Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Çıkmış Sorular Ve Deneme Sınavları

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022 Vize Deneme 1 2023 Büt. Soruları
2022 Vize Deneme 2 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme-1 Final 2020 Soruları
2021 Vize Deneme-2 2020 Bütünleme
2021 Vize Deneme-3 2022 Final Deneme 1
2021 Vize Soruları 2022 Final Deneme 2
2020 Vize Soruları 2022 Final Deneme 3
Deneme Sınavı – 1 2022 Final Deneme 4
Deneme Sınavı – 2
Deneme Sınavı – 3
Deneme Sınavı – 4

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama
Ünite Soruları Online

Vize 2022 Final 2022
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2021 Final

1-
I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi
II. Drama etkinliğine çocukların kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi
III. Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

A) II-III
B) I-II
C) Yalnız I
D) I-II-III
E) I-II

Cevap : D) I-II-III

2- Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması
B) Öğretmenin gözlemci tutumları
C) Öğretmenin izleyici konumda olması
D) Öğretmenin denetleyici rolde olması
E) Öğretmenin grup dışından önerilerde bulunması

Cevap : A) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

3- Fein’e göre drama ile benzerlik gösteren, üç yaş civarındaki çocuklarda görülen, başka bir çocuğun rol yapmasını, bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun biçimde tepki verdiği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik oyun
B) Fantezi oyun
C) Araştırıcı oyun
D) Yapılandırıcı oyun
E) Sosyo-dramatik oyun

Cevap : E) Sosyo-dramatik oyun

4- Eğitici drama tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun psikolojik yapı ve yaşantılar konusunda bilinçlenmesine katkı sağlar.
B) Pedagojik drama olarak da adlandırılmaktadır.
C) Çocuğun eğitiminde hemen her konuda kullanılan bir tekniktir.
D) Yaratıcı drama da kapsamında yer alır.
E) Oyun yaratmak temel amaçtır.

Cevap : E) Oyun yaratmak temel amaçtır.

5- Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama olarak adlandırılan pedagojik dramanın gelişiminde etkili olan isimlerden biri değildir?

A) Peter Slade
B) Dorothy Heathcote
C) Jean Jacques Rousseasu
D) Gavin Bolton
E) Brain Way

Cevap : C) Jean Jacques Rousseasu

6- Erikson’a göre drama oyunu, çocuğun engellenmelerini, hissettiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlamaktadır?

A) Bağımsız düşünme
B) Kendilik kavramı
C) Kişilik gelişimi
D) Arkadaşlık
E) İletişim

Cevap : C) Kişilik gelişimi

7- Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

A) Çalışan annelerin artması
B) Hümanist anlayış
C) İç göç
D) Televizyonun etkileri
E) Rekabetin artması

Cevap : B) Hümanist anlayış

8- Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayalı çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlar?

A) Yaratıcılık
B) Kendilik kavramı
C) Bağımsız düşünme
D) Arkadaşlık
E) İletişim

Cevap : A) Yaratıcılık

9- Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanan bir kavramdır?

A) Özgürlük
B) Öz güven
C) Etkin katılım
D) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme
E) Öğrenci merkezli öğrenme

Cevap : D) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme

10- Bir önceki aşamada heykeltraş olan bir çocuğun, çamur rolündeki çocuk ile yer değiştirmesi ve etkinliğin tekrar edilmesi aşağıdaki tekniklerden hangisini ifade eder?

A) Rol değiştirme
B) Duyusal algılama
C) Paralel çalışma
D) Rol oynama
E) Pandomim

Cevap : A) Rol değiştirme

11-
I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması
II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım ilk önce kim bulabilecek?” gibi yönergelerle çocukları cesaretlendirmek
III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak
Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması yararlıdır?

A) I-III
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I-II-III
E) Yalnız I

Cevap : A) I-III

12- Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramada aile katılımı çalışmalarından biri değildir?

