İş Sağlığı Birimi Ve Kimyasal Madde(İSG)

Soru-1 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı işyeri sağlık ve güvenlik hizmetinin çekirdek kadrosunu oluşturur. II- İşyeri sağlık biriminin asıl görevi birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleridir. III- İşyeri sağlık biriminin görevleri arasında sağlığı geliştirici müdahaleler yoktur. IV- İşyeri sağlık birimlerinde hazırlanan yıllık çalışma planı işverene verilir. V- İşyeri sağlık biriminin yıllık faaliyet raporunun bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Correct! Wrong!

B- I, IV, V

Soru-2 İşyeri Sağlık Birimi İle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

D- İşyeri sağlık birimlerinin öncelikli amacı koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleridir.

Soru-3 Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element , bileşik veya karışımlara ne denir?

Correct! Wrong!

C- Kimyasal Madde

Soru-4 Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir.

Correct! Wrong!

A- Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

Soru-5 Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir?

Correct! Wrong!

B- Tehlike

Soru-6 0 santigrad den düşük parlama noktası ve 35santigrad den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- Çok kolay alevlenir madde

Soru-7 Kimyasal maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

B- Maddenin fiyatı ve kalitesi

Soru-8 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre Risk Değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır?

Correct! Wrong!

D- 5 yıl

Soru-9 Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir.

Correct! Wrong!

A- Sağlık ve güvenlik yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması

Soru-10 Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte …………………….. uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir.

Correct! Wrong!

A- Kişisel korunma yöntemleri

Soru-11 İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir …………………… hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir.

Correct! Wrong!

A- Acil Eylem Planı

Soru-12 İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- EINECS

Soru-13 ‘’CAS’’ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

Soru-14 ‘’TWA’’ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama

Soru-15 Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında aşağıdakilerden hangisini dikkate alır? I- Üretim teknolojisi II- Makine seçimi III- Depolama

Correct! Wrong!

A- I-II

Soru-16 Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ………. hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

Correct! Wrong!

C- 1/2 katı

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!