auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama Vize 2020

#1. Çocukların duygusal ve kişiler arası alanlarda işlevsel becerileri ile bilişsel ve kişilik becerileri kazandıran eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Öğrenme grubunu oluşturan; öğrenci, öğretmen ve yöneticiler arasındaki tüm etkileşimlerin karşılıklı olarak bu unsurların performanslarını ve durumlarına etkileyebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

#3. I. Kazanım ve göstergelere uygun olarak planlanmanın yapılması II. Mekânın hazırlanması III. Malzemelerin sınıfa getirilmesi Yukarıdakilerin hangisi/hangileri dramaya başlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır?

#4. Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini artırdığı söylenemez?

Cevap : d) Hümanist anlayış
NOT: Günümüzde eğitici drama uygulamalarının önemini arttıran gelişmeler şu şekildedir:
1. İç ve Dış Göçler ve Sonuçları
2. Rekabetin Artması
3. Çekirdek Ailelerin Artması
4. Çalışan Anneler
5. Boşanmaların Artması
6. Televizyonun Etkileri
7. Risk Altındaki Çocuklar
8. Eğitimde Bütüncül Yaklaşım: Bireyin Bir Bütün Olarak Eğitilmesi
9. Günümüzde Eğitimde Dramanın Uygulanmasının Önemini Artıran Yeni Gelişmeler

#6. Çocuklar arasındaki sosyal ilişkilerde büyük grup içerisinde oluşan küçük grup ifade edilmektedir?

Cevap : b) Klikleşme
NOT: Okul öncesi eğitiminde çocuklar arası sosyal ilişkilerde büyük grup içerisinde küçük gruplara girme, dışlanma olaylarının önemli olduğu gözlenmiştir. Bu klikleşme; izole olmak, okula gelmekte isteksizlik gibi
durumlara sebep olabilir. ve bunun kırılmasında drama etkinlikleri önemlidir.

#7. Aşağıda verilen drama aşamaları ve ağırlıklı unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

#8. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#9. Lindvaag ve Moen dramadaki etkileşimle öğrenme sırasında, karşılıklı diyalog tarzındaki iletişimle hem konuların daha derinlemesine öğrenilebileceğini hem de öğrenme ortamındaki kişilerin birbirlerine bakış açılarının daha açık hâle gelebileceğini vurgulamışlardır?

#10. Fein’e göre Drama ile benzerlik gösteren 3 yaş civarındaki çocuklarda görülen başka bir çocuğun rol yapmasını bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun biçimde tepki verdiği oyun türü hangisidir?

#11. Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayalı çalışmalar aşağıdakilerden hangi gelişime katkı sağlar?

#12. I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi II. Drama etkinliklerinde çocukların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilmesi III. Duyguların istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

#13. Drama uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Dramanın katılımcı bir pedagoji olarak görüldüğü; izleyici olmak yerine sürece katılarak hem dönüştürme hem analiz etme hem de sentezleme yolu ile kendini başkalarını ve nesneleri öğrenmesi anlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinlikleri için geçerli değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri soruları ile ilgili olarak yanlıştır?

#17. Rol oynama etkinliklerinde çocukların başkaları açısından bakabilme becerisi kazanması bir ölçüde empati kurmasına katkıda bulunması aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunur?

#18. Drama etkinliklerinde çocuğun öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma becerisini edinme merak gibi yeteneklerinin güçlenmesi gibi avantajlarının sağlanmasına ne ad verilir?

#19. Erikson’a göre drama oyunu çocuğun engellemelerini hissettiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

Cevap : a) Kişilik gelişimi
NOT: Erikson, drama oyununun çocuğun kişilik gelişimindeki rolünü vurgulamıştır. Erikson’a göre drama oyunu, çocuğun engellenmelerini, hissetiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak kişilik gelişiminde olumlu etkiler yaratabilir.

#20. Eğitici drama uygulamalarının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

#22. Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun bir çevrede bulunması gereken özelliklerden değildir?

#24. Eğitici drama tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#25. Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu sırasında öğretmenin yapması gereken hususlardan biri değildir?

#26. Önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#27. Vygotsky’nin okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik olarak önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi Dramanın medyanın olumsuz özelliklerine karşı geliştirdiği unsurlardan biri değildir?

