auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2022-2023 Final Soruları

#1. Hümanist eğitim....... işe koşulması anlamına gelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) insan psikolojisinin

#2. Dramada geçerli olan bellek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Uzun kısa süreli bellek

#3. "Bir durumu ya da olayın akışını sözel ya da ......olarak canlandırmaya..... denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) sözsüz – doğaçlama

#4. Birbirine uyum, işbirliğinin önemi ve dayanışma gibi kavramları vurgulamak ve açıklamak için en uygun drama örneği hangisidir?

Cevap : B) Sırt sırta dans

*B) Sırt sırta dans* seçeneği, birbirine uyum, işbirliğinin önemi ve dayanışma gibi kavramları vurgulamak ve açıklamak için en uygun drama örneğidir. Sırt sırta dans, katılımcıların birbirlerinin sırtlarına yaslanarak birlikte hareket etmelerini gerektiren bir etkinliktir. Bu etkinlik, fiziksel uyum ve işbirliğini gerektirir; katılımcılar birbirlerinin hareketlerini hissederek ve bu hareketlere uyum sağlayarak birlikte dans etmelidirler.
Sırt sırta dans etkinliği, katılımcıların birbirlerine güvenmelerini, birbirlerinin hareketlerine duyarlı olmalarını ve ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği yapmalarını gerektirir. Bu, işbirliğinin önemini, birlikte hareket ederken uyumun nasıl sağlanabileceğini ve grup içinde dayanışmanın gücünü somut bir şekilde gösterir. Katılımcılar bu etkinlik aracılığıyla, grup içindeki her bireyin katkısının önemini ve birlikte çalışmanın başarıya ulaşmada ne kadar etkili olduğunu deneyimlerler.

#5. Tüm çocukların aynı anda ikişerli, üçerli ya da dörderli gruplar halinde etkinlik yapmalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Paralel çalışma

#6. Çocuklarla drama uygulayacak öğretmenin..... olması gerekmez. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) tiyatrocu

#7. Tanışma selamlaşma çalışmalarının amacı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sosyalleşme eğitiminin temelidir.

Tanışma ve selamlaşma çalışmaları, özellikle eğitim ve grup dinamikleri bağlamında, bireyler arasındaki sosyal etkileşimi ve iletişimi teşvik etmek için tasarlanmış etkinliklerdir. Bu tür çalışmaların ana amacı, grup üyeleri arasında rahatlık ve güven ortamı oluşturmak, sosyal becerileri geliştirmek ve grup içindeki sosyalleşmeyi kolaylaştırmaktır. Çalışmalar, katılımcıların birbirleriyle tanışmalarını, birbirleri hakkında bilgi edinmelerini ve sosyal ağlarını genişletmelerini sağlar. Bu süreç, bireylerin sosyal çevrelerinde daha etkin ve uyumlu bir şekilde yer almalarına yardımcı olur.
Bu bağlamda, *E) Sosyalleşme eğitiminin temelidir.* ifadesi, tanışma ve selamlaşma çalışmalarının amacını en iyi şekilde ifade eden seçenektir. Sosyalleşme, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeleri, toplum içinde uyum sağlamaları ve sağlıklı ilişkiler kurmaları için kritik bir süreçtir. Bu nedenle, bu tür çalışmalar eğitim ve grup etkinliklerinin temel bir parçası olarak kabul edilir.

#8. Sınıf içi kuralları öğrenme hangi öğrenme türü ile ilişkilidir?

Cevap : B) Sosyal öğrenme

Sosyal öğrenme, Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine dayanır ve bireylerin diğerlerini gözlemleyerek ve sosyal etkileşimler aracılığıyla öğrendiklerini ifade eder. Sınıf içi kurallar genellikle sosyal öğrenme yoluyla öğrenilir çünkü öğrenciler öğretmenlerinin ve akranlarının davranışlarını model alır.

#9. Eğitici dramada sonuca değil sürece odaklanma ile ilgili ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Mükemmel rol oynama önemli değildir.

Seçeneklerin çocukların gelişimine nasıl hizmet ettiğini düşünürsek:
A) Rol karmaşası önemlidir: Bu ifade, çocukların farklı rolleri deneyimlemelerinin ve bu roller arasında geçiş yapmalarının, empati kurma ve farklı bakış açılarını anlama becerilerini geliştirebileceğine işaret eder. Ancak, bu ifade sürece odaklanma ilkesini doğrudan yansıtmaz.
B) Sosyal farkındalık kaçınılmazdır: Sosyal farkındalık, çocukların başkalarının duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlamalarını içerir. Eğitici drama bu farkındalığı geliştirir, ancak bu ifade sürecin kendisine odaklanmaktan ziyade bir sonucu vurgular.
C) Mükemmel rol oynama önemli değildir: Bu ifade, erken çocukluk döneminde eğitici dramada sürece odaklanmanın önemini vurgular. Çünkü burada amaç, çocukların mükemmel bir performans sergilemeleri değil, deneyimleme, keşfetme ve öğrenme sürecine katılmalarıdır.
D) Rekabet çatışması olumsuzdur: Bu ifade, eğitici dramada işbirliğine ve grup içi dinamiklere vurgu yapar. Ancak, sürece odaklanma ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilemez.
E) Sonuç dramanın nasıl oynandığıdır: Bu ifade, sürecin önemini dolaylı olarak kabul eder ancak doğrudan sürece odaklanmanın önemini vurgulamaz.
Bu bağlamda, *C) Mükemmel rol oynama önemli değildir* seçeneği, “Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama” dersinin temel prensiplerini en iyi yansıtan ve sürecin önemini vurgulayan ifadedir. Bu yaklaşım, çocukların yaratıcılıklarını, ifade becerilerini ve sosyal etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanırken, onlardan mükemmel bir performans sergilemelerini beklemez.

