auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -3

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

#1. Bir partinin il temsilcisi ile talebi için görüşen kimse Milbriht’a göre ne tür bir siyasal katılma davranışı göstermiştir?

#2. Mahallelerinden geçen yola üst geçit yapılması talebiyle yolu kapatan ve bu  taleplerini dile getirdikten sonra dağılan gruplar hangi tip Çıkar/baskı grubudur?

#3. Siyasal apati ne demektir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi liberal demokrasi modeline özgü değildir?

#5. “Laissez faire laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ne anlama gelir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından biri sayılamaz?

#7. Marksist diyalektik anlayışa göre devlet neyi temsil eder?

#8. Siyasal sistemin herhangi bir talep oluşmadan kendiliğinden ürettiği kararlara ne ad verilir?

#9. Bireylerin, toplumsal grupların, milletlerin birbirleriyle ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan psikolojik etkenlerin üzerinde yoğunlaşan siyaset bilimi yaklaşımına ne ad verilmektedir?

#10. İnsan hakları düşüncesi köken olarak hangi hukuk anlayışına dayanır?

#11. Mümkün olduğunca çok üyeye ulaşmak amacıyla yaygın örgütlenmeye giden parti örgütü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin bir sonucu sayılamaz

#13. Marx’a göre yabancılaşmanın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Yasama ve Yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve çift kanatlı yürütmenin hükümet kanadının Meclise karşı sorumluluğunun kabul edildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir çıkar grubu değildir?

#16. Toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal eylemliliği üzerinde oluşmuş, yaygın halk desteğini sağlayarak iktidar olmayı hedefleyen ve yine bu amaçla rakip toplumsal grup ve görüşlerle mücadele eden örgütlere ne ad verilir?

#17. Bir toplumun üyelerinin siyasete ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer yargılarının oluşturduğu bütüne ne ad verilmektedir?

#18. “Hiçbir vatandaş diğerini satın alabilecek kadar zengin, aynı şekilde kimse de kendisini satmak zorunda kalacak kadar fakir olmamalıdır” sözü kime aittir?

#19. Belirli bir tarihte ve davranışlar bağlamında birbirleri ile bağlantılı birimlerin oluşturduğu topluluğa ya da bütüne ne ad verilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanındaki hak ihlalleri alanında etkinlik kazanan yeni öznelerden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

https://youtu.be/0fC3yPXv8j8/

1. Marksist diyalektik anlayışa göre devlet neyi temsil eder?

a) Milleti

b) İşçi sınıfını

c) Bireyi

d) Sömürü ilişkisini

e) Altyapıyı

Cevap : d) Sömürü ilişkisini

2. Marx’a göre yabancılaşmanın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sınıf mücadelesi

B. Sınıflı toplum yapısı

C. Siyasal iktidar

D. Baskıcı yasalar

E. Sermayedarların aç gözlülüğü

Cevap : B. Sınıflı toplum yapısı

3. “Laissez faire laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ne anlama gelir?

A. Piyasa ilişkileri engellenmemelidir.

B. İnsanlar her açıdan özgür olmalıdır.

C. İktisadi sınırlar kaldırılmalıdır.

D. Devlet ekonomide aktif olmalıdır.

E. Devlet bireyleri teşvik etmelidir.

Cevap : A. Piyasa ilişkileri engellenmemelidir.

4. Belirli bir tarihte ve davranışlar bağlamında birbirleri ile bağlantılı birimlerin oluşturduğu topluluğa ya da bütüne ne ad verilir?

a) Sistem

b) Grup

c) Siyasal davranış

d) Kurum

e) Küme

Cevap : a) Sistem

5. Siyasal sistemin herhangi bir talep oluşmadan kendiliğinden ürettiği kararlara ne ad verilir?

a) Düzenleyici Çıktı

b) Hacim gerilimi

c) Otoriteden Türeyen Çıktı

d) Dağıtıcı Çıktı

e) Yaygın Destek

Cevap : a) Düzenleyici Çıktı

6. “Hiçbir vatandaş diğerini satın alabilecek kadar zengin, aynı şekilde kimse de kendisini satmak zorunda kalacak kadar fakir olmamalıdır” sözü kime aittir?