Cevap : d) Bireysellik
NOT: Dramanın medyanın olumsuz özelliklerine karşı geliştirdiği unsurlar; Bencilliğe karşılık diğergamlığın, bireyciliğe karşılık dayanışmanın, duygusal küntlüğün yerine duygusal duyarlılığın, yıkıcı ve yokedici rekabet yerine işbirliğinin, dış görünüş ve biçimin yerine özün yeni kuşaklarda geliştirilebilmesi drama etkinlikleriyle gerçekleşebilir.

#29. Aşağıdakilerden hangisi iç göçten kaynaklanan sorunların çözümünde dramanın kullanımını en iyi şekilde açıklamaktadır?

#30. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama olarak adlandırılan pedagojik dramanın gelişiminde etkili olan isimlerden biri değildir?

Cevap : a) Jean jacques rousseasu
NOT: Eğitici drama olarak da adlandırılabilen pedagojik drama, daha çok İngiltere’de, Peter Slade,
Brian Way, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton tarafından geliştirilen ve genel olarak çocuğun hemen
her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

#31. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bir önceki etkinlikten drama etkinliğinden biri değildir?

Cevap : b) Etkinlik bitiminde rollerin hızla dağıtılması
NOT: Öğretmen önceki etkinlikten dramaya geçiş yapmak için gerekli hazırlıkları yerine getirmelidir:
Bunlar şu şekildedir;
a. Bir önceki etkinliğin tamamlanması
b. Yönergelerin hazırlanması
c. Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
d. Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi.

#32. Cranston’a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme canlandırma ve parçalara bakıp parçalar tamamen görünürde olmasa bile bütüne anlamak gibi yetenekleri içeren Drama’da işlevsel olan zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

#33. I. Sahneyi tanıtma rolleri dağıtma* II. Drama etkinliği başlatma ve sona erdirme* III. Drama etkinliğinde çıkarılacak dersleri yargıları özetleme Drama etkinliğinde öğretmen yukarıda verilen durumlardan hangisine gerekli durumlarda müdahale etmelidir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi hümanist eğitim yaklaşımında Dramanın önemli bir yere sahip olmasının sebeplerinden biridir?

#35. Duygular ve duyguların bedensel olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiye önem veren ve “duygunu göster, duygunu görünür hale getir" önerisinde bulunan kimdir?

#36. Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdakilerden hangisine müdahale etmemelidir?

Cevap : c) Rolün nasıl oynanacağını gösterme
NOT: Dramada öğretmen çok fazla müdahale etmemelidir. Ancak, gerektiğinde, bazı durumlarda müdahale
edilmesi de uygun olabilir. Bu durumlar şöyle özetlenebilir:
• Grubu toplama ve drama etkinliğine başlanacağını bildirme.
• Dramayı başlatma
• Sahneyi (tiyatro sahnesi olarak değil, olayın geçtiği yer anlamında, olay, durum, roller anlamında)
tanıtma, rolleri dağıtma, gerekiyorsa uygun malzemeyi önceden seçip yerleştirme
• Çocukların dağılmaya ya da pasifleşmeye başladıklarını hissettiğinde toparlayıcı ve harekete geçirici sözel yönergeler verme
• Drama etkinliğini sona erdirme
• Etkinlik sırasında, çocuklara buldurma yöntemini kullanmak için, etkinliğin oyun tarzındaki sürecini bir an için durdurup, tüm gruba ya da belirli çocuklara kısa sorular sorma.
• Etkinlik sonrası sorular sorma ve tartışmayı başlatma
• Drama etkinliğinden çıkarılacak (varsa) dersleri, yargıları özetleme
• Etkinlik sonrası resim ve benzeri çalışmalar yapılacaksa, çocukları yönlendirme
• Çocuklara, yaptıkları resim ve benzeri çalışmalarla ilgili sorular sorma şeklinde müdahale edilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları

Drama 2020 vize Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları

1- Eğitici drama uygulamalarının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özetleme
b) Eğitici dramayı başlatma
c) Drama oyunu
d) Destekleyici/ tamamlayıcı etkinlikler
e) Tartışma düzeyi sorular

Cevap : d) Destekleyici/ tamamlayıcı etkinlikler

2- Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun bir çevrede bulunması gereken özelliklerden değildir?

a) Geniş olması
b) Esnek olması
c) Çocuğun denemeler yapmasına imkân sağlayan
d) Gerçeğe en yakın nesneleri barındıran
e) Güven verici olması

Cevap : a) Geniş olması

3- Lindvaag ve Moen dramadaki etkileşimle öğrenme sırasında, karşılıklı diyalog tarzındaki iletişimle hem konuların daha derinlemesine öğrenilebileceğini hem de öğrenme ortamındaki kişilerin birbirlerine bakış açılarının daha açık hâle gelebileceğini vurgulamışlardır?