#10. Dramada sorumluluk alma deyince aşağıdakilerden hangisi akla gelmektedir?

Cevap : D) Kendi sorumluluğunu alma

#11. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun çevreyi tanımlar?

Cevap : A) Yeterli alana sahip bir çevre

Drama etkinlikleri için uygun bir çevre seçerken, etkinliğin türüne, katılımcıların ihtiyaçlarına ve hedeflenen etkileşim düzeyine bağlı olarak farklı faktörler ön plana çıkar. Genel olarak, drama etkinlikleri için seçilecek çevrenin katılımcılara yeterli hareket alanı sunması, yaratıcılığı teşvik etmesi ve katılımcıların birbirleriyle ve oynadıkları rollerle etkileşimde bulunmalarını kolaylaştırması önemlidir. Bu kriterler ışığında, aşağıdaki seçeneklerden en uygunu değerlendirilebilir:
A) Yeterli alana sahip bir çevre: Drama etkinlikleri genellikle katılımcıların hareket etmelerini, farklı alanları ve sahneleri kullanmalarını gerektirir. Bu nedenle, yeterli alana sahip bir çevre, katılımcıların özgürce hareket edebilmeleri ve etkinliğe tam olarak katılabilmeleri için önemlidir.
B) Çok sessiz bir çevre: Drama etkinlikleri sırasında ses ve diyalog önemli olduğundan, aşırı gürültülü bir çevre dikkat dağıtıcı olabilir. Ancak, “çok sessiz” bir çevre her zaman gerekli olmayabilir, çünkü etkinliğin doğası gereği ses çıkarılabilir ve bu, etkinliğin bir parçasıdır.
C) Çok renkli bir çevre: Renkler yaratıcılığı teşvik edebilir ve belirli temaları veya atmosferleri destekleyebilir, ancak bir çevrenin “çok renkli” olması her drama etkinliği için gerekli veya uygun olmayabilir.
D) Çok geniş bir çevre: Yeterli alan önemlidir, ancak çevrenin “çok geniş” olması her zaman gerekli değildir. Grup boyutu ve etkinliğin türüne göre daha kompakt alanlar da etkili olabilir.
E) Seyircilerin olduğu bir çevre: Bazı drama etkinlikleri interaktif olabilir ve seyirci katılımı gerektirebilir, ancak her etkinlik seyirci gerektirmez. Eğitim amaçlı dramalarda genellikle süreç üzerine odaklanılır ve seyirci varlığı gerekli olmayabilir.
Bu kriterlere göre, “A) Yeterli alana sahip bir çevre” seçeneği, drama etkinlikleri için genel olarak en uygun çevreyi tanımlayan ifade olarak kabul edilebilir. Bu, katılımcıların etkileşim ve hareket ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliği sağlar.

#12. Eğitici dramada , ..... çocuklara yaşatılmamalıdır., ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) başarısız olma riski

Çocuklarla yapılan dramada, risk faktörü iyi ayarlanmalıdır. Herhangi bir rolü oynarken başarısız olma riski ve gerginlik çocuklara yaşatılmamalıdır. Dramada heyecan ve zevk alma olmalı, ama başarısızlık kaygısına yol açılmamalıdır. Böyle bir durumu önceden sezen öğretmen, çocuğu rahatlatacak tüm önlemleri almalıdır.

#13. Tüm öğrenmeler için ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dikkat

Öğrenme sürecinde, bilginin alınması ve işlenmesi için gerekli temel ön koşullardan biri A) Dikkattir. Dikkat, öğrencinin öğrenme materyaline odaklanmasını ve bu materyalden gelen bilgileri işlemesini sağlar. Dikkat olmadan, öğrenme materyali üzerinde düşünmek, bilgiyi anlamak ve hafızada tutmak zordur. Bu nedenle, etkili bir öğrenme deneyimi için öğrencinin dikkatinin çekilmesi ve sürdürülmesi esastır. Dikkat, öğrenilecek bilgiye yönelik zihinsel enerjinin yoğunlaştırılması anlamına gelir ve bu, her türlü öğrenme faaliyetinin temelini oluşturur.

#14. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin bir yoludur?

Cevap : C) Soru sorma

Öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin en etkili yollarından biri, onların merakını ve ilgisini çeken konular hakkında soru sormaktır. Bu yöntem, çocukların düşünme süreçlerini harekete geçirir, bilgiyi pasif olarak almak yerine aktif bir şekilde katılımlarını sağlar ve kendi bilgilerini keşfetmeye teşvik eder. Soru sorma stratejisi, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla dahil olmalarına, kritik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Bu nedenle, C) Soru sorma seçeneği, öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin bir yolunu doğru bir şekilde ifade eder. Bu yöntem, öğrencilerin ders içeriğiyle daha derin bir bağ kurmalarına, bilgileri sorgulamalarına ve öğrendiklerini kendi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine olanak tanır.

#15. Dramada taklit etme nasıl bir öğrenmedir?