A) Okulda uygulanan bazı drama etkinliklerinde kullanılacak malzemenin evde anne-baba ve çocuk tarafından hazırlanarak, çocuk tarafından okula getirilmesi
B) Sınıf içerisinde uygulanacak eğitici drama çalışmalarının ebeveynler tarafından planlanması
C) Okulda uygulanan drama örneklerinin evde de üç kişiyle de (anne,baba ve çocuk) olsa uygulanması
D) Anne ve babanın ikisinin ya da yalnızca birinin okula gelerek drama oyunlarına doğrudan katılması
E) Okuldaki eğitici drama etkinlikleri konusunda ailenin öğretmen tarafından bilgilendirilmesi

Cevap : B) Sınıf içerisinde uygulanacak eğitici drama çalışmalarının ebeveynler tarafından planlanması

13- Aşağıdakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapılması bgereken hazırlıklardan biri değildir?

A) Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara verilmesi
B) Drama etkinliğine geçildiğinin bilgisinin verilmemesi
C) Yönergelerin dramaya katılan çocuklara iletilmesi yani sözel olarak açıklanması
D) Yönergelerin hazırlanması
E) Bir önceki etkinliğin tamamlanması

Cevap : B) Drama etkinliğine geçildiğinin bilgisinin verilmemesi

14-
I. Yaratıcılık
II. Sorun çözme becerisi
III. Sosyalleşme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geliştirme düzeyindeki tartışma sorularının kazandırdığı becerilerdendir?

A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I – II
E) I- II- III

Cevap : D) I – II

15- Cranston’a göre aynı unsurların benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme ya da bir dönüşümü kavrama, zihinde canlandırma ve parçalara bakıp parçalar tamamen görünürde olmasa bile bütünü anlamak gibi yetenekleri içeren ve dramada işlevsel olan zekâ türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantıksal zekâ
B) Duygusal zekâ
C) Kinestetik zekâ
D) Kişiler arası zekâ
E) Uzaysal zekâ

Cevap : E) Uzaysal zekâ

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Final

16- Öğrenme grubunu oluşturan; öğrenci, öğretmen ve yöneticiler arasındaki tüm etkileşimlerin karşılıklı olarak bu unsurların performanslarını ve psikolojik durumlarını etkileyebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Özgürlük
B) Çocuk merkezli öğrenme
C) Keşfederek ve anlamlandırarak öğrenme
D) Tekrarlayarak öğrenme
E) Grup süreçleri

Cevap : E) Grup süreçleri

17- Aşırı hareketli, dikkatini toplama sorunu olan çocukların etkinliği sekteye uğratabilmesi, grubun dikkatinin dağılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Grupta uyumsuz kalma
B) Kazanılmış alışkanlıklar
C) Genelleme etkisi
D) Sınıf yönetimi
E) Sosyal etki

Cevap : A) Grupta uyumsuz kalma

18- Taklit etme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sözel olarak düşünmenin başlangıcıdır.
B) Taklit yeteneğine sahip herkes drama etkinliğine katılabilir.
C) Amaçlı olarak problem çözmeyi sağlar.
D) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır.
E) Çocuk taklit yolu ile kendine güven kazanır.

Cevap : D) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır.

19- Aşağıdakilerden hangisinin drama etkinliklerinin sonunda yapılması gerekli olmayabilir?

A) Yaşantısal düzey
B) Bilişsel düzey
C) Zihinde canlandırma düzeyi
D) Duygusal düzey
E) Tanımsal düzey

Cevap : C) Zihinde canlandırma düzeyi

20- Aşağıdakilerden hangisi rol oynamanın yararlarından biri değildir?

A) Başkasının sözünü kesmeden iletişim kurabilmek
B) Empati kurabilmek
C) Konuşma sırasını beklemek
D) Bellek süreçlerini aktif kullanmak.
E) Ses yüksekliği, diksiyon gibi konuşulan dilin unsurlarını kullanmayı öğrenmek.

Cevap : D) Bellek süreçlerini aktif kullanmak.

21- Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır.
B) Çocukların bedenlerinin farkına varmaları sağlanır.
C) Stres faktörlerinin olumsuz etkilerini azaltır.
D) Sorumluluk alabilecek güç ve enerjinin elde edilmesine olanak tanır.
E) Çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olur.

Cevap : A) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır.

22-
I. Duygularının farkına varıp ifade edebilir.
II. Rahat ve doğal bir kişiliği vardır.
III. Kendini hareketlerle özgürce ifade edebilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri iyi bir drama öğretmeninin özelliklerindendir?

A) Yalnızca II
B) II-III
C) I-II-III
D) Yalnızca I
E) Yalnızca III

Cevap : C) I-II-III

23- Aşağıdakilerden hangisi psikodramada ve eğtitici dramada kullanılan rol oynama tekniğinin farkını açıklamaktadır?

