auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

#1. Kimliğe dayalı taleplerin/hareketlerin literatürde “post-materyalist” olarak isimlendirilmesinin sebebi nedir?

#2. Bir sistemin çevresi ile etkileşim içinde hayat bulabilmesine ne ad verilir?

#3. Marksisit değişim anlayışına göre hangi aşamada devlete ihtiyaç kalmayacaktır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir veçhesi olarak gösterilemez?

#5. Marksisit yaklaşıma göre ürünlerin değerini belirleyen belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi anayasal ve yasal yapının dışında yer alan eylem biçimlerine örnek gösterilemez?

#7. Yürütmenin her iki kanadının meşruiyetini parlamentodan aldığı ve ona karşı sorumlu olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin küreselleşme sürecine bağlı olarak öneminin arttığını söyleyebiliriz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin düzenleyici ve denetleyici kodları kabul etmelerinin nedenlerinden sayılamaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir lobicilik faaliyetidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi negatif özgürlüğün tanımına uyar?

#12. Monetarizm ne demektir?

#13. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi temsili demokrasiye bir eleştiri getirmez?

#14. Aşağıdakilerden hangisi prosedürel adalet anlayışının ilgi alanına girmez?

#15. Aşağıdaki alanlardan hangisi siyasal katılmanın konusu değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi siyasetin itibarsızlaşmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

#17. Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzenini tesis eden esas unsurlardan değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi siyasal parti kurumsallaşmasında toplumsal köken göstergesi sayılamaz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Marksist düşünce geleneği içerisinde ele alınamaz?

#20. Rasyonel Tercih Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öncelikli bir konu değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

1. Marksisit yaklaşıma göre ürünlerin değerini belirleyen belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye

b) Emek

c) Zaman

d) Piyasa

e) Ücret

2. Marksisit değişim anlayışına göre hangi aşamada devlete ihtiyaç kalmayacaktır?

a) Feodal

b) Sosyalist

c) Komünist

d) Asya Tipi Üretim Tarzı

e) Kapitalist

3. Aşağıdakilerden hangisi Marksist düşünce geleneği içerisinde ele alınamaz?

A. Antonio Gramsci

B. Rosa Luxemburg

C. Louis Althusser

D. Leon Trotsky

E. Pierre-Joseph Proudhon

4. Monetarizm ne demektir?

A. Enflasyonun sebebini aşırı üretime bağlayan teori

B. Enflasyonun sebebini para arzının artışına bağlayan teori

C. Devletin ekonomiye müdahalesini savunan teori

D. Sosyal piyasayı savunan teori

E. Küresel sermaye akışlarının serbest olması gerektiğini savunan teori

5. Bir sistemin çevresi ile etkileşim içinde hayat bulabilmesine ne ad verilir?

a) Sistem bütünlüğü

b) Girdiler

c) Açık sistem

d) Alt sistem

e) Çıktılar

6. Aşağıdakilerden hangisi negatif özgürlüğün tanımına uyar?

A. Bireyin temel haklara sahip olması

B. Bireyin temel haklara sahip olmaması

C. Bireye potansiyellerini açığa çıkarıcı imkânların sunulması

D. Bireyin keyfi dış müdahalelerden azade olması

E. Bireyin devlet tarafından korunması

7. Aşağıdakilerden hangisi prosedürel adalet anlayışının ilgi alanına girmez?

A. Çatışma çözümü süreçlerinin herkesçe ulaşılabilirliği

B. Çatışma çözümü süreçlerinin tutarlılığı

C. Çatışma çözümü süreçlerinin herkesçe anlaşılabilirliği

D. Çatışma çözümü süreçlerinin istikrarı

E. Çatışma çözümü süreçlerinin sosyal adalete uygun kararlar vermesi

8. Rasyonel Tercih Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öncelikli bir konu değildir?

a) Grupların çıkar perspektifi

b) Maksimum Kazanç

c) Rasyonalite

d) Rekabet

e) Kültürel dinamikler

9. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi temsili demokrasiye bir eleştiri getirmez?