Cevap : D) Gözleyerek öğrenme

Dramada taklit etme, bir başkasının davranışlarını, ifadelerini veya hareketlerini gözlemleyerek ve sonra bu gözlemlenen davranışları tekrar ederek gerçekleşen bir öğrenme biçimidir. Bu tür öğrenme, özellikle sosyal öğrenme teorisinde önemli bir yer tutar ve bireylerin sosyal çevrelerinden öğrenme şekillerini açıklamada kullanılır. Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi, bireylerin sadece doğrudan deneyimler yoluyla değil, aynı zamanda başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek de öğrenebileceklerini öne sürer.
Bu bağlamda, dramada taklit etme, *D) Gözleyerek öğrenme* kategorisine girer. Gözleyerek öğrenme, bireylerin başkalarını gözlemleyerek, onların davranışlarını, becerilerini ve tutumlarını taklit ederek yeni bilgiler ve beceriler kazandığı bir öğrenme sürecidir. Dramada, katılımcılar farklı karakterleri ve senaryoları canlandırarak, çeşitli sosyal durumları ve duygusal ifadeleri deneyimleme ve anlama fırsatı bulurlar. Bu süreçte, taklit, öğrenilen davranışların içselleştirilmesine ve yeni sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

#16. Eğitici drama öğretmeni niçin çocukların kendi öğretmeni olmalıdır?

Cevap : E) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını bildiği için

Eğitici drama öğretmeninin çocukların kendi öğretmeni olmasının altında yatan temel neden, “E) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını bildiği için” seçeneğinde özetlenmiştir. Eğitici drama öğretmeni, çocukların bireysel öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını anlayacak bilgiye ve deneyime sahiptir. Bu anlayış, öğretmenin her çocuğa en uygun öğrenme deneyimini sunmasını sağlar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde televizyon izlemelerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

Cevap : C) Arkadaşlık ilişkilerinin artması

Televizyon izlemenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri arasında sıklıkla şiddeti kanıksama, şiddet davranışı gösterme, yetersiz iletişim ve dünyayı algılama biçimlerini etkileme gibi konular yer alır. Bu etkiler, çocukların televizyondaki içeriklerden nasıl etkilendiklerine dair geniş bir araştırma literatürü tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda, arkadaşlık ilişkilerinin artması genellikle televizyon izlemenin olumsuz bir etkisi olarak değerlendirilmez. Aslında, sosyal ilişkilerin ve arkadaşlıkların gelişimi genel olarak pozitif bir gelişim göstergesi olarak kabul edilir ve çoğunlukla doğrudan sosyal etkileşimler ve ortak aktiviteler aracılığıyla teşvik edilir. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında “C) Arkadaşlık ilişkilerinin artması” günümüzde televizyon izlemelerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir.

#18. İyi bir drama öğretmeninde bulunması gereken nitelikler arasında hangisi bulunmaz?

Cevap : D) Çocukların önerilerini dikkate almayan

İyi bir drama öğretmeninde aranan nitelikler arasında empati kurabilme, açık fikirlilik, yaratıcılık, duygularını ifade edebilme, doğal davranabilme, rahat bir kişilik sahibi olma ve duygularının farkında olma gibi özellikler yer alır. Bu özellikler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini teşvik eder, yaratıcı düşünmelerini sağlar ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturur.
Bununla birlikte, *D) Çocukların önerilerini dikkate almayan* seçeneği, iyi bir drama öğretmeninde bulunması gereken nitelikler arasında yer almaz. Aksine, öğrencilerin fikirlerini ve önerilerini dikkate almak, onları önemsemek ve katılımcılığı teşvik etmek, etkili bir öğretim stratejisinin ve öğrenci-öğretmen ilişkisinin temel taşlarından biridir. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini değerli ve dinlenildiğini hissetmelerini sağlar, ayrıca onların yaratıcılıklarını ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

#19. Aşağıdakilerden hangisi rol oynamanın yararlarından biridir?

Cevap : A) Empati kurma

Rol oynamanın yararları arasında, bireylerin başkalarının bakış açılarını anlamalarını ve hissettiklerini daha iyi kavramalarını sağlayan empati kurma yeteneğinin geliştirilmesi yer alır. Rol oynamak, katılımcılara farklı karakterlerin ve durumların iç dünyasına girmeleri için fırsat verir, bu da onların başkalarının duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu süreç, sosyal becerilerin gelişimine katkıda bulunur ve katılımcıların sosyal çevrelerinde daha duyarlı ve anlayışlı bireyler olmalarını sağlar.
Bu bağlamda, “A) Empati kurma” seçeneği, rol oynamanın yararlarından biridir ve katılımcıların sosyal becerilerini geliştirmelerine, başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve çeşitli sosyal durumlarda daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır.

#20. Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan tartışma bölümünün başındaki uygulama düzeyi hangisidir?

Cevap : A) Zihinde canlandırma düzeyi

Drama etkinliği sonunda yapılan tartışma bölümünün 6 düzeyi şunlardır:
– Zihinde canlandırma düzeyi
– Tanımsal düzey
– Duygusal düzey
– Bilişsel düzey
– Yaşantısal düzey
– Geliştirme düzeyi
Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan tartışma bölümünün başında, çocuklarla oynanan oyunun görsel olarak sembolleştirilmesi anlamına gelen zihinde canlandırma, çocuğun yaratıcı güçlerini uyarmanın bir aracıdır. Burada çocuklardan istenen gözlerini kapatarak birkaç dakika önce oynadıkları oyunu gözlerinin önünde canlandırmaya çalışmalarıdır. Bu etkninliğe ayrılan süre en fazla bir iki dakika olmalıdır.

#21. Öğretmenin tartışma sırasında sağlayacağı geribildirimler..... ile ilgili olmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) süreç

#22. Öğretmenin söyleneni yansıtma davranışının çocuklar üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek

Öğretmenin söyleneni yansıtma davranışı, öğrencinin söylediklerini, duygularını veya düşüncelerini kendi sözleriyle tekrar etme veya özetleme pratiğidir. Bu teknik, özellikle psikolojik danışmanlık ve eğitim alanlarında, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına, duygularını ifade etmelerine ve iletişimi güçlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Yansıtma, öğrencilere dinlendiklerini ve anlaşıldıklarını hissettirerek, güven ortamı oluşturur ve özsaygıyı artırır.
Bu bağlamda, “E) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek” seçeneği, öğretmenin söyleneni yansıtma davranışının çocuklar üzerindeki olumlu etkisini en doğru şekilde ifade eder. Yansıtma teknikleri kullanıldığında, çocuklar kendilerini değerli ve önemli hissederler, bu da öğrenme ortamında pozitif bir etkileşim ve iletişim kurulmasına katkıda bulunur. Bu teknik aynı zamanda çocukların duygusal zekalarının gelişimini destekler ve onları kendi duyguları ile daha iyi başa çıkmaları için güçlendirir.

#23. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında sayılamaz?

Cevap : C) Bireysellik

Eğitici drama, katılımcıların kendilik kavramlarını güçlendirme, duygusal duyarlılık ve empati yeteneklerini artırma, işbirliği becerilerini geliştirme ve diğerkâmlık gibi sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu etkinlikler, katılımcıların farklı bakış açılarından dünyayı deneyimlemelerini sağlar ve sosyal etkileşimlerde bulunurken daha anlayışlı ve yardımsever olmalarını teşvik eder.
Ancak, C) Bireysellik seçeneği, eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında doğrudan sayılamaz. Eğitici drama genellikle topluluk içinde işbirliği, empati ve sosyal becerilerin gelişimine odaklanır. Bireysellik, kişinin kendi benzersiz özelliklerini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ifade etmesi ile ilgilidir ve bu, eğitici drama aracılığıyla geliştirilebilir özellikler arasında olabilir, ancak eğitici dramanın ana hedeflerinden biri olarak görülmez. Eğitici dramanın odak noktası, genellikle bireyler arası ilişkileri, grup dinamiklerini ve sosyal becerileri geliştirmek üzerinedir, bu nedenle bireysellik, diğer seçeneklere kıyasla eğitici dramanın sağladığı yararlar arasında doğrudan sayılmaz.

#24. Dramada yapılan hareketlerin taşıdığı anlamların sembolik olarak ifade edildiği tartışma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tanımsal düzey

Çocukların drama oyunundaki hareketlerin anlamlarını ve deneyimledikleri olayları sözel olarak ifade etmelerinin önemine vurgu yapan tartışma düzeyi, Piaget’nin teorisi çerçevesinde C) Tanımsal düzey olarak en uygun şekilde tanımlanabilir. Tanımsal düzey, çocukların deneyimlerini, gözlemlerini ve düşüncelerini kelimelere dökerek açıklamalarını ve bu süreçte öğrendikleri kavramları tanımlamalarını içerir. Bu, çocukların zihinsel yapılarını geliştirirken kritik bir adımdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2022-2023 Final Soruları

1. Eğitici drama öğretmeni niçin çocukların kendi öğretmeni olmalıdır?

A) Eğitimin sorumluluğu kendisine ait olduğu için
B) Öğretmen olduğu için
C) Rol oynamaya yatkın olduğu için
D) Eğitim programlı olduğu için
E) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını bildiği için

Cevap : E) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını bildiği için

Eğitici drama öğretmeninin çocukların kendi öğretmeni olmasının altında yatan temel neden, “E) Çocukların eğitim ihtiyaçlarını bildiği için” seçeneğinde özetlenmiştir. Eğitici drama öğretmeni, çocukların bireysel öğrenme stillerini, ilgi alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını anlayacak bilgiye ve deneyime sahiptir. Bu anlayış, öğretmenin her çocuğa en uygun öğrenme deneyimini sunmasını sağlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi drama için uygun çevreyi tanımlar?

A) Yeterli alana sahip bir çevre
B) Çok sessiz bir çevre
C) Çok renkli bir çevre
D) Çok geniş bir çevre
E) Seyircilerin olduğu bir çevre

