auzefİnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 vize Soruları

1- İnsan kaynakları yönetiminin hangi rolünde yüksek düzeyde bir fayda maliyet oranı söz konusudur?

A. Satıcı
B. Hiçbiri
C. Tam olarak
D. Gündelikçi
E. Vitrin

Cevap : C. Tam olarak

2- İşletmenin ileride ihtiyaç duyacağı personelin niteliklerini tespit edebilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?

A. Kariyer çabası
B. İş gerekleri
C. İş tanımları
D. Yetenek yönetimi
E. İş analizi

Cevap : E. İş analizi

3-Performans değerlendirmenin yasal niteliği açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 4857 sayılı İş Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sisteminin sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.
B) 4857 sayılı İş Kanununun 2009 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sisteminin sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.
C) 4857 sayılı Sendikalar Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş
sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sisteminin sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.
D) 2811 sayılı Sendikalar Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sisteminin sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.
E) Performans değerlendirmenin hukukumuzda herhangi bir yasal niteliği G yoktur.

Cevap : A) 4857 sayılı İş Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sisteminin sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.

4- performans yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bireysel hedeflerin saptanması
B. Çalışanlara geri besleme sağlanması
C. İşin yapılması için gerekli standartların oluşturulması
D. Ücret- maaş artışları belirlenmesi
E. Fiili performansın belirlenmesi

Cevap : A. Bireysel hedeflerin saptanması

5-aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan iş gören sağlama yöntemlerinden biridir?

A. Hiçbiri
B. Okul ziyaretleri
C. Staj uygulaması
D. Terfi
E. Tanıdıkların tavsiyeleri

Cevap : D. Terfi

6- performans yönetimi süreci hangi insan kaynakları süreci ile ilgili değildir?

A. Referans kontrolü
B. Kariyer yönetimi
C. Ücretlendirme
D. İşten çıkarma
E. Eğitim ve geliştirme programlarının düzenlemesi

Cevap : A. Referans kontrolü

7- Hızla büyüyen bir organizasyonda insan kaynakları yönetimi işlevlerinden hangisinin iş yükü en çok artacaktır

A. Kadrolama işlevi
B. Planlama işlevi
C. Koruma işlevi
D. Endüstri ilişkileri ödüllendirme işlevi

Cevap : A. Kadrolama işlevi

8- İş analizinin işin fiilen yapıldığı ortamda bulunarak yapılmasını ifade eden iş analizi yöntemi hangisidir?

A. Mentorluk
B. Koçluk
C. Anket yönetimi
D. Gözlem
E. Değerlendirme merkezi

Cevap : D. Gözlem

9-Bazı kişiler tamamen kendilerine ait olan ya da kendi isimlerini taşıyan ürün ya da süreçleri geliştirmek ihtiyacındadırlar. Bu kişilerin kariyer çapası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetsel kariyer çapası
B) Yaratıcılık kariyer çapası
C) Temel/fonksiyonel kariyer çapası
D) Güvenlik kariyer çapası
E) Bağımsızlık kariyer çapası

Cevap : B) Yaratıcılık kariyer çapası

10-Bir iş görüşmesinde ortalama nitelikte bir adayın, yüksek nitelikli adaylardan sonra görüşmeye alındığında olduğundan daha düşük, düşük nitelikli adaylardan sonra görüşmeye alındığında ise olduğundan yüksek değerlenmesi, hangi kavram ile açıklanır?

A) Kontrast etkisi
O B) Erken karar verme eğilimi
O C) Test etkisi
O D) Hale etkisi
E) Önyargı

Cevap : A) Kontrast etkisi

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

11- işletmeler açısından eğitim faaliyetlerinin en önemli hedefi nedir?