a) Geleneksel Pedagoji
b) Sosyokültürel Pedagoji
c) Diyalog Pedagoji
d) Katılımcı Pedagoji
e) Duygusal Pedagoji

Cevap : c) Diyalog Pedagoji

4- Rol oynama etkinliklerinde çocukların başkaları açısından bakabilme becerisi kazanması bir ölçüde empati kurmasına katkıda bulunması aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunur?

a) Problem çözme becerisinin gelişmesine
b) Başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine
c) Yaratıcılık ve hayal gücünün gelişmesine
d) Zihinsel kapasitenin gelişmesine
e) Bağımsız düşünme ve karar verme becerisinin gelişmesine

Cevap : b) Başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine

5- Drama uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Öğretmen de drama çalışmalarında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır
b) Öğretmen çocukların önerileri doğrultusunda çalışma planını esnekleştirilebilir.
c) Çocukların duygularını ifade etmelerine izin vermesi gerekir.
d) Çocuğun etkinlik sürecine kendisinden bir şeyler katmasına değişiklik yapmasına izin verilebilir.
e) Öğretmen drama etkinliğinin başında çocuklara hazır roller sunma göstermemelidir

Cevap : a) Öğretmen de drama çalışmalarında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır

6- Drama etkinliklerinde çocuğun öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma becerisini edinme merak gibi yeteneklerinin güçlenmesi gibi avantajlarının sağlanmasına ne ad verilir?

a) Etkin katılım
b) Öğrenci merkezli öğrenme
c) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme
d) Özgüven
e) Özgürlük

Cevap : c) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

7- I. Kazanım ve göstergelere uygun olarak planlanmanın yapılması
II. Mekânın hazırlanması
III. Malzemelerin sınıfa getirilmesi
Yukarıdakilerin hangisi/hangileri dramaya başlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır?

a) I
b) II
c) III
d) I – II
e) I – II – III

Cevap : e) I – II – III

8- Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdakilerden hangisine müdahale etmemelidir?

a) Çocuklara rol verme
b) Çocukları toparlayıcı ve harekete geçirici sözel yönergeler yöneltme
c) Rolün nasıl oynanacağını gösterme
d) Zaman zaman etkinliği durdurup çocuklara sorular yöneltme
e) Gerekirse uygun malzemeyi önceden seçip yerleştirilmesi

Cevap : c) Rolün nasıl oynanacağını gösterme
NOT: Dramada öğretmen çok fazla müdahale etmemelidir. Ancak, gerektiğinde, bazı durumlarda müdahale
edilmesi de uygun olabilir. Bu durumlar şöyle özetlenebilir:
• Grubu toplama ve drama etkinliğine başlanacağını bildirme.
• Dramayı başlatma
• Sahneyi (tiyatro sahnesi olarak değil, olayın geçtiği yer anlamında, olay, durum, roller anlamında)
tanıtma, rolleri dağıtma, gerekiyorsa uygun malzemeyi önceden seçip yerleştirme
• Çocukların dağılmaya ya da pasifleşmeye başladıklarını hissettiğinde toparlayıcı ve harekete geçirici sözel yönergeler verme
• Drama etkinliğini sona erdirme
• Etkinlik sırasında, çocuklara buldurma yöntemini kullanmak için, etkinliğin oyun tarzındaki sürecini bir an için durdurup, tüm gruba ya da belirli çocuklara kısa sorular sorma.
• Etkinlik sonrası sorular sorma ve tartışmayı başlatma
• Drama etkinliğinden çıkarılacak (varsa) dersleri, yargıları özetleme
• Etkinlik sonrası resim ve benzeri çalışmalar yapılacaksa, çocukları yönlendirme
• Çocuklara, yaptıkları resim ve benzeri çalışmalarla ilgili sorular sorma şeklinde müdahale edilir.

9- Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bir önceki etkinlikten drama etkinliğinden biri değildir?

a) Yönergelerin hazırlanması
b) Etkinlik bitiminde rollerin hızla dağıtılması
c) Yönergelerin etkinliğe katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
d) Bir önceki etkinliğin tamamlanması
e) Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi

Cevap : b) Etkinlik bitiminde rollerin hızla dağıtılması
NOT: Öğretmen önceki etkinlikten dramaya geçiş yapmak için gerekli hazırlıkları yerine getirmelidir:
Bunlar şu şekildedir;
a. Bir önceki etkinliğin tamamlanması
b. Yönergelerin hazırlanması
c. Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
d. Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi.

