auzefSosyal HizmetSosyal Hizmet Tarihi

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

Auzef Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

1) Sosyal hizmet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cüzzamlılar, Ortaçağda batı toplumlarında çoğunlukla ölüme terk edilmişlerdir.
B) Dezavantajlı gruplar eskiçağ döneminde hiç desteklenmemiştir.
C) Dezavantajlı gruplara yönelik yardımlar başlangıçta basit ve ferdi anlamda yapılmıştır.
D) Devletler, toplumlar ve fertler, dezavantajlı gruplara karşı farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır.
E) Sosyal hizmetin tarihi insanlık tarihiyle başlamıştır.

Cevap : B) Dezavantajlı gruplar eskiçağ döneminde hiç desteklenmemiştir.

2) Aşağıdaki Ahilik hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dini içtimai bir teşkilattır.
B) XIII. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlamıştır.
C) Mevlana tarafından kurulmuştur.
D) Ahi kelimesi Arapça kökenli olup kardeşim anlamına gelmektedir.
E) Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde faaliyet göstermiştir.

Cevap : C) Mevlana tarafından kurulmuştur.

3) Aşağıdakilerden hangisi Ömer b. Abdülaziz dönemi sosyal hizmet uygulamalarından biri
değildir?

A) Yetimlerin mallarının kadılar tarafından korunması
B) Gayri müslimlerden mali durumu zayıflamış kimselere destek olunması
C) Mehir ödeyecek kadar malı olmadığından evlenemeyen bekarların evlendirilmesi
D) Divanların kurulması
E) Borçlu olanlara yardım edilmesi

Cevap : D) Divanların kurulması

4) Osmanlıların sınır bölgelerindeki tekke, zaviye gibi dini ve kültürel merkezler aracılığıyla Hristiyan halk üzerinde uyguladığı “meylettirici ve uzlaştırıcı siyasetinin adı nedir?

A) İmaret sistemi
B) Akıncı sistemi
C) İstimalet sistemi
D) Miri sistem
E) Lonca sistemi

Cevap : C) İstimalet sistemi

5) Nizamiye medreseleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından kurulmuştur.
B) Gazali burada ders vermiştir.
C) Gelir kaynakları vakıflardan sağlanmıştır.
D) İlk çekirdek üniversite özelliği taşır.
E) Anadolu’da kurulmuştur.

Cevap : E) Anadolu’da kurulmuştur.

6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vakıf sistemi içinde külliyeyi tanımlar?

A) Vakıf tesislerinin ilk mimari yapısı
B) Vakıf tesislerinin son mimari yapısı
C) Vakıf tesislerini oluşturan her bir yapının adı
D) Vakıf tesisinin geçici mimari kısmı
E) Vakıf tesislerinin bir arada bulunduğu yapı kompleksi

Cevap : E) Vakıf tesislerinin bir arada bulunduğu yapı kompleksi

7) Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretimle ilgili bir kurumdur?

A) Hiçbiri
B) Küttab
C) Sikahane
D) Bimarhane
E) Daru’t taam

Cevap : B) Küttab

8) Kilise-Sosyal hizmet ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Zamanla kurumsallaşan kilise, sadece fakirlere yönelik çalışmalar yapmıştır.
B) Kilise, kimsesizlere yönelik çalışmalar yapmamıştır.
C) Kilisenin sosyal hizmetlerle ilgisi yoktur.
D) D)Kilise, sadece yaşlılara yönelik çalışmalar yapmıştır.
E) Ortaçağ Avrupa’sında bu konudaki ilk ciddi çalışmalar kiliseler tarafından başlatılmıştır.

Cevap : E) Ortaçağ Avrupa’sında bu konudaki ilk ciddi çalışmalar kiliseler tarafından başlatılmıştır.

9) Osmanlı vakıf sistemi içinde darüşşifanın işlevi nedir?

