auzefBiyoistatistikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik 2022 Final Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Final Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Final Soruları

Auzef Biyoistatistik 2022 Final Soruları

1. Bir veri kümesi içinde yer alan gözlem değerleri arasında önem farkı bulunması durumunda ortalama hesabı yapılırken ….. tercih edilmelidir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) medyan
B) mod
C) ağırlıklı ortalama
D) geometrik ortalama
E) aritmetik ortalama

Cevap : C) ağırlıklı ortalama

2. “Ana kütlede yer alan birimlerin değişkenliğinin yüksek olması yani heterojen bir ana kütle ile çalışılması durumunda güven sınırlarını daraltmak istendiğinde ….. gerekir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) örnek birim sayısını arttırmak
B) olasılık değerini arttırmak
C) örnek birim sayısını azaltmak
D) olasılık değerini azaltmak
E) büyük gözlem değerlerini örneğe almamak

Cevap : A) örnek birim sayısını arttırmak

3. Çok sayıda birimden oluşan bir ana kütleden, az sayıda birimden oluşan örnek çekmek suretiyle hesaplanan örnek istatistiğinden hareketle ana kütle parametresini tahmin etme işlemine ….. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) istatistik
B) Örneklem
C) örnekleme
D) örnek kütle
E) parametre

Cevap : C) örnekleme

4.
Bir ana kütleyi başka ana kütlelerden ayırmaya yarayan, diğer deyişle o ana kütleyi niteleyen parametre değerlerine ilişkin önermelere ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hipotez
B) testin gücü
C) örnekleme
D) istatistik
E) anlamlılık düzeyi

Cevap : A) hipotez

5. Gruplama işlemi ile oluşturulan sınıflarda, sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tasnif
B) gözlem
C) frekans
D) sınıf
E) grup

Cevap : C) frekans

6. Çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları aşağıda verilmiştir.
Buna göre en güçlü ilişkiyi ifade eden katsayı hangi seçenekte yer almaktadır?

A) 0,65
B) -0,55
C) 0,95
D) 0,78
E) -0,99

Cevap : E) -0,99

7. Gözlem değerlerini küçükten büyüğe (ya da büyükten küçüğe) sıraladığımızda tam ortada yer alan değere….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) aritmetik ortalama
B) kareli ortalama
C) geometrik ortalama
D) duyarlı ortalama
E) medyan

Cevap : E) medyan

8. Aşağıdaki tesadüfi değişkenlerden hangisi süreklidir?

A) Bir sigorta şirketinin yıllık poliçe sayısı
B) Bir ülkede ithal edilen yıllık araç sayısı
C) Bir satranç oyununun devam süresi
D) Bir havayolu şirketinin bir yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı
E) Bir çiftlikte üretilen yıllık tavuk sayısı

Cevap : C) Bir satranç oyununun devam süresi

9. İki değişken arasındaki karşılıklı ilişkiyi yani iki değişkenin birlikte değişme derecesini ölçen katsayıya ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) regresyon katsayısı
B) belirsizlik katsayısı
C) gini katsayısı
D) korelasyon katsayısı
E) belirginlik katsayısı

Cevap : D) korelasyon katsayısı

10. Nominal ya da ordinal verilerin birlikte düzenlendiği tablolara….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) olasılık tablosu
B) korelasyon tablosu
C) beklenen değer tablosu
D) kontenjans tablosu
E) khi-kare tablosu

Cevap : D) kontenjans tablosu

Biyoistatistik 2022 Final Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Biyoistatistik

Auzef Biyoistatistik 2022 Final Soruları

11. Bir veri toplama işlemi sonucunda tüm gözlem değerlerinin aynı olması başka bir ifadeyle eşit değer alması durumunda standart sapmanın değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir şey söylenemez.
B) Standart sapma 1’e eşit olur.
C) Ortalamanın yarısına eşit olur.
D) Standart sapma sıfıra eşittir.
E) Aritmetik ortalamaya eşit olur.

Cevap : D) Standart sapma sıfıra eşittir.

12. Kontenjans tablosu ile düzenlenmiş iki nominal ya da ordinal değişkenin birbiriyle ilişkili olup olmadığı ….. ile araştırılır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) T testi
B) F testi
C) Z testi
D) Wald testi
E) Khi-kare bağımsızlık testi

Cevap : E) Khi-kare bağımsızlık testi

Auzef Biyoistatistik 2022 Final Soruları 13. Soru

13. Bir hastanenin yatan hasta kısmındaki kişilerin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Bu hastaların %60’ının iç hastalıkları, %10’unun göz hastalıkları ve %30’unun cilt hastalıkları bölümünde yattığı görülmektedir.
Bu bilginin sunulduğu grafik türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bindirmeli grafik
B) Çizgi grafiği
C) Çubuk grafiği
D) Histogram
E) Serpilme diyagramı

Cevap : A) Bindirmeli grafik

14. Bir değişken ya da değişkenlerin değerlerinde zaman içinde veya mekanlar arasında ortaya çıkan değişmelerinin oransal ölçüsüne ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) indeks
B) baz yıl
C) reel değer
D) cari değer
E) madde sepeti

Cevap : A) indeks

15. Gerçekte doğru olan temel hipotezin, hipotez Çözümlemesi sonucunda reddedilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ikinci tip hata
B) temel hata
C) sistematik hata
D) örnekleme hatası
E) birinci tip hata

Cevap : E) birinci tip hata

16. Gözlem değerleri toplamı sıfır olduğunda ya da gözlem değerleri arasında negatif değer bulunduğunda aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Negatif değer bulunan seride ortalama hesaplanamaz.
B) Geometrik ortalama en uygun ortalamadır.
C) Aritmetik ortalama en uygun ortalamadır.
D) Kareli ortalama en uygun ortalamadır.
E) Toplamı sıfır olan seride ortalama hesaplanmaz.

Cevap : D) Kareli ortalama en uygun ortalamadır.

17. “İstatistiki çalışmaya konu olan bir birimin sahip olduğu özelliklere ….. denir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) şık
B) vasıf
C) ölçek
D) ölçüm düzeyi
E) seri

Cevap : B) vasıf

18. Bir tesadüfi deney neticesinde ortaya çıkabilecek bütün mümkün sonuçlara sayısal bir değer verilmek suretiyle bir ….. tanımlanmış olur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) olasılık dağılımı
B) tesadüfi değişken
C) örnek uzayı
D) mümkün sonuçlar kümesi
E) tesadüfi deney

Cevap : B) tesadüfi değişken

19.


8
12
15
16
22
25

Yukarıdaki serinin değişim aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19
B) 17
C) 25
D) 23
E) 12

Cevap : B) 17

20. Aynı koşullar sağlanarak tekrar edildiğinde aynı sonuçları veren ve genellikle fizik, kimya vb. bilim alanlarında rastlanan olaylara ….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) deney
B) tipik olay
C) veri
D) gözlem
E) kollektif olay

Cevap : B) tipik olay

Biyoistatistik 2022 Final Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Biyoistatistik 2022 Final Soruları

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!