Cevap : A) Yeterli alana sahip bir çevre

Drama etkinlikleri için uygun bir çevre seçerken, etkinliğin türüne, katılımcıların ihtiyaçlarına ve hedeflenen etkileşim düzeyine bağlı olarak farklı faktörler ön plana çıkar. Genel olarak, drama etkinlikleri için seçilecek çevrenin katılımcılara yeterli hareket alanı sunması, yaratıcılığı teşvik etmesi ve katılımcıların birbirleriyle ve oynadıkları rollerle etkileşimde bulunmalarını kolaylaştırması önemlidir. Bu kriterler ışığında, aşağıdaki seçeneklerden en uygunu değerlendirilebilir:
A) Yeterli alana sahip bir çevre: Drama etkinlikleri genellikle katılımcıların hareket etmelerini, farklı alanları ve sahneleri kullanmalarını gerektirir. Bu nedenle, yeterli alana sahip bir çevre, katılımcıların özgürce hareket edebilmeleri ve etkinliğe tam olarak katılabilmeleri için önemlidir.
B) Çok sessiz bir çevre: Drama etkinlikleri sırasında ses ve diyalog önemli olduğundan, aşırı gürültülü bir çevre dikkat dağıtıcı olabilir. Ancak, “çok sessiz” bir çevre her zaman gerekli olmayabilir, çünkü etkinliğin doğası gereği ses çıkarılabilir ve bu, etkinliğin bir parçasıdır.
C) Çok renkli bir çevre: Renkler yaratıcılığı teşvik edebilir ve belirli temaları veya atmosferleri destekleyebilir, ancak bir çevrenin “çok renkli” olması her drama etkinliği için gerekli veya uygun olmayabilir.
D) Çok geniş bir çevre: Yeterli alan önemlidir, ancak çevrenin “çok geniş” olması her zaman gerekli değildir. Grup boyutu ve etkinliğin türüne göre daha kompakt alanlar da etkili olabilir.
E) Seyircilerin olduğu bir çevre: Bazı drama etkinlikleri interaktif olabilir ve seyirci katılımı gerektirebilir, ancak her etkinlik seyirci gerektirmez. Eğitim amaçlı dramalarda genellikle süreç üzerine odaklanılır ve seyirci varlığı gerekli olmayabilir.
Bu kriterlere göre, “A) Yeterli alana sahip bir çevre” seçeneği, drama etkinlikleri için genel olarak en uygun çevreyi tanımlayan ifade olarak kabul edilebilir. Bu, katılımcıların etkileşim ve hareket ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliği sağlar.

3. Sınıf içi kuralları öğrenme hangi öğrenme türü ile ilişkilidir?

A) Dolaylı öğrenme
B) Sosyal öğrenme
C) Taklitle öğrenme
D) Tekrarlara dayalı öğrenme
E) Gözleyerek öğrenme

Cevap : B) Sosyal öğrenme

Sosyal öğrenme, Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine dayanır ve bireylerin diğerlerini gözlemleyerek ve sosyal etkileşimler aracılığıyla öğrendiklerini ifade eder. Sınıf içi kurallar genellikle sosyal öğrenme yoluyla öğrenilir çünkü öğrenciler öğretmenlerinin ve akranlarının davranışlarını model alır.

4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde televizyon izlemelerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Şiddeti kanıksama
B) Şiddet davranışı gösterme
C) Arkadaşlık ilişkilerinin artması
D) Yetersiz iletişim
E) Dünyayı algılama biçimlerini etkileme

Cevap : C) Arkadaşlık ilişkilerinin artması

Televizyon izlemenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri arasında sıklıkla şiddeti kanıksama, şiddet davranışı gösterme, yetersiz iletişim ve dünyayı algılama biçimlerini etkileme gibi konular yer alır. Bu etkiler, çocukların televizyondaki içeriklerden nasıl etkilendiklerine dair geniş bir araştırma literatürü tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda, arkadaşlık ilişkilerinin artması genellikle televizyon izlemenin olumsuz bir etkisi olarak değerlendirilmez. Aslında, sosyal ilişkilerin ve arkadaşlıkların gelişimi genel olarak pozitif bir gelişim göstergesi olarak kabul edilir ve çoğunlukla doğrudan sosyal etkileşimler ve ortak aktiviteler aracılığıyla teşvik edilir. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında “C) Arkadaşlık ilişkilerinin artması” günümüzde televizyon izlemelerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir.

5. Hümanist eğitim……. işe koşulması anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sosyolojik yaklaşımın
B) derinlemesine öğrenmenin
C) Pedagojik yansıtmanın
D) morfolojik öğrenmenin
E) insan psikolojisinin

Cevap : E) insan psikolojisinin

6. Dramada yapılan hareketlerin taşıdığı anlamların sembolik olarak ifade edildiği tartışma düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geliştirme düzeyi
B) Bilişsel düzey
C) Tanımsal düzey
D) Duygusal düzey
E) Gelişimsel düzey

Cevap : C) Tanımsal düzey

Çocukların drama oyunundaki hareketlerin anlamlarını ve deneyimledikleri olayları sözel olarak ifade etmelerinin önemine vurgu yapan tartışma düzeyi, Piaget’nin teorisi çerçevesinde C) Tanımsal düzey olarak en uygun şekilde tanımlanabilir. Tanımsal düzey, çocukların deneyimlerini, gözlemlerini ve düşüncelerini kelimelere dökerek açıklamalarını ve bu süreçte öğrendikleri kavramları tanımlamalarını içerir. Bu, çocukların zihinsel yapılarını geliştirirken kritik bir adımdır.

7. Dramada taklit etme nasıl bir öğrenmedir?

A) Yüzeysel öğrenme
B) Ardışık öğrenme
C) Kendi kendine öğrenme
D) Gözleyerek öğrenme
E) Derin öğrenme

Cevap : D) Gözleyerek öğrenme

Dramada taklit etme, bir başkasının davranışlarını, ifadelerini veya hareketlerini gözlemleyerek ve sonra bu gözlemlenen davranışları tekrar ederek gerçekleşen bir öğrenme biçimidir. Bu tür öğrenme, özellikle sosyal öğrenme teorisinde önemli bir yer tutar ve bireylerin sosyal çevrelerinden öğrenme şekillerini açıklamada kullanılır. Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi, bireylerin sadece doğrudan deneyimler yoluyla değil, aynı zamanda başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek de öğrenebileceklerini öne sürer.
Bu bağlamda, dramada taklit etme, *D) Gözleyerek öğrenme* kategorisine girer. Gözleyerek öğrenme, bireylerin başkalarını gözlemleyerek, onların davranışlarını, becerilerini ve tutumlarını taklit ederek yeni bilgiler ve beceriler kazandığı bir öğrenme sürecidir. Dramada, katılımcılar farklı karakterleri ve senaryoları canlandırarak, çeşitli sosyal durumları ve duygusal ifadeleri deneyimleme ve anlama fırsatı bulurlar. Bu süreçte, taklit, öğrenilen davranışların içselleştirilmesine ve yeni sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