A. Jean Jacques Rousseau

B. Karl Marx

C. John Stuart Mill

D. Benjamin Franklin

E. Adam Smith

Cevap : A. Jean Jacques Rousseau

7. Bireylerin, toplumsal grupların, milletlerin birbirleriyle ilişkilerinin şekillenmesinde rol oynayan psikolojik etkenlerin üzerinde yoğunlaşan siyaset bilimi yaklaşımına ne ad verilmektedir?

a) Sosyal Psikoloji

b) Psiko-politik Analiz

c) Rasyonel Tercih Yaklaşımı

d) Psikiyatri

e) Davranış Psikolojisi

Cevap : b) Psiko-politik Analiz

8. Aşağıdakilerden hangisi liberal demokrasi modeline özgü değildir?

A. Serbest seçimler

B. Eşit oy hakkı

C. Güçler birliği

D. Bağımsız yargı

E. Sivil özgürlükler

Cevap : C. Güçler birliği

9. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin bir sonucu sayılamaz

a) İletişim imkanlarının yaygınlaşması

b) Kültürel homojenleşme

c) Uluslararası organizasyonların öneminin artması

d) Yeni Kamu Yönetimi anlayışını güçlendirmesi

e) Devletlerin piyasa üzerindeki denetim gücünü pekiştirmesi

Cevap : e) Devletlerin piyasa üzerindeki denetim gücünü pekiştirmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından biri sayılamaz?

a) Demokratikleşme dalgası oluşturamaması

b) Küresel örgütlerin otoriter baskısını artırması

c) Gelişmiş – gelişmemiş bölge farklılıklarını derinleştirmesi

d) Toplumların farklı küresel uygulamalardan haberdar olabilmeleri

e) Küreselleşmeye uyum sağlamaya çalışan ülkelerde ekonomik krizlere neden olması

Cevap : d) Toplumların farklı küresel uygulamalardan haberdar olabilmeleri

11. İnsan hakları düşüncesi köken olarak hangi hukuk anlayışına dayanır?

A. Örf hukuku

B. Doğal hukuk

C. Pozitif hukuk

D. Anayasal hukuk

E. Liberal hukuk

Cevap : B. Doğal hukuk

12. Yasama ve Yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve çift kanatlı yürütmenin hükümet kanadının Meclise karşı sorumluluğunun kabul edildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamenter Sistem

b) Başkanlık Sistemi

c) Yarı Başkanlık Sistemi

d) Meclis Hükümeti Sistemi

e) Başbakanlık Sistemi

Cevap : c) Yarı Başkanlık Sistemi

13. Aşağıdakilerden hangisi bir çıkar grubu değildir?

A. Sendikalar

B. Bürokrasi

C. Meslek örgütleri

D. Gençlik

E. İşverenler

Cevap : D. Gençlik

14. Toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal eylemliliği üzerinde oluşmuş, yaygın halk desteğini sağlayarak iktidar olmayı hedefleyen ve yine bu amaçla rakip toplumsal grup ve görüşlerle mücadele eden örgütlere ne ad verilir?

a) Sivil Toplum Örgütü

b) Çıkar Grubu

c) Siyasal Parti

d) Kamu Kurumu

e) Demokratik Kitle Örgütü

Cevap : c) Siyasal Parti

15. Mümkün olduğunca çok üyeye ulaşmak amacıyla yaygın örgütlenmeye giden parti örgütü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Komite

b) Ocak

c) Hücre

d) Milis

e) Kadro

Cevap : b) Ocak

16. Siyasal apati ne demektir?

A. Siyasal hareketlilik

B. Siyasete dair ilgisizlik

C. Siyasetin yozlaşması

D. Siyasal popülizm

E. Siyasal güçsüzlük

Cevap : B. Siyasete dair ilgisizlik

17. Mahallelerinden geçen yola üst geçit yapılması talebiyle yolu kapatan ve bu taleplerini dile getirdikten sonra dağılan gruplar hangi tip Çıkar/baskı grubudur?

a) Anomik Grup

b) Örgütlü Grup

c) Kurumsal Grup

d) Örgütlenmemiş Grup

e) Sosyal Grup

Cevap : a) Anomik Grup

18. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanındaki hak ihlalleri alanında etkinlik kazanan yeni öznelerden değildir?

A. Küresel şirketler

B. Ulus-devletler

C. Küresel STK’lar

D. Aktivist gruplar

E. Denetleme şirketleri

Cevap : B. Ulus-devletler

19. Bir toplumun üyelerinin siyasete ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer yargılarının oluşturduğu bütüne ne ad verilmektedir?

a) Siyasal Toplumsallaşma

b) Toplumsal Hareketlilik

c) Siyasi Devşirme

d) Siyasal Kültür

e) Siyasal Katılma

Cevap : d) Siyasal Kültür

20. Bir partinin il temsilcisi ile talebi için görüşen kimse Milbriht’a göre ne tür bir siyasal katılma davranışı göstermiştir?

a) İzleyici

b) Gladyatör

c) Geçiş

d) Kampanyacı

e) Topluluk düzeyinde katılma

Cevap : c) Geçiş

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

PLAY  GOOGLE UYGULAMAMIZI İNDİRİN

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Editor

Editör

error: Content is protected !!