auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

1. Cranston’a gore aynı unsurlarin benzerlerini kavrama, bir unsuru diğerine dönüştürme ya da bir donugumu kavrama, zihinde canlandırma ve parçalara bakıp pargalar tamamen görünürde olmasa bile bütünü anlamak gibi yetenekleri içeren ve dramada işlevsel olan zeka türü aşagidakilerden hangisidir?

A) Kinestetik zeka
B) Kişiler arası zeka
C) Uzaysal zeka
D) Mantıksal zeka
E) Duygusal zeka

Cevap : C) Uzaysal zeka

2. Öğrencinin kendi çabaları yoluyla kendi anlamlarına ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanan bir kavramdır?

A) Etkin katılım
B) Öğrenci merkezli öğrenme
C) özgürlük
D) Özgüven
E) Keşfederek ve anlamlandırarak ögrenme

Cevap : E) Keşfederek ve anlamlandırarak ögrenme

3. 7 Yaşından küçük çocukların diyalog ezberlememeleri gerektiğini söyleyen kişi………. dir.
Yukaridaki boşluga uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Vygotsk
B) Brian Way
C) Piaget
D) Peter Slade
E) Bolton

Cevap : D) Peter Slade

4. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğrenci merkezli öğrenme sürecine katkılarından biri değildir?

A) Eğitici drama, çocukların, duygularına ve gereksinimlerine mümkün olduğunca fazla yer, vermekte
B) Eğitici drama etkinlikleri, çocuğun anlama, keşfetme ve kavrama çabasina uygun ogrenme,ortami hazirlar.
C) Eğitici drama etkinliklerinde hedeflenen eğitsel kazanımlar doğrultusunda öğrenci rolleri, belirlenir.
D) Çocuklar drama etkinlikleri sonrasında yapılan değerlendirme tartışma etkinlikleri ile zihinsel, anlamda aktiftirler.
E) Çocuk eğitici drama esnasında, hem zihinsel hem de bedensel, olarak aktif olmaya yönlendirilir.

Cevap : C) Eğitici drama etkinliklerinde hedeflenen eğitsel kazanımlar doğrultusunda öğrenci rolleri, belirlenir.

5. Profesyoneller ya da eğitilmiş çocuklar tarafindan, çocuk izleyicileri belirli konularda eğitmek amaciyla yapilan etkinliklere ne ad verilir?

A) Psikodrama
B) Yaratıcı drama
C) Katılımcı tiyatro
D) Eğitici Drama
E) Drama oyunu

Cevap : D) Eğitici Drama

6. Aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

A) Tek bir çocukla da drama, uygulanabilir.
B) Oyun çocuklar için en derin öğrenme ortamıdır.
C) Dramayı en iyi uygulayacak olan filoloji uzmanıdır
D) Tiyatroculardan iyi drama, öğretmeni olur.
E) Grup tartışması olmadan eğitici, drama yapılmış sayılmaz.

Cevap : B) Oyun çocuklar için en derin öğrenme ortamıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkileşim yolu ile öğrenme ve sosyal öğrenme arasındaki farkı açıklamaktadır?

A) Kişiler arası ilişkiler mevcuttur
B) Makro sosyal yapı etkilidir
C) Sosyal davranışlar etkilidir.
D) Sosyal çevre ile birlikte yaşantılar edinirler.
E) Her iki taraf da aktif katılım ile öğrenirler

Cevap : E) Her iki taraf da aktif katılım ile öğrenirler

8. I . Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi,
II. Drama etkinliğine çocukların, kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi
III . Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

A) I-II-III
B) II-III
C) I-II
D) Yalnız I
E) I-III

Cevap : A) I-II-III

8. Dramada hareket ve dil arasinda,nasıl bir ilişki vardır?

A) Dramada önce dil sonra,hareket olmalıdır
B) Hareket ve dil birbirinden,bagimsiz değerlendirilir
C) Hareket ve dil rol oynamayı,bagimsiz olarak etkiler.
D) Hareket ve dil birlikte ifade,gücü kazanirlar.
E) Dramada once hareket sonra dil olmalidir.

