SEGEM Hazırlık Testi-6

LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik personel Yeterlilik Sınavı

1. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

2. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edemez?

Correct! Wrong!

c) Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler

3. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinir? I. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse II. Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemişse III. Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse IV. Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse

Correct! Wrong!

d) I, III ve IV

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

c) Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede sigorta acenteliğiyle uğraştığı izlenimi yaratacak kelime ve işaret kullanamaz.

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

c) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılabilir.

6. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

Correct! Wrong!

d) 9

7. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

8. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

a) 9 kişiden oluşur. 7’si acenteler arasından seçimle gelir. 2’si TOBB tarafından atanır.

9. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

Correct! Wrong!

a) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

11. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

c) 2007

12. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın toplumsal işlevlerindendir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

13. Yasal çerçevede ruhsatı bulunan ve aldığı prime karşılık belli şartlar dahilinde risk üstlenen ticari işletmeye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

d) Sigorta Şirketi

14. Aşağıdaki kanunların hangisinde sigorta sözleşmesinin yasal tanımı yapılmıştır?

Correct! Wrong!

a) Türk Ticaret Kanunu

15. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

Correct! Wrong!

a) Primi ödenebilir kılmak

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!