile günde yaklaşık 1000-1500 ml arasında
su kaybı gerçekleşir.
III. Bedenden idrar yoluyla günde yaklaşık 1500 ml su kaybı gerçekleşir.
Kişiden kişiye göre değişse de genel olarak insan bedeniyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap : D) I ve III

6) I. Dinlenim durumunda hücre içi sıvıda hücre dışına göre potasyum daha fazladır.
II. Dinlenim durumunda hücre dışında hücre içine göre sodyum daha fazladır.
III. Dinlenim zar potansiyelinin oluşmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi de tüm
hücrelerde bulunan Hidrojen ATPaz pompasıdır. Zar potansiyeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap : E) I,II ve III

7) Aşağıdaki yapılardan hangisi konuşmada görev almaz?

A) Diş
B) Yutak
C) Kolon
D) Yüz kasları
E) Ses telleri

Cevap : C) Kolon

8) Hipotonik çözeltilerde eritrosit içerisine fazla su girişinin olmasıyla eritrositlerin patlaması ve hemoglobinin plazmaya çıkarak plazmayı kırmızı boyaması olayına ne ad verilir?

A ) Hipertonik
B) Diyaliz
C) Hemoliz
D) Fibrinojen
E) Hipotonik

Cevap : C) Hemoliz

9) Akciğer içindeki havadan kana oksijen alınması ve kandaki karbondioksitin akciğer içindeki havaya atılması; kandaki oksijenin hücrelere kadar götürülmesi, üretilen karbondioksitin akciğerlere kadar getirilmesi, kandan hücrelere oksijen girişi ve hücreden kana karbondioksit çıkışı olması şeklindeki olaylar dizisine ne ad verilir?

A) Alt solunum
B) Dış solunum
C) Hücresel solunum
D) Üst solunum
E) İç solunum

Cevap : E) İç solunum

10) Kemik hücrelerinin arasını dolduran ara madde fazla miktarda…….tuzları içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) magnezyum
B) sodyum
C) demir
D) kalsiyum
E) potasyum

Cevap : D) kalsiyum

Fizyoloji 2021 Final Soruları

11) Böbrek fonksiyonlarını izlemek için klinikte en sık kullanılan yöntem….testidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?A) klirens
B) tidal volüm
C) şeker
D) kolesterol
E) vital kapasite

Cevap : A) klirens

12) Aşağıdakilerden hangisi yutağın görevlerinden biri değildir?

A) Solumaya yardım etmek
B) Konuşmaya yardım etmek
C) Kimyasal sindirime yardım etmek
D) Yutmaya yardım etmek
E) Orta kulağın havalanmasına yardım etmek

Cevap : C) Kimyasal sindirime yardım etmek

13) I. Enerji için yağ asitlerinin kullanılması arttırır.
II. Hücrelerde protein yapımını arttırır.
III. Kemik dokuda büyümeyi uyarır.
IV. Kıkırdak dokuda büyümeyi baskılar.
Büyüme hormonunun etkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, ll ve III
E) I,II,III ve IV

Cevap : D) I, ll ve III

14) İdrar oluşumunun ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filtrasyon
B) Geri emilim
C) Salgılanma
D) Homeostas
E) Klirens

Cevap : A) Filtrasyon

15) Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardan biridir?

A) Mide
B) Bağırsak
C) Karaciğer
D) Yemek borusu
E) Ağız

Cevap : C) Karaciğer

16) Kalp hızını etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dinlenim durumuna göre uyurken nabız hızlanır.
B) Yoğun egzersizde nabız sayısı artar
C) Beden ısısı artarsa nabız sayısı artar.
D) Tiroid hormonları nabız hızını artırır.
E) Yenidoğanların nabız sayısı yetişkinlere göre daha yüksektir.

Cevap : A) Dinlenim durumuna göre uyurken nabız hızlanır.

17) Aşağıdakilerden hangisi somatik sinir sisteminin etkisi altındadır?

A) Kalp kası
B) Bağırsak düz kasları
C) Mide düz kasları
D) iskelet kasları
E) Endokrin bezler

Cevap : D) iskelet kasları

18) DNA’nın RNA olarak kopyalanma sürecine….denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) miksiyon
B) injeksiyon
C) transkripsiyon
D) reaksiyon
E) rezorbsiyon

Cevap : C) transkripsiyon

19) Hücrenin salgılamış olduğu hormonun yanında bulunan komşu hücredeki reseptörüne bağlanmasıyla ortaya çıkan yanıta ne ad verilir?

