auzefBiyoistatistikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik 2023-2024 Final Soruları

#1. Gözlem sayısının çok fazla olması durumunda verileri düzenleme amacıyla kullanılan ve verilerin homojen gruplara/sınıflara ayrılmasını amaçlayan veri düzenleme yöntemine ......... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : E) gruplama

#2. Bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm değerler,bu değerlerin gerçekleşme olasılıkları ile birlikte ele alındığında ya da olasılıkların tüm birimlere nasıl dağıldığı gösterilerek ......... yaratılmış olur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) olasılık dağılımı

#3. Diyabet teşhisiyle tedavi görmekte olan bir hastanın bir süre boyunca açlık kan şekeri değerleri ölçülmüş ve 118, 112, 116, 118, 116,118, 117, 114, 118, 115 olarak belirlenmiştir. Buna göre açlık kan değerleri için mod değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 118

#4. Basit tesadüfi örneklemede, çekilen örneğin ortalaması, ana kütle ortalamasının ne tür bir tahminini vermektedir?

Cevap : D) Sistematik hatasız

#5. Bir dağılım içinde herhangi bir birimin dağılım ortalamasından kaç standart sapma uzağa düştüğünü gösteren ölçüye ......... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) standart değer

#6. Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde yatarak tedavi gören hastalar arasından tesadüfi olarak 21 kişi seçilmiştir. Bu hastaların diyastolik kan basıncı, önce A marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ile ölçülmüştür. Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Parametrik test varsayımları yerine getirildiğine göre yukarıdaki durum için aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

Cevap : C) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

#7. Birden çok maddenin fiyatlarında baz yılı ya da başlangıç yılı fiyatına göre zaman içinde meydana gelen oransal değişimler aşağıda verileni ndekslerden hangisi ile ölçülür?

Cevap : D) Sabit esaslı bileşik indeks

#8. Kadın doğum polikliniğine başvuracak hastalara bir form doldurtularak; hastanın yaşı, toplam gebelik sayısı, anlı doğum sayısı, düşük sayısı ve beden kitle indeksine yönelik veri toplanması planlanmaktadır.Buna göre, sayılan değişkenlerden hangisi sürekli değişken olarak nitelenebilir?(Not: Beden kitle indeksi= hastanın kilosu /hastanın boy uzunluğunun karesi)

Cevap : C) Beden kitle indeksi

#9. Aritmetik ortalaması 9 kareli ortalaması 15 olan serinin standart sapması nedir?

Cevap : A) 12

#10. Bir veri kümesini özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek ya da o veri kümesini temsil etmek amacıyla hesaplanan ve kullanılan istatistiki ölçülere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ortalama

#11. Bir araştırma sonucunda toplanan verilerin kontenjans tablosuyla düzenlenmesinde söz konusu tablonun hücre değerlerini oluşturan frekanslara ne denir?

Cevap : B) Gözlenen frekans

#12. Verileri düzenlemek amacıyla, verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere........ denir. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) sınıflanmış frekans serisi

#13. Araştırma konusuna bağlı olarak ana kütlede yer alan birimlere ulaşmanın kolay olmadığı ve bu sebeple görüşülen her birimden alınan tavsiye ile bir sonraki gözlem biriminin tespit edildiği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kartopu örnekleme

#14. X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r = 0,76 olarak hesaplanmıştır. Buna göre belirginlik katsayısı (determinasyon)katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 0,5776

#15. İstatistik alanında yapılan bir çalışmanın konusunu oluşturan ve kollektif olay olarak nitelenen olayların her birine ..... denir. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) birim

#16. İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan dört ilin hava sıcaklıkları santigrat cinsinden ölçülmüştür. Bu ölçümler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu dört il için kareli ortalamayı kullanarak bulunacak sıcaklık ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 1,87

#17. İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) r = 0

#18. I. Khi-kare dağılımı simetrik bir olasılık dağılımıdır. II. Khi-kare dağılımı asimetrik bir olasılık dağılımıdır. III. Khi-kare dağılımının şekli serbestlik derecesine göre değişir. Khi-kare dağılımı için yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : A) Yalnız I

#19. I. Basit indeksler II. Bileşik indeksler III. Değişik esaslı indeksler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri madde sayısına göre indeks türlerinden değildir?