Cevap : D) Hareket ve dil birlikte ifade gücü kazanirlar.

9. Eğitici drama uygulamalarinin son aşamasi aşağidakilerden hangisidir?

A) Destekleyici/Tamamlayici,etkinlikler
B) Özetleme,
C) Drama oyunu,
D) Eğitici dramayi başlatma,
E) Tartışma düzeyi/ Sorular

Cevap : A) Destekleyici/Tamamlayici,etkinlikler

10. Aşağıdakilerden hangisinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

A) iç göç
B) Çalışan annelerin artması
C) Hümanist anlayış
D) Rekabetin artması
E) Televizyonun etkileri

Cevap : C) Hümanist anlayış

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

11. Drama etkinliklerinde ortamda var olmayan nesneleri, olayları zihinde canlandırmaya dayali çalişmalar aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlar?

A) iletişim
B) Arkadaşlık
C) Yaratıcılık
D) Kendilik KAVRAMI
E) Bağımsız düşünme

Cevap : C) Yaratıcılık

12. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dramada öğretmenin oyunun içinde yer almaması en uygunudur.
B) Eğitim amaçlı drama geniş sahne olanakları gerektirir.
C) Drama çocuğun kendi davranışları yolu ile öğrenmesine olanak sağlar
D) Drama eğitimde en iyi tiyatrocular tarafından uygulanır

Cevap : C) Drama çocuğun kendi davranışları yolu ile öğrenmesine olanak sağlar

13. Çocuğun eğitici dramaya başlama yaşı kaç olmalıdır?

A) 4 yas
B) 2 yas
C) 3.5 yaş
D) 5 yas
E) 6 yaş

Cevap : C) 3.5 yaş

14. Gardner ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Pekiştireci buldu.
B) Oyun yoluyla gelişimi önerdi
C) Yaratıcı dramayı uyguladı
D) Eğitici dramayı geliştirdi
E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

Cevap : E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

15. Drama oyunu sırasında öğretmenin izin vermeyeceği davranış hangisidir?

A) Oyunun akişini sekteye ugratmak
B) Rol Oynarken Kendinden bir,seyler katmak
C) Öğretmenin Sorularına yanıt vermemek
D) Oğretmene oyunun akışıyla ilgili öneride bulunmak
E) Sözlü ve sözsüz davranışlarla, rolünu oynamak

Cevap : A) Oyunun akişini sekteye ugratmak

16. Drama oyununa öğretmenin de bir rol üstlenerek katılması ne sağlar?

A) Anlamlı öğrenme sağlar.
B) Konunun anlaşılmasını sağlar
C) Grup klikleşmelerini önler
D) Sorun davranışları önler
E) Çocukların motivasyonunu arttırır.

Cevap : E) Çocukların motivasyonunu arttırır.

17. Aşağidakilerden hangisi bir önceki etkinlikten dramaya geçiş için yapilması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A) Yönergelerin dramaya katilan cocuklara iletilmesi yani sozel olarak,açıklanmasi
B) Drama oyunu ile ilgili kurallarin bilgisinin cocuklara verilmesi
C) Bir önceki etkinligin,tamamlanmasi
D) Drama etkinligine geçildiginin bilgisinin verilmemesi
E) Yönergelerin hazırlanması

Cevap : D) Drama etkinligine geçildiginin bilgisinin verilmemesi

18. öğretmenin önceki etkinlikten dramaya geçis yapmak için gerekli hazırlıkları arasında hangisi bulunmaz?

A) Yönergelerin hazırlanması
B) Yönergelerin dramaya katılan çocuklara sözel olarak açıklanması
C) Önceki etkinlikle ilgili soruların, sorulması
D) Önceki etkinliğin tamamlanması
E Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara açıklanması

Cevap : C) Önceki etkinlikle ilgili soruların, sorulması

19. Drama oyununa öğretmenin de bir rol üstlenerek katılması ne sağlar?

A) Grup klikleşmelerini onler
B) Cocukların motivasyonunu,arttirir
C) Anlamlı öğrenme sağlar
D) Konunun anlaşılmasini sağlar
E) Sorun davranışları önler

Cevap : B) Cocukların motivasyonunu,arttirir

20. Dramada nesneler aracılığıyla, canlandırılabilecek nesneler …………. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Eklemlidir.
B) Sonsuzdur.
C) Anlamlıdır.
D) Kapsamlıdır.
E) Belirli sayıdadir.