10- Aşağıda verilen drama aşamaları ve ağırlıklı unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a) Tartışma-dil ve iletişim
b) Drama oyunu-hareket
c) Destekleyici tamamlayıcı etkinlikler-duygu
d) Eğitici dramayı başlatma – duygu
e) Eğitici dramayı başlatma düşünce

Cevap : b) Drama oyunu-hareket

11- Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinlikleri için geçerli değildir?

a) Dil ve iletişim duyu düşünce hareket duygu ana unsurlardır.
b) Yapılan etkinliğin çocuklara “drama oyunu” olarak tanıtılması etkinliğin farkında olmalarını sağlar.
c) Eğitici drama belirli uygulama aşamalarından oluşmaktadır
d) Etkinliğin uygulanacağı çevre okul içerisinde olmalıdır
e) Hedeflenen eğitim kazanımına uygun araç gereç önceden temin edilmelidir.

Cevap : d) Etkinliğin uygulanacağı çevre okul içerisinde olmalıdır

12- Dramanın katılımcı bir pedagoji olarak görüldüğü; izleyici olmak yerine sürece katılarak hem dönüştürme hem analiz etme hem de sentezleme yolu ile kendini başkalarını ve nesneleri öğrenmesi anlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) İş birliği kurarak öğrenme
b) Duygusal öğrenme
c) Aktif öğrenme
d) Hareket yolu ile öğrenme
e) Sosyal öğrenme

Cevap : c) Aktif öğrenme

13- Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özgüven
b) Öğrenci merkezli öğrenme
c) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme
d) Etkin katılım
e) Özgürlük

Cevap : c) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

14- Aşağıdakilerden hangisi Dramanın medyanın olumsuz özelliklerine karşı geliştirdiği unsurlardan biri değildir?

a) Duygusal duyarlılık
b) İş birliği
c) Diğergamlık
d) Bireysellik
e) Öz

Cevap : d) Bireysellik
NOT: Dramanın medyanın olumsuz özelliklerine karşı geliştirdiği unsurlar; Bencilliğe karşılık diğergamlığın, bireyciliğe karşılık dayanışmanın, duygusal küntlüğün yerine duygusal duyarlılığın, yıkıcı ve yokedici rekabet yerine işbirliğinin, dış görünüş ve biçimin yerine özün yeni kuşaklarda geliştirilebilmesi drama etkinlikleriyle gerçekleşebilir.

15- Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Öğretmenin grubun içinden yönlendirme yapması
b) Öğretmenin denetleyici rolde olması
c) Öğretmenin gözlemci tutumları
d) Öğretmenin grup dışından önerilerde bulunması
e) Öğretmenin izleyici konumda olması

Cevap : a) Öğretmenin grubun içinden yönlendirme yapması

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları

16- I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi
II. Drama etkinliklerinde çocukların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilmesi
III. Duyguların istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi.
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

a) Yalnız – I
b) I – III
c) I – II
d) II – III
e) I -II – III

Cevap : e) I -II – III

17- Çocuklar arasındaki sosyal ilişkilerde büyük grup içerisinde oluşan küçük grup ifade edilmektedir?

a) Küme
b) Klikleşme
c) Sınıf
d) Drama grubu
e) Arkadaşlık

Cevap : b) Klikleşme
NOT: Okul öncesi eğitiminde çocuklar arası sosyal ilişkilerde büyük grup içerisinde küçük gruplara girme, dışlanma olaylarının önemli olduğu gözlenmiştir. Bu klikleşme; izole olmak, okula gelmekte isteksizlik gibi
durumlara sebep olabilir. ve bunun kırılmasında drama etkinlikleri önemlidir.

18- Aşağıdakilerden hangisi hümanist eğitim yaklaşımında Dramanın önemli bir yere sahip olmasının sebeplerinden biridir?

a) Drama etkinliklerinin liderinin yönlendirmeleri ile sürdürülmesine katkı sağlaması
b) Drama etkinliklerinde eğitim amaçları dahilinde çocukların aktif olmalarını sağlar
c) Drama etkinliklerinde öğrenciden üst düzey beklentilerinin karşılandığı değerlendirme kısmına yer verilmesi
d) Drama’nın öğrencinin akademik ve bilişsel gelişimine çokça yer vermesi
e) Eğitici drama yaklaşımının katılanların özgür gelişimine katkı sağlanması

Cevap : e) Eğitici drama yaklaşımının katılanların özgür gelişimine katkı sağlanması

19- Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini artırdığı söylenemez?

a) Çalışan annelerin artması
b) Televizyon etkileri
c) İç göç
d) Hümanist anlayış
e) Rekabetin artması

Cevap : d) Hümanist anlayış
NOT: Günümüzde eğitici drama uygulamalarının önemini arttıran gelişmeler şu şekildedir:
1. İç ve Dış Göçler ve Sonuçları
2. Rekabetin Artması
3. Çekirdek Ailelerin Artması
4. Çalışan Anneler
5. Boşanmaların Artması
6. Televizyonun Etkileri
7. Risk Altındaki Çocuklar
8. Eğitimde Bütüncül Yaklaşım: Bireyin Bir Bütün Olarak Eğitilmesi
9. Günümüzde Eğitimde Dramanın Uygulanmasının Önemini Artıran Yeni Gelişmeler

20- Çocukların duygusal ve kişiler arası alanlarda işlevsel becerileri ile bilişsel ve kişilik becerileri kazandıran eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütüncül yaklaşım
b) Varoluşçu yaklaşım
c) Hümanist yaklaşım
d) Pragmatik yaklaşım
e) Yapılandırmacı yaklaşım

Cevap : a) Bütüncül yaklaşım

21- Önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Yaşantılara dayalı eğitim
b) Zihin kuramı
c) Zaman kuramı
d) Sürece yönelik yaklaşım
e) Hareket yolu ile öğrenme

Cevap : c) Zaman kuramı

22- Öğrenme grubunu oluşturan; öğrenci, öğretmen ve yöneticiler arasındaki tüm etkileşimlerin karşılıklı olarak bu unsurların performanslarını ve durumlarına etkileyebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Tekrarlayarak öğrenme
b) Grup süreçleri
c) Özgürlük
d) Çocuk merkezli öğrenme
e) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

Cevap : b) Grup süreçleri

23- Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayalı çalışmalar
aşağıdakilerden hangi gelişime katkı sağlar?

a) Bağımsız düşünme
b) Arkadaşlık
c) Kendilik kavramı
d) Yaratıcılık
e) İletişim

Cevap : d) Yaratıcılık

24- Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri soruları ile ilgili olarak yanlıştır?

a) Çocuk sorulara yanıt vererek düşüncelerini sınar ve hareketlerle sağlanan etkileşim ve edinilen
izlenimle anlam kazanır.
b) Yaşantıların bilişsel olarak kodlanması ve depolanmasına imkân sağlar.
c) Konuşma ve paylaşım sayesinde dil ve iletişim unsuru ön plandadır.
d) Eğitici amaçların tam olarak sağlandığı bölümdür.
e) Tartışmanın asıl amacı sürenin tek bir sonuca bağlanmasıdır.

Cevap : e) Tartışmanın asıl amacı sürenin tek bir sonuca bağlanmasıdır.

25- Duygular ve duyguların bedensel olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiye önem veren ve “duygunu göster, duygunu görünür hale getir” önerisinde bulunan kimdir?

a) Winifred Ward
b) Peter Slade
c) Viola Spolin
d) Brian Way
e) Dorothy Heathcote

Cevap : c) Viola Spolin

26- Aşağıdakilerden hangisi iç göçten kaynaklanan sorunların çözümünde dramanın kullanımını en iyi şekilde açıklamaktadır?

a) Drama etkinliklerinin hareketli değişken eğlendiren birçok duyuya hitap eden yapısında
saldırganlığın etkisi azaltılabilir.
b) Drama etkinliklerinde çocuklar yaşantılarını duygularını paylaştıkları kendilerini ifade ettikleri ve
diğer çocuklarla etkili aracılığı ile birbiriyle kaynaşır.
c) Drama etkinlikleri ile rol oynama taklit etme becerileri geliştirerek zihinsel yetenekleri
desteklemiş olur.
d) Drama etkinliklerinde bilgi depolanması ve yarışma dışındaki insan karakterleri vurgulanıp gelişir.
e) Drama etkinliklerindeki sosyal etkileşim ile güçlükleri yenme yeteneği gelişir.

Cevap : b) Drama etkinliklerinde çocuklar yaşantılarını duygularını paylaştıkları kendilerini ifade ettikleri ve
diğer çocuklarla etkili aracılığı ile birbiriyle kaynaşır.

