auzefBiyoistatistikTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Biyoistatistik 2020 Vize Soruları

Biyoistatistik 2020 Vize Soruları

1- Geometrik dizi özelliği gösteren ya da aşırı değer içeren serilerde analitik (duyarlı) ortalama ile daha temsili bir ortalama hesaplanmak istendiğinde…………… kullanılmalıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kareli ortalama
B) Medyan
C) Aritmetik ortalama
D) Mod
E) Geometrik ortalama

Cevap : E) Geometrik ortalama

2- Bir veri kümesinin özetlemek akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek ya da o veri kümesini temsil etmek amacıyla hesaplanan ve kullanılan istatistiki ölçülere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortanca
B) Mod
C) Medyan
D) Egemen değer
E) Ortalama

Cevap : E) Ortalama

3- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi ortalama hesabında birimlerin logaritmalarını kullanır?

A) Mod
B) Medyan
C) Aritmetik ortalama
D) Kareli ortalama
E) Geometrik ortalama

Cevap : E) Geometrik ortalama

4- Zaman vasfını şıklarına göre düzenlenmiş verileri (serilere) ……….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşik seriler
B) Panel veriler
C) Zaman serileri
D) Bölünme serileri
E) Mekan serileri

Cevap : C) Zaman serileri

5- Gözlem değerlerinin toplamı sıfır olduğunda ya da gözlem değerleri arasında (-) işaretli değer bulunduğunda bu tür serilerin ortalaması hesaplanmak istendiğinde ………..kullanılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Aritmetik ortalama
B) Geometrik ortalama
C) Negatif değer bulunan seride ortalama hesaplanamaz
D) Kareli ortalama
E) Toplamı 0 olan seride ortalama hesaplanmaz

Cevap : D) Kareli ortalama

6- Verileri düzenlemek amacıyla verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere ………denir
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasnif edilmiş seri
B) Ayırma
C) Sıralama
D) Düzenleme
E) Sınıflanmış frekans serisi

Cevap : E) Sınıflanmış frekans serisi

7- Veri kümesi içinde yer alan aşırı değerlere karşı en duyarlı ortalama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mod
B) Geometrik ortalama
C) Hepsi
D) Aritmetik ortalama
E) Medyan

Cevap : D) Aritmetik ortalama

8- Bir ana kütleyi başka ana kütleden ayırt eden özelliklere diğer deyişle bir ana kütleyi karakterize eden ve
niteleyen değerlere………. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam sayım
B) Örnekleme
C) İstatistik
D) Parametre
E) Rölöve

Cevap : D) Parametre

9- Aşağıda sıralanan vasıflardan hangisi nicel vasıf özelliği taşımaktadır?

A) Doğum yeri
B) Eğitim durumu
C) Boy uzunluğu
D) Meslek
E) Medeni durum

Cevap : C) Boy uzunluğu
NOT: Yaş, boy uzunluğu, ağırlık gibi vasıflar nicel vasıflara örnek verilebilir.

10- Bir öğrenci bir dönem boyunca girdiği matematik sınavlarından 92, 95 ve 98 almıştır. Öğrencinin matematik dersinde aldığı puanların aritmetik ortalaması nedir?

A) 95
B) 96
C) 92
D) 91
E) 94

Cevap : A) 95

11- Bazı araştırmalarda, zaman, maliyet vb. sebeplerle araştırma kapsamında yer alan tüm birimlerin değil, bu birimlerin içinden belirli yöntemlerle seçilen az sayıda birimin gözlenmesi suretiyle ana kütle hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu yönteme …………… denir.

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek kütle
B) Parametre
C) Veri toplama
D) Örnekleme
E) Ana kütle

Cevap : A) Örnek kütle

12- istatistiki araştırmaya konu olan bir birimin uzun süre zarfında gözlenmesi Mümkünse ya da bir birim uzun ömürlü olarak tanımlanıyorsa bu tür birimlere ………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Devamlı birim
B) Maddi birim
C) Soyut birim
D) Somut birim
E) Ani birim

Cevap : A) Devamlı birim

13- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi birimlerin kareleri üzerinden hesaplanır?

A) Aritmetik ortalama
B) Geometrik ortalama
C) Medyan
D) Mod
E) Kareli ortalama

Cevap : E) Kareli ortalama

14- istatistik çalışması yapılırken veri toplama işleminin doğrudan araştırmacı tarafından yapılması halinde bu tür verilere ………….denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rölöve
B) Soru formu
C) Birincil veri
D) İkincil veri
E) Veri toplama

Cevap : C) Birincil veri

15- Aşağıda verilen vasıflardan hangisi nitel vasfa örnektir?

A) Bel çevresi
B) Cinsiyet
C) Kilo
D) Boy
E) Yaş

Cevap : B) Cinsiyet
NOT: Cinsiyet, medeni durum, meslek, göz rengi gibi vasıflar ise sayısal olmayan özellik gösterdikleri için nitel vasıflara örnektir.

16-
Sınıflar
0-20
20-50
50-70
70-100
Yukarıda verilen sınıflanmış dağılımda sınıflara ilişkin sınıf orta noktaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) 0, 20, 50, 70
B) 10, 25, 60, 80
C) 15, 35, 65, 85
D) 20, 50 , 70, 100
E) 10, 35, 60, 85

Cevap : E) 10, 35, 60, 85

17- Aşağıdaki verilen ortalamalardan hangisi analitik olmayan ve duyarsız ortalamalar içinde yer almaz?

