auzefMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2021 Final Soruları

Mikro İktisat 2021 Final Soruları

1- Alıcı ve satıcıların, çok sayıda olduğu fakat homojenliğin kalite farklılaştırılmasına gidilerek ortadan kaldırıldığı piyasalara ne ad verilir?

A) Monopson piyasa
B) Oligopol piyasa
C) Oligopson piyasa
D) Tam rekabet piyasası
E) Tekelci rekabet piyasası

Cevap : E) Tekelci rekabet piyasası

2- Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide işçi ücretlerinin artması arz eğrisini nasıl etkiler?

A) Eğimini azaltır.
B) Eğimini artırır.
C) Değişmez
D) Sağa kaydırır.
E) Sola kaydırır.

Cevap : E) Sola kaydırır.

3- Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyi azalmaktadır.
B) Negatif eğimlidirler.
C) Sonsuz sayıda çizilebilir.
D) Orijine göre dış bükey olmalarının nedeni azalan marjinal fayda yasasıdır.
E) Genellikle orijine göre dış bükeydirler.

Cevap : A) Orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyi azalmaktadır.

4- Azalan verimlere göre bir firma, sadece bir üretim faktörünü artırıp, diğerlerini sabit tuttuğunda, artırılan
faktörün verimi bir noktaya kadar artsa da belirli bir üretim düzeyinden sonra ……….. başlar.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Artmaya
B) Sola kaymaya
C) Azalmaya
D) Sağa kaymaya
E) Sabit kalmaya

Cevap : C) Azalmaya

5- Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayıma ne ad verilir?

A) Laissez faire
B) Mutadis mutandis
C) Vice versa
D) H0mo economicus
E) Ceteris paribus

Cevap : E) Ceteris paribus

6- Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

A) Talebin çapraz esnekliği
B) Arzın fiyat esnekliği
C) Talebin fiyat esnekliği
D) Talebin gelir esnekliği
E) Arzın gelir esnekliği

Cevap : C) Talebin fiyat esnekliği

7- Marjinal fayda eğrisi dikeye yakın bir görünüm arz eden bir malın esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Esnekliği birden büyüktür.
B) Esnekliği birdir.
C) Esnekliği sıfırdır.
D) Esnekliği sonsuzdur.
E) Esnekliği birden düşüktür.

Cevap : E) Esnekliği birden düşüktür.

8- Aşağıdakilerden hangisi oligopol modellerinin tekelci rekabet modelinden farklı olan bir yönüdür?

A) Firmaların farklılaştırılmış bir ürünü satmaları
B) Giriş engellerinin bulunması
C) Giriş engellerinin olmaması
D) Firmaların fiyat alıcı olmaları
E) Firmaların negatif eğimli bir talep eğrisiyle karşı karşıya olmaları

Cevap : B) Giriş engellerinin bulunması

9- Tam rekabetçi bir firmanın ortalama maliyeti fiyata eşit ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Firma zarardadır.
B) Firma normal üstü kâr elde etmektedir.
C) Firma normal kâr elde etmektedir.
D) Firmanın kârı bilinemez.
E) Firma aşırı kâr elde etmektedir.

Cevap : C) Firma normal kâr elde etmektedir.

10- Üretim faktörlerini bir araya getirerek ne kadar üretim yapılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Emek arz edenler
B) Girişimci
C) Toprak sahipleri
D) Devlet
E) Bürokratlar

Cevap : B) Girişimci

11- Hangi piyasada fiyat farklılaştırmasına gidilir?

A) Duopol
B) Monopol
C) Monopolcu rekabet
D) Tam rekabet
E) Oligopol

Cevap : B) Monopol

12- A malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Üretim maliyetleri azaldığından üreticiler daha fazla A malı arz etmek istemektedirler.
B) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
C) A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha az satın almak istemektedirler.
D) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın
almak istemektedirler.
E) A malının modası geçmiştir ve tüketiciler olası her fiyat düzeyinde daha az A malı satın almak istemektedirler.

Cevap : D) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

13- Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın, bütün üretim düzeyleri için geçerlidir?

A) Marjinal hasılat, ortalama hasılattan küçüktür.
B) Marjinal hasılat, fiyattan büyüktür.
C) Marjinal hasılat, fiyata eşittir.
D) Marjinal hasılat, ortalama hasılattan büyüktür.
E) Marjinal hasılat, ortalama hasılata eşittir.

Cevap : A) Marjinal hasılat, ortalama hasılattan küçüktür.

14- Bir malın fiyatı arttığı zaman satın alma gücünden dolayı satın alınmak istenen miktarının azaltılması
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Gelir etkisi
B) Fiyat etkisi
C) Fisher etkisi
D) Talep etkisi
E) İkame

Cevap : D) Talep etkisi

15- Tam rekabet piyasasında bulunan bir firma kârını maksimize etmek için nasıl bir yol izlemelidir?

