auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

1- Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdakilerden hangisine müdahale etmemelidir?

A) Çocuklara rol verme
B) Çocukları toparlayıcı ve harekete geçirici sözel yönergeler yöneltme
C) Rolün nasıl oynayacağını gösterme
D) Zaman zaman etkinliği durdurup çocuklara sorular yöneltme
E) Gerekirse uygun malzemeyi önceden seçip yerleştirilmesi

Cevap : C) Rolün nasıl oynayacağını gösterme

2- I. Çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuk neler hisseder?
II. Yaptığınız gemide bana bir şey unutulmuş gibi geldi. Düşünüp bulabilir misiniz?
III. Bunu daha önce konuşmuştuk, bakalım ilk önce doğruyu kim bulabilecek?
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönlendirici sorulara örnek olarak gösterilebilir?

A) I – II – III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) II – III

Cevap : B) Yalnız II

3- Çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanmaktadır?

A) Duyu çalışmaları
B) Tanışma selamlaşma isim öğrenme çalışmaları
C) İlişki kurma çalışmaları
D) Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
E) Rahatlama ve gevşeme çalışmaları

Cevap : A) Duyu çalışmaları

4- Aşağıdakilerden hangisi psikodramada ve eğitici dramada kullanılan rol oynama tekniğinin farkını açıklamaktadır?

A) Psikodramada amaç anlaşılmaktır, eğitici dramada amaç eğlenmektir.
B) Psikodramada amaç duyguların dışa vurumudur, eğitici dramada amaç gözlemektir.
C) Psikodramada amaç deneyimdir, eğitici dramada amaç duyguların dışa vurumudur.
D) Psikodramada amaç tedavidir, eğitici dramada amaç çeşitli rolleri oynayarak öğrenmektir.
E) Psikodramada amaç yaşantının yansıtılmasıdır, eğitici dramada amaç yaşanılan denemektir

Cevap : D) Psikodramada amaç tedavidir, eğitici dramada amaç çeşitli rolleri oynayarak öğrenmektir.

5- Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğretim programı ve planına uygun alarak yürütülmesi için geçerli değildir?

A) Drama etkinliklerinin planlanmasında okul içindeki ve dışındaki eğitim durumları göz önünde bulundurulmalıdır.
B) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur.
C) Belirlenen genel ve özel eğitim amaçları ile eğitim etkinliklerinin uyuşup uyuşmadığı belirlenmelidir.
D) Etkinliklerin değerlendirilmesinde niceliksel veya niteliksel değerlendirme ölçütlerinden yararlanılabilir.
E) Program akışı içerisinde mantıklı bir zaman planlaması yapılmalıdır.

Cevap : B) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur.

6- Drama iletişim ve hareket çalışma aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar arasındaki iletişimi, sosyal ilişkileri geliştirir
B) Bu çalışma ile çocuk diğer çocuklarla sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
C) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.
D) Çocuk diğer çocuklarla sosyal olarak bütünleşir.
E) Büyük motor hareketlere dayalı etkinlikleri içerir

Cevap : C) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

7- Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarından biri değildir?

A) Çocuğu dinlediğini göstermek
B) Çocuğa anlaşıldı mesajı vermek
C) Gelen mesajın hem söyleyen kişinin hem de diğerlerinin daha iyi anlamasını sağlamak
D) Çocuğu ne kadar anladığını göstermek
E) Çocuğu pekiştirmek

Cevap : E) Çocuğu pekiştirmek

8- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda düzeltici duygusal yaşantı sağlanması için kullanılan yöntemdir?

A) Problemin çocuklar tarafından algılanması ve incelenmesini sağlamak
B) Tartışılan bilgilerin önemli yerlerinin tekrarlanarak özetlenmesi
C) Çocuğun duygularının eleştirilmeden kabul edilmesi
D) Çocuğun söylediğini yansıtarak anlaşıldı ifadesinin verilmesi
E) Açık uçlu soru sor

Cevap : D) Çocuğun söylediğini yansıtarak anlaşıldı ifadesinin verilmesi

9- Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğu sorular ile yönlendirerek bekledik cevabı almak
B) Çocuğun doğru cevabı bulmasını beklemem
C) İletişimin tek yönlü olmasını sağlamak
D) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi
E) Çocukların soru sorma ve cevaplama becerilerini ölçmek

Cevap : D) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

10- Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramada ortam yaratmak için araç kullanım çeşitlerine örnek olarak gösterilmez?

