Biyoistatistik

Biyoistatistik

Vize Final
Deneme Sınavı -1 Deneme Sınavı – 5
Deneme Sınavı -2 Deneme Sınavı – 6
 Deneme Sınavı -3 Deneme Sınavı – 7
Deneme Sınavı -4 Deneme Sınavı – 8
Vize Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14
2020 Vize Soruları 2017 Final Soruları
Auzef Biyoistatistik Auzef Ders Kitabı PDF

Biyoistatistik Auzef Ders Kitabı

Biyoistatistik

ÜNİTE 1

İstatistik:

Veri toplama, toplanan verileri düzenleme ve analiz ederek yorumlama ve tümevarım istatistiği kapsamında çıkarsama yapma amaçlı kullanılan yöntemler bilimi.

Veri toplama:

Araştırılan konuya yönelik doğru verilerin nasıl toplanacağına yönelik yöntemler topluluğu.

Teasdüfi ve sistematik hatalar:

Verilerin toplanması sırasında yapılabilecek temel hata türleri.

ÜNİTE 2

Birim:

İnceleme ya da gözleme konu olan kollektif olaylardan her biri.

Vasıf:

Birimin sahip olduğu özellikler.

Şık:

Vasfın birimde ortaya çıkan görüntüsü.

Ölçüm düzeyi:

Birimin ilgilenilen vasıf açısından nasıl ölçüldüğü.

ÜNİTE 3

Verilerin düzenlenmesi:

Veri toplama süreciyle elde edilen ham verilerin kullanılabilir hale getirilmesi.

Tasnif:

Toplanan verilerin düzenlenmesi amacıyla sıklıkla kullanılan veri düzenleme yöntemi.

Gruplama:

Büyük veri kümelerini düzenlemede kullanılan veri düzenleme yöntemi.

ÜNİTE 5

Ortalama:

Verileri özetleme, tek bir değer olarak niteleme ve akılda kalıcı bir değer yaratma amcıyla kullanılan temel istatistik ölçüler.

Analitik ortalamalar:

Ortalama hesabında tüm gözlem değerlerinin kullanılmasıyla elde edilen ve duyarlı ortalamalar olarak adlandırılan ortalamaların genel adı.

Analitik olmayan ortalamalar:

ortalama hesabında tüm gözlem değerlerinin değil, bazı gözlem değerlerinin kullanıldığı ve duyarsız ortalamalar olarak adlandırılan ortalamaların genel adı.

Aritmetik ortalama:

En yaygın kullanılan analitik ortalama.

ÜNİTE 6

Geometrik ortalama:

Seride aşırı değer bulunması halinde tercih edilen ve aritmetik ortalamaya kıyasla daha temsili olma özelliği taşıyan analitik ortalama.

Kareli ortalama:

Seride negatif değer olması halinde veya toplamı sıfır olan serilerin ortalaması hesaplanmak istendiğinde kullanılabilecek analitik ortalama.

ÜNİTE 7

Analitik olmayan ortalamalar:

ortalama hesabında tüm gözlem değerlerinin değil, bazı gözlem değerlerinin kullanıldığı ve duyarsız ortalamalar olarak adlandırılan ortalamaların genel adı.

Mod:

bir seride en çok tekrar eden değer.

Medyan:

sıralanmış seride tam ortada yer alan değer.

1) İstatistikte veri toplama işlemine …………….denir.

a) Rölöve
b) Veri
c) Vasıf
d) Şık
e) Birim

Cevap: a) Rölöve

2) Araştırmacı tarafından doğrudan yapılan veri toplama işlemine ………….denir.

a) Veri toplama
b) Rölöve
c) Birincil veri
d) İkincil veri
e) Soru formu

Cevap: c) Birincil veri

3) Aynı koşullar altında her zaman aynı sonuçları veren olaylara ………….denir.

a) Atipik olay
b) Tipik olay
c) Kollektif olay
d) Gözlem
e) Veri

Cevap: b) Tipik olay

4) İnceleme ya da gözleme konu olan tüm birimlerin oluşturduğu kütleye…….denir.

a) Örnek
b) Örnek kütle
c) Anakütle
d) Tam sayım
e) Gözlem

Cevap: c) Anakütle

5) Anakütleyi karakterize eden, niteleyen değerlere………….denir.

a) İstatistik
b) Tam sayım
c) Örnekleme
d) Parametre
e) Rölöve

Cevap: d) Parametre

6) Örnek kütleyi karakterize eden, niteleyen değerlere ………….denir.

a) İstatistik ( Statistik )
b) Tipik olay
c) Vasıf
d) Şık
e) Parametre

Cevap: a) İstatistik ( Statistik )

7) Araştırmacının bir kurum ya da kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda……………….. söz konusu olmaktadır.

a) Birincil veri
b) Veri
c) İkincil veri
d) Anket
e) Gözlem

Cevap: c) İkincil veri

8) Bir araştırmada konu ile ilgili tüm birimlerin gözlenmesi durumuna ………… denir.