A. İş tatmini sağlaması
B. İş tanım formunun hazırlanması
C. Piyasa ücret araştırması yapılması
D. Ücret adaleti sağlanması
E. Çalışanlarda organizasyon tarafından benimsenen tutum davranışların geliştirilmesi

Cevap : E. Çalışanlarda organizasyon tarafından benimsenen tutum davranışların geliştirilmesi

12-Eğitim faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim faaliyetlerinin amaçlara ulaşma konusundan ne derece başarılı olduğu düzenli olarak ölçülmelidir.
B) Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde tarafsızlık ilkesiyle hareket edilmelidir.
C) Eğitim planlaması esnek bir şekilde yapılmalıdır.
D) Eğitimlere katılım için fırsat eşitliği ilkesi uygulanması gerekmez.
E) Eğitim süreklilik göstermesi gereken bir faaliyettir.

Cevap : D) Eğitimlere katılım için fırsat eşitliği ilkesi uygulanması gerekmez.

13- Aşağıdakilerden hangisi eğitim planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) İşletme genelinde eğitimle ilgili mevcut durumun izlenerek ileriye dönük eğitim hedeflerinin belirlenmesi
B) Çalışanların iş tatminini artıracak uygulamalar yapılması
C) Hedeflere yönelik faaliyetlerin oluşturulması
D) Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin amaçlara ulaşmada ne derece başarılı olduğunun belirlenmesi
E) Eğitim programınım hazırlanarak kaynakların optimum biçimde dağılımının Sağlanması

Cevap : B) Çalışanların iş tatminini artıracak uygulamalar yapılması

14- Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme görüşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Görüşmenin gizliliği olan bir yerde yapılması
B) Değerlendiren ile değerlendirilen arasında etkin iletişim kurulması
C) Değerlendirilenlere de görüşlerini bildirme olanağının verilmesi
D) Değerlendirilene ücret/maaşı hakkında bilgi verilmesi
E) Görüşme gün ve saatinin önceden değerlendirilen kişiye duyurulması
h4>Cevap : D) Değerlendirilene ücret – maaşı hakkında bilgi verilmesi

15-Aşağıdakilerden hangisi, iş gören seçiminde adayları değerlemede kullanılan bir testin güvenilir olduğunu gösterir?

A) Aynı kişilere farklı zamanlarda uygulandığında aynı veya yakın sonuçlar
B) Amaçlanan özelliği ölçmesi vermesi
C) Uygulanmasının kolay olması
D) Sayısal sonuç vermesi

E) Kişilerin bir çok özelliğini ölçmeye yönelik olması

Cevap : A) Aynı kişilere farklı zamanlarda uygulandığında aynı veya yakın sonuçlar

16- kısa süreli ve sınırlı iş gücü ihtiyacını karşılamak için öncelikle başvurulan yönetim hangisidir?

A. İzin ve tatilleri uzatmak
B. Geçici iş gören alımı
C. Fazla çalıştırma (mesai)
D. Eğitim ve motivasyon ile verimliliği artırmak
E. Kısmi süreli (part time) çalışma düzenine geçmek

Cevap : C. Fazla çalıştırma (mesai)

17- aşağıdakilerden hangisi iş analizinin kullanım amaçlarından biri değildir?

A. Performans değerlendirme
B. İnsan kaynakları geliştirme
C. İş sağlığı ve güvenliği
D. İnsan kaynakları temin ve seçimi
E. Piyasa ücret araştırmaları

Cevap : E. Piyasa ücret araştırmaları

18- İşletmelerin kendi misyon ve vizyonlarına göre çalışanların gereksinim duyacağı bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması hangi insan kaynakları fonksiyonunu ifade etmektedir?

A) İŞ sağlığı ve güvenliği
B) Ücret Yönetimi
C) Performans Değerlendirme
D) Kariyer
E) Eğitim

Cevap : E) Eğitim

19-Performans yönetimini stratejik planlama ile ilişkilendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her örgütsel birim kendi hedefleri doğrultusunda bu hedefleri bireysel hedeflere dönüştürür
B) Örgütün temel hedefleri ile örgütsel hedefler birbiri ile uyumlu olmalıdır
C) Örgütler stratejik hedeflerini belirledikten sonra bu hedefler ilgili fonksiyonlara dağıtılır
D) Bireysel düzeyde belirlenen hedefler örgütsel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

20-Aşağıdakilerden hangisi ekip performansının yönetiminde rol oynamaz?