A) Sınıf içerisindeki materyallerin düzenlenmesi
B) Tepegöz kullanılarak orman, ev içi gibi drama oyununun geçtiği ortamlar yaratılabilir
C) Fotoğraflar aracılığı ile ortamın oluşturulması
D) Drama etkinliğinin geçtiği ortamlar ile ilgili resimler hazırlanabilir
E) Çocuklar evde anne babaları ile beraber resimler hazırlayarak sınıfa getirebilirler

Cevap : A) Sınıf içerisindeki materyallerin düzenlenmesi

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

11- I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması
II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım önce kim bulabilecek” gibi yönergelerle çocukları cesaretlendirmek
III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak
Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması yararlıdır?

A) I – II – III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I – III
E) Yalnız II

Cevap : D) I – III

12- Bir önceki aşamada heykeltraş olan bir çocuğun, çamur rolündeki çocuk ile yer değiştirmesi ve etkinliğin tekrar edilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Rol değiştirme
B) Pandomim
C) Paralel çalışma
D) Rol oynama
E) Duyusal algılama

Cevap : A) Rol değiştirme

13- Drama uygulamalarının gerçek ortamda yapılmasının çocuklara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklarda iletişim becerilerini geliştirir.
B) Çocukların zorluklarla baş edebilme becerilerini geliştirir.
C) Çocuklar kendilerini daha güvende ve rahat hissederler
D) Çocukların motivasyonu yükseltmek ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılması açısından yarar sağlayabilir.
E) Çocukların somut düşünme yetilerinin gelişmesine katkıda bulunur

Cevap : D) Çocukların motivasyonu yükseltmek ve öğrenilenlerin gerçek yaşama aktarılması açısından yarar sağlayabilir.

14- İlişki kurma, iletişim, hareket çalışmalarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bu çalışma ile çocuk diğer çocuklarla sözlü sözsüz iletişim kurar
B) Çocuklar arası iletişim sosyal ilişkileri geliştirir
C) Büyük motor hareketlerine dayalı etkinlik içerir
D) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.
E) Çocuk diğer çocuklarla sosyal olarak bütünleşir

Cevap : D) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

15- Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

A) İletişim becerileri
B) Duyguların farkına varma ve ifade etme
C) Bağımsız düşünme ve karar verme
D) Kendilik kavramı
E) Yaratıcılık ve hayal gücü

Cevap : C) Bağımsız düşünme ve karar verme
NOT: Drama etkinlikleri sırasında, düşüncelerinin, yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta, bağımsız düşünme ve karar verme becerisi gelişebilir.

16- Drama etkinlikleri sırasında çocukların bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişebilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?

A) Dili aktif biçimde kullanabilmesi için olanaklar sunmak
B) Diğer insanları tanımak ve kendini onlarla karşılaştırmak
C) Fiziksel ve sosyal çevreye uyumu sağlayarak bilişsel bilgi birikimini arttırmak
D) Empati becerisini geliştirmek
E) Düşüncelerini yargılamadan eleştirmeden kabul etmek

Cevap : E) Düşüncelerini yargılamadan eleştirmeden kabul etmek

17- Aşağıdakilerden hangisi televizyon drama uygulamalarının önemini arttıran etkinliklerden biri değildir?

A) Çocuklar için hazırlanan programlar sayesinde çocukların kavram gelişiminin desteklenmesi
B) Televizyon çocuğun dünyayı algılama biçimlerini etkilemesi
C) İnsan iletişimi ve insan ilişkileri üzerinde şiddete sebep olması
D) Çocukların pasif konumda olması
E) İnsan iletişimi ve insan ilişkileri üzerinden de saldırganlığa sebep olması

Cevap : A) Çocuklar için hazırlanan programlar sayesinde çocukların kavram gelişiminin desteklenmesi

18- Aşağıdakilerden hangisi oyun ile dramanın benzer yönlerinden değildir?

A) Kendiliğinden başlama
B) Kurallara sahip olma
C) Etkinliğin sonunda değerlendirme yapılması
D) Sonucun değil sürecin önemli olması
E) Eğitimin amaçlarının belli olması

Cevap : C) Etkinliğin sonunda değerlendirme yapılması

19- Aşağıdaki bilgilerden hangisi kendilik kavramı ile ilgili değildir?