8. Dramada sorumluluk alma deyince aşağıdakilerden hangisi akla gelmektedir?

A) Sonucun sorumluluğunu alma
B) Arkadaşların sorumluluğunu alma
C) Liderin sorumluluğunu alma
D) Kendi sorumluluğunu alma
E) Rollerin sorumluluğunu alma

Cevap : D) Kendi sorumluluğunu alma

9. Dramada geçerli olan bellek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanıma belleği
B) Uzun kısa süreli bellek
C) Uzun süreli bellek
D) Fotoğrafımsı bellek
E) Kısa süreli bellek

Cevap : B) Uzun kısa süreli bellek

10. “Bir durumu ya da olayın akışını sözel ya da ……olarak canlandırmaya….. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sözsüz – doğaçlama
B) deri – rol tepkisi
C) kapsamlı – pekiştirme
D) belleğe dayalı – kendilik kavramı
E) algısal – sosyodrama

Cevap : A) sözsüz – doğaçlama

11. Tüm çocukların aynı anda ikişerli, üçerli ya da dörderli gruplar halinde etkinlik yapmalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup dayanışması
B) Toplu çalışma
C) Paralel çalışma
D) Etkileşimli çalışma
E) Güç birliği ile çalışma

Cevap : C) Paralel çalışma

12. İyi bir drama öğretmeninde bulunması gereken nitelikler arasında hangisi bulunmaz?

A) Duygularını ifade eden
B) Doğal davranan
C) Rahat bir kişilik sahibi
D) Çocukların önerilerini dikkate almayan
E) Duygularının farkına varan

Cevap : D) Çocukların önerilerini dikkate almayan

İyi bir drama öğretmeninde aranan nitelikler arasında empati kurabilme, açık fikirlilik, yaratıcılık, duygularını ifade edebilme, doğal davranabilme, rahat bir kişilik sahibi olma ve duygularının farkında olma gibi özellikler yer alır. Bu özellikler, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini teşvik eder, yaratıcı düşünmelerini sağlar ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturur.
Bununla birlikte, *D) Çocukların önerilerini dikkate almayan* seçeneği, iyi bir drama öğretmeninde bulunması gereken nitelikler arasında yer almaz. Aksine, öğrencilerin fikirlerini ve önerilerini dikkate almak, onları önemsemek ve katılımcılığı teşvik etmek, etkili bir öğretim stratejisinin ve öğrenci-öğretmen ilişkisinin temel taşlarından biridir. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini değerli ve dinlenildiğini hissetmelerini sağlar, ayrıca onların yaratıcılıklarını ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

13. ”Çocuklarla drama uygulayacak öğretmenin….. olması gerekmez.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) belleği güçlü
B) sabırlı
C) sporcu
D) destekleyici
E) tiyatrocu

Cevap : E) tiyatrocu

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2022-2023 Final Soruları

14. Aşağıdakilerden hangisi rol oynamanın yararlarından biridir?

A) Empati kurma
B) Rahatlama
C) Belleği güçlendirme
D) Arkadaş kazanma
E) Kişisel doyum

Cevap : A) Empati kurma

Rol oynamanın yararları arasında, bireylerin başkalarının bakış açılarını anlamalarını ve hissettiklerini daha iyi kavramalarını sağlayan empati kurma yeteneğinin geliştirilmesi yer alır. Rol oynamak, katılımcılara farklı karakterlerin ve durumların iç dünyasına girmeleri için fırsat verir, bu da onların başkalarının duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu süreç, sosyal becerilerin gelişimine katkıda bulunur ve katılımcıların sosyal çevrelerinde daha duyarlı ve anlayışlı bireyler olmalarını sağlar.
Bu bağlamda, “A) Empati kurma” seçeneği, rol oynamanın yararlarından biridir ve katılımcıların sosyal becerilerini geliştirmelerine, başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve çeşitli sosyal durumlarda daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır.

15. Tanışma selamlaşma çalışmalarının amacı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekingenlik olumsuzdur.
B) Öğrenmenin tanımına uygundur.
C) İnisiyatif almak önemlidir.
D) Bilginin her alanı değerlidir.
E) Sosyalleşme eğitiminin temelidir.

Cevap : E) Sosyalleşme eğitiminin temelidir.

Tanışma ve selamlaşma çalışmaları, özellikle eğitim ve grup dinamikleri bağlamında, bireyler arasındaki sosyal etkileşimi ve iletişimi teşvik etmek için tasarlanmış etkinliklerdir. Bu tür çalışmaların ana amacı, grup üyeleri arasında rahatlık ve güven ortamı oluşturmak, sosyal becerileri geliştirmek ve grup içindeki sosyalleşmeyi kolaylaştırmaktır. Çalışmalar, katılımcıların birbirleriyle tanışmalarını, birbirleri hakkında bilgi edinmelerini ve sosyal ağlarını genişletmelerini sağlar. Bu süreç, bireylerin sosyal çevrelerinde daha etkin ve uyumlu bir şekilde yer almalarına yardımcı olur.
Bu bağlamda, *E) Sosyalleşme eğitiminin temelidir.* ifadesi, tanışma ve selamlaşma çalışmalarının amacını en iyi şekilde ifade eden seçenektir. Sosyalleşme, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeleri, toplum içinde uyum sağlamaları ve sağlıklı ilişkiler kurmaları için kritik bir süreçtir. Bu nedenle, bu tür çalışmalar eğitim ve grup etkinliklerinin temel bir parçası olarak kabul edilir.