Cevap : B) Sonsuzdur.

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

21. I. Psikodrama,
II. Yaratıcı drama,
III. Drama oyunu,
Yukarıdaki ifadelerden, hangisi/hangileri eğitici dramanın,bir alt türüdür?

A) I ve III,
B) I-II-III
C) II ve lll
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : D) Yalnız II

22. I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul, edilmesi,
II. Drama etkinliğine çocukların kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi
III. Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

A) I-II-III
B) II-III
C) I-II
D) Yalnız I
E) I-III

Cevap : A) I-II-III

23. Canlandırılan, farklı roller, herhangi bir olay, konu ya da nesne, gerçek olmasa da yaşanan etkinliğin kendisi gerçek bir yaşantıdır.” ifadesi Draman in olanak sağladığı hangi öğrenme türünü açıklamaktı?

A) Etkileşim yolu ile öğrenme,
B) Aktif öğrenme,
C) Hareket yolu ile öğrenme,
D) Yaşantılara dayalı Öğrenme,
E) Duygusal öğrenme

Cevap : D) Yaşantılara dayalı Öğrenme,

24. Dramada grup tartışması …………….
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) derin yapıdadır
B) sorulan sorularla yapılır
C) yapılması ertelenebilir
D) kapalı sorulara dayanır
E) yarışmalı yapılmalıdır

Cevap : B) sorulan sorularla yapılır

25. Öğretmenin önceki etkinlikten dramaya geçiş yapmak için gerekli hazırlıkları arasında hangisi bulunmaz?

A) Yönergelerin hazırlanması
B) Önceki etkinlikle ilgili soruların sorulması,
C) Drama oyunu ile ilgili kuralların bilgisinin çocuklara açıklanması,
D) Yönergelerin dramaya katılan çocuklara sözel olarak açıklanması,
E) Önceki etkinliğin tamamlanması

Cevap : B) Önceki etkinlikle ilgili soruların sorulması,

26.) Eğitici drama tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pedagojik drama olarak da adlandimaktadir,
B) Çocuğun eğitiminde hemen her Konuda kullanılan bir tekniktir.
C) Çocuğun psikolojik yapı ve yasantilar konusunda bilinçlenmesine katkı sağlar.
D) Yaratici drama da kapsaminda, yeralır,
E) Oyun yaratmak temel amaçtir.

Cevap : E) Oyun yaratmak temel amaçtir.

27. Gardner ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Pekiştireci buldu.
B) Oyun yoluyla gelişimi önerdi
C) Yaratıcı dramayı uyguladı
D) Eğitici dramayı geliştirdi
E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

Cevap : E) Çoklu zekâ kuramını geliştirdi.

28. Dramada aşağıdaki seçeneklerin hangisinden yararlanilır?

A) Yaşayarak öğrenme,
B) Pekistireçli öğretim
C) Derin anlam
D) Semantik yapı
E) Derin öğrenme

Cevap : A) Yaşayarak öğrenme,

29. Drama çocuğun kendi hakkında bilgi edinmesini sağlayarak ………… Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) sosyal izolasyonunu engeller.
B) öğrenmeye motive eder
C) yaratıcılığını motive eder
D) kendilik kavramının oluşmasını destekler
E) farkındalık kazanmasını sağlar

Cevap : D) kendilik kavramının oluşmasını destekler

30. Montessori ye göre çocuğun yaratıcılığın geliştirilmesine önem verilmesi…..
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) zihinsel olarak yetkinleştirir
B) sanatçı eğilimi olanları ortaya çıkarır
C) daha iyi öğrenmesini destekler
D) sosyalleşmesine destek sağlar
E) sahip olduğu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar

