AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

#4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?


#6. Aşağıdaki yaptırımlardan hangisi idare hukuku yaptırımlarından biri değildir?

#7. Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?

#8. I. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları kendi yetki alanlarına giren işlerde tüzük ve yönetmelik çıkarabilir. II. Tüzük ve yönetmelikler yasaların uygulanmasını açıklamak ve yasalarda belirtilen işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. III. Tüzük ve yönetmelik çıkarmadan önce bunlara ilişkin taslakların Danıştay tarafından incelenmesi gerekir. IV. Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyken, yönetmeliklerin hepsinin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburi değildir. V. Tüzük ve yönetmeliklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından yerine getirilir. Yukarıda tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

#9. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, tüzük çıkarma yetkisi hangi organa aitti?

#10. I.Usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş antlaşmalar yasa değerindedir. II.Uluslararası antlaşma, devletler arasında veya uluslararası kuruluşlar arasında ya da uluslararası kuruluşlarla devletler arasında yapılır. III.Türkiye adına uluslararası anlaşmaları akdetme yetkisi, kural olarak, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanına ait olup, diğer kişilerin cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmesi gerekir. IV.Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı hale gelebilmesi için cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. V.Uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#11. Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

#12. Teşrih Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir?

#13. Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir?

#14. Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir?


#16. Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

#17. Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

#18. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -1

1. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi bir irade tarafından konulmuştur.

B) Uhrevidir.

C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

D) Emredicidir.

E) Bir taraftan uhrevi ilişkileri bir taraftan dünyevi ilişkileri düzenler.

Cevap : C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran

B) Sünnet

C) İcma

D) Kıyas

E) Örf ve âdet

Cevap : E) Örf ve âdet

3. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Güvenlik

B) Eşitlik

C) Özgürlük

D) Adalet

E) Otoritenin gücünü pekiştirme

Cevap : E) Otoritenin gücünü pekiştirme

4. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : A) Sosyalist

5. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

A) İran

B) Suriye

C) Küba

D) Polonya

E) Pakistan

Cevap : C) Küba

6. Aşağıdaki yaptırımlardan hangisi idare hukuku yaptırımlarından biri değildir?

A) Kınama

B) Hapis cezası

C) Uyarma

D) Aylıktan kesme

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması

Cevap : B) Hapis cezası

7. Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?

A) Ceza hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Ceza hukuku

E) Uluslararası hukuk

Cevap : E) Uluslararası hukuk

8. I. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları kendi yetki alanlarına giren işlerde tüzük ve yönetmelik çıkarabilir. II. Tüzük ve yönetmelikler yasaların uygulanmasını açıklamak ve yasalarda belirtilen işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. III. Tüzük ve yönetmelik çıkarmadan önce bunlara ilişkin taslakların Danıştay tarafından incelenmesi gerekir. IV. Tüzüklerin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyken, yönetmeliklerin hepsinin Resmi Gazete’de yayımlanması mecburi değildir. V. Tüzük ve yönetmeliklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından yerine getirilir. Yukarıda tüzük ve yönetmeliklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A ) I-II-III

B ) II-III-IV

C ) I-III-V

D ) II-IV-V

E ) Yalnız V

Cevap : C ) I-III-V

9. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, tüzük çıkarma yetkisi hangi organa aitti?

A ) Cumhurbaşkanlığı

B ) Başbakanlık

C ) Bakanlar Kurulu

D ) Bakanlıklar

E ) Danıştay

Cevap : C ) Bakanlar Kurulu

10. I. Usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş antlaşmalar yasa değerindedir. II. Uluslararası antlaşma, devletler arasında veya uluslararası kuruluşlar arasında ya da uluslararası kuruluşlarla devletler arasında yapılır. III. Türkiye adına uluslararası anlaşmaları akdetme yetkisi, kural olarak, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanına ait olup, diğer kişilerin cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmesi gerekir. IV. Uluslararası antlaşmaların bağlayıcı hale gelebilmesi için cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. V. Uluslararası antlaşmaların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Uluslararası antlaşmalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) I

B ) II

C ) III

D ) IV

E ) V

Cevap : E ) V

11. Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir?

A ) Altı ay

B ) Altı yıl

C ) Altı gün

D ) Altı hafta

E ) Bir yıl

Cevap : E ) Bir yıl

12. Teşrih Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir?

A ) Lafzi-sözel yorum

B ) Karma yorum

C ) Amaçsal yorum

D ) Sistematik yorum

E ) Mantıksal yorum

Cevap : A ) Lafzi-sözel yorum

13. Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir?

A) Şahıs

B) Fiil ehliyeti

C) Reşit

D) Temyiz kudreti

E) Ergin olmak

Cevap : A) Şahıs

14. Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gaiplik kararı istenemez?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 4

Cevap : D) 5

15. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir?

A) Sarıyer Belediyesi

B) Türkiye Cumhuriyeti

C) Kanarya Sevenler Derneği

D) İstanbul Üniversitesi

E) Artvin İl Özel İdaresi

Cevap : C) Kanarya Sevenler Derneği

16. Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

A) Mutlak hak

B) Fikri hak

C) Nispî hak

D) Siyasal hak

E) Ayni hak

Cevap : C) Nispî hak

17. Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez?

A) Manevi tazminat talep hakkı

B) Ayni hak

C) Alacak hakkı

D) Maddi tazminat talep hakkı

E) Fikri hak

Cevap : A) Manevi tazminat talep hakkı

18. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Hukuki işlem

C) İdari işlem

D) Sözleşme

E) Tek taraflı işlem

Cevap : A) Hukuki olay

19. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır?

A) Akit

B) Âkit

C) İcap

D) Kabul

E) İrade

Cevap : A) Akit

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir?

A) Satım sözleşmesi

B) Ödünç sözleşmesi

C) Evlenme sözleşmesi

D) Vasiyetname

E) Bağışlama

Cevap : D) Vasiyetname

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!