AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

#4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Günümüzde kimi yerlerde hala geçerli olan kan gütmenin, hangi yaptırım türünün kalıntılarını taşıdığı söylenebilir?

#7. Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

#8. Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

#9. Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

#10. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (olağan/olağanüstü ve sıkıyönetim KHK ) ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


#11. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?

#12. Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır?

#13. Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

#14. Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?

#15. Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?


#16. Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir?

Cevap : A) İntifa hakkı

#17. İnşai ne anlama gelir?

#18. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Hukukun Temel Kavramları Vize Deneme Sınavı -2

1. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist

B) İslam

C) Anglosakson

D) Kıta Avrupası

E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : D) Kıta Avrupası

2. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk

B) Doğal hukuk

C) Tarihi hukuk

D) Objektif hukuk

E) Sübjektif hukuk

Cevap : A) Pozitif hukuk

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kural

B) Otorite (devlet) tarafından konulma

C) Yaptırım

D) Kişilere yönelmişlik

E) Yazılı metin

Cevap : E) Yazılı metin

4. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

B) Toplum baskısı-süreklilik

C) Aile içi uygulama-bireysel inanç-süreklilik

D) Genel inanç-süreklilik

E) Devlet desteği-süreklilik-adalet

Cevap : A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam

B) Sosyalist

C) İslam ve Kıta Avrupası

D) Anglosakson

E) Kıta Avrupası

Cevap :

6. Günümüzde kimi yerlerde hala geçerli olan kan gütmenin, hangi yaptırım türünün kalıntılarını taşıdığı söylenebilir?

A) Tazminat

B) İdari para cezası

C) Hapis cezası

D) Zoralım

E) Kişisel öç alma

Cevap : E) Kişisel öç alma

7. Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

A) Ceza hukuku

B) İdare hukuku

C) Anayasa hukuku

D) Ceza hukuku

E) Uluslararası hukuk

Cevap : C) Anayasa hukuku

8. Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

A) Tazminat

B) Butlan

C) İdari para cezası

D) Fidye

E) Cebri icra

Cevap : A) Tazminat

9. Anayasaya göre, yasa yapma yetkisi münhasıran aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A ) Cumhurbaşkanlığı

B ) TBMM

C ) Başbakanlık

D ) Milli Güvenlik Kurulu

E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : B ) TBMM

10. Anayasadaki, eski düzenlemeye göre, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (olağan/olağanüstü ve sıkıyönetim KHK ) ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Olağan dönem KHK’lerini çıkarmak için TBMM’den yetki alınması gerekir.

B ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leri için TBMM’den yetki alınmasına gerek yoktur.

C ) Olağan dönem KHK’leriyle kişilerin temel hak ve ödevleriyle siyasal hakları konusunda düzenleme yapılamaz.

D ) Olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’leriyle olağanüstü hal ve sıkıyönetimin gerektirdiği her türlü konu düzenlenebilir

E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

Cevap : E ) Olağan dönem KHK’leriyle olağanüstü ve sıkıyönetim KHK’lerinin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

11. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir?

A ) Yargıtay

B ) Danıştay

C ) Uyuşmazlık Mahkemesi

D ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

E ) Anayasa Mahkemesi

Cevap : E ) Anayasa Mahkemesi

12. Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır?

A ) 1876

B ) 1921

C ) 1924

D ) 1961

E ) 1982

Cevap : C ) 1924

13. Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur?

A ) Vergi hukuku

B ) Medeni hukuk

C ) Ticaret hukuku

D ) Borçlar hukuku

E ) İcra iflas hukuku

Cevap : A ) Vergi hukuku

14. Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür?

A) Sulh hukuk yargıcı/hâkim

B) Mülki idare amiri

C) İl jandarma komutanı

D) İl emniyet müdürü

E) Asliye hukuk hâkimi

Cevap : B) Mülki idare amiri

15. Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur?

A) 7

B) 5

C) 4

E) 6

Cevap : A) 7

16. Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir?

A) İntifa hakkı

B) Mutlak hak

C) Nispî hak

D) Fikri hak

E) Siyasal hak

Cevap : A) İntifa hakkı

17. İnşai ne anlama gelir?

A) Mutlak

B) Kurucu

C) Nispî

D) Alelade

E) Ehliyet

Cevap : B) Kurucu

18. Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A) Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı,

B) Adın değiştirilmesi talebi,

C) Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı

D) Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı

E) Mülkiyet hakkı

Cevap : E) Mülkiyet hakkı

19. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir?

A) Vasiyetname

B) Bağışlama

C) Vakıf kurma

D) Mirasın reddi

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Bağışlama

20. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur?

A) Vakıf kurmak

B) Vasiyetname

C) Taşıma sözleşmesi

D) Taahhütname

E) Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Cevap : B) Vasiyetname

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!