auzefBiyoistatistikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

1. Verilerin, hem zaman hem mekân vasfına göre düzenlenmesiyle elde edilen serilere ….. veriler denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) mekân
B) panel
C) bölünme
D) zaman
E) bileşik

Cevap : B) panel

2. Bir bölgede gece sıcaklıkları 4 gün boyunca ölçülmüştür. Sıcaklık ölçüm sonuçları -4, 0, 2, 4 şeklinde tespit edilmiştir.
Buna göre kareli ortalama sıcaklık nedir?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 7
E) 9

Cevap : B) 3

3. Bir öğrenci, üniversite sınavına hazırlık aşamasında fen bilimleri alanında 4 deneme sınavına katılmış ve 60, 70, 80 ve 90 puanlarını almıştır.
Buna göre, öğrencinin fen bilimleri testinde ortalama puanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 98
B) 95
C) 60
D) 75
E) 70

Cevap : D) 75

4. İstatistik çalışması yapılırken veri toplama işleminin doğrudan araştırmacı tarafından yapılması hâlinde bu tür verilere ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) ikincil veri
B) rölöve
C) soru formu
D) veri toplama
E) birincil veri

Cevap : E) birincil veri

5. Bir birimi nitelemeye yönelik olan vasıfların, birimlerde ortaya çıkış şekillerine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) ölçüm düzeyi
B) ölçek
C) nitelik
D) şık
E) vasıf

Cevap : D) şık

6. Verilerin, homojen alt gruplar şeklinde düzenlendiği sınıflanmış serilerin grafik sunumuna….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) histogram
B) çubuk grafik
C) daire dilimleri
D) serpilme diyagramı
E) bindirmeli grafik

Cevap : A) histogram

7. Aşağıda verilen ortalamalardan hangisi analitik (duyarlı) ortalamalar arasında yer almaz?

A) Kareli ortalama
B) Duyarlı ortalama
C) Aritmetik ortalama
D) Geometrik ortalama
E) Medyan (Ortanca)

Cevap : E) Medyan (Ortanca)

8.
Daire No Aylık Su Tüketim Miktarı (Lira)
1 48
2 57
3 66
4 115

Dört daireden oluşan bir apartmanda, her bir dairenin su tüketimi için ödediği aylık tutarlar yukarıda verilmiştir.
Bu tabloyu kullanarak serinin aritmetik ortalaması hesaplanırsa sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 73,5
B) 61,50
C) 71,5
D) 74,5
E) 57,5

Cevap : C) 71,5

9. Bir ana kütleyi başka ana kütlelerden ayırt eden özelliklere, diğer deyişle bir ana kütleyi karakterize eden ve niteleyen değerlere …… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) tam sayım
B) istatistik
C) parametre
D) rölöve
E) örnekleme

Cevap : C) parametre

10. İstatistiki araştırmaya konu olan bir birimin, uzun süre zarfında gözlenmesi mümkünse ya da bir birim uzun ömürlü olarak tanımlanıyorsa bu tür birimlere ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) soyut birim
B) devamlı birim
C) ani birim
D) somut birim
E) maddi birim

Cevap : B) devamlı birim

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Biyoistatistik

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

11.

Sınıflar

0-20

20-50

50-70

70-100

Yukarıda verilen sınıflanmış dağılımda sınıflara ilişkin sınıf orta noktaları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 0, 20, 50, 70
B) 20, 50, 70, 100
C) 15, 35, 65, 85
D) 10, 25, 60, 80
E) 10, 35, 60, 85

Cevap : E) 10, 35, 60, 85

12. Bir veri kümesinde kareli ortalama hesaplayabilmek için verinin ….. veya …… ölçeğinde ölçülmüş olması gerekir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kategorik-ordinal
B) nominal-ordinal
C) sınıflayıcı-Sıralayıcı
D) aralık-oran
E) nominal-sıralayıcı

Cevap : D) aralık-oran

13. I. Gruplama hem nitel hem nicel veriler için söz konusu olabilir.
II. Gruplama işleminde veriye yönelik bilgi kayıpları oluşur.
III. Tasnif işlemi bilgi kaybına yol açar.
Verilerin düzenlenmesi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Ive ll
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : C) Ive ll

14. Bir veri kümesi içinde yer alan gözlem değerleri arasında en çok tekrar eden gözlem değerine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) geometrik ortalama
B) aritmetik ortalama
C) kareli ortalama
D) medyan
E) mod (egemen değer)

Cevap : E) mod (egemen değer)

15. Bir istatistiki araştırma yapabilmek için veriye ihtiyaç vardır ve bu veri toplama işlemine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) birim
B) rölöve (derleme)
C) şık
D) vasif
E) veri

Cevap : B) rölöve (derleme)

16. Bir hastanenin kulak, burun ve boğaz hastalıkları polikliniğini 24 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret eden hastaların cinsiyetleri sırasıyla aşağıda sunulmuştur. Erkek, Kadın, Kadın, Erkek, Kadın, Erkek, Erkek, Kadın, Kadın, Erkek, Erkek, Kadın Hastane kayıtlarından ulaşılan bu veri, aynı şıkka sahip olanların bir araya toplanması suretiyle aşağıdaki tablodaki gibi raporlanmıştır.

Cinsiyet Frekans
Kadın 6
Erkek 6
Toplam 12
Bu şekilde yapılan veri düzenlemesine ne ad verilir?

 

A) Tasnif
B) Şik
C) Vasif
D) Kısmi rölöve (derleme)
E) Frekans

Cevap : A) Tasnif

17. Bir istatistiki çalışma kapsamında toplanan veriler içinde yer alan her bir gözlem değerinin veri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) frekans
B) sınıf sayısı
C) orta nokta
D) sınıf genişliği
E) birim sayısı

Cevap : A) frekans

18. Mutlak sıfır noktasına sahip olan ve en güçlü ölçek olarak tanımlanan ölçüm düzeyine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) oran ölçüm düzeyi
B) aralık ölçüm düzeyi
C) nominal ölçüm düzeyi
D) sınıflayıcı ölçüm düzeyi
E) sıralayıcı ölçüm düzeyi

Cevap : A) oran ölçüm düzeyi

19. Gözlem değerleri (3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 ) olan ve 11 gözlemden oluşan serinin medyanı kaçtır?

A) 7
B) 7,25
C) 8
D) 9
E) 9,5

Cevap : C) 8

20. Bir seride yer alan gözlem değerleri arasında aşırı değer bulunması hâlinde, seriyi daha iyi temsil etmesi bakımından….. tercih edilmelidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) kareli ortalama
B) aritmetik ortalama
C) tartılı aritmetik ortalama
D) geometrik ortalama
E) duyarlı ortalama

Cevap : D) geometrik ortalama

Auzef Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Biyoistatistik 2022 Vize Soruları

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!