A) Psikodramada amaç yaşantının yansıtılmasıdır, eğitici dramada amaç yaşantıları denemektir.
B) Psikodramada amaç deneyimdir, eğitici dramada amaç duyguların dışa vurumudur.
C) Psikodramada amaç anlaşılmaktır, eğitici dramada amaç eğlenmektir.
D) Psikodramada amaç duyguların dışa vurumudur, eğitici dramada amaç gözlemektir.
E) Psikodramada amaç tedavidir, eğitici dramada amaç çeşitli rolleri oynayarak öğrenmektir

Cevap : E) Psikodramada amaç tedavidir, eğitici dramada amaç çeşitli rolleri oynayarak öğrenmektir

24- Bir çocuğun bir sopa parçasını otomobil direksiyonu gibi kullanması aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

A) Hareketlerle simgeleştirme
B) Yönerge anlama
C) Zihinde canlandırma
D) Taklit etme
E) Nesnelerle simgeleştirme

Cevap : E) Nesnelerle simgeleştirme

25-
I. Tekrar
II. Anlamlandırma
III. Örgütleme
Yukarıda verilen stratejilerden hangisi/hangileri öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlar?

A) Yalnız III
B) I-II
C) I-II-III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : C) I-II-III

26- İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.
B) Çocuk, diğer çocuklarla sosyal olarak bütünleşir.
C) Çocuklar arasındaki iletişimi, sosyal ilişkileri geliştirir.
D) Bu çalışma ile çocuk diğer çocuklarla sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
E) Büyük motor hareketlere dayalı etkinlikleri içerir.

Cevap : A) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

27- Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatması, drama oyununda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırması, tanımlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Duygusal düzey
B) Zihinde canlandırma düzeyi
C) Tanımsal düzey
D) Bilişsel düzey
E) Yaşantısal düzey

Cevap : C) Tanımsal düzey

28- Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliğini sınıfın asıl öğretmeninin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

A) Gruptaki çocukların ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir.
B) Çocukların her alandaki gelişiminin ve öğrenmesinin desteklenmesi sağlanabilir.
C) Öğretmen ile çocuklar arasındaki ilişkiler gelişir ve derinleşir.
D) Uygulanacak eğitim planının bilgisine sahip kişidir.
E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

Cevap : E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar

29- Çocukların duygusal ve kişiler arası alanlarda işlevsel becerileri ile bilişsel ve kişilik becerileri kazanmalarını amaçlayarak drama gibi etkinliklere duyulan ihtiyacı belirten eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütüncül yaklaşım
B) Pragmatik yaklaşım
C) Yapılandırmacı yaklaşım
D) Hümanist yaklaşım
E) Varoluşçu yaklaşım

Cevap : A) Bütüncül yaklaşım

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

30- Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmeninin eğitiminde izlenecek aşamalardan biri değildir?

A) Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmalarının yapılması
B) Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilgilerin verilmesi
C) Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapması
D) Diğer öğretmen adaylarından oluşan gruba liderlik ederek drama uygulaması yaptırması
E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

Cevap : E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Final

31-
I. Doğaçlama
II. Pandomim
III. Rol oynama
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri drama esnasında özel bir teknik olarak kullanılabilir?

A) I-II
B) Yalnız I
C) II-III
D) I-II-III
E) I-III

Cevap : D) I-II-III

32- Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramada ortam yaratmak için araç kullanım çeşitlerine örnek olarak gösterilemez?

A) Sınıf içerisindeki materyallerin düzenlenmesi
B) Fotoğraflar aracılığı ile ortamın oluşturulması
C) Çocuklar evde anne babaları ile beraber resimler hazırlayarak sınıfa getirebilirler.
D) Drama etkinliğinin geçtiği ortamlar ile ilgili resimler hazırlanabilir.
E) Tepegöz kullanılarak orman, ev içi gibi drama oyunun geçtiği ortamlar yaratılabilir

Cevap : A) Sınıf içerisindeki materyallerin düzenlenmesi

33- Eğitici drama uygulamalarının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartışma düzeyi / Sorular
B) Eğitici dramayı başlatma
C) Drama oyunu
D) Özetleme
E) Destekleyici / Tamamlayıcı etkinlikler