A) Diğer insanlarla etkileşim yoluyla gerçekleşir
B) Çocuk kendi hakkında bilgiler edinir
C) Çocuk kendi yapabilecekleri ve yapamadıklarını gerçekçi olarak tanır
D) Kişilik kavramının gelişiminde önemlidir
E) Yalnızca zihinsel gelişim ile ilgilidir

Cevap : E) Yalnızca zihinsel gelişim ile ilgilidir

20-
I. Kendilik algısı kazanır.
II. İletişim becerisi geliştirir.
III. Kavram öğrenme gelişir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dramanın özel amaçlarındandır?

A) Yalnız I
B) I – III
C) I – II
D) I – II – III
E) II – III

Cevap : D) I – II – III

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

21- Çocukların görsel uyarıcılar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak. Böylece çocukların hem fiziksel hem de sosyal çevreleri hakkında görsel farkındalık düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanır.
Yukarıda özellikleri verilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Gözlem çalışmaları
B) Pandomim
C) Duyu çalışmaları
D) Öykü doğaçlamaları
E) Dokunma çalışmaları

Cevap : A) Gözlem çalışmaları

22- Aşağıdakilerden hangisi oyun ve eğitici drama arasındaki etkinliklerinin farklılıklarından biri değildir?

A) Çocuğun dikkat ve enerjisi etkinlik üzerinde yoğunlaşmasıdır
B) Kazanmak ve kaybetmek önemlidir
C) Sosyal beceriler gelişmesinde katkıda bulunur
D) Eğitim amaçları önceden belirlenir
E) Çocuk aktif katılımıdır

Cevap : A) Çocuğun dikkat ve enerjisi etkinlik üzerinde yoğunlaşmasıdır

23- Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır
B) Çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olur
C) Çocukların bedenlerinin farkına varmaları sağlanır
D) Stres faktörlerinin olumsuz etkileri azalır
E) Sorumluluk alabilecek güç ve enerjinin elde edilmesine olanak sağlar

Cevap : A) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır

24-
1.Kurallı etkinliklerdir
2.Sonuç önemlidir
3.Etkinlik sonunda tartışma bölümü yer alır
Yukarıdakilerden hangisi oyun ve drama etkinliklerinin benzerliklerinden değildir?

A) Yalnız 1
B) 2 , 3
C) 1, 2, 3
D) 2, 3
E) 1, 2

Cevap : D) 2, 3

25-
1.yaratıcı düşünce
2.özgün düşünce
3.yüksek kaygı
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının çocuklar üzerindeki olumlu etkilerindendir ?

A) 1, 2
B) Yalnız 3
C) 2, 3
D) 1 ve 3
E) 1, 2, 3

Cevap : A) 1, 2

26- Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki çocukları olumsuz yaşam koşullarından koruyacak etmenlerden değildir?

A) Akran desteği
B) Kendine güven
C) Akademik başarı
D) Destekleyici anne/baba desteği
E) Sosyalleşebilme

Cevap : C) Akademik başarı
NOT: Berk’in de (1997) belirttiği gibi, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, çocukları olumsuz yaşam koşullarından koruyacak üç etmen saptanmıştır: çocuğun; kendine güven, sosyalleşebilme gibi kişilik
karakteristikleri ve destekleyici anne baba ilişkilerinin yanı sıra, aile dışında, öğretmen ve yakın arkadaşlar tarafından sağlanan sosyal destek

27- Binadaki sesleri tekrar dinlemeye çalış. Gözlerini kapat ve dinle .Sesini duyduğun şeyleri, arabaları, insanları hayalinde canlandır. Farklı otomobiller düşün…… Hangi çalışmaya örnektir?

A) Doğaçlama
B) Rahatlama
C) İlişki kurma
D) Duyu
E) Tanışma

Cevap : D) Duyu

28- Aşağıdakilerden hangisi söyleneni yansıtma yönteminin yararlarından değildir?