16. Öğretmenin söyleneni yansıtma davranışının çocuklar üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal dayanışmayı sağlamak
B) Grup desteğini almak
C) Eğitimi planlı yürütmek
D) Doyum ertelemek
E) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek

Cevap : E) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek

Öğretmenin söyleneni yansıtma davranışı, öğrencinin söylediklerini, duygularını veya düşüncelerini kendi sözleriyle tekrar etme veya özetleme pratiğidir. Bu teknik, özellikle psikolojik danışmanlık ve eğitim alanlarında, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına, duygularını ifade etmelerine ve iletişimi güçlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Yansıtma, öğrencilere dinlendiklerini ve anlaşıldıklarını hissettirerek, güven ortamı oluşturur ve özsaygıyı artırır.
Bu bağlamda, “E) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek” seçeneği, öğretmenin söyleneni yansıtma davranışının çocuklar üzerindeki olumlu etkisini en doğru şekilde ifade eder. Yansıtma teknikleri kullanıldığında, çocuklar kendilerini değerli ve önemli hissederler, bu da öğrenme ortamında pozitif bir etkileşim ve iletişim kurulmasına katkıda bulunur. Bu teknik aynı zamanda çocukların duygusal zekalarının gelişimini destekler ve onları kendi duyguları ile daha iyi başa çıkmaları için güçlendirir.

17. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin bir yoludur?

A) Dinlemesini kolaylaştırma
B) Güç problemleri çözme
C) Soru sorma
D) Dikkatini uyarma
E) Ödev verme

Cevap : C) Soru sorma

Öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin en etkili yollarından biri, onların merakını ve ilgisini çeken konular hakkında soru sormaktır. Bu yöntem, çocukların düşünme süreçlerini harekete geçirir, bilgiyi pasif olarak almak yerine aktif bir şekilde katılımlarını sağlar ve kendi bilgilerini keşfetmeye teşvik eder. Soru sorma stratejisi, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla dahil olmalarına, kritik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Bu nedenle, *C) Soru sorma* seçeneği, öğrenme sürecinde çocuğu aktif hale getirmenin bir yolunu doğru bir şekilde ifade eder. Bu yöntem, öğrencilerin ders içeriğiyle daha derin bir bağ kurmalarına, bilgileri sorgulamalarına ve öğrendiklerini kendi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine olanak tanır.

18. Tüm öğrenmeler için ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikkat
B) Beklenti doyumu
C) Ezber
D) Erteleme
E) Gözlem

Cevap : A) Dikkat

Öğrenme sürecinde, bilginin alınması ve işlenmesi için gerekli temel ön koşullardan biri A) Dikkattir. Dikkat, öğrencinin öğrenme materyaline odaklanmasını ve bu materyalden gelen bilgileri işlemesini sağlar. Dikkat olmadan, öğrenme materyali üzerinde düşünmek, bilgiyi anlamak ve hafızada tutmak zordur. Bu nedenle, etkili bir öğrenme deneyimi için öğrencinin dikkatinin çekilmesi ve sürdürülmesi esastır. Dikkat, öğrenilecek bilgiye yönelik zihinsel enerjinin yoğunlaştırılması anlamına gelir ve bu, her türlü öğrenme faaliyetinin temelini oluşturur.

19. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında sayılamaz?

A) Kendilik kavramı
B) Duygusal duyarlılık
C) Bireysellik
D) İşbirliği
E) Diğerkâmlık

Cevap : C) Bireysellik

Eğitici drama, katılımcıların kendilik kavramlarını güçlendirme, duygusal duyarlılık ve empati yeteneklerini artırma, işbirliği becerilerini geliştirme ve diğerkâmlık gibi sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu etkinlikler, katılımcıların farklı bakış açılarından dünyayı deneyimlemelerini sağlar ve sosyal etkileşimlerde bulunurken daha anlayışlı ve yardımsever olmalarını teşvik eder.
Ancak, C) Bireysellik seçeneği, eğitici dramanın sağlayabileceği yararlar arasında doğrudan sayılamaz. Eğitici drama genellikle topluluk içinde işbirliği, empati ve sosyal becerilerin gelişimine odaklanır. Bireysellik, kişinin kendi benzersiz özelliklerini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü ifade etmesi ile ilgilidir ve bu, eğitici drama aracılığıyla geliştirilebilir özellikler arasında olabilir, ancak eğitici dramanın ana hedeflerinden biri olarak görülmez. Eğitici dramanın odak noktası, genellikle bireyler arası ilişkileri, grup dinamiklerini ve sosyal becerileri geliştirmek üzerinedir, bu nedenle bireysellik, diğer seçeneklere kıyasla eğitici dramanın sağladığı yararlar arasında doğrudan sayılmaz.

20. Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan tartışma bölümünün başındaki uygulama düzeyi hangisidir?