Cevap : E) Destekleyici / Tamamlayıcı etkinlikler

34- Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması
B) Çocukların tüm duygularının koşulsuz olarak kabul ederek çocuklar için “düzeltici duygusal yaşantılar” sağlamak
C) Çocuğa drama etkinliğinde geçirdiği sürece yönelik geri bildirimde bulunmak
D) Çocukların düşünme ve bilgi üretme kapasitelerini harekete geçirmek, bilgiyi onlara buldurmak amacıyla sorular sormak
E) Çocukların özetleme yapmasına fırsat vererek tartışılanların ne kadarının akılda kaldığını anlamak

Cevap : A) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

35- Duygular ve duyguların bedensel olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiye önem veren ve “Duygunu göster, duygunu görünür hâle getir.” önerisinde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peter Slade
B) Brain Way
C) Viola Spolin
D) Winifred Ward
E) Dorothy Heathcote

Cevap : C) Viola Spolin

36- Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğu sorular ile yönlendirerek beklendik cevabı almak
B) Çocuğun doğru cevabı bulmasını beklememek
C) Çocukların soru sorma ve cevaplama becerilerini ölçmek.
D) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi
E) İletişimin tek yönlü olmasını sağlamak

Cevap : D) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

37- Morgan ve Saxton’un bir simülasyona benzettiği; bir dondurmanın nasıl isteneceğinin, otobüse nasıl binildiğinin bu yol ile öğrenilebileceğini belirttiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paralel çalışma
B) Rol oynama
C) Duyusal algılama
D) Pandomim
E) Rol değiştirme

Cevap : B) Rol oynama

38- Taklit etme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortamda var olmayan nesnelerin taklit edilmesi içsel olarak zihinde canlandırma ve sözel olarak düşünmenin başlangıcıdır.
B) Taklit etme amaçlı olarak problem çözmeyi sağlamaktadır.
C) Başka kişilerin davranışlarını ya da nesnelerin hareketlerini tekrarlamak taklit olabilir.
D) Çocuklar küçük yaşlardan itibaren taklit ederek öğrenirler.
E) Taklit etme her zaman için yararlıdır

Cevap : E) Taklit etme her zaman için yararlıdır

39- Drama uygulamalarının gerçek ortamda yapılmasının çocuklara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların iletişim becerilerini geliştirir.
B) Çocukların motivasyonunu yükseltmek ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılması açısından yarar sağlayabilir.
C) Çocukların somut düşünme yetilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
D) Çocukların zorluklarla baş edebilme becerilerini geliştirir.
E) Çocuklar kendilerini daha güvende ve rahat hissederler.

Cevap : B) Çocukların motivasyonunu yükseltmek ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılması açısından yarar sağlayabilir.

40- Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinlikler ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Bir hafta sonra da uygulansa olur.
B) Drama da ele alınan kavram, nesne, olay ya da durumun diğer öğretim teknikleri ile çalışılmasını içerir.
C) Kullanılacak materyallerin önceden hazırlanmış olması gerekmektedir.
D) Eğitici drama etkinliğini zenginleştirir.
E) Destekleyici etkinliklerin organizasyonu önceden yapılmalıdır.

Cevap : A) Bir hafta sonra da uygulansa olur.

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2021 Final

41- Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

A) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak
B) Doğru cevabin içinde yer almadığı açık uçlu sorular sormak
C) Duygu ifadelerini şartsız kabul etmek
D) Söyleneni yansıtmak
E) özetlemek

Cevap : A) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak

42- Drama etkinliklerinin genel ve kapsamlı projeler içerisinde yer alması eğitsel açıdan aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamaktadır?

A) Eğitim amaçları ile daha çok bütünleşerek anlam kazanırlar.
B) Elde ettiği bilgileri genelleyebilir
C) Kendini eleştirebilir ve yeni yollar arayabilir
D) Akranları ve yetişkinler ile iş birliği ilişkileri geliştirebilir.
E) Kendilik kavramı ve özgüven geliştirir.

Cevap : A) Eğitim amaçları ile daha çok bütünleşerek anlam kazanırlar.

