auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -1

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -1

#1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi tarihinde herhangi bir faşizm deneyimi yaşamamıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine bağlı olarak ulus devletlerin zorlanmaya başladıkları konulardan biridir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsalcılık yaklaşımının öncelik verdiği konulardan biridir?

#4. Cumhurbaşkanına Meclisi tek taraflı fesih yetkisi verilmesi hangi siyasal sistem tipinde yaygın bir uygulamadır?

#5. Siyasi partilerin ortaya çıkışında Parlamentoların ortaya çıkışı ve parlamento içi mücadelenin önemine vurgu yapan teori aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Klasik demokrasiye tarihsel olarak örnek teşkil eden şehir aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Lobicilik faaliyeti aşağıdaki baskı grubu sistemlerinden hangisinde daha açık görülebilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılmanın bir ön koşuludur?

#9. Liberal gelenek içerisinde pozitif özgürlük anlayışına yönelen ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik anayasacılığın beklentileri doğrultusunda kullanılan mekanizmalardan birisi değildir?

#11. Kurumsal yapılanma açısından siyasal sistemler sınıflandırılırken hangi iki kurumun ilişkisine dikkat edilmektedir?

#12. Liberal teoride bireysel özgürlüğün teminatı nedir?

#13. Özellikle ABD’de sıklıkla kullanılan çıkar grubu tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Siyasal aktörlerin rasyonel kararlarının bozucu etkilerine dikkat çeken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsi geçen ve küresel şirketleri çeşitli yollarla çalışma kurallarına uymaya zorlayan örgüt ve kuruluşlardan değildir?

#16. Marks bir çalışanın kendi ihtiyacından fazla üretim yaparak oluşturduğu fazlalığa ne isim vermektedir?

#17. Sivil toplumu devlete egemen olan hegomonik güçlerin sosyal, kültürel, düşünsel işlevlerinin yansıması, devleti oluşturan ögelerden biri olarak ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Siyasal sistemin talepleri karşılama zorunluluğu sistem üzerinde aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi “pozitif” nitelikte bir anayasal hak olarak değerlendirilemez?

#20. Aşağıdakilerden hangisi liberteryanizmin temel özelliklerinden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -1

1. Marks bir çalışanın kendi ihtiyacından fazla üretim yaparak oluşturduğu fazlalığa ne isim vermektedir?

a) Katma değer

b) Üretim fazlası

c) Stok ürün

d) Fazla mesai

e) Artı değer

Cevap : e) Artı değer

2. Liberal teoride bireysel özgürlüğün teminatı nedir?

A. Toplumsal düzen

B. Özel mülkiyet

C. Ordu ve polis

D. Hukukun üstünlüğü

E. Yönetimin istikrarı

Cevap : D. Hukukun üstünlüğü

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi tarihinde herhangi bir faşizm deneyimi yaşamamıştır?

A. İtalya

B. Kanada

C. İspanya

D. Almanya

E. Portekiz

Cevap : B. Kanada

4. Aşağıdakilerden hangisi liberteryanizmin temel özelliklerinden biri değildir?

A. Birey ve özgürlüğe aşırı inanç

B. Piyasanın mutlaklığına inanç

C. Devletten radikal bir şekilde şüphe etme

D. Ilımlı bir planlamayı savunma

E. Bireyin anti-sosyal yönünü ön plana çıkarma

Cevap : D. Ilımlı bir planlamayı savunma

5. Siyasal sistemin talepleri karşılama zorunluluğu sistem üzerinde aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

a) Paylaşım

b) Gerilim

c) Karar

d) Girdi

e) Geri besleme

Cevap : b) Gerilim

6. Liberal gelenek içerisinde pozitif özgürlük anlayışına yönelen ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Friedrich Hayek

B. Milton Friedman

C. John Stuart Mill

D. Adam Smith

E. Max Weber

Cevap : C. John Stuart Mill

7. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsalcılık yaklaşımının öncelik verdiği konulardan biridir?

a) Seçmen davranışı

b) Talepler

c) Kamuoyu

d) Anayasa

e) Sosyal psikoloji

Cevap : b) Talepler

8. Siyasal aktörlerin rasyonel kararlarının bozucu etkilerine dikkat çeken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem Teorisi

b) Marksist Teori

c) Psiko-poltik Analiz

d) Modernleşme Teorileri

e) Rasyonel Tercih Yaklaşımı

Cevap : e) Rasyonel Tercih Yaklaşımı

9. Klasik demokrasiye tarihsel olarak örnek teşkil eden şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cenevre

B. Atina

C. Sparta

D. Londra

E. Roma

Cevap : B. Atina

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine bağlı olarak ulus devletlerin zorlanmaya başladıkları konulardan biridir?