A) Ekip içi uyum
B) Ekibin sahip olduğu sistem ve kaynak desteği
C) Bireylerin fiziksel özellikleri
D) İşlerin ekip içi dağılımı
E) Ekip liderinin niteliği

Cevap : C) Bireylerin fiziksel özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

21-Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin örgüt düzeyindeki yararlarından biridir?

A) Kişiler kendi rol ve sorumluluklarını daha iyi anlarlar.
B) Astlar yöneticileri ile daha etkin iletişim kurarlar.
C) Astlar kendi güçlü-güçsüz yönlerini öğrenirler.
D) Hizmet ve üretimin kalitesi artar.
E) Yöneticiler daha kolay yetki devrederler.

Cevap :

22-Yöneticilerin kendilerinden genç ve daha az kıdemli çalışanlara kariyer danışmanlığı yaptığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mentorluk
B) Hiçbiri
C) Liderlik
D) Koçluk
E) Kolaylaştırıcılık

Cevap : A) Mentorluk

23-Eğitimin doğru planlanması işletmelere hangi açıdan fayda sağlamaz?

A) Ücret yapısının oluşturulmasına
B) Diğer unsurlar arasında koordinasyon sağlanması
C) İşletmenin sistemlerini geliştirmesine
D) Kaynakların etkin kullanımına
E) Örgütsel hedeflere ulaşılmasına

Cevap : A) Ücret yapısının oluşturulmasına

23-Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının etkinliğini etkileyen faktörler arasındadır?

A) Koçluk
B) Mentorluk
C) Uzaktan eğitim
D) İşbaşı eğitimi
E) Eğiticinin niteliği

Cevap : E) Eğiticinin niteliği

24- Aday araştırma ve bulma (temin) süreciyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Terfiler; kıdeme, liyakate, başarıya ya da bunların birden fazlasına dayalı olabilir.
B) Rütbe indirimi (tenzil-i rütbe). iç kaynaklardan iş gören sağlama yollarından biri sayılabilir.
C) İş gören temininde internetten ve bu yolla iş ve iş gören bulma hizmeti veren şirketlerden yararlanmak son yıllarda yaygınlaşan bir yaklaşımdır.
D) ilanlar(duyurular), dış kaynaklardan aday bulmada yaygın olarak faydalanılan bir yöntemdir
E) iş teklif edilenler ile bunların yedeklerinin toplamı aday havuzunu oluşturur.

Cevap : E) iş teklif edilenler ile bunların yedeklerinin toplamı aday havuzunu oluşturur.

25- bireylerin organizasyona yaptığı katkıyı ölçen insan kaynakları yönetimi işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Koruma
B. Ödüllendirme
C. Kadroma
D. Başarı değerleme
E. Planlama

Cevap :

26- çalışanların meslek organizasyon görev kendisini gerçekleştirecek pek çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabaları aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kariyer geliştirme
B. Kariyer planlama
C. Yetenek yönetimi
D. Yedekleme
E. Personel planlama

Cevap : B. Kariyer planlama

27- kilit yönetsel pozisyonlara lider akışını /sürekliliğini sağlayan yönetici ve yönetici adaylarının eğitim/geliştirme faaliyetlerini düzenleyen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yedeklemenin planlaması
B. Yetenek yönetimi
C. Kariyer planlama
D. Kariyer geliştirme
E. Kariyer yönetimi

Cevap : A. Yedeklemenin planlaması

28- aşağıdakilerden hangisi eğitim sonucunda oluşan değişimin ölçülmesi sürecinde yer almamaktadır?