A. Marksizm

B. Seçkinci teoriler

C. Radikal demokrasi

D. Feminizm

E. Çoğulcu (plüralist) teoriler

10. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin küreselleşme sürecine bağlı olarak öneminin arttığını söyleyebiliriz?

a) Dünya Ticaret Örgütü

b) Atom Enerjisi Kurumu

c) Devlet Planlama Teşkilatı

d) Kamu Güvenliği Müsteşarlığı

e) Bağımsız Devletler Topluluğu

11. Kimliğe dayalı taleplerin/hareketlerin literatürde “post-materyalist” olarak isimlendirilmesinin sebebi nedir?

A. Postmodernizme yaslanmaları

B. Maddi çıkar temelli olmamaları

C. Üst-kimlikleri hedef almaları

D. İdealist akımlar olmaları

E. Materyalist olmaları

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzenini tesis eden esas unsurlardan değildir?

A. Meşru zor ve şiddet tekeli

B. Anayasal devlet

C. Bağımsız mahkemeler

D. Hak ve sorumluluklar

E. Ekonomik gelişmişlik

13. Yürütmenin her iki kanadının meşruiyetini parlamentodan aldığı ve ona karşı sorumlu olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamenter Sistem

b) Başkanlık Sistemi

c) Yarı Başkanlık Sistemi

d) Meclis Hükümeti Sistemi

e) Başbakanlık Sistemi

14. Aşağıdakilerden hangisi anayasal ve yasal yapının dışında yer alan eylem biçimlerine örnek gösterilemez?

A. Pasif direniş

B. Terör

C. Doğrudan eylem

D. Toplu gösteri

E. Yağma

15. Aşağıdakilerden hangisi siyasal parti kurumsallaşmasında toplumsal köken göstergesi sayılamaz?

a) Ülkenin bağımsızlık tarihine göre siyasal partinin yaşı

b) Ülkede çok partili sisteme geçilen tarihe göre siyasal partinin yaşı

c) Son iki seçimde seçmen desteğindeki değişim

d) Sivil Toplum örgütleri ile ilişki düzeyi

e) Üyelik gücü

16. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir veçhesi olarak gösterilemez?

A. Bilgi teknolojisinin gelişimi

B. Sermaye hareketlerinin artması

C. Çok uluslu şirketlerin güçlerinin artması

D. Bölgesel birliklerin ortaya çıkması

E. Tüketim toplumunun ortaya çıkışı

17. Aşağıdakilerden hangisi siyasetin itibarsızlaşmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A. Ekonomi yönetiminin standartlaşması

B. Siyasetçilerin çıkar odaklı davranışları

C. Yolsuzluklar

D. Ekonomik eşitsizliklerin artması

E. Tüketim toplumu

18. Aşağıdakilerden hangisi bir lobicilik faaliyetidir?

a) Çıkar grubunun üyelerinden bazı isimleri bir partinin seçim listesine aldırması

b) Çıkar grubunun belli sayıdaki milletvekili ile yüz yüze temas kurarak kendi doğrultusunda hareket etmelerini sağlaması

c) Çıkar grubunun bir talebini kamuoyu açıklaması yaparak duyurması

d) Çıkar grubunun açık hava toplantısı düzenlemesi

e) Çıkar grubunun bir gazeteye ilan vermesi

19. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin düzenleyici ve denetleyici kodları kabul etmelerinin nedenlerinden sayılamaz?

A. Konuyla ilgili tüketici duyarlılığının artması

B. Üçüncü dünya devletlerinden konu ile ilgili baskıların artması

C. Hukuki nitelikte denetlemenin genel kabul görmeye başlaması

D. Ulus-devletlerin şirketleri bu konuda zorlamaları

E. Küresel STK ve aktivist gruplarının kampanyaları

20. Aşağıdaki alanlardan hangisi siyasal katılmanın konusu değildir?

a) Kamusal bir taleple ilgili Belediyeye dilekçe vermek

b) Seçimlerde oy kullanmak

c) Şirket yönetim kuruluna adaylığını koymak

d) Bir partinin açık hava toplantısına katılmak

e) Bir partiye üye olmak

Cevaplar:

1-B, 2-C, 3-E, 4-B, 5-C, 6-D, 7-E, 8-E, 9-E, 10-A,  11-B, 12-E, 13-A, 14-D, 15-E, 16-E, 17-E, 18-B, 19-D, 20-C

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -2

PLAY  GOOGLE UYGULAMAMIZI İNDİRİN

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri

Editor

Editör

error: Content is protected !!