A) Yemek yardımı hizmeti
B) Eğitim – öğretim hizmeti
C) Muhasebe hizmeti
D) Savaş eğitimi hizmeti
E) Sağlık hizmeti

Cevap : E) Sağlık hizmeti

10) Elisabeth yoksullar yasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fransa’da ortaya çıkmıştır.
B) İspanya’da ortaya çıkmıştır.
C) Sosyal hizmetlerle ilgilenmemiştir.
D) 8. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
E) Elisabeth yoksullar yasası, temel olarak gücü-kuvveti yerinde yoksulların, kilisenin sağlayacağı işlerde çalışarak yaşamlarını kazanmalarını öngörmekteydi.

Cevap : E) Elisabeth yoksullar yasası, temel olarak gücü-kuvveti yerinde yoksulların, kilisenin sağlayacağı işlerde çalışarak yaşamlarını kazanmalarını öngörmekteydi.

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin Mikro düzeydeki uygulamalarının kapsamına girmektedir?

A) Hizmetlerin düzenlenmesi için genel strateji, politika, plan, program ve proje geliştirilmesi
B) Toplum yararına çalışacak sosyal kuruluşların oluşturulması
C) Hepsi
D) Bilim, teknoloji ve sosyal alandaki yeni gelişmelerin, genel anlamda toplumun yararı için kullanılması
E) Topumda farklı şartlarda yaşayan insanlara, sosyal kurumlar aracılığıyla, uygun hizmet programları ve projeleri destek olunması

Cevap : E) Topumda farklı şartlarda yaşayan insanlara, sosyal kurumlar aracılığıyla, uygun hizmet programları ve projeleri destek olunması

12) Osmanlı sisteminde ihracatın yasak olması hangi iktisadi ilke ile örtüşür?

A) Kapitalizm
B) Tradisyonalizm
C) İstimalet
D) Provizyonizm
E) Fiskalizm

Cevap : D) Provizyonizm

13) Aşağıdakilerden hangisi soyal hizmet kanunu’dur?

A) Hiçbiri
B) 2828
C) 4458
D) 657
E) 2547

Cevap : B) 2828

14) Osmanlılar piyasada malın bol, ucuz ve kaliteli olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmışlardır?

A) Malların ihracı serbest bırakılmıştır.
B) Taşımacılık sadece gemilerle yapılmıştır.
C) Toprak, emek ve sermaye üzerinde kontrol sağlanmıştır.
D) Tüccarların ülke içinde dolaşımı yasaklanmıştır.
E) Mal üretenlerden vergi alınmamıştır.

Cevap : C) Toprak, emek ve sermaye üzerinde kontrol sağlanmıştır.

15) Aşağıdakilerden hangisi vakıflarla ilgili değildir?

A) Vakıf
B) Şartname
C) Mütevelli
D) Cünd
E) Vakfiye

Cevap : D) Cünd

16) Osmanlı Vakıf sistemi içinde imaretin işlevi nedir?

A) İnsanların ticaret yapmalarını sağlamak
B) İnsanlara yemek ve konaklama hizmeti sunmak
C) İnsanlara temizlik yapmayı öğretmek
D) İnsanlara rahat uyumalarını sağlamak
E) Askerler için elbise hazırlamak

Cevap : B) İnsanlara yemek ve konaklama hizmeti sunmak

17) Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlarına göre Osmanlılarda düşük orandadır?

A) Medrese
B) Yardımlaşma
C) Sosyal hizmet
D) Vakıflar
E) Vergi

Cevap : E) Vergi

18) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı iktisadi dünya prensiplerinden değildir?