A) Endokrin iletişim
B) Nöroendokrin iletişim
C) Sinaps iletişim
D) Otokrin iletişim
E) Parakrin iletişim

Cevap : E) Parakrin iletişim

20) Ses kutusu olarak bilinen; çocukların, kadınların ve erkeklerin seslerinin farklı çıkmasına neden olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil
B) Ağız
C) Burun
D) Larinks
E) Yutak

Cevap : D) Larinks

Fizyoloji 2021 Final Soruları

21) Böbreğe giriş yapan atardamar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerüler ven
B) Glomerüler kapiller
C) Renal arter
D) Glomerüler arter
E) Karotid arter

Cevap : C) Renal arter

22) Aşağıdakilerden hangisi insülin hormonun zıttı gibi çalışarak kandaki şeker oranını arttırır?

A) Ekzokrin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Somatostatin
E) Adrenal

Cevap : B) Glukagon

23) Özellikle duygulardan sorumlu önemli beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik sinir sistemi
B) Periferik sinir sistemi
C) Beyaz cevher
D) Otonom sinir sistemi
E) Limbik sistem

Cevap : E) Limbik sistem

24)
I. Besinlerin hareket ettirilmesi ve karıştırılması
II. Besinlerin parçalanması
III. Besinlerin beden hücrelerine alınması
IV. Besinlerin artıkların atılması gerekir
Yukarıdakilerden hangileri sindirim sisteminin temel süreçleri arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I,II, III ve IV

Cevap : E) I,II, III ve IV

25) Bedende oluşan kimyasal olayların tümüne birden ….denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Metabolizma
B) Anabolizma
C) Difüzyon
D) Enterokinaz
E) Katabolizma

Cevap : A) Metabolizma

26) Böbreklerde tübül lümenine hidrojen iyonu salgılarken bikarbonat ve potasyum iyonlarını geri emen hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epitel
B) Tubul
C) İnterkale
D) Esas
E) Jukstaglomerular

Cevap : C) İnterkale

27) Katı haldeki büyük moleküllerin hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına ne ad verilir?

A) Opsonizasyon
B) Fagositoz
C) Diapadez
D) Ozmoz
E) Difüzyon

Cevap : B) Fagositoz

28)
I.Sağ akciğer sol akciğere göre daha büyüktür.
II. Sol akciğer Üç ; sağ akciğer iki loba ayrılır.
III. iki akciğer yapısı aradaki boşluktan dolayı birbirine değmez.
IV. Akciğerlerin dışını saran zara perikard denir.
Akciğerler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) ll, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Cevap : B) I ve III

29)
I.Burun
II. Yutak
III. Gırtlak
IV. Trake
Yukarıdakilerden hangileri üst solunum yolunun parçasıdır?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : D) I, II ve III

30) Gevşeme güçlüğü anlamına gelen ve yemek borusunun alt ucunda, mide ile birleştiği kısımda bulunan kapağın yutma sırasında gevşemeyip açılmaması durumuna ne ad verilir?

A) Akalazya
B) Gastrit
C) Reflü
D) Ülser
E) Kabızlık

Cevap : A) Akalazya

Fizyoloji 2021 Final Soruları

31) Aşağıdakilerden hangisi oksijenin solunum zarını geçerek hemoglobine ulaşabilmesi için geçmesi gereken yerlerden biri değildir?

A) Alyuvar hücre zarı
B) Kılcal endotel hücresi
C) Surfaktan tabaka
D) Alveol bazal zarı
E) Akyuvar hücre zarı

Cevap : E) Akyuvar hücre zarı

32) Aşağıdakilerden hangisi peptid yapılı hormonlardandır?

A) Progesteron
B) Testesteron
C) Oksitosin
D) Trozin
E) Aldosteron

Cevap : C) Oksitosin

33) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir ?

A) Anjiotensionojen hormonunu üretmek
B) Protein sentezlemek
C) Bilirubin gibi pigmentleri yapmak
D) Glukagon sentezlemek
E) Safra tuzları yapmak

Cevap : D) Glukagon sentezlemek

34) …..merkezi sinir sistemi sinir lifleri etrafında miyelin oluşturan hücrelerdir. cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Epandimal hücreler
B) Mikroglialar
C) Astrositler
D) Oligodentrositler
E) Kondrositler

Cevap : D) Oligodentrositler

35) Aşağıdaki hormonlardan hangisi süt yapımını ve meme bezlerinin gelişimini sağlar?