A) Toplam hasılatı, ortalama maliyete eşitleyen üretim düzeyini seçecektir.
B) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.
C) Toplam hasılat ile marjinal maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.
D) Toplam hasılatı, toplam maliyete eşitleyen üretim düzeyini seçecektir.
E) Toplam hasılat ile ortalama maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.

Cevap : B) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.

16- Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın kapanma noktasının üstünde kalan marjinal maliyet eğrisi boyunca oluşan doğruya ne ad verilir?

A) Uzun dönem talep eğrisi
B) Uzun dönem arz eğrisi
C) Genişleme yolu
D) Kısa dönem talep eğrisi
E) Kısa dönem arz eğrisi

Cevap : E) Kısa dönem arz eğrisi

17-
I. Tam Rekabet
II. Tekelci Rekabet
III. Oligopo
lIV. Tekel
Yukarıda belirtilen piyasalardan hangilerinde uzun dönemde firmalar aşırı kâr elde etmez?

A) II ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) I, II, IV
E) I, II, III, IV

Cevap : B) I ve II

18- A şirketinde bir işçinin katılımı ile toplam al üretimi 10 birimden 15 birime çıkmıştır. İşçi
giderlerinden başka maliyet yoktur. Ürün 2 TL fiyatla satılmaktadır. Bu durumda işçinin marjinal ürün hasılatı ve işçiye ödenecek maksimum ücret sırası ile kaçtır?

A) 3,5
B) 2,2
C) 5,5
D) 5,10
E) 10,10

Cevap : D) 5,10

19- Kâr maksimizasyonunu amaçlayan rekabetçi bir firmanın gerçekleştirdiği üretim düzeyinde aşağıdaki koşullardan hangisi sağlanmalıdır?

A) Fiyat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal maliyet azalıyor olmalıdır.
B) Marjinal hasılat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal hasılat azalıyor olmalıdır.
C) Marjinal hasılat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal hasılat artıyor olmalıdır.
D) Marjinal hasılat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal maliyet eğrisinin eğimi sıfır olmalıdır.
E) Fiyat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal maliyet artıyor olmalıdır.

Cevap : E) Fiyat, marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal maliyet artıyor olmalıdır.

20- Uzun dönemde emek (L) ve sermaye (K) kullanan bir firma, veri ücret oranı (w) ve veri sermaye fiyatı
(r) ile, (MPPL/MPPK)(w/r) durumunda bulunuyorsa, kârını maksimize etmek için ne yapmalıdır?

A) K’yı arttırıp, L’yi azaltmalıdır.
B) K’yı ve L’yi azaltmalıdır.
C) K’yı ve L’yi arttırmalıdır.
D) K’yı L’ye göre daha fazla arttırmalıdır.
E) Sadece K’yı kullanmalıdır.

Cevap : A) K’yı arttırıp, L’yi azaltmalıdır.

21- Aşağıdakilerden hangisi az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür?

A) Monopson
B) Oligopol
C) Tekel
D) Tekelci rekabet
E) Tam rekabet

Cevap : B) Oligopol

22- Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasının özelliklerinden birisi değildir?

A) Üretilen ürünün tek alıcısı vardır.
B) İkamesi güç bir mal üretilmektedir.
C) Ortalama hasılat, fiyata eşittir.
D) Monopolcü, piyasa talebi ile karşı karşıyadır.
E) Piyasaya giriş çıkış engellidir.

Cevap : A) Üretilen ürünün tek alıcısı vardır.

23- Buğday için talebin fiyat esnekliğinin 1’den küçük olduğu bilindiğine göre bir kuraklık sonucunda
buğday arz eğrisi sola kayarsa buğday üreticilerinin toplam hâsılatı nasıl değişir?

A) Halkın buğday tüketiminde bir değişiklik olmayacağı için değişmez.
B) Arz esnekliğinin eğimine bağlı olarak azalabilir veya artabilir.
C) Artar
D) Azalır
E) Talep eğrisi de sola kayacağı için değişmez.

Cevap : C) Artar

24- Taban fiyat uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finans kuruluşları korunur
B) Memurlar korunur
C) Sadece üreticiler korunur
D) Sadece tüketiciler korunur
E) Devlet korunur

Cevap : C) Sadece üreticiler korunur

25- Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu tanımlar?