A) Tradisyonalizm
B) Fiskalizm
C) Provizyonizm
D) İaşecilik
E) Kapitalizm

Cevap : E) Kapitalizm

19) Zekâtla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mali olmakla birlikte zekâtın sosyal, siyasal, psikolojik olmak üzere pek çok pozitif sonucu bulunmaktadır.
B) Zekât, İslam’ın beş temel esasından biridir ve “mali bir ibadet” olarak kabul edilmektedir.
C) Zekât, zengin ve mali gücü yerinde olanlardan alınan ilk İslami ve kurumsal vergidir.
D) Zekât, arıtma, övgü ve bereket gibi anlamlara gelir.
E) Zekât, sadece fakirlere verilir.

Cevap : E) Zekât, sadece fakirlere verilir.

20) Aşağıdakilerden hangisi askeri sınıf içine dahil edilmez?

A) Sadrazam
B) Kadı
C) Müderris
D) Esnaf
E) Vezir

Cevap : D) Esnaf

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

21) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vatandaşı için geçerli değildir?

A) Tüccarlık
B) Çobanlık
C) Esnaflık
D) Kölelik
E) Kadılık

Cevap : D) Kölelik

22) İslam medeniyetinde vakıf hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayır işlerinin en nemli vasıtasıdır.
B) Vakıf, İslam’ın temel ilkelerine aykırı şekilde kurulamaz ve işletilemez.
C) Vakıfın yani vakfı kuran kişinin bağlı olduğu ölçüler ve sınırlar vardır.
D) Vakıf, hem ferdi, hem de sosyal anlamda toplumların huzur ve refahının artmasına neden olmuş en önemli müessesedir.
E) Vakıf, kişisel kaygı ve teşebbüslerle meydana gelmiş bir müessesedir.

Cevap : E) Vakıf, kişisel kaygı ve teşebbüslerle meydana gelmiş bir müessesedir.

23) Aşağıdakilerden hangisi kervansarayların fonksiyonlarından değildir?

A) Yolcuların sağlık problemlerinin giderilmesi
B) Misafirlerin yemek ihtiyaçlarının karşılandığı yer
C) Devlet başkanlarının ikili görüşmeler yaptıkları merkez
D) Ticaret kervanlarının güvenliğinin sağlanması
E) Yolcuların her türlü ihtiyaçlarının temin edilmesidir

Cevap : C) Devlet başkanlarının ikili görüşmeler yaptıkları merkez

24) Ahiliğin nizamnamelerine ne ad verilirdi?

A) Hiçbiri
B) Cengname
C) Sulhname
D) Futuvvetname
E) İhvaniye

Cevap : D) Futuvvetname

25) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim kurumlarındandır?

A) İstanbul Gümrüğü
B) Sadaret makamı
C) Kervansaray
D) Divan-i Hümayun
E) Medrese

Cevap : E) Medrese

26) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı imparatorluğunun belirgin özelliklerinden biridir?

A) Toplumda hastalığın fazla olması
B) Toplumda suç oranın çokluğu
C) Toplumda işsizliğin fazla olması
D) Toplumda çeşitlilik
E) Toplumda askerlerin fazlalığı

Cevap : D) Toplumda çeşitlilik

27) Osmanlı döneminde yaşayıp sıklıkla ev değiştirmemek ve düşük kira için aşağıdakilerden hangisini tercih ederdiniz?

A) İcareteynil vakfı
B) Para vakfı
C) Han
D) Kervansaray
E) Menzil

Cevap : A) İcareteynil vakfı

28) Aşağıdakilerden hangisi faizsiz borç anlamındadır?

A) Fitre
B) Senet
C) Çek
D) Sadaka-i cariye
E) Karz-i hasen

Cevap : E) Karz-i hasen

29) Aşağıdakilerden hangisi vakfın temel amaçlarındadır?

A) Toplumda çalışmayanları tespit etmek
B) Kar amaçlı tesis kurmak
C) Toplumun Eğitim-öğretim hizmetini sağlamak
D) Hizmete karşılık ayni yardım almak
E) Devlet hazinesine gelir sağlamak

Cevap : C) Toplumun Eğitim-öğretim hizmetini sağlamak

30) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tekke ve zaviyelerinin temel işlevini tanımlar?

