auzefOsmanlı Sosyal TarihiTarih

Osmanlı Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Osmanlı Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi veziriazam başkanlığında toplanan divanlardır?

Cevap : Çarşamba Divanı -Cuma Divanı

2. Zamanla ulakların hal ve hareketlerinin devamlı kontrol altında tutulması lüzumu ve herkesin ulaklığa intisap edememesi gibi sebeplerle I.Abdülhamid zamanında bunların muntazam bir idareye bağlanarak oluşturulan ocağa ne ad verilmiştir?

Cevap : Tataran Ocağı

3. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı sosyal hayatında kullanılan kıyafetler hakkında görüntülü malzemeye yer verilmez?

Cevap : Şer’iyye Sicilleri

4. Aşağıdakilerden hangisi vakfın hayrat kısmında yer almaz?

Cevap : Hamam

5. Esnafın iç işlerinden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yiğitbaşı

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi dokunan yünlü bir kumaş cinsi değildir?

Cevap : Kemha

7. 1851 de narh işleri ile uğraşmak üzere kurulan nezaret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Es’ar Nezareti

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kadısının yardımcılarından biri değildir?

Cevap : Kenar defterdarı

9. Muhtesibin iktisadi vazifesinin en önemli kısmını teşkil eden vergi toplama işi hangi yardımcı memur/memurlar tarafından yapılmaktadır?

Cevap : Koloğlanları

10. Osmanlı Döneminde ilk telefon hattı hangi mevkiler arasında çekilmiştir?

Cevap : Soğuk çeşmedeki eski telgrafhane binası ile Yeni cami Postahanesi

11. Osmanlı hukuk sisteminde en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Divan-ı Humayun

12. Aşağıdakilerden hangisi peyklerin görevleri arasında yer almaz?

Cevap : Padişahların özel silahlarını taşıma ve bakımı

13. Tanzimat döneminde hazırlanan ve hükümlerinin tamamı o zamana kadar esasen yürürlükte olan hukuki esasların kanunlaştırılmasıyla oluşan milli kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Arazi Kanunnamesi

14. Osmanlı devletinde merkezi bürokraside kapı kullarının aldıkları maaşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ulufe

15. 1821 senesinde uygulanmaya başlanan ve İstanbul’a karadan veya denizden gelip gidenleri kontrol etmek üzere hazırlanan belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mürur Tezkiresi

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yöneten guruba dahil görevlilerden değildir?

Cevap : Esnaf ve zanaatkârlar

17. Sultan II. Abdülhamit’ den sonra İttihatçılar Devrinde medreselerde bazı ıslahat faaliyetlerine girişilmiştir. Bu amaçla oluşturulan komisyonun adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Islah-ı Medaris Komisyonu

18. Aşağıdakilerden hangisi olağan narhlardan biri değildir?

Cevap : Paranın ayarının bozulmasında narhın değiştirilmesi

19. Osmanlı Döneminde İstanbul Boğazı’nda gemi seyri seferi hangi şirket tarafından yapılmıştır?

Cevap : Şirket-i Hayriye

20. Divan-ı Ahkam-ı Adliye 1868 de hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap : Nizamiye Mahkemelerinin temyiz mercii

21. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kademeli olarak bütün memurlara devlet hazinesinden aylık maaş tahsis edilmiştir?

Cevap : II. Mahmud

Osmanlı Sosyal Tarihi

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Osmanlı Sosyal Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!