Cevap : B) Yalnız III

#20. I. Sınıflama (Nominal) II. Sıralama (Ordinal) III. Aralık (Interval) Parametrik hipotez testlerinden biri olan iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinin verinin ölçüm düzeyiyle ilgili varsayımı dikkate alındığında; bu test için verinin ölçüm düzeyi yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

Cevap : A) Yalnız III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Biyoistatistik 2023-2024 Final Soruları

1. Aritmetik ortalaması 9 kareli ortalaması 15 olan serinin standart sapması nedir?

A) 12
B) 24
C) 81
D) 225
E) 15

Cevap : A) 12

2. Bir tesadüfi değişkenin alabileceği tüm değerler,bu değerlerin gerçekleşme olasılıkları ile birlikte ele alındığında ya da olasılıkların tüm birimlere nasıl dağıldığı gösterilerek ……… yaratılmış olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) beklenen değer
B) tesadüfi deney
C) örnek uzayı
D) olasılık dağılımı
E) tesadüfi değişken

Cevap : D) olasılık dağılımı

3.

İl Sıcaklık (santigrat)
Sivas -3
Yozgat 0
Kayseri 1
Ankara 2

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan dört ilin hava sıcaklıkları santigrat cinsinden ölçülmüştür. Bu ölçümler yukarıdaki tabloda sunulmuştur.
Bu dört il için kareli ortalamayı kullanarak bulunacak sıcaklık ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,87
B) -0,50
C) 0,73
D) 1,22
E) 0,00

Cevap : A) 1,87

4. I. Sınıflama (Nominal)
II. Sıralama (Ordinal)
III. Aralık (Interval)
Parametrik hipotez testlerinden biri olan iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinin verinin ölçüm düzeyiyle ilgili varsayımı dikkate alındığında; bu test için verinin ölçüm düzeyi yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I – II
E) II – III

Cevap : A) Yalnız III

5. İstatistik alanında yapılan bir çalışmanın konusunu oluşturan ve kollektif olay olarak nitelenen olayların her birine ….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) şık
B) değer
C) vasıf
D) veri
E) birim

Cevap : E) birim

6. Bir veri kümesini özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek ya da o veri kümesini temsil etmek amacıyla hesaplanan ve kullanılan istatistiki ölçülere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel değer
B) Egemen değer
C) Mod
D) Ortalama
E) Medyan

Cevap : D) Ortalama

7. İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) r=0,95
B) r=-0,99
C) r = 0
D) r =+1
E) r = -1

Cevap : C) r = 0

8. Gözlem sayısının çok fazla olması durumunda verileri düzenleme amacıyla kullanılan ve verilerin homojen gruplara/sınıflara ayrılmasını amaçlayan veri düzenleme yöntemine ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) sınıf
B) gözlem
C) frekans
D) tasnif
E) gruplama

Cevap : E) gruplama

9. Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliyE) bölümünde yatarak tedavi gören hastalar arasından tesadüfi olarak 21 kişi seçilmiştir. Bu hastaların diyastolik kan basıncı, önce A marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ile ölçülmüştür. Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını sınamak istemektedir.
Parametrik test varsayımları yerine getirildiğine göre yukarıdaki durum için aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

A) Kruskal Wallis H testi
B) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
C) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
D) Ki-kare bağımsızlık testi
E) Ana kütle ortalamasının testi (tek örneklem testi)

Cevap : C) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

10. I. Khi-kare dağılımı simetrik bir olasılık dağılımıdır.
II. Khi-kare dağılımı asimetrik bir olasılık dağılımıdır.
III. Khi-kare dağılımının şekli serbestlik derecesine göre değişir.
Khi-kare dağılımı için yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : A) Yalnız I