a) Tam sayım
b) Örnekleme
c) Anakütle
d) Parametre
e) İstatistik

Cevap: a) Tam sayım

Biyoistatistik 2017 Final Soruları

Biyoistatistik 2017 Final Soruları

1- Aşağıdaki serinin değişim aralığı nedir?
Xi
12 14 16 19 25 34 a) 16
b) 12
c) 34
d) 23
e) 22

Cevap: e) 22

2- Bağımsız değişkende meydana gelecek bir birimlik değerin değişkende sebep olacağı değişimi…….göstermektedir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Korelasyon katsayısı
b) Belirsizlik katsayısı
c) Belirginlik katsayısı
d) Regresyon katsayısı
e) Determinasyon katsayısı

Cevap: d) Regresyon katsayısı

3- İnceleme ya da gözleme konu olan bütün birimlerin oluşturduğu kütleye ……. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

 

a) Örnek kütle
b) Ana kütle
c) Örneklem
d) Tam Sayım
e) Örnekleme

Cevap: b) Ana kütle

4- Ortalaması 75 ve standart sapması 6 olan bir dağılımda 38’e karşılık gelen z değeri nedir?

a) 0,85
b) 0,71
c) 0,65
d) 0,65

Cevap: b) 0,71

5- Anakütlede yer alan bütün birimlerin gözlendiği ya da incelendiği araştırmalara ……denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Tam Sayım
b) Parametre
c) Statistik
d) Ana kütle
e) Örneklem

Cevap: a) Tam Sayım

6- Ortalaması 40 standart sapması 6 olan bir dağılımda 38’e karşılık gelen z değeri nedir?

a) 0,33
b) 0,38
c) 0,45
d) 0,38

Cevap: a) 0,33

7- Zaman vasfının şıklarına göre düzenlenen serilere …….denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Mekan serileri
b) Bölünme serileri
c) Panel serileri
d) Zaman serileri
e) Bileşik serileri

Cevap: d) Zaman serileri

8- Nominal ya da ordinal verilerin düzenlendiği tablolara …….. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Beklenen tablosu
b) Korelasyon tablosu
c) Olasılık tablosu
d) Khi Kare tablosu
e) Kontenjans tablosu

Cevap: e) Kontenjans tablosu

9- Anakütleyi karakterize eden, niteleyen değerlere …… denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) İstatistik
b) Tam sayım
c) Örnekleme
d) Parametre
e) Rölöve

Cevap: d) Parametre

10- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi analitik olmayan (duyarsız) bir ortalamadır?

a) Aritmetik ortalama
b) Medyan
c) Geometrik ortalama
d) Kareli ortalama
e) Duyarlı ortalama

Cevap: b) Medyan

 

Biyoistatistik 2017 Final Soruları

11- İstatistiğin konusunu oluşturan kollektif olaylardan her birine ……. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Birim
b) Vasıf
c) Şık
d) Veri
e) İnsan

Cevap: a) Birim

12- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi analitik (duyarlı) bir ortalamadır?

a) Geometrik ortalama
b) Medyan
c) Mod
d) Ortanca
e) Egemen değer

Cevap: a) Geometrik ortalama

13- Verilerin aynı şıklarını bir araya toplamak suretiyle oluşturulan düzenlemeye …….. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Gruplama
b) Sıralama
c) Sınıflama
d) Tasnif
e) Düzenleme

Cevap: d) Tasnif

14- Standart sapması 8 olan serinin varyansı nedir?

a) 16
b) 60
c) 12
d) 24
e) 64

Cevap: a) 16

15- İki değişken arasındaki birlikte değişme derecesini ölçen katsayıya …….. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Korelans katsayısı
b) Regresyon katsayısı
c) Belirginlik katsayısı
d) Belirsizlik katsayısı
e) Determinasyon katsayısı

Cevap: a) Korelans katsayısı

16- I. Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması
II. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması
III. Test istatistiği değerinin hesaplanması
IV. Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması
V. Test sonucunun yorumlanması
Yukarıdaki aşamalardan hangisi, hipotez testinin ilk aşamasını oluşturmaktadır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Cevap: a) I

17- Bir Ana kütlenin parametrelerine ilişkin önerme ne olarak adlandırılır?

a) İstatistik
b) Hipotez
c) Örnekleme
d) Anlamlılık düzeyi
e) Testin gücü

Cevap: b) Hipotez

18- İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara …….. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Gözlenen
b) Toplam
c) Beklenen
d) Marjinal
e) Frekans

Cevap: c) Beklenen

19- Aynı koşullar altında her zaman aynı sonuçları veren olaylara …….. denir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Veri
b) Tipik olay
c) Kollektif olay
d) Gözlem
e) Tipik olay

Cevap: e) Tipik olay

20- Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçüler ……..olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

a) Mod
b) Ortanca
c) Ortalama
d) Medyan
e) Egemen değer

Cevap: d) Medyan

Auzef TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

TOEFL GRAMMAR

One thought on “Biyoistatistik

 • Mayıs 8, 2020 tarihinde, saat 9:33 pm
  Permalink

  Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçüler ……..olarak adlandırılır.
  Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
  a) Mod
  b) Ortanca
  c) Ortalama
  d) Medyan
  e) Egemen değer
  Cevap: d) Medyan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: