auzefBiyoistatistikHemşirelikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik Ünite – 11

Hipotez Testleri

Anahtar Kavramlar

– Hipotez: Bir anakütlenin dağılımına ya da parametrelerine ilişkin önerme olarak tanımlanabilir.
– Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan özellikler olarak tanımlanabilir.
– Birinci Tip Hata: Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilme durumunda ortaya çıkan hatadır.
– İkinci Tip Hata: Gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilmemesi, yani kabul edilen temel hipotezin yanlış olduğu durumda ortaya çıkan hatadır.

Biyoistatistik Ünite – 11 Online Test

1- Bir anakütlenin parametrelerine ilişkin önerme ……… olarak adlandırılmaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : c- Hipotez

2- Aşağıda aşamalardan hangisi hipotez testinin ilk adımını oluşturmaktadır? I- Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması II- Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması III- Test istatistiği değerinin hesaplanması IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması V- Test sonucunun yorumlanması

Correct! Wrong!

Cevap : a- I

3- Bir araştırmacı incelediği X marka ürünlerin ortalamasının, bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.

Correct! Wrong!

Cevap : b- Çift

4- Bir araştırmacı incelediği Z marka margarinlerin ortalamasının, bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden büyük olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için …….. yönlü ( taraflı ) hipotez kurar.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Tek

5- Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilmesi durumunda ………. ortaya çıkmaktadır.

Correct! Wrong!

Cevap : a- Birinci tip hata

6- Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır. Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur. Araştırmacının kurması gereken temel hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a- 𝐻0: 𝜇𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

7- Türkiye’de bir GSM operatörü yöneticisi, abonelerinin aylık ortalama konuşma süresinin 52 dakika olduğunu açıklamıştır. Bir araştırmacı ise ortalama konuşma süresinin, anakülte ortalamasının değerinin farklı olduğunu iddia etmektedir. Araştırmacının bu iddiayı, istatistiksel hipoteze dönüştürürken kurması gereken alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : 𝑑 − 𝐻1: 𝜇 ≠ 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

8- Hemşirelik Fakültesi’nde Biyoistatistik dersi final sınavı gerçekleştirilmiş ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle 24’er kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir. Biyoistatistik final sınav puanı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir. Parametrik test varsayımlarının yerine getirildiği göz önünde alındığında, aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : b- İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

9- Gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilmesi doğru bir karar olup; bunun gerçekleşme olasılığı ……… ile gösterilmektedir.

Correct! Wrong!

Cevap : d- 1-β

10- Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde tedavi görmekte olan yatan hastalar arasından tesadüfi olarak 17 kişi seçilmiştir. Bu hastaların sistolik kan basıncı, önce A marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ölçülmüştür. Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinden fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Parametrik test varsayımları yerine getirildiğine göre, aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : c- İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

Bölüm Soruları

1- Bir anakütlenin parametrelerine ilişkin önerme ……… olarak adlandırılmaktadır.

a- Statistik
b- Örnekleme
c- Hipotez
d- Anlamlılık düzeyi
e- Testin gücü

Cevap : c- Hipotez
2- Aşağıda aşamalardan hangisi hipotez testinin ilk adımını oluşturmaktadır?
I- Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması
II- Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması
III- Test istatistiği değerinin hesaplanması
IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması
V- Test sonucunun yorumlanması

 

a- I
b- II
c- III
d- IV
e- V

Cevap : a- I
3- Bir araştırmacı incelediği X marka ürünlerin ortalamasının, bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.

a- Tek
b- Çift
c- Üç
d- Temel
e- Alternatif

Cevap : b- Çift
4- Bir araştırmacı incelediği Z marka margarinlerin ortalamasının, bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden büyük olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için …….. yönlü ( taraflı ) hipotez kurar.

a- Tek
b- Çift
c- Üç
d- Temel
e- Alternatif

Cevap : a- Tek
5- Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilmesi durumunda ………. ortaya çıkmaktadır.

a- Birinci tip hata
b- İkinci tip hata
c- Örnekleme hatası
d- Sistematik hata
e- Sistematik olmayan hata

Cevap : a- Birinci tip hata
6- Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır. Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur. Araştırmacının kurması gereken temel hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

a- ????0: ???????????????????????? ????üş???????????????? = ???????????????????????? ????üş????????????????
b- ????0: ???????????????????????? ????üş???????????????? ≠ ???????????????????????? ????üş????????????????
c- ????0: ????̅
???????????????????? ????üş???????????????? = ????̅
???????????????????? ????üş????????????????
d- ????0: ????̅
???????????????????? ????üş???????????????? ≠ ????̅
???????????????????? ????üş????????????????
e- ????0: ????̅
???????????????????? ????üş???????????????? > ????̅
???????????????????? ????üş????????????????

Cevap : a- ????0: ???????????????????????? ????üş???????????????? = ???????????????????????? ????üş????????????????
7- Türkiye’de bir GSM operatörü yöneticisi, abonelerinin aylık ortalama konuşma süresinin 52 dakika olduğunu açıklamıştır. Bir araştırmacı ise ortalama konuşma süresinin, anakülte ortalamasının değerinin farklı olduğunu iddia etmektedir. Araştırmacının bu iddiayı, istatistiksel hipoteze dönüştürürken kurması gereken alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

???? − ????1: ???? = 52 ????????????????????????
???? − ????1: ???? ≤ 52 ????????????????????????
???? − ????1: ???? ≥ 52 ????????????????????????
???? − ????1: ???? ≠ 52 ????????????????????????
???? − ????1: ????̅ = 52 ????????????????????????

Cevap : ???? − ????1: ???? ≠ 52 ????????????????????????
8- Hemşirelik Fakültesi’nde Biyoistatistik dersi final sınavı gerçekleştirilmiş ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle 24’er kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir. Biyoistatistik final sınav puanı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir. Parametrik test
varsayımlarının yerine getirildiği göz önünde alındığında, aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

a- Anakütle ortalamasının testi ( tek örneklem testi )
b- İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
c- İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
d- Kruskal Wallis H testi
e- Ki-kare bağımsızlık testi

Cevap : b- İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
9- Gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilmesi doğru bir karar olup; bunun gerçekleşme olasılığı ……… ile gösterilmektedir.

a- α
b- 1-α
c- β
d- 1-β
e- μ

Cevap : d- 1-β
10- Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde tedavi görmekte olan yatan hastalar arasından tesadüfi olarak 17 kişi seçilmiştir. Bu hastaların sistolik kan basıncı, önce A marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ölçülmüştür. Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinden fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Parametrik test varsayımları yerine getirildiğine göre, aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

a- Anakütle ortalamasının testi ( tek örneklem testi )
b- İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
c- İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
d- Kruskal Wallis H testi
e- Ki-kare bağımsızlık testi

Cevap : c- İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

 

 Tıbbi Dökümantasyon çıkmış sorular

Hipotez Testleri , final çıkmış sorular

Hipotez Testleri ,ünite sorular , final çıkmış sorular , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!