A) Tiroid hormon
B) Büyume hormon
C) Prolaktin
D) insulin
E) Glukagon

Cevap : C) Prolaktin

36) Hücrelerde protein sentezlenen organel-….enerji üretilen organel……. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A) mitokondri, ribozomdur
B) golgi, lizozomdur
C) lizozom, golgidir
D) ribozom,lizozomdur
E) ribozom,mitokondridir

Cevap : E) ribozom,mitokondridir

37) Sakin bir soluk verdikten sonra tekrar soluk almadan önce akciğerlerde kalan havanın basıncı yine —— mm Ha kadardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) 760
B) 660
C) 550
D) 500
E) 400

Cevap : A) 760

38) Normal durumda, beden yapısı ve yaşa bağlı olarak;
I. Yetişkinler dakikada 12 ile 20 arasında solurlar.
II. Çocuklar dakikada 20 ile 40 kere solurlar.
III. Bebekler ortalama 60 kere solurlar.
ilgili yukarıdaki ifadelerden Solunum sayısı ile hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : A) Yalnız I

39) Bedende aort, şah damarı ve medullada bulunan ve kandaki CO2, düzeyini algılayan ——- vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) kemoreseptörler
B) iki nokta aynım reseptörleri
C) baroreseptoner
D) dokunma reseptörleri
E) nosireseptörler

Cevap : A) kemoreseptörler

40) Tükürük içeriginde bulunan enzim aşagıdakilerden hangisidir?

A) insulin
B) Tripsin
C) Pepsin
D) Safra asiti
E) Amilaz

Cevap : E) Amilaz

Fizyoloji 2021 Final Soruları

41) Mesanedeki idrarı vücut dışına çıkaran yapı aşagıdakilerden hangisidir?

A) Üreter
B) Korteks
C) Nefron
D) Üretra
E Meduli

Cevap : D) Üretra

42)
I. Su, tuz ve elektrolit dengesini düzenler.
II. Hipoksi durumunda eritropoietin sentezler.
III. Safra tuzlarını sentezler.
IV. Metabolik atıkların atılmasında görev alır. Yukarıdakilerden hangileri böbreğin görevleri arasında yer alır?

A) I ve III
B) III ve IV
C) I II ve III
D) I, II ve IV
E)?

Cevap : D) I, II ve IV

43) Aşağıdakilerden hangisi tiroid bezinin büyümesi anlamında kullanılır?

A) Arteriyaskleroz
B) Ekzoftalmus
C) Kalsitonin
D Guatr
E Miksodem

Cevap : D Guatr

44) – Mide ve ince bağırsak hücrelerince üretilir ve salınır.
– Mide hareketlerini ve hidroklorik asit yapımını arttırır.
– Mide ve bağırsak içeriğinin artışı protein miktarının artışı ile salınımı artar.
Yukarıda özellikleri verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gastrin
B) Motilin
C) Adrenalin
D) Leptin
E) Sekretin

Cevap : A) Gastrin

45) Femur (uyluk) ve humerus (kol) kemikler kemik çeşitlerinden hangisine örnektir?

A) Yassı kemik
B) Uzun kemik
C) Düzensiz kemik
D) Sesamoit kemik
E) Havalı kemik

Cevap : B) Uzun kemik

46) Aşağıdakilerden hangisi plazmada bulunan proteinler arasında yer almaz?

A) Albumin
B) Globulin
C) Fibrinojen
D) Beta globulin
E) Kolesterol

Cevap : E) Kolesterol

47) Bir hücre zarının fiziksel, kimyasal veya elektriksel bir uyaran ile uyarılarak, zarın iki tarafındaki iyon dağılımının değişmesi ve ortaya çıkan elektriksel potansiyelin zar boyunca iletilmesine ne ad verilir?

A) Redoks potansiyeli
B) Çoğalma potansiyeli
C ) Kasılma potansiyeli
D) Büyüme potansiyeli
E) Aksiyon potansiyeli

Cevap : E) Aksiyon potansiyeli

48) Proteinler ve yağlardan glikoz yapılmasına ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Glikokortikoid
B) Anjiotensin
C) Glikoneojenez
D) Adrenal
E) Aldosteron

Cevap : C) Glikoneojenez

49) Aşağıdakilerden hangisi birinci kalp sesinin oluşumuna yol açar?

A) Sağ ve sol karıncık kasılması
B) Sağ ve sol karıncık gevşemesi
C) Sağ ve sol atrium kasılması
D) Aort atardamarının kasılması
E) Aort atardamarının gevşemesi

Cevap : A) Sağ ve sol karıncık kasılması

50) Aşağıdakilerden hangisi nefronu oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Henle kulbu
B) Viseral zar
C) Bowman kapsülü
D) Distal tübül
E) Proksimal tübül

Cevap : B) Viseral zar

Fizyoloji 2021 Final Soruları

51) Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde idrar oluşum aşamalarından biridir?