Cevap : E) sahip olduğu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

31. Aşağıdakilerden hangisi keşfederek öğrenme içerisinde yer almaz?

A) Tümdengelim yöntemi kullanılır
B) Öğrenci incelemeler yapar.
C) Öğrenci araştırarak bilgi edinir.
D) Öğrenci merkezdedir.
E) Öğrencinin kullanması esastır

Cevap : A) Tümdengelim yöntemi kullanılır

32. Fein e gore drama lle benzerIK gösteren, üç yas Civarındaki çocuklarda görülen, başka bir çocugun rol yapmasini, bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun biçimde tepki verdigi oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik oyun
B) Araştırıcı oyun
C) Sosyo dramatik oyun
D) Yapılandırıcı oyun
E) Fantezi oyun

Cevap : C) Sosyo dramatik oyun,

33. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde eğitici drama uygulamalarının önemini arttıran yeni gelişmelerden biri değildir?

A) Rollerde ve değerlerde belirsizlik
B) Çok boyutlu yaklaşım
c) Şiddetin artması
D) Geniş aileler
E) Çok kültürlü eğitim

Cevap : D) Geniş aileler

34. Piagetye gore hareket ( rol oynama) neyi ifade eder?

A) Katarsis sağlama
B) Dışsal sembolleştirme
C) Çevreye uyum
D) Özdeşim kurma
E) İçsel sembolleştirme

Cevap : B) Dışsal sembolleştirme

35. I. Psikodrama
II .Yaratici drama
III . Drama oyunu,
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri eğitici dramanin bir alt türüdür?

A) I-II
B) I-II-III
C) II-III
D) Yalnız II
E) I-II

Cevap : D) Yalnız II

36. Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinin çoklu zekā kuramı ile ilişkisiyle açıklanabilir?

A) Drama etkinliklerinde zihinsel,ve sosyal nitelikler ön plandadir.
B) Drama etkinlikleri farklı becerileri bir arada bulunduran,aşamaları içermektedir.
C) Dramanin en onemli unsuru,dildir
D) Dramada soyut kavramlarin,canlandirılması,
E) Drama etkinliklerinde dikkat ve,bellek yetenekleri önemlidir.

Cevap : B) Drama etkinlikleri farklı becerileri bir arada bulunduran,aşamaları içermektedir.

37. Brain Way’e göre drama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun kişilik gelişimine katkı sağlar
B) Katılımcıların kendi yaşantıları, önemlidir
C) Drama çocuğu geliştirmek içindir
D) Drama etkinlikleri her çocuk için uygulanabilir
E) Drama ile tiyatro özdeştir.

Cevap : E) Drama ile tiyatro özdeştir.

38. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

A) Öğretmen tarafından çocukların ne anlayıp ne anlamadığının değerlendirilmesi mümkün olur.
B) Öğretmenin ileriye yönelik plan yapmasını kolaylaştırır.
C) Çocukların bilinç düzeylerinin geliştirmek olanağı yaratılmış olur.
D) Çocukların iç dünyaları hakkında bilgi almak mümkün olur.
E) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

Cevap : E) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

39. Öğretmenin kazanım ve göstergeleri dikkate aldığı eğitici drama aşaması hangisidir?

A) Drama oyunu,
B) Dramayı başlatma,
C) Soru düzeyleri,
D) Değerlendirme aşaması,
E) Tartışma aşaması

Cevap : B) Dramayı başlatma,

40. Aşağıdakilerden hangisi eğitici Dramanın amaçlarından biri değildir?

A) Öğrenmektir.
B) Çocuğun psikolojik yapı ve, yaşantılar
konusunda, bilinçlenmesidir.
C) Özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasıdır.
D) Anlama ve fark etmedir.
E) Oyun yaratmaktır.

Cevap : E) Oyun yaratmaktır.

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

41. Erikson’a göre drama oyunu, çocuğun engellemelerini, hissettiği acıları ve eksikliklerini dışa vurmasını sağlayarak aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlamaktadır?