A) Zihinde canlandırma düzeyi
B) Duygusal düzey
C) Tanımsal düzey
D) Geliştirme düzeyi
E) Bilişsel düzey

Cevap : A) Zihinde canlandırma düzeyi

Drama etkinliği sonunda yapılan tartışma bölümünün 6 düzeyi şunlardır:
– Zihinde canlandırma düzeyi
– Tanımsal düzey
– Duygusal düzey
– Bilişsel düzey
– Yaşantısal düzey
– Geliştirme düzeyi
Drama oyunundan hemen sonra yapılması uygun olan tartışma bölümünün başında, çocuklarla oynanan oyunun görsel olarak sembolleştirilmesi anlamına gelen zihinde canlandırma, çocuğun yaratıcı güçlerini uyarmanın bir aracıdır. Burada çocuklardan istenen gözlerini kapatarak birkaç dakika önce oynadıkları oyunu gözlerinin önünde canlandırmaya çalışmalarıdır. Bu etkninliğe ayrılan süre en fazla bir iki dakika olmalıdır.

21. Eğitici dramada sonuca değil sürece odaklanma ile ilgili ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rol karmaşası önemlidir.
B) Sosyal farkındalık kaçınılmazdır.
C) Mükemmel rol oynama önemli değildir.
D) Rekabet çatışması olumsuzdur.
E) Sonuç dramanın nasıl oynandığıdır.

Cevap : C) Mükemmel rol oynama önemli değildir.

Seçeneklerin çocukların gelişimine nasıl hizmet ettiğini düşünürsek:
A) Rol karmaşası önemlidir: Bu ifade, çocukların farklı rolleri deneyimlemelerinin ve bu roller arasında geçiş yapmalarının, empati kurma ve farklı bakış açılarını anlama becerilerini geliştirebileceğine işaret eder. Ancak, bu ifade sürece odaklanma ilkesini doğrudan yansıtmaz.
B) Sosyal farkındalık kaçınılmazdır: Sosyal farkındalık, çocukların başkalarının duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını anlamalarını içerir. Eğitici drama bu farkındalığı geliştirir, ancak bu ifade sürecin kendisine odaklanmaktan ziyade bir sonucu vurgular.
C) Mükemmel rol oynama önemli değildir: Bu ifade, erken çocukluk döneminde eğitici dramada sürece odaklanmanın önemini vurgular. Çünkü burada amaç, çocukların mükemmel bir performans sergilemeleri değil, deneyimleme, keşfetme ve öğrenme sürecine katılmalarıdır.
D) Rekabet çatışması olumsuzdur: Bu ifade, eğitici dramada işbirliğine ve grup içi dinamiklere vurgu yapar. Ancak, sürece odaklanma ilkesiyle doğrudan ilişkilendirilemez.
E) Sonuç dramanın nasıl oynandığıdır: Bu ifade, sürecin önemini dolaylı olarak kabul eder ancak doğrudan sürece odaklanmanın önemini vurgulamaz.
Bu bağlamda, *C) Mükemmel rol oynama önemli değildir* seçeneği, “Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama” dersinin temel prensiplerini en iyi yansıtan ve sürecin önemini vurgulayan ifadedir. Bu yaklaşım, çocukların yaratıcılıklarını, ifade becerilerini ve sosyal etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanırken, onlardan mükemmel bir performans sergilemelerini beklemez.

22. ”Öğretmenin tartışma sırasında sağlayacağı geribildirimler….. ile ilgili olmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) pekiştirme
B) süreç
C) sonuç
D) kabullenme
E) değerlendirme

Cevap : B) süreç

23. ”Eğitici dramada , ….. çocuklara yaşatılmamalıdır.”, ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) mükemmel sonuçlar
B) grup ruhu eksikliği
C) gerçek olmayan durumlar
D) başarısız olma riski
E) duygusal çelişki

Cevap : D) başarısız olma riski

Çocuklarla yapılan dramada, risk faktörü iyi ayarlanmalıdır. Herhangi bir rolü oynarken başarısız olma riski ve gerginlik çocuklara yaşatılmamalıdır. Dramada heyecan ve zevk alma olmalı, ama başarısızlık kaygısına yol açılmamalıdır. Böyle bir durumu önceden sezen öğretmen, çocuğu rahatlatacak tüm önlemleri almalıdır.

24. Birbirine uyum, işbirliğinin önemi ve dayanışma gibi kavramları vurgulamak ve açıklamak için en uygun drama örneği hangisidir?

A) iyilik meleği
B) Sırt sırta dans
C) Topla isim çalışması
D) Gölge oyunu
E) Öndekinin aynısını yap

Cevap : B) Sırt sırta dans

*B) Sırt sırta dans* seçeneği, birbirine uyum, işbirliğinin önemi ve dayanışma gibi kavramları vurgulamak ve açıklamak için en uygun drama örneğidir. Sırt sırta dans, katılımcıların birbirlerinin sırtlarına yaslanarak birlikte hareket etmelerini gerektiren bir etkinliktir. Bu etkinlik, fiziksel uyum ve işbirliğini gerektirir; katılımcılar birbirlerinin hareketlerini hissederek ve bu hareketlere uyum sağlayarak birlikte dans etmelidirler.
Sırt sırta dans etkinliği, katılımcıların birbirlerine güvenmelerini, birbirlerinin hareketlerine duyarlı olmalarını ve ortak bir hedef doğrultusunda işbirliği yapmalarını gerektirir. Bu, işbirliğinin önemini, birlikte hareket ederken uyumun nasıl sağlanabileceğini ve grup içinde dayanışmanın gücünü somut bir şekilde gösterir. Katılımcılar bu etkinlik aracılığıyla, grup içindeki her bireyin katkısının önemini ve birlikte çalışmanın başarıya ulaşmada ne kadar etkili olduğunu deneyimlerler.

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2022-2023 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!