A) Mineralizasyon
B) Sedimentasyon
C) Repolarizasyon
D) Sekresyon
E) Depolarizasyon

Cevap : D) Sekresyon

52) Lingerhans adacıkları aşağıdaki hormonlardan hangisini üretir?

A) Renin
B) Leptin
C) İnsülin
D) Aldosteron
E) Gaston

Cevap : C) İnsülin

53) Bedende oksijen miktarının düşmesine ne ad verilir?

A) Hiperoksi
B) Hipoksi
C) Silya
D) Vurgun
E) KOAH

Cevap : B) Hipoksi

54) Serum potasyum düzeyinin normalden yüksek olmasına ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Hiperkalemi
B) Hiperlipidemi
C) Hipokalemi
D) Hipernatremi
E) Hiponatremi

Cevap : C) Hipokalemi

55) Suyun difüzyonuna —– denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Aktif taşıma
B) Ekzositoz
C) Endositoz
D) Pinositoz
E) Osmoz

Cevap : E) Osmoz

56) Sinyal moleküllerinin hedef hücrelerde etkisini ortaya koyabilmesi için bağlanmaları gereken protein yapısındaki moleküllere ——- denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) otokrin
B) enzim
C) parakrin
D) reseptör
E) endokrin

Cevap : D) reseptör

Fizyoloji 2021 Final Soruları

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans , Auzef Fizyoloji Vize Deneme Sınavı TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, Fizyoloji 2021 Final Soruları
fizyoloji , Auzef Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji Ünite -14

Fizyoloji Ünite -14

Fizyoloji Ünite -14

Endokrin Sistem 2

Kalsiyum düzenleyen hormonlar
Kan şekerini düzenleyen hormonlar (pankreas)
Şeker hastalığı (diabetes mellitus)
Böbrek üstü bezi (adrenal bez) hormonları
Adrenal medulla hormonları (katekolaminler):
Gonad (üreme sistemi organları) hormonları
Erkek üreme sistemi hormonları
Dişi üreme sistemi hormonları

Endokrin Sistem 2

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan kalsiyum seviyesinin düzenlenmesinde ana rolü oynar?

A. Tiroid hormonları
B. Büyüme hormonu
C. İnsülin
D. Parathormon
E. Glukagon

Cevap : D. Parathormon

2. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi güneş ışığı etkisi ile deride sentezlenir?

A. A vitamini
B. B vitamini
C. C vitamini
D. D vitamini
E. E vitamini

Cevap : D. D vitamini

3. Sağlıklı bir insanın plazma Ca+2 düzeyi kaç mg/dl aralığındadır?

A. 1,5 – 3,5 mg/dl
B. 3,5 – 5,5 mg/dl
C. 5,5 – 8,5 mg/dl
D. 8,5 – 10,5 mg/dl
E. 10,5 – 15,5 mg/dl

Cevap : D. 8,5 – 10,5 mg/dl

4. Sağlıklı bir insanın plazma glikoz düzeyi kaç mg/dl aralığındadır?

A. 10-40 mg/dl
B. 40-70 mg/dl
C. 70-100 mg/dl
D. 100-130 mg/dl
E. 130-160 mg/dl

Cevap : C. 70-100 mg/dl

5. Hücrelere insülin ile glukoz taşınması aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile olur?

A. Tripsin
B. Tirozin
C. Laktat
D. Piruvat
E. GLUT

Cevap : E. GLUT

6. İnsulin aşağıdaki hücrelerden hangisinde sentezlenir?

A. Pankreas alfa
B. Pankreas beta
C. Pankreas delta
D. Böbrek tübül
E. Barsak epitel

Cevap : B. Pankreas beta

7. Glukagon aşağıdaki hücrelerden hangisinde sentezlenir?

A. Pankreas alfa
B. Pankreas beta
C. Pankreas delta
D. Böbrek tübül
E. Barsak epitel

Cevap : A. Pankreas alfa

8. Diyabetin üç önemli belirtisi poliüri polidipsi ve polifajidir. Polidipsi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Çok yeme
B. Çok içme
C. Çok idrara çıkma
D. Az içme
E. Az yeme

Cevap : B. Çok içme

9. “Savaş ya da kaç” cevabının oluşumunda rol oynayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aldosteron
B. Kotrizol
C. Testosteron
D. Östrojen
E. Adrenalin

Cevap : E. Adrenalin

10. Menstrual siklus sırasında Lüteinleştirici Hormon (LH) piki kaçıncı gün gerçekleşir?

A. 5. gün
B. 9.gün
C. 14.gün
D. 20.gün
E. 28.gün

Cevap : C. 14.gün

Endokrin Sistem

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans , Endokrin Sistem TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
fizyoloji , Endokrin Sistem