AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -11

Hukukun Özel Dalları

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimseye ne ad verilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan biri değildir?

#3. Vedia sözcüğünün anlamı nedir?

#4. Aralarındaki borç ilişkisinden dolayı alacaklının borçludan isteyebilme hakkına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimine ne ad verilir?

#5. Tenkis nedir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın sonuçlarıyla ilgili değildir?

#7. İki taraf arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuksal bağa ne denir?

#8. Sözleşme yapmak amacıyla zaman itibariyle önce açıklanan iradeye ne ad verilir?

#9. Özel hukukun en geniş dalı hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz edime bir örnektir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Özel Dalları

Medeni Hukuk
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
Miras Hukuku
Eşya Hukuku
Borçlar Hukuku
Borç İlişkisinin Kaynakları
Kişi
Dernek
Vakıf
Nişanlanma
Evlenme
Evlenme engelleri
Muris
Tereke
Mirasçı
Yasal mirasçı
Mansup mirasçı
Vasiyetname
Eşya
Ayni hak
Müşterek mülkiyet
İştirak halinde mülkiyet
Borç ilişkisi
Edim
Alacaklı
Borçlu
Hukuksal işlem
Sözleşme
Haksız fiil
Sebepsiz zenginleşme

Bölüm Soruları

1) Özel hukukun en geniş dalı hangisidir?

A) Borçlar hukuku
B) Ticaret hukuku
C) İcra ve iflas hukuku
D) Medeni hukuk
E) Milletlerarası özel hukuk

Cevap : D) Medeni hukuk

2) Aralarındaki borç ilişkisinden dolayı alacaklının borçludan isteyebilme hakkına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimine ne ad verilir?

A) İcap/öneri
B) Kabul
C) Edim
D) Haksız fiil
E) Rekabet yasağı

Cevap : C) Edim

3) Bir şeyi fiili hâkimiyeti altında bulunduran kimseye ne ad verilir?

A) Malik
B) Veli
C) Vasi
D) Zilyet
E) Tacir

Cevap : D) Zilyet

4) Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın sonuçlarıyla ilgili değildir?

A) Malların tasfiyesi
B) Çocukların velayeti
C) Kadının belli bir süre evlenememesi
D) Nafaka bağlanması
E) Çocukların soyadı

Cevap : E) Çocukların soyadı

5) Tenkis nedir?

A) Miras
B) Mal
C) Eşya
D) İndirim
E) Tazminat

Cevap : D) İndirim

6) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan biri değildir?

A) İntifa hakkı
B) İrtifak hakkı
C) Gayrimenkul mükellefiyeti
D) Rehin hakkı
E) Mutlak hak

Cevap : E) Mutlak hak

7) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz edime bir örnektir?

A) Bir eşyanın teslimi
B) Bir hizmetin görülmesi
C) Rekabet yasağı
D) Alıcının bedeli ödemesi
E) Satıcının malı teslim etmesi

Cevap : C) Rekabet yasağı

8) Sözleşme yapmak amacıyla zaman itibariyle önce açıklanan iradeye ne ad verilir?

A) İcap/öneri
B) Kabul
C) İcazet
D) İntifa
E) İrtifak

Cevap : A) İcap/öneri

9) İki taraf arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuksal bağa ne denir?

A) İcap
B) Kabul
C) Muvazaa
D) Borç ilişkisi
E) İrade bozukluğu

Cevap : D) Borç ilişkisi

10) Vedia sözcüğünün anlamı nedir?

A) Emanet
B) Kabul
C) Borç
D) Güvence
E) Tereke

Cevap : A) Emanet

 

Auzef hukukun temel kavramları, Hukukun Özel Dalları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!