A) Diğer koşullar sabitken satılmak istenen mal miktarı ile fiyat arasındaki ters yönlü ilişkidir.
B) Diğer koşullar sabitken satılmak istenen mal miktarı ile fiyat arasındaki doğru yönlü ilişkidir.
C) Diğer koşullar sabitken satın alınmak istenen mal miktarı ile fiyat arasındaki doğru yönlü ilişkidir.
D) Diğer koşullar sabitken satın alınmak istenen mal miktarı ile gelir arasındaki doğru yönlü ilişkidir.
E) Diğer koşullar sabitken satın alınmak istenen mal miktarı ile fiyat arasındaki ters yönlü ilişkidir.

Cevap : E) Diğer koşullar sabitken satın alınmak istenen mal miktarı ile fiyat arasındaki ters yönlü ilişkidir.

26- Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

A) Mum
B) Şeker
C) Ekmek
D) Buzdolabı
E) Benzin

Cevap : D) Buzdolabı

27- Ekonomideki tüm mal ve üretim faktörlerinin piyasa fiyatları arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) IS-LM analizi
B) Serbest piyasa analizi
C) Arz talep analizi
D) Genel denge analizi
E) Neo klasik analiz

Cevap : D) Genel denge analizi

28- Ortalama değişken maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azalan marjinal fayda kanunu’dur.
B) Sabit verimler kanunu’dur.
C) Azalan verimler kanunu’dur.
D) Artan marjinal fayda kanunu’dur.
E) Artan verimler kanunu’dur.

Cevap : C) Azalan verimler kanunu’dur.

29-
I) Talep edilen mal miktarı
II) Talep edilen malın kalitesi
III) Faktörlerin verimliliği
IV) Diğer faktörlerin fiyatı
Yukarıdakilerden hangisi faktör talebini etkilemez?

A) IV
B) III
C) I ve III
D) I
E) II

Cevap : E) II

30- Aşağıdakilerden hangisi arz edilen miktarı etkileyen etmenlerden biridir?

A) Talebe konu olan malın fiyatının değişmesi
B) İkame malın fiyatının değişmesi
C) Tamamlayıcı malın fiyatının değişmesi
D) Zevk ve tercihlerin değişmesi
E) üretici sayısı

Cevap : E) üretici sayısı

31- Marjinal maliyet eğrisinin minimum noktalarında kestiği eğriler aşağıdakilerden hangisinde birlikte
verilmiştir?

A) Ortalama sabit maliyet ve toplam sabit maliyet.
B) Ortalama sabit maliyet ve ortalama maliyet.
C) Ortalama değişken maliyet ve toplam sabit maliyet.
D) Ortalama sabit maliyet ve ortalama değişken maliyet.
E) Ortalama değişken maliyet ve ortalama maliyet.

Cevap : E) Ortalama değişken maliyet ve ortalama maliyet.

32- Aşağıdakilerden hangisi firmanın toplam sabit maliyetleri içerisinde yer almaz?

A) Yönetici ve sekreter aylıkları
B) Emlak vergileri
C) Binaya ait sigorta primleri
D) İşçilere ödenen ücretler
E) Binaya ödenen kira

Cevap : D) İşçilere ödenen ücretler

33-

Yukarıdaki şekilde taralı alan neyi göstermektedir?

A) Tüketici artığı
B) Tüketici rantı
C) Üretici rantı
D) Tüketici kıtlığı
E) Üretici artığı

Cevap : B) Tüketici rantı

34- Ücret düzeyinin sürekli arttığı bir durumda iş gücünün, emek arzını önce arttırması daha sonra da azaltması iktisat literatüründe nasıl adlandırılır?

A) Gelir ve ikame etkisi analizi
B) C eğrisi
C) Azalan verimler yasası
D) Geriye bükümlü emek arz eğrisi
E) Değişken esnekliğe sahip arz eğrisi

Cevap : C) Azalan verimler yasası

35- Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın bütün üretim düzeyleri için geçerlidir?

Cevap : Marjinal hasılat ortalama hasılattan küçüktür

36- Toplam sabit maliyet eğrisinin şekli hakkında ne söylenebilir?

Cevap : Yatay eksene paraleldir

37- Kar maksimizasyonunu amaçlayan rekabetçi bir firmanın gerçekleştirdiği üretim düzeyinde aşağıdaki
koşullardan hangisi sağlanmalıdır?

Cevap : Fiyat marjinal maliyete eşit olmalı ve marjinal maliyet artıyor olmalıdır

38- Bir futbol takımı kadın seyircileri 20, erkek seyircilere 30 tl den bilet satmaktadır bu futbol takımının uyguladığı fiyat farklılaştırması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Üçüncü derece tam fiyat karşılaştırması

39- Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasının özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : Giriş engellerinin bulunması

40- Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcı sayısının çok olması özelliğine ne denir?

Cevap : Atomize koşulu

Mikro İktisat 2021 Final Soruları

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Mikro İktisat 2021 Final Soruları

Mikro İktisat 2021 Final Soruları
Mikro İktisat 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!