A) Ne kadar anladığımızı göstermek
B) Önemli yerlere vurgu yapmak
C) Diğer kişiyi dinlediğimizi göstermek
D) Kişiye anlaşıldığı mesajını vermek
E) Gelen mesajı tekrar ederek daha iyi anlaşılmasını sağlamak

Cevap : B) Önemli yerlere vurgu yapmak
NOT: Bir grup içerisinde, karşılıklı bir diyalog sırasında, karşıdaki kişinin söylediğini, ona tekrarlayarak
yansıtmanın 4 yararı olduğu söylenebilir:
1. Diğer kişiyi dinlediğini göstermek,
2. Kişiye anlaşıldığı mesajını vermek,
3. Ne kadar anladığımızı göstermek,
4. Gelen mesajı hem o kişiye, hem de diğer dinleyicilere bir kez daha tekrar ederek, hem o kişinin hem de diğerlerinin daha iyi anlamasını sağlamak.

29- Aşağıdakilerden hangisi Mscaslin ‘e göre öğretmenin taşıması gereken drama için temel niteliklerden değildir?

A) Başkalarının düşüncelerine saygılı olmak
B) Sempatik bir lider olmak
C) Üst – düzey bilişsel süreçlere sahip olmak
D) Hayal gücüne sahip olmak
E) Başkalarına karşı hassas bir duyarlılığa sahip olmak

Cevap : C) Üst – düzey bilişsel süreçlere sahip olmak
NOT: McCaslin’e göre (1984), eğer bir öğretmen sempatik bir liderse, hayal gücüne ve başkalarının düşüncelerine saygıya ve başkalarına karşı hassas bir duyarlılığa sahipse, drama için temel nitelikleri taşıyor demektir.

30- Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamaları sırasında öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Gruptaki çocuk sayısı 20 kişiyi aştığı durumlarda grubu 2’ye bölerek ayrı ayrı çalışmak daha uygundur.
B) Gruptaki arkadaşlarının rol oynama ya da taklit etme davranışlarıyla alay eden bir çocuk bulunursa grubun dışına
çıkarılır.
C) Aşırı hareketli çocuklar etkinlik sırasında sessiz çocuklarla yakın tutulmalıdır.
D) Drama etkinliği sırasında çocuklar aynı rolleri almaya istekli olabilirler. Bunun yerine farklı rolleri denemeye
yönlendirilmesi doğru olacaktır.
E) Çekingen, kendine güvensiz, başarısızlık kaygısı yaşayan çocuklar etkinliğe katılım için zorlanmamalı, bunun yerine bir
süre etkinliğe katılmadan izleyici olmalıdırlar.

Cevap : C) Aşırı hareketli çocuklar etkinlik sırasında sessiz çocuklarla yakın tutulmalıdır.

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

31- Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerinin hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Çocukların tüm duygularını koşulsuz kabul ederek çocuklar için düzeltici duygusal yaşantılar sağlamak
B) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması
C) Çocukların düşünme ve bilgi üretme kapasitelerini harekete geçirmek için onlara buldurmak amacıyla sorular sormak
D) Çocukların özetleme yapmasına fırsat vererek tartışılanların ne kadarının akılda kaldığını anlamak
E) Çocuğa drama etkinliğinde geçirdiği sürece yönelik geri bildirimde bulunmak

Cevap : B) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

32- Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliği sınıfın asıl öğretmeninin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

A) Öğretmeninin iş yoğunluğunun azalmasını sağlar
B) Çocukların her alandaki gelişiminin ve öğrenmesinin desteklenmesi sağlanabilir
C) Öğretmen ile çocuklar arasındaki ilişkiler gelişir ve derinleşir
D) Gruptaki çocukların ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir
E) Uygulanacak eğitim planının bilgisine sahip kişidir

Cevap : A) Öğretmeninin iş yoğunluğunun azalmasını sağlar

33- Aşağıdakilerden hangisi duyu çalışmaları ilgili olarak yanlıştır?