a) Demokratik seçimlerin yapılması

b) Siyasal otoritelerin karar alma özerklikleri

c) Siyasal partilerin örgütsel yapıları

d) Sendikaların hükümetler üzerindeki baskısı

e) Kamu gelirleri

Cevap : b) Siyasal otoritelerin karar alma özerklikleri

11. Aşağıdakilerden hangisi “pozitif” nitelikte bir anayasal hak olarak değerlendirilemez?

A. Eğitim hakkı

B. Barınma hakkı

C. İfade özgürlüğü

D. Ekonomik haklar

E. İstihdam hakkı

Cevap : C. İfade özgürlüğü

12. Kurumsal yapılanma açısından siyasal sistemler sınıflandırılırken hangi iki kurumun ilişkisine dikkat edilmektedir?

a) Yasama – Yürütme

b) Yasama – Yargı

c) Yürütme – Yargı

d) Hükümet- Yürütme

e) Hükümet – Sivil Toplum

Cevap : a) Yasama – Yürütme

13. Cumhurbaşkanına Meclisi tek taraflı fesih yetkisi verilmesi hangi siyasal sistem tipinde yaygın bir uygulamadır?

a) Parlamenter Sistem

b) Başkanlık Sistemi

c) Yarı Başkanlık Sistemi

d) Meclis Hükümeti Sistemi

e) Başbakanlık Sistemi

Cevap : c) Yarı Başkanlık Sistemi

14. Özellikle ABD’de sıklıkla kullanılan çıkar grubu tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sendikacılık

B. Dernekçilik

C. Lobicilik

D. Medya kampanyacılığı

E. Toplumsal mobilizasyon

Cevap : C. Lobicilik

15. Siyasi partilerin ortaya çıkışında Parlamentoların ortaya çıkışı ve parlamento içi mücadelenin önemine vurgu yapan teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurumsal Teori

b) Sistem Teorisi

c) Bunalım Teorisi

d) Parlamento Teorisi

e) Grup Teorisi

Cevap : a) Kurumsal Teori

16. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik anayasacılığın beklentileri doğrultusunda kullanılan mekanizmalardan birisi değildir?

A. Bütçe dışı fonlar

B. Özerk-düzenleyici kuruluşlar

C. Güçlü yürütme

D. Kanun hükmünde kararnameler

E. Yargının güçlendirilmesi

Cevap : E. Yargının güçlendirilmesi

17. Sivil toplumu devlete egemen olan hegomonik güçlerin sosyal, kültürel, düşünsel işlevlerinin yansıması, devleti oluşturan ögelerden biri olarak ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hegel

b) Marks

c) Gramsci

d) Bentley

e) Dahl

Cevap : c) Gramsci

18. Lobicilik faaliyeti aşağıdaki baskı grubu sistemlerinden hangisinde daha açık görülebilir?

a) Çoğulcu Sistem

b) Vesayetçi Sistem

c) Neo-korporatist Sistem

d) Devletçi Sistem

e) Parlamenter Sistem

Cevap : a) Çoğulcu Sistem

19. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsi geçen ve küresel şirketleri çeşitli yollarla çalışma kurallarına uymaya zorlayan örgüt ve kuruluşlardan değildir?

A. Sivil toplum kuruluşu

B. Baskı grubu

C. Toplumsal hareket

D. Siyasal parti

E. Lobicilik

Cevap : D. Siyasal parti

20. Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılmanın bir ön koşuludur?

a) Kişinin yaşadığı olaylara siyasal otoritelerin kararları arasında bağ kurabilmesi

b) Kişinin oy verme hakkına sahip olması

c) Kişinin bir siyasal partiye üye olması

d) Kişinin siyasal otoritelerle temas kurması

e) Kişinin kent merkezinde yaşaması

Cevap : a) Kişinin yaşadığı olaylara siyasal otoritelerin kararları arasında bağ kurabilmesi

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -1

PLAY  GOOGLE UYGULAMAMIZI İNDİRİN

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri

Editor

Editör

error: Content is protected !!