A. Tepki
B. Davranış
C. Öğrenme
D. Tekrar
E. Performans

Cevap : D. Tekrar

29- Yeni işe giren veya görevi değişen personele görevini gerektiği gibi yapabilmesi için verilen eğitime ne ad verilmektedir?

A. İşe alıştırma (oryantasyon eğitimi)
B. İş başı eğitimi
C. İş rotasyonu
D. Staj
E. Koçluk

Cevap : A. İşe alıştırma (oryantasyon eğitimi)

30- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlev ve faaliyetlerini etkileyen iç çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Bireylerarası ilişkiler
B) İşin türü
C) Bireysel nitelikler
D) is özellikleri
E) Kural ve düzenleyiciler

Cevap : E) Kural ve düzenleyiciler

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

31- Aşağıdakilerden hangisi işletmede iş gören fazlalığına karşı alınılabilecek önlemlerden biridir?

A. İzin ve tatilleri kısaltmak
B. Çalışma sürelerini kısaltmak
C. Geç emekliliği teşvik etmek
D. Geçici statüde iş gören olmak
E. Fazla mesai uygulamak

Cevap : B. Çalışma sürelerini kısaltmak

32- yedek iş gören ihtiyacı (yii) aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?

A)Yİİ-Olması Gereken iş gören Miktarı x işgücü Devir Oranı
B) Yii-olması Gereken iş gören miktarı x Devamsızlık Oranı
C Yİİ-Gerçek is gören ihtiyacı x Devamsızlık Oranı
D) Yİİ -Gerçek is gören ihtiyacı x işgücü Devir Oranı
E) Yİİ iş gören ihtiyacı Gerçek iş gören ihtiyacı

Cevap : C Yİİ-Gerçek is gören ihtiyacı x Devamsızlık Oranı

33- Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan iş gören sağlamanın yararlarından biri değildir?

A) Daha ucuz olması
B) Yeterince uygun kişilerce iş gören ihtiyacının karşılanması
C) Çalışanların İşletmeye bağlılıklarının olumlu etkilenmesi
D) Uyum sorunu olmaması
E) Çalışanlar hakkında daha doğru bilgi edinilmesi

Cevap : A) Daha ucuz olması

34-Aşğıdakilerden hangisi dış kaynaklardan aday/iş gören sağlama yöntemlerinden biri değildir?

A. Okul ziyaretleri
B. Nakil
C. Özel istihdam firmaları
D. Staj uygulaması
E. İş şartları

Cevap : B. Nakil

35-aşağaıdakilerden hangisi dolaylı ödüllendirme uygulaması değildir?

A. Yemek
B. Servis
C. Yakacak yardımı
D. Primler
E. İkramiyeler

Cevap : D. Primler

36- aşağıdakilerden hangisi organizasyon temel işlevlerinden biridir?

A. Değerleme
B. Planlama
C. Kontrol
D. Karar verme
E. İnsan kaynakları yönetim

Cevap : B. Planlama

37- Aşağıdakilerden hangisi eğitim transferini tanımlamaktadır?

A. Eğitimle elde edilen bilgi becerinin etkili olarak çalışma ortamına aktırılması
B. İş başı eğitim
C. Eğitim açığı
D. Değerlendirme merkezi
E. Eğiticinin eğitimi

Cevap : A. Eğitimle elde edilen bilgi becerinin etkili olarak çalışma ortamına aktırılması

38- Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A Performans yönetimi işletmeler için stratejik bir nitelik taşır.
B) Performans yönetimi performans değerlendirmenin en temel evresidir.
c) Performans yönetimi bireysel hedeflerle örgüt hedeflerinin uyumlaştırıldığı süreçtir
D) Performans yönetiminde yöneticilerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerekir.
E )Performans yönetimi insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden binidir.

Cevap : B) Performans yönetimi performans değerlendirmenin en temel evresidir.

