auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 9

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 9

#1. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

#2. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#3. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#4. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#5. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 9

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamalarını daha etkili hale getirmek için önemlidir?

a) Drama etkinliklerini çocukların alışkın oldukları ortamlarda gerçekleştirme
b) Drama çalışmalarını müze ya da park gibi gerçek ortamlarda gerçekleştirme
c) Drama çalışmalarında katılımcıların akranlardan oluşması
d) Katılımcıların yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamak için sınırlı sayıda materyal kullanma
e) Katılımcıların sessiz bir şekilde birbirilerini dinlemelerini sağlama

Cevap : b) Drama çalışmalarını müze ya da park gibi gerçek ortamlarda gerçekleştirme

2. Örgütleme stratejisinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

a) Dramada yaşananların çocuklar ve öğretmen tarafından sözel olarak özetlenmesi
b) Bilgiler arasında ilişkiler kurularak örgütlenmesi
c) Önceden bilinenlerle yeni öğrenilenlerin ilişkilendirilmesi
d) Dramada yaşananların ve sonradan tartışılanların yeniden düzenlenmesi
e) Drama etkinliği sırasında yaşananların adlandırılması ve tanımlanması

Cevap : e) Drama etkinliği sırasında yaşananların adlandırılması ve tanımlanması

3. I. Anne-babaları da bir biçimde eğitici drama çalışmalarına katmak
II. Az sayıda katılımcıyla drama uygulamalarını gerçekleştirmek
III. Proje temelli öğrenme yaklaşımını benimsemek
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri eğitici drama uygulamalarının etkisini arttırabilir?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : d) I ve III

4. Eğitici dramanın değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çocuklar tek tek değil, genel olarak grup değerlendirilir.
b) Öğretmen değerlendirmeyi kendisi için yapar.
c) Değerlendirmede önemli olan nicelik değil niteliktir.
d) Eğitim tekniklerinin amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için gereklidir.
e) Düzenli olarak her hafta drama uygulanan bir grupta yaklaşık olarak 2-4 ayda bir değerlendirme
yapılmalıdır.

Cevap : c) Değerlendirmede önemli olan nicelik değil niteliktir.

5. Proje temelli öğrenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hümanist eğitim yaklaşımının benimsediği önemli bir öğrenme yoludur.
b) Çocukların akranlarla ve bazı yetişkinliklerle iş birliği ilişkileri geliştirebilmelerine katkı sağlar.
c) Çocukların birey olarak bilgi kaynaklarını ve bilginin kendisini araştırmalarına ve elde etmelerine
katkı sağlar.
d) Çocukların elde ettikleri bilgileri sistemli ve etkili bir biçimde sunabilmelerine katkı sağlar.
e) Çocukların akranlarından ve öğretmenlerinden aldığı dönütler sayesinde gelişmelerini amaçlar

Cevap : e) Çocukların akranlarından ve öğretmenlerinden aldığı dönütler sayesinde gelişmelerini amaçlar

Aşağıdaki ifadeyi okuyarak doğru ise parantez içine( D) harfini, yanlış ise (Y) harfini yazınız.

6. ( )Eğitici drama etkinlikleri değerlendirilirken her çocuk tek tek değerlendirilir ve bu değerlendirme
onlara iletilir.

Cevap : Yanlış

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

7. Etkinlik sonrası yapılan tartışmada tekrar stratejisi, ………………………….. stratejisi ve örgütleme
stratejisi olmak üzere üç strateji kullanılır.

Cevap : Anlamlandırma

8. Eğitici dramanın değerlendirilmesi hem …………………………. hem de ……………………… değerlendirme
yoluyla yapılabilir.

Cevap : Niceliksel, niteliksel

9. Eğitici drama etkinliklerinin …………………….. olarak değerlendirilmesi standart ölçekler kullanılarak
yapılabilir.

Cevap : Niceliksel

10. Eğitici drama etkinliklerinin ………………………… olarak değerlendirilmesi sırasında öğretmen
katılımcı gözlem yoluyla drama etkinlikleri ve etkinlikler dışındaki sosyal süreçleri, çocukların
duygularını ve birbirleri ile olan ilişkilerini gözler, kaydeder, yorumlar.

Cevap : Niteliksel

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 9


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!