27-
I. Sahneyi tanıtma rolleri dağıtma*
II. Drama etkinliği başlatma ve sona erdirme*
III. Drama etkinliğinde çıkarılacak dersleri yargıları özetleme
Drama etkinliğinde öğretmen yukarıda verilen durumlardan hangisine gerekli durumlarda müdahale etmelidir?

a) I
b) II
c) II – III
d) I – II
e) I – II – III

Cevap : e) I – II – III

28- Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Süreç planlaması çocukların becerileri ile gelişir
b) Bireysel ve grup etkinliği olarak uygulanabilir
c) Bir drama lideri süreci başından sonuna kadar yönetmelidir.
d) Çocuk bu çalışmalar ile insan olarak bireysel hem de toplumsal varoluşun farkını anlayabilir
e) Drama’da baskın yetkinlikler zihinsel yeteneklerdir.

Cevap : d) Çocuk bu çalışmalar ile insan olarak bireysel hem de toplumsal varoluşun farkını anlayabilir

29- Fein’e göre Drama ile benzerlik gösteren 3 yaş civarındaki çocuklarda görülen başka bir
çocuğun rol yapmasını bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun
biçimde tepki verdiği oyun türü hangisidir?

a) Sosyo dramatik oyun
b) Fantezi oyun
c) Yapılandırıcı oyun
d) Araştırıcı oyun
e) Sembolik oyun

Cevap : a) Sosyo dramatik oyun

30- Vygotsky’nin okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik
olarak önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

a) Makro çevre
b) Şema
c) Yapı iskelesi
d) Yakınsak gelişim alanı
e) Daha bilgili diğeri

Cevap : d) Yakınsak gelişim alanı

31- Eğitici drama tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çocuğun eğitiminde hemen her konuda kullanılan bir tekniktir.
b) Çocuğun psikolojik yapı ve yaşantılar konusunda bilinçlenmesine katkı sağlar
c) Pedagojik drama olarak da adlandırılmaktadır
d) Yaratıcı drama da kapsamında yer alır
e) Oyun yaratmak temel amaçtır

Cevap : e) Oyun yaratmak temel amaçtır

32- Cranston’a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme canlandırma ve parçalara bakıp parçalar tamamen görünürde olmasa bile bütüne anlamak gibi yetenekleri içeren Drama’da işlevsel olan zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mantıksal zekâ
b) Duygusal zekâ
c) Kişiler arası zekâ
d) Kinestetik zekâ
e) Uzaysal zekâ

Cevap : e) Uzaysal zekâ

33- Erikson’a göre drama oyunu çocuğun engellemelerini hissettiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

a) Kişilik gelişimi
b) Kendilik kavramı
c) Arkadaşlık
d) İletişim
e) Bağımsız düşünme

Cevap : a) Kişilik gelişimi
NOT: Erikson, drama oyununun çocuğun kişilik gelişimindeki rolünü vurgulamıştır. Erikson’a göre drama oyunu, çocuğun engellenmelerini, hissetiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak kişilik gelişiminde olumlu etkiler yaratabilir.

34- Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama olarak adlandırılan pedagojik dramanın gelişiminde etkili olan isimlerden biri değildir?

a) Jean jacques rousseasu
b) Peter Slade
c) Dorothy Hearthcote
d) Brian Way
e) Gavin Bolton

Cevap : a) Jean jacques rousseasu
NOT: Eğitici drama olarak da adlandırılabilen pedagojik drama, daha çok İngiltere’de, Peter Slade,
Brian Way, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton tarafından geliştirilen ve genel olarak çocuğun hemen
her konudaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

35- Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu sırasında öğretmenin yapması gereken hususlardan biri
değildir?

a) Gerekli ise ön bilgiler hazırlanmalı ve çocuklara açıklamalıdır
b) Öğretmen kendi rolünü de belirlemeli ve tanımlamalıdır
c) Oyunu hangi yöntemle yöneteceğini belirlemelidir
d) Drama oyununa nasıl başlanacağını en az bilgi vererek açıklamalı ve sürece bırakmalıdır
e) Canlandırılacak roller tanıtılarak çocuklara dağıtılmalıdır.

Cevap : d) Drama oyununa nasıl başlanacağını en az bilgi vererek açıklamalı ve sürece bırakmalıdır

36- Aşağıdakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

a) Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi
b) Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
c) Drama etkinliğine geçildiğinin bilgisinin verilmemesi
d) Yönergelerin hazırlanması
e) Bir önceki etkinliğin tamamlanması

Cevap : c) Drama etkinliğine geçildiğinin bilgisinin verilmemesi


Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Vize 2020 Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

Auzef 2020 çıkmış sorular ,  vize soruları
Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!