A) Hastaları tedavi etmek
B) Köylülere çiftçiliği öğretmek
C) Tasavvuf ağırlıklı eğitim-öğretim
D) İşsizleri bir araya getirmek
E) İnsanlara aşçılığı öğretmek

Cevap : C) Tasavvuf ağırlıklı eğitim-öğretim

Sosyal Hizmet Tarihi 2021 Vize Soruları

31) Toplum-devlet ilişkileri ve yükümlülükleri olarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sisteminde çağdaşlarına göre yok denilecek derecede azaltılmıştır?

A) Piyasadaki mallar
B) Göçebelerin iskân edilmesi
C) Yöneticilere karşı angaryalar
D) İthalat
E) Akdeniz Ticareti

Cevap : C) Yöneticilere karşı angaryalar

32) Osmanlıların Balkanlara hâkimiyetiyle sağladıkları siyasi, sosyo ekonomik toplum barışına ne denir?

A) Cuma selamlığı
B) Hatt-i Hümayun
C) Pax Ottomana
D) Divan-i Hümayun
E) Daire i adliye

Cevap : E) Daire i adliye

33) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi ve sosyal bakımdan Osmanlı toplumunun özelliğidir?

A) Askeri toplum
B) Denizci toplum
C) Ticaret toplumu
D) Sanayi toplumu
E) Tarım toplumu

Cevap : E) Tarım toplumu

34) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Fiskalizm ilkesinin amacını açıklar?

A) Seferler düzenleyerek maliyeyi düzeltmek
B) Merkezi hazineyi boşaltmak
C) Hazineden ihtiyacı olana kredi yardımı sağlamak
D) Hazine gelirlerinin azalmasına önlemeye ve masrafları kısmayı
E) Vakıflar kurulmasını desteklemek

Cevap : D) Hazine gelirlerinin azalmasına önlemeye ve masrafları kısmayı

35) Aşağıdakilerden hangisi akıl hastalarının tedavi edildiği merkezlerdendir?

A) Deyrihizkıl Tekkesi
B) Beyt’ül Hikmet
C) Ridat
D) Hiçbiri
E) Rufeyde çadırı

Cevap : A) Deyrihizkıl Tekkesi

36) Cündişapur hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bugünkü Yunanistan sınırları içinde bulunmaktadır
B) Sasani Hükümdarlarından I. Şapur (241-276) tarafından III. Yüzyılda kurulmuştur
C) Büyük bir tip okulu vardır
D) Tarihin en önemli tip merkezlerinden biridir
E) İlk İslam hastanelerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır

Cevap : A) Bugünkü Yunanistan sınırları içinde bulunmaktadır

37) Toplum-devlet ilişkileri ve yükümlülükleri olarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sisteminde çağdaşlarına göre yok denilecek derecede azaltılmıştır?

A) Akdeniz Ticareti
B) Yöneticilere karşı angaryalar
C) İthalat
D) Piyasadaki mallar
E) Göçebelerin iskân edilmesi

Cevap : B) Yöneticilere karşı angaryalar

38) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Provizyonizm ilkesinin amacını açıklar?

A) Malların ülke dışına ihracatını
B) Ürünlerin piyasaya geç çıkmasını
C) Malların sadece ticaretinin yapılmasını
D) Malların fiyatının kar amacıyla yükseltmesi
E) Mal ve hizmetin piyasada bol ucuz ve kaliteli olması

Cevap : E) Mal ve hizmetin piyasada bol ucuz ve kaliteli olması

39) Aşağıdakilerden hangisi İslam da sosyal hizmet kurumlarındandır?

A) Kar-zı hazen
B) Fitre
C) Sadaka-iş cariye
D) Zekat
E) Hastane

Cevap : E) Hastane

sosyal hizmetler facebook
sosyal hizmet tarihi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!