A) Arkadaşlık,
B) Kişilik gelişimi
C) Kendilik kavramı,
D) iletişim,
E) Bağımsız düşünme

Cevap : B) Kişilik gelişimi

42. I . Eğitici drama tekniğinde önceden belirlenen açık, net eğitim amaçlari vardir
II . Grup etkinliğidir.
III. İfade etme ve rol oynamaya dayanan bir eğitim etkinliğidir,
Yukaridaki ifadelerden, hangisi/hangileri drama hangisi tekniği, doğrudur?

A) yalnız I
B) Yalniz II,
C) I-III
D) Yalniz III,
E) I-II-III

Cevap : C) I-III

43. Egitici drama sayesinde eğitimin daha az sıkıcı olması neyi sağlar?

A) Sınıf içi çatışmalar azalır
B) Okul öncesi eğitimi yaygınlaşır
C) Eğitim daha etkili olur
D) Grup etkileşimleri artar
E) Eğitim yaşayarak öğrenmeye dayanır

Cevap : C) Eğitim daha etkili olur

44. I. insanın doğal olarak aktif bir yapıya sahip olduğu görüşüne sahiptir.
II. Öğrencilerin keşfederek ve anlamlandırarak öğrenmesi gerekliliğini dile getirir.
III. İnsanın sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılmasını göz önünde bulundurur. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
hümanist eğitim yaklaşımı için geçerlidir?

A) I- III ,
B) Yalnız II,
C) I-II-III,
D) Yalnız I,
E) I-II

Cevap : C) I-II-III,

45. Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinde çocuğun bir,başkasıni rahatsız etmeksizin drama oyunu içerisinde kararlar vererek süreci şekillendirebildiği, eklemeler ve çıkarmalar yapabildiği davranışları açıklayan kavramdır?

A) Özgüven
B) Öğrenci merkezli öğrenme
C) Etkin katilim
D) Keşfederek ve anlamlandırarak, öğrenme
E) Özgürlük

Cevap : E) Özgürlük

46. Aşağidakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğrenci merkezli öğrenme sürecine katkilarindan biri değildir?

A) Çocuklar drama etkinlikleri sonrasında yapilan değerlendirme tartışma etkinlikle ile zihinsel anlamda aktiftirler
B) Çocuk eğitici drama esnasında hem zihinsel hem de bedensel olarak aktif olmaya yönlendirilir,
C) Eğitici drama etkinliklerin hedeflenen egitsel kazanimla,dogrultusunda ogrenci roller belirlenir
D) Egitici drama, çocukların duygularina ve gereksinimlerine mümkün oldugunca fazla yer vermektedir
E) Egitici drama etkinlikleri çocuğun anlama, keşfetme ve kavrama çabasına uygun öğrenme, ortamı hazırlar

Cevap : C) Eğitici drama etkinliklerin hedeflenen egitsel kazanimla,dogrultusunda ogrenci roller belirlenir

47. Kişiler arası iletişimde, karşıdaki kişi ile empati kurabilmek için gerekli görülen önemli becerilerden biri hangisidir?

A) Duygular anlayabilme
B) Yaşantısal Ögrenme,
c) Hassas Değerlendirme,
D) Benmerkezci olma,
E) Görünüşe aldanmama

Cevap : A) Duygular anlayabilme

48. Eğitici drama zihinsel kapasiteyi nasıl geliştirebilir?

A) Onay alma ve beğenilme, isteğini yükselterek
B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile
C) Merakı arttırarak
D) Konuları derinleştirerek,
E) Ezberlemeyi kolaylaştırarak

Cevap : B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile

49. Hareketin çocuğun gelişiminde öğrenme açısından önemi nedir?

A) Bilinmeyeni araştırma çabasını pekiştirir.
B) Merakını geliştir
C) Öğrenme isteğini arttırır
D) Destekleyici pekiştirme sağlar.
E) Derin öğrenme sağlar,

Cevap :