A) Kareli ortalama
B) Ortanca
C) Egemen değer
D) Mod
E) Medyan

Cevap : A) Kareli ortalama

18- Gözlem değerlerini küçükten büyüğe ( ya da büyükten küçüğe) sıraladığımızda tam ortada yer alan değere …………….denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kareli ortalama
B) Duyarlı ortalama
C) Geometrik ortalama
D) Aritmetik ortalama
E) Medyan (Ortanca)

Cevap : E) Medyan (Ortanca)

19- Veri düzenleme araçlarından biri olan gruplama işlemi sırasında sınıfların ………….. tutulması sınıf içi
homojenliğine zarar vererek detayların kaybolmasına yol açar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Geniş
B) Dar
C) Aralıklı
D) Sayısal
E) Sayısal olmayan

Cevap : A) Geniş

20- Aynı koşullar sağlanarak tekrar edildiğinde aynı sonuçları veren ve genellikle fizik, kimya vb. bilim alanlarında
rastlanan olaylara ………….denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollektif olay
B) Deney
C) Tipik olay
D) Gözlem
E) Veri

Cevap : C) Tipik olay

21- İstatistik alanında yapılan bir çalışmanın konusunu oluşturan ve kollektif olay olarak nitelenen olayların her
birine …………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim
B) Veri
C) İnsan
D) Şık
E) Vasıf

Cevap : A) Birim

22- Verilerin, homojen alt gruplar şeklinde düzenlendiği sınıflanmış serilerin grafik sunumuna …….. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Histogram
B) Çubuk grafik
C) Serpilme diyagramı
D) Daire dilimleri
E) Bindirmeli grafik

Cevap : A) Histogram

23- İstatistiki araştırmaya konu olan ve maddi ya da fiziki bir varlığa sahip bulunan birimlere ……………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Görünür birim
B) Maddi birim
C) Soyut birim
D) Varlık birim
E) Somut birim

Cevap : B) Maddi birim

24- Bir öğrenci, üniversite sınavına hazırlık aşamasında fen bilimleri alanında 4 deneme sınavına katılmış ve 60, 70, 80 ve 90 puanlarını almıştır. Buna göre, öğrencinin fen bilimleri testinde ortalama puanı nedir?

A) 75
B) 95
C) 70
D) 98
E) 60

Cevap : A) 75
Çözüm : 60 + 70 + 80 + 90 = 300
300/4 = 75

25- Verinin, homojen sınıflar yaratmak suretiyle gruplama işlemine tabi tutulması sonucunda oluşturulan
sınıflarda bulunabilecek en küçük değere ……………..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sınıf alt sınırı
B) Sınıf üst sınırı
C) Sınıf aralığı
D) Sınıf genişliği
E) Sınıf ortası

Cevap : A) Sınıf alt sınırı

26- Bir istatistiki çalışma kapsamında toplanan verileri birbirine yakın homojen gruplara toplamak suretiyle
oluşturulan alt ve üst sınırı belli aralıkların her birine …………….denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tasnif
B) Sınıf
C) Frekans
D) Sınır
E) Birim

Cevap : B) Sınıf

27- Bir istatistiki araştırma yapabilmek için veriye ihtiyaç vardır ve bu veri toplama işlemine …………….denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim
B) Rölöve (derleme)
C) Şık
D) Vasıf
E) Veri

Cevap : B) Rölöve (derleme)

28- Bir istatistiki çalışma kapsamında toplanan veriler içinde yer alan her bir gözlem değerinin veri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere ………..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Frekans
B) Tasnif
C) Grup
D) Sınıf
E) Birim

Cevap : A) Frekans

29- Bir veri kümesi içinde yer alan gözlem değerleri arasında önem farkı bulunması durumunda ortalama hesabı yapılırken ………….ortalama tercih edilmelidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ağırlıklı
B) Medyan
C) Mod
D) Ağırlıksız
E) Tartısız

Cevap : A) Ağırlıklı

30- Bir araştırma kapsamında toplanan verilerin aynı şıkların bir araya getirilmesi ya da bir araya toplanması
şeklinde düzenlenmesi işlemine…….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sınıflama
B) Sıralama
C) Düzenleme
D) Gruplama
E) Tasnif

Cevap : E) Tasnif

31- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi analitik olmayan ( duyarsız) bir ortalamadır?

A) Duyarlı ortalama
B) Mod ( egemen deger)
C) Geometrik ortalama
D) Aritmetik ortalama
E) Kareli ortalama

Cevap : B) Mod ( egemen değer)

32- Verilerin, hem zaman hem mekân vasfına göre düzenlenmesiyle elde edilen serilere ………………veriler denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Bölünme
B) Mekân
C) Panel
D) Zaman
E) Bileşik

Cevap : C) Panel

33- Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanması suretiyle oluşturulan seriye……..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tasnif edilmiş seri
B) Sınıflanmış seri
C) Basit seri (Dizi)
D) Bileşik seri
E) Gruplanmış seri

Cevap : C) Basit seri (Dizi)

34- Bir araştırmada veri toplama işlemi sırasında yapılabilen ve hep aynı yönde sapmalara (hatalara) sebep olarak araştırma sonuçlarını yanlı kılan hata türüne ………………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hata
B) Önemli hata
C) Tesadüfi hata
D) Sistematik hata
E) Rölöve hatası

Cevap : D) Sistematik hata

35- Verileri düzenlemek amacıyla, verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere ……………..denir.

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasnif edilmiş seri
B) Düzenleme
C) Ayırma
D) Sınıflanmış frekans serisi
E) Sıralama

Cevap : D) Sınıflanmış frekans serisi

36- Veri kümesi içinde yer alan aşırı değerlere karşı en duyarlı ortalama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mod
B) Geometrik ortalama
C) Hepsi
D) Aritmetik ortalama
E) Medyan

Cevap : D) Aritmetik ortalama

Biyoistatistik 2020 Vize Soruları

Biyoistatistik 2020 Vize Soruları
Biyoistatistik 2020 Vize Soruları
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/
biyoistatistik

Biyoistatistik 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!