AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -10

Vergi Hukuku

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi yazılı olmaktan çok örf ve âdet ve gelenek hukukuna dayanmaktadır?

#2. Vergi yükümlüleri, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde uzlaşma isteyebilirler?

#3. Vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

#4. Vergi yükümlüsü işe başladığını kaç gün içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır?

#5. Uluslararası alanda en güçlü ve etkili örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdaki belgelerinden hangisi en temel insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaz?

#8. Vergi yükümlülerinin, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde dava açma hakları vardır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme süreçlerinden biri değildir?

#10. Ambargo, aşağıdaki hukuk dallarından hangisine özgü bir yaptırımdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Vergi Hukuku

Vergi
Yükümlü
Devlet
İnsan hakları
Uluslararası düzen

Vergi:

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan yasa yoluyla
toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin
finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.

Devlet:

Belli bir ülke (toprak parçası) üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı olan insan
topluluğunun oluşturduğu sürekli, siyasal, hukuksal bir varlıktır.

İnsan hakları: İnsanın yalnızca insan olması dolayısıyla sahip olduğu haklardır.

Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme süreçlerinden biri değildir?

A) Tarh
B) Tahakkuk
C) Tahsil
D) Tebliğ
E) Tenkis

Cevap : E) Tenkis

2) Vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

A Tahsil
B) Tahakkuk
C) Tebliğ
D) Tarh
E) Tenkis

Cevap : D) Tarh

3) Vergi yükümlülerinin, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde dava açma hakları vardır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 60

Cevap : D) 30

4) Vergi yükümlüleri, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde uzlaşma isteyebilirler?

A) 60
B) 45
C) 30
D) 25
E) 20

Cevap : C) 30

5) Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaz?

A) Ödeme
B) Takas
C) Zamanaşımı
D) Terkin
E) Beyan

Cevap : E) Beyan

6) Vergi yükümlüsü işe başladığını kaç gün içerisinde vergi dairesine bildirmek zorundadır?

A) Bir ay
B) On beş gün
C) Yirmi gün
D) On gün
E) Yedi gün

Cevap : D) On gün

7) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi yazılı olmaktan çok örf ve âdet ve gelenek hukukuna dayanmaktadır?

A) Vergi hukuku
B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku
C) Ticaret hukuku
D) Borçlar hukuku
E) Miras hukuku

Cevap : B) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

8) Ambargo, aşağıdaki hukuk dallarından hangisine özgü bir yaptırımdır?

A) Vergi hukuku
B) İdare hukuku
C) Anayasa hukuku
D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku
E) Miras hukuku

Cevap : D) Devletler hukuku/uluslararası kamu hukuku

9) Uluslararası alanda en güçlü ve etkili örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Birleşmiş Milletler
D) Avrupa Birliği
E) OECD

Cevap : C) Birleşmiş Milletler

10) Aşağıdaki belgelerinden hangisi en temel insan hakları belgesi olarak kabul edilmektedir?

A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi
B) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
C) Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
D) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi
E) Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi/Şartı

Cevap : A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi/Bildirgesi

Vergi Hukuku

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!