50. Drama oyunundan sonra tartışma sorularının ne zaman sorulması en uygundur?

A) Ertesi gün
B) Bir ders sonra
C) Bir hafta sonra
D) Oyundan hemen sonra
E) 2 saat sonra

Cevap : D) Oyundan hemen sonra

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Soruları

51. Drama etkinliğinin çok boyutlu çalışılması açısından hangisi yapılmalıdır?

A) Mümkün olduğunca çok malzeme kullanmak
B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter
C) Kalabalik olmayan grupla çalışmak
D) Farklı ortamlarda drama uygulamak
E) Çocukların düzeylerine uygun drama oyununun seçilmesi

Cevap : B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter

52. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü eğitim ortamlarında eğitici drama etkinliklerinin çocuklara kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Kendini başkasının yerine koyabilme
B) Uyum içerisinde birlikte yasama
C) Farklılıkları kabul etme
D) Güçlükleri yenme becerisi
E) Farklılıkların zenginlik olarak görülebilmesi

Cevap : D) Güçlükleri yenme becerisi

53. Piaget ye göre ortamda olmayan nesneleri zihinde canlandırma neyi geliştirebilir?

A) Canlandırmayla eğitim
B) Yaratıcılık
C) Bilişsel çözümleme
D) Zihinsel öğrenme
E) Bütünsel gelişim

Cevap : B) Yaratıcılık

54. Kendilik kavramı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen önemli ………………….. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Devinimsel
B) Eğitsel
C) Kurgusal
D) Psikolojik
E) Karmaşık

Cevap : D) Psikolojik

55. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.
B) Amacı sadece oyun yaratma yoluyla çocuğun eğlenmesini sağlamaktır
C) Sadece yetişkinlere yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
D) Sadece özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
E) Psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirilen bir tekniktir.

Cevap : A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

56. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının sosyal yönüne de vurgu yapan ve önemseyen bir yaklaşım olarak öne çıkar?

A) Hümanist eğitim yaklaşım
B) Feminist eğitim yaklaşım
C) Kapitalist eğitim yaklaşımı
D) Monoteist eğitim yaklaşımı
E) Komünist eğitim yaklaşımı

Cevap : A) Hümanist eğitim yaklaşım

57. Aşağıda verilen drama asamalar ve ağırlıklı unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) tartışma-dil ve iletişim
B) Eğitici dramayı bağlatma düşünce
C) Eğitici dramayı bağlatma duygu
D) Destekleyici tamamlayıcı etkinlikler-duygu
E) Drama oyunu-hareket

Cevap : A) tartışma-dil ve iletişim

58. önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesidegil etkili olarak öğrenmesi aşağidakilerden hangisi ile açıklanmaktadir?

A) Yaşantılara dayalı eğitim
B) zaman kuramı
C) Hareket yolųyla öğrenme
D) Sürece yönelik yaklaşım
E) Zihin kuramı

Cevap : B) zaman kuramı

59. I.Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları vardır
II.Büyük motor hareketlerle yapılır
III.Grup etkinliğidir
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tanımını kapsamaktadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I-II-III
E) I ve III

Cevap : D) I-II-III

60. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasınin yeterli olmadiğni, bilişsel becerilerin yanı sira kişilik gelişimi, duygusal ve kişiler arasi alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok kültürlü eğitim yaklaşımı
B) Çok boyutlu eğitim yaklaşımı
C) Hümanist eğitim yaklașımi
D) Eğitimde bütüncül yaklaşım
E) Yaşayarak öğrenme yaklașımı

Cevap : D) Eğitimde bütüncül yaklaşım

61. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

A) Konsantrasyon
B) Yaratıcılık
C) Israrlı tutum
D) Hareketlilik
E) Doyuma ulaşma

Cevap : D) Hareketlilik

Online Deneme Sınavları
Drama Deneme Sınavı – 1
Drama Deneme Sınavı – 2
Drama Deneme Sınavı – 3
Drama Deneme Sınavı – 4
Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama
Çocuk Gelişimi - facebook telegram çocuk gelişimi

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!