Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

1. Aşağıdaki felaketlerden hangisi doğal afet kapsamında değerlendirilmektedir?

A) Kimyasal kirlilik
B) Yapı çökmeleri
C) Endüstriyel kazalar
D) Nükleer kazalar
E) Orman yangını

Cevap : E) Orman yangını

2. Çocuk istismarı kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A) Durkheim
B) A. comte
C) J. Addams
D) Henry Kempe
E) İLhan Tomanbay

Cevap : D) Henry Kempe

3. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarında bulunması gereken özellikleri belirleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roslyn Hope
B) ilhan Tomanbay
C) Veli Duyan
D) Smith
E) A. Comte

Cevap : A) Roslyn Hope

4. Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları Adalet Bakanlığının hangi birimi tarafından
gerçekleştirilmektedir?

A) Çocuk şube müdürlükleri
B) Aile ve toplum hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü
E) Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : D) Ceza ve Tevkif evleri genel müdürlüğü

5. Gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünyada uygulanan engellilere dönük ‘hak-temelli hareketler’ olarak adlandırılan model?

A) Psikolojik model.
B) Tıbbi model
C) Medikal model
D) Sosyal model
E) Psiko-sosyal model

Cevap : D) Sosyal model

6. Mahkemeler çocukla ilgili kararları aşağıdaki hangi kanun kapsamında almaktadır?

A) 633 Sayılı KHK
B) İç işleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu
C) Sağlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu
D) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
E) Adalet Bakanlığı Kurulu kanunu.

Cevap : D) 5395 sayılı çocuk koruma kanunu

7. ”Kullanılan maddenin etkisini göstermesi uygunsuz davranış ya da psikolojik değişiklikler ortaya çıkarması ve bir tür sarhoşluk hali” olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolerans
B) Zehirlenme
C) Alışkanlık
D) Maddenin zararlı kullanımı
E) Yoksunluk

Cevap : B) Zehirlenme

8. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili hukuki düzenleme hangi yasaya dayanmaktadır?

A) 623 sayılı kanun hükmündeki kararname
B) 1580 sayılı kanun
C) 5393 sayılı kanun
D) 2828 sayılı kanun
E) 5395 sayılı kanun

Cevap : E) 5395 sayılı kanun

9. Dünya genelinde engellilik oranı yüzde kaçtır?

A) 10
B) 12
C) 19
D) 12.9
E) 11

Cevap : A) 10
NOT: Dünya nüfusunun % 10’u ve Türkiye nüfusunun % 12.9’u engelli olarak kabul edilmektedir.

10. Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları
belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren: birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplum sağlığı merkezi
B) Toplum ve ruh sağlığı Merkezi
C) Denetimli serbestlik birimi
D) Aile hekimliği
E) Toplum merkezi

Cevap : A) Toplum sağlığı merkezi

11. Aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi yedi aşamada gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamaların nihai hedefi?

A) Çocuğun refahını sağlamak
B) Aile refahını sağlamak
C) Aile ve toplum refahını sağlamak
D) Toplumun refahını sağlamak
E) Bireyin refahını sağlamak

Cevap : C) Aile ve toplum refahını sağlamak

12. Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen… birinci kademe eğitimi almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı üstlenen koruyucu aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçici koruyucu aile modeli
B) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli
C) Evlat edindirme modeli
D) Süreli koruyucu aile modeli
E) Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli

Cevap : D) Süreli koruyucu aile modeli

13. Aşağıdakilerden hangisi aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarındandır?

A) Vaka yöneticiliği
B) Uygulama
C) Eğiticiilik
D) Danışmanlık
E) Süpervizörlük

Cevap : B) Uygulama

14. Uçucu çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklardan hakkında bakım tedbir kararı verilen çocukların Sağlık bakanlığınca madde bağımlılığı tıbbi tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması sonrası bu çocukları aile ve sosyal çevreleri ile sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla çocuklar hangi merkezlere kabul edilmektedir?

A) Refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik çocuk destek merkezleri
B) AMATEM
C) ÇEMATEM
D) Çocuk evleri
E) Madde bağımlısı çocuklara yönelik çocuk destek merkezleri

Cevap : E) Madde bağımlısı çocuklara yönelik çocuk destek merkezleri

15. ”Genellikle aileden sonra gelir transferi sağlayan ikinci kurumdur. Sosyal refah tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hayırseverlik – yardımseverlik duygusu ve insan sevgisini en fazla açığa çıkaran, bu duygulara en fazla burgu yapan kurumdur.”
Yukarıdaki ifadede hangisi sosyal politika aktörünün tanımı yapılmıştır?