A) Bireyin bedenindeki ve bedenini etkileyen olayların farkına varmasına yardımcı olur
B) Psikolojik sağlığı korumada yardımcıdır
C) Bilişsel süreçlerin gelişiminde önemli bir rolü vardır
D) Problem çözme becerilerine katkı sağlar
E) Yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunur

Cevap : D) Problem çözme becerilerine katkı sağlar

34- Tanışma, selamlaşma, isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

A) Çocuklar arkadaşlık becerisi gelişebilir
B) Çocuk kendini başkalarından ayırt edebilir
C) Olumlu grup iklimi yaratır
D) Birbirinin ismini bilen çocukların bulunduğu grupta bu aşama atlanabilir
E) Sosyal ilişkilerin başlamasında ilk adımdır

Cevap : D) Birbirinin ismini bilen çocukların bulunduğu grupta bu aşama atlanabilir

35- I. Dinleme çalışmaları
II. Gözlem çalışmaları
III. Dokunma çalışmaları
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri duyu çalışmaları arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) I – II – III
C) I – II
D) II – III
E) Yalnız I

Cevap : B) I – II – III

36- Drama etkinliklerinin genel ve kapsamlı projeler içerinde yer alması eğitsel açıdan aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamaktadır?

A) Kendilik kavramı ve özgüven geliştirir
B) Elde ettiği bilgileri genelleyebilir
C) Eğitim amaçları daha çok bütünleşerek anlam kazanır
D) Kendini eleştirebilir ve yeni yollar arayabilir
E) Akranları ve yetişkinler ile işbirliği ilişkileri geliştirebilir

Cevap : C) Eğitim amaçları daha çok bütünleşerek anlam kazanır

37- Eğitici dramada kullanılan teknikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenin drama etkinliği sırasında grubun içinde grubun bir parçası olarak doğrudan katılması katılımcı liderliktir
B) Düşünceleri duyguları ve yaşantıları sözlere başvurmadan hareketlerle anlatmak pandomim olarak adlandırılmaktadır.
C) Tüm çocukların ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde ortaklaşa bir etkinliği yaptığı ve seyircilerin onları izlediği teknik paralel çalışma olabilir
D) Çocuğun kendisinde olmayan bir rolü davranışlarla oynaması rol oynamaktadır.
E) Gruptaki çocukların her birinin elinde canlandırılacak karakterlerin kuklaları bulunarak drama oyununun bunlar
aracılığı ile oynanması kukla tekniğidir.

Cevap : C) Tüm çocukların ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde ortaklaşa bir etkinliği yaptığı ve seyircilerin onları izlediği teknik paralel çalışma olabilir.
NOT: Tüm çocuklar aynı anda ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde ortak bir etkinliği yaparlar. Ortak etkinliği yapan gruplardan her biri, etkinliği kendi tarzında yapabilir. Paralel grupların tıpatıp aynı davranışlarla oynamaları gerekmez. Bu sırada hiçbir izleyici yoktur.

38- Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

A) Söyleneni yansıtmak
E) Doğru cevabın içinde yer almadığı açık uçlu sorular sormak
C) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak
D) Duygu ifadelerini kabul etmek
E) Özetlemek

Cevap : C) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak
NOT: Etkinlik sonrasında yapılan grup değerlendirmesi amacını taşıyan tartışmanın amacına ulaşabilmesi için öğretmen özel bir tartışma yöntemini uygulayabilir. Soru sorma, söyleneni yansıtma, duygu ifadelerini şartsız kabul etme, özetleme, problemlerin incelenmesini sağlama ve geribildirim gibi davranışlar tartışma esnasında çocukların düzeylerine uygun bilgilerin vurgulanması, yaşananların kavranması, içsel dünyanın ve düşüncelerin paylaşılabilmesinde önemlidir.

39- Hangileri drama esnasında özel bir teknik olarak kullanılır?
1) Doğaçlama
2) Pandomim
3) Rol oynama

A) 1 ve2
B) Yalnız 1
C) 1-2-3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

Cevap : C) 1-2-3

40-
I. Tekrar
II. Anlamlandırma
III. Örgütleme
Yukarıda verilen stratejilerden hangisi/hangileri öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlar?

A) yalnız III
B) yalnız II
C) I – II – III
D) yalnız II
E) I – II

Cevap : C) I – II – III
NOT: Bilindiği gibi, öğrenme stratejileri, öğrencinin öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlar ve en çok
kullanılan stratejiler, tekrar, anlamlandırma ve örgütlemedir.

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Bütünleme 2020 Soruları

Online Deneme Sınavları
Drama Deneme Sınavı – 1
Drama Deneme Sınavı – 2
Drama Deneme Sınavı – 3
Drama Deneme Sınavı – 4
Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama
Çocuk Gelişimi - facebook telegram çocuk gelişimi

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2020 Bütünleme

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!