11. Basit tesadüfi örneklemede, çekilen örneğin ortalaması, ana kütle ortalamasının ne tür bir tahminini vermektedir?

A) Duyarlı
B) Kesin
C) Doğru
D) Sistematik hatasız
E) Tutarlı

Cevap : D) Sistematik hatasız

12. X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r = 0,76 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre belirginlik katsayısı (determinasyon)katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1428
B) 0,5776
C) 0,9273
D) 0,8614
E) 0,2604

Cevap : B) 0,5776

13. Araştırma konusuna bağlı olarak ana kütlede yer alan birimlere ulaşmanın kolay olmadığı ve bu sebeple görüşülen her birimden alınan tavsiye ile bir sonraki gözlem biriminin tespit edildiği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit tesadüfi örnekleme
B) Kolayda örnekleme
C) Sistematik örnekleme
D) Tabakalı (zümrelere görE) örnekleme
E) Kartopu örnekleme

Cevap : E) Kartopu örnekleme

14. Birden çok maddenin fiyatlarında baz yılı ya da başlangıç yılı fiyatına göre zaman içinde meydana gelen oransal değişimler aşağıda verileni ndekslerden hangisi ile ölçülür?

A) Değişik esaslı basit indeks
B) Değişik esaslı Paasche indeksi
C) Değişik esaslı Laspeyres indeksi
D) Sabit esaslı bileşik indeks
E) Sabit esaslı basit indeks

Cevap : D) Sabit esaslı bileşik indeks

15. Bir dağılım içinde herhangi bir birimin dağılım ortalamasından kaç standart sapma uzağa düştüğünü gösteren ölçüye ……… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) varyans
B) değişim aralığı
C) standart değer
D) standart sapma
E) değişim katsayısı

Cevap : C) standart değer

16. Kadın doğum polikliniğine başvuracak hastalara bir form doldurtularak; hastanın yaşı, toplam gebelik sayısı, anlı doğum sayısı, düşük sayısı ve beden kitle indeksine yönelik veri toplanması planlanmaktadır.Buna göre, sayılan değişkenlerden hangisi sürekli değişken olarak nitelenebilir?(Not: Beden kitle indeksi= hastanın kilosu /hastanın boy uzunluğunun karesi)

A) Hastanın toplam gebelik sayısı
B) Hastanın düşük sayısı
C) Beden kitle indeksi
D) Hastanın canlı doğum sayısı
E) Hastanın yaşı

Cevap : C) Beden kitle indeksi

17. Diyabet teşhisiyle tedavi görmekte olan bir hastanın bir süre boyunca açlık kan şekeri değerleri ölçülmüş ve 118, 112, 116, 118, 116,118, 117, 114, 118, 115 olarak belirlenmiştir. Buna göre açlık kan değerleri için mod değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 115
B) 114
C) 112
D) 116
E) 118

Cevap : E) 118

18. I. Basit indeksler
II. Bileşik indeksler
III. Değişik esaslı indeksler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri madde sayısına göre indeks türlerinden değildir?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : B) Yalnız III

19. Verileri düzenlemek amacıyla, verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere…….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) ayrılmış seri
B) sınıflanmış frekans serisi
C) sıralanmış seri
D) tasnif edilmiş seri
E) düzenlenmiş seri

Cevap : B) sınıflanmış frekans serisi

20. Bir araştırma sonucunda toplanan verilerin kontenjans tablosuyla düzenlenmesinde söz konusu tablonun hücre değerlerini oluşturan frekanslara ne denir?

A) Toplam frekans
B) Gözlenen frekans
C) Frekans
D) Marjinal frekans
E) Beklenen frekans

Cevap : B) Gözlenen frekans

Biyoistatistik

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik
Biyoistatistik 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!