43- Eğitici dramada kullanılan tekniklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düşünceleri, duyguları ve yaşantıları, sözlere başvurmadan hareketlerle anlatmak pandomim olarak adlandırılmaktadır.
B) Çocuğun kendisinde olmayan bir rolü davranışlarla oynaması rol oynamadır.
C) Tüm çocukların ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde ortaklaşa bir etkinliği yaptığı ve seyircilerin onları izlediği teknik paralel çalışma olarak adlandırılmaktadır.
D) gruptaki çocukların her birinin elinde, canlandırılacak karakterlerin kuklaları bulunarak drama oyununun bunlar aracılığı ile oynanması kukla draması olarak adlandırılmaktadır.
E) Öğretmenin, drama etkinliği sarsında grubun içinde, grubun bir parçası olarak etkinliğe doğrudan katılması katılımcı liderliktir.

Cevap : C) Tüm çocukların ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde ortaklaşa bir etkinliği yaptığı ve seyircilerin onları izlediği teknik paralel çalışma olarak adlandırılmaktadır.

44- Kendilik kavramı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen önemli bir ………… yapı olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) devinimsel
B) kurgusal
C) karmaşık
D) psikolojik
E) eğitsel

Cevap : D) psikolojik

45- Aşağıdakilerden hangisi çocukların dramaya en üst düzeyde yarar sağlayacak biçimde katılabilmesi için gerekli olan becerilerinin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

A) Genel uyum
B) Başkaları ile sözel iletişim kurabilme
C) Akademik başarı
D) Sosyal yeterlilik düzeyi
E) Öz bakım becerileri

Cevap : E) Öz bakım becerileri

46- Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı öğrenmenin çocuklara sağlayabileceği yararlar arasında yer almaz?

A) Akranlarla ve bazı yetişkinlerle iş birliği ilişkileri geliştirebilme.
B) Öğretmenin yönlendirmesi ile amaca yönlenme
C) Birey olarak bilgi kaynaklarını ve bilginin kendisini araştırma ve elde etme
D) Sorumluluk duygusunun gelişmesi
E) Yaptığı çalışmaları ve kendini gerçekçi biçimde değerlendirebilme

Cevap : B) Öğretmenin yönlendirmesi ile amaca yönlenme

47- Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

A) Çocuk kendini başkalarından ayırt edebilir.
B) Çocuklar arkadaşlık becerisi geliştirebilir.
C) Olumlu grup iklimi yaratır.
D) Birbirinin ismini bilen çocukların bulunduğu grupta bu aşama atlanabilir.
E) Sosyal ilişkilerin başlamasında ilk adimdir.

Cevap : D) Birbirinin ismini bilen çocukların bulunduğu grupta bu aşama atlanabilir.

48- Drama etkinliklerinde dikkati yoğunlaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zihinde canlandırılan görüntünün davranışa dönüştürülmesi için gereklidir.
B) Çocuğun drama liderinin yönergelerini dinlemesi için gereklidir
C) Öğrenme için ön koşuldur.
D) Çocuğun drama liderinin rol dağıtımını takip etmesi için gereklidir.
E) Etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için ayırt etme gereklidir.

Cevap : E) Etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için ayırt etme gereklidir.

49- Çocukların kendi küçük gruplarında birbirleriyle iş birliği yaparken, bir yandan büyük grubun bir parçası olmayı sürdürerek, bir ölçüde özgün bir şekilde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pandomim
B) Rol oynama
C) Rol değiştirme
D) Duyusal algılama
E) Paralel çalışma

Cevap : E) Paralel çalışma

50- Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerine katılacak çocuğun sahip olması gereken bilişsel becerilerden biri değildir?

A) Dikkatli yoğunlaştırma
B) Zihinde canlandırma
C) Bellek
D) Taklit etme
E) Sentezleme

Cevap : E) Sentezleme

51- Aşağıdakilerden hangisi damada tartsam bölümüne ihtiyaç duyulmasının nedenidir?

A) Çocukların öğretmenin soruları ile rahatlaması sağlanır.
B) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması , anlamların kavranması, ayırt edilmesi yada genellemesi asama ile sağlanır
C) Çocukların sosyal becerileri edindikleri bu asamadır.
D) Çocuklar birbirini daha iyi tanır
E) Çocuklar yaşantılarındaki farklılıkları ve oynanan dramının anlamını bu asama ile algılar.

Cevap : B) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması , anlamların kavranması, ayırt edilmesi yada genellemesi asama ile sağlanır

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Auzef Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama
Auzef Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ders Kitabı PDF
AUZEF Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!