A) Dini kurumlar
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Gönüllü kuruluşlar
D) Sivil kesim
E) işletmeler

Cevap : A) Dini kurumlar

16. Sosyal hizmette birey ve topluma yönelik teorilerin geliştirilmesinde temel alınan nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi, beceri ve değer
B) Sosyal hak ve sosyal adalet ilkeleri
C) Sosyal adalet ilkesi
D) Sosyal hak ilkesi
E) Sosyal eşitlik ilkesi

Cevap : B) Sosyal hak ve sosyal adalet ilkeleri
NOT: Sosyal hizmetin tanımlarından da anlaşılacağı üzere birey ve topluma yönelik teorilerin geliştirilmesinde temel alınan nokta sosyal hak ve sosyal adalet ilkesidir.

17. Ev veya okul ortamında, en az 6 ay süre ile çocuğun gelişim aşamaları ile bağdaşmayan, aşırı hareketlilik ve dikkat çeşitlerinden hangisini ifade etmektedir?

A) Beyin hastalığı
B) Fiziksel engelli
C) Ruhsal ve duygusal engellile
D) Ortopedik Engel
E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Cevap : E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

18. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunu ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yarar eden bir meslektir tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sosyal hizmet
B) İnsan hakları
C) Sosyal çalışma
D) Sosyal hizmetler
E) Sosyal refah

Cevap : A) Sosyal hizmet

19. Doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle kişinin bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında sürekli azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak tanımlanmaktadır?

A) Muhtaçlık
B) Ergenlik
C) Meczupluk
D) Engellilik
E) Şizofren hastalığı

Cevap : D) Engellilik

20. Erken yaşta Ergin olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişi ifadesi hangi kavramı açıklamaktadır?

A) Kadın
B) Ergen
C) Çocuk
D) Delikanlı
E) Yaşlı

Cevap : C) Çocuk

21. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet merkezleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadın konukevleri
B) Çocuk evleri
C) Sosyal hizmet merkezleri
D) Toplum merkezleri
E) Şiddeti önleme merkezleri

Cevap : A) Kadın konukevleri

22. Doğumdan başlayarak içinde bulunan zamana kadar geçen yılların toplamına ne denir?

A) Yaşlılık
B) Yaşlanma
C) Kronolojik yaş
D) Gerileme
E) Biyolojik yaş

Cevap : C) Kronolojik yaş

23. Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıkların ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mülk önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından altı aylık çalışma ile hayata geçen devlet uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik destek programı
B) SOYBİS
C) Sosyo-ekonomik destek programı
D) Sosyal yardım programi
E) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Cevap : B) SOYBİS

24. İlk defa yoksulluğu “Toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları?

A) Durkheim
B) Jean-Jacques Rousseau
C) Seebohm Roventree
D) ibn Haldun
E) A.Comte

Cevap : C) Seebohm Roventree

25. Toplum sağlığı merkezleri sağlık hizmetlerinin hangi basamağındaki bulunan kuruluşlardır?

A) Anadal sağlık hizmetleri
B) İkinci basamak sağlık hizmetleri
C) Birinci basamak sağlık hizmetleri
D) Yan dal basamak sağlık hizmetleri
E) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri

Cevap : C) Birinci basamak sağlık hizmetleri

26. Türkiye’de kamunun sosyal hizmet uygulamaları kapsamında muhtaç yaşlı aylığı hangi yasa bağlamında uygulanmaktadır?

A) 2828 Sayılı Yasa
B) 5302 Sayılı Yasa
C) 1928 Sayilı Yasa
D) 2022 Sayılı yasa
E) 633 Sayılı kanun Hükmünde Kararname

Cevap : D) 2022 Sayılı yasa

27. Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

A) Bağımlılık
B) Mürakabe
C) Alışkanlık
D) Mücadele
El Rehabilitasyon

Cevap : A) Bağımlılık

28. Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadınında öncelikle benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi aşağıdaki programlardan hangisi uygulanmalıdır?

A) Anne-Çocuk eğitim programı(AÇEP)
B) Toplum merkezi proramı
C) Sosyal destek programı
D) Aile eğitim programı