AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -3

Hukukun Kaynakları

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

#2. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (olağan/olağanüstü ve sıkıyönetim KHK ) ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3. Anayasadaki, eski düzenlemeye, göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

#5. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?


#6. I.Usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş antlaşmalar yasa değerindedir. II.Uluslararası antlaşma, devletler arasında veya uluslararası kuruluşlar arasında ya da uluslararası kuruluşlarla devletler arasında yapılır. III.Türkiye adına uluslararası anlaşmaları akdetme yetkisi, kural olarak, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanına ait olup, diğer kişilerin cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmesi gerekir. IV.Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı hale gelebilmesi için cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. V.Uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. I. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları kendi yetki alanlarına giren işlerde tüzük ve yönetmelik çıkarabilir. II. Tüzük ve yönetmelikler yasaların uygulanmasını açıklamak ve yasalarda belirtilen işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. III. Tüzük ve yönetmelik çıkarmadan önce bunlara ilişkin taslakların Danıştay tarafından incelenmesi gerekir. IV. Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyken, yönetmeliklerin hepsinin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburi değildir. V. Tüzük ve yönetmeliklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından yerine getirilir. Yukarıda tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?

#9. Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

#10. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, tüzük çıkarma yetkisi hangi organa aitti?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Kaynakları

Normalar Hiyerarşisi
Asıl Kaynak
Yardımcı Kaynak
Yazılı Kaynak
Yazılı Olmayan Kaynak
Anayasa
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Uluslararası Antlaşma
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Tüzük
Yönetmelik
Adsız Düzenleyici İşlemler
Örf ve Âdet
Doktrin
İçtihat

Bölüm Soruları

1 )
I. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları kendi yetki alanlarına giren işlerde tüzük ve yönetmelik çıkarabilir.
II. Tüzük ve yönetmelikler yasaların uygulanmasını açıklamak ve yasalarda belirtilen işleri belirtmek üzere çıkarılabilir.
III. Tüzük ve yönetmelik çıkarmadan önce bunlara ilişkin taslakların Danıştay tarafından incelenmesi gerekir.
IV. Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyken, yönetmeliklerin hepsinin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburi değildir.
V. Tüzük ve yönetmeliklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından yerine getirilir.
Yukarıda tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A ) I-II-III
B ) II-III-IV
C ) I-III-V
D ) II-IV-V
E ) Yalnız V

Cevap : C ) I-III-V

2 ) Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

A ) Anayasa
B ) Yasa/Kanun
C ) Tüzük
D ) Yönetmelik
E ) Doktrin/Öğreti

Cevap : E ) Doktrin/Öğreti

3 ) Aşağıdakilerden hangisi, hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A ) Yasa
B ) Uluslararası Antlaşma
C ) Tüzük
D ) Örf ve Âdet
E ) Tebliğ

Cevap : D ) Örf ve Âdet

4 ) Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A ) Cumhurbaşkanlığı
B ) TBMM
C ) Başbakanlık
D ) Milli Güvenlik Kurulu
E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : B ) TBMM

5 ) Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, tüzük çıkarma yetkisi hangi organa aitti?

A ) Cumhurbaşkanlığı
B ) Başbakanlık
C ) Bakanlar Kurulu
D ) Bakanlıklar
E ) Danıştay

Cevap : C ) Bakanlar Kurulu

6 ) Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan bağlayıcı kaynağıdır?

A ) Anayasa
B ) Mahkeme Kararları
C ) Doktrin
D ) Örf ve âdet
E ) Yönetmelik

Cevap : D ) Örf ve âdet

7 ) Anayasadaki, eski düzenlemeye, göre yasaların verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan, çıkarılmadan önce Danıştay incelemesinden geçirilen, yasaların uygulanmasını ve gösterdiği işleri belirten hukuk kuralları hangisidir?

A ) Kanun Hükmünde Kararname
B ) Tüzük
C ) Yönetmelik
D ) Tebliğ
E ) Genelge

Cevap : B ) Tüzük

8 ) Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (olağan/olağanüstü ve sıkıyönetim KHK ) ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Olağan dönem KHK’lerini çıkarmak için TBMM’den yetki alınması gerekir.
B ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leri için TBMM’den yetki alınmasına gerek yoktur.
C ) Olağan dönem KHK’leriyle kişilerin temel hak ve ödevleriyle siyasal hakları konusunda düzenleme yapılamaz.
D ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leriyle olağanüstü hal ve sıkıyönetimin gerektirdiği her türlü konu düzenlenebilir
E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

Cevap : E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal
denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır

9 )
I.Usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş antlaşmalar yasa değerindedir.
II.Uluslararası antlaşma, devletler arasında veya uluslararası kuruluşlar arasında ya da uluslararası kuruluşlarla devletler arasında yapılır.
III.Türkiye adına uluslararası anlaşmaları akdetme yetkisi, kural olarak, cumhurbaşkanı
ve dışişleri bakanına ait olup, diğer kişilerin cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmesi gerekir.
IV.Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı hale gelebilmesi için cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.
V.Uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V

Cevap : E ) V

10 ) Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimini hangi organ yapar?

A ) Anayasa Mahkemesi
B ) Danıştay
C ) Bölge İdare Mahkemesi
D ) İdare Mahkemesi
E ) Yargıtay

Cevap : A ) Anayasa Mahkemesi

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!