39- Çalışanların meslek. Organizasyon, görev ve kendini gerçekleştirecek pek çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabaları aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kariyer geliştirme
B. Personel olanlama
C. Yetenek yönetimi
D. Kariyer planlama
E. Yedekleme

Cevap : D. Kariyer planlama

40- Özellikle giriş düzeyindeki işlerin ve yedeği bulunmayan daha üst düzey mevkilerin doldurulması için genellikte hangi aday ve iş gören sen yararlanılır?

A. Teme kaynaklar
B. İç kaynaklar
C. Dış kaynaklar
D. Uluslararası iş gücü piyasaları
E. İkincil kaynaklar

Cevap : C. Dış kaynaklar

İnsan Kaynakları Yönetimi 2021 Vize Soruları

41- Kişinin yaşamı boyu üstlendiği işlere ilişkin tutum ve davranışlarının kişi tarafından algılanan sırası ya da çalışma yaşamı boyunca üstlendiği iş rolleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kariyer
B. Yetkinlik
C. İş süreleri
D. Kariyer yolları
E. Terfi

Cevap : A. Kariyer

42- iş gören ihtiyacı, hem iç hem de dış kaynaklardan temin ve seçim yapmayı gerektirecek kadar büyük olduğunda. Genellikle örgütler hangi yaklaşımı tercih ederler?

A) Dış kaynaklardan is gören seçimine öncelik vermek
B) iç ve dış kaynaklardan adaylara eşit davranmak
c) ihtiyacı öncelikle iç kaynaklardan karşılamak
D) iş gören taşeronlarından yararlanmak
e) İŞKUR kuruluşların imkânlarından yararlanmak

Cevap : c) ihtiyacı öncelikle iç kaynaklardan karşılamak

43- inan kaynakları yönetimi birbirleriyle ilişkide olan ve karşılıklı etkileşimde bulunan parçalardan oluşan bir örgütsel yapının içinde yer alır bu yaklaşıma …………………. Denir?

A. Sistem yaklaşımı
B. Proaktif yaklaşım
C. Yönetim yaklaşımı
D. Çevresel yaklaşım
E. Reaktif yaklaşım

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

44- Aşağıdakilerden hangisi, dış kaynaklardan iş gören sağlamanın yararlarından biridir?

A) Çalışanların işletmeye bağlılıklarının olumlu etkilenmesi
B) Daha az maliyetli olması
C) İşletmeye yeni yeteneklerin kazandırılması
D) Mevcut çalışanlar hakkında daha doğru bilgiye sahip olunması
E) Uyum sorunu olmaması

Cevap : C) İşletmeye yeni yeteneklerin kazandırılması

45- Aşağıdakilerden hangisi eğitimin bireysel ve sosyal sonuçları arasında gösterilemez?

A) Çalışanların işletmeye bağlılıklarının artırılması
B) çalışanlar motive olmalarının sağlanması
C) işletme içinde koordinasyon ve işbirliğinin artırılması
D) Örgüt kültürünün daha iyi anlaşılması sağlanarak, işletme içinde BEN yerine BİZ anlayışının hakim olması
E) Ücret adaletinin sağlanması

Cevap : E) Ücret adaletinin sağlanması

46- İş gören seçim sürecinde aşağıdakilerden hangi durumu ifade etmektedir?

A) ise almada işin gerektirdiği özellikler dışında sübjektif nedenlerle bazı adayların reddedilmesini
B) seçim sürecinin her bir aşamasında uygun olmadığı belirlenen adayların sonraki aşamalarda dikkate alınmamasını
C) Başvuran aday sayısına göre e işe alınanların sayısının çok az olmasını
D) Adayların çeşitli yöntemlerle değerlendirildikten sonra, işe alma karan aşamasında uygun adayların belirlenmesini
E) İşletmede egemen anlayışa uygun

Cevap : D) Adayların çeşitli yöntemlerle değerlendirildikten sonra, işe alma karan aşamasında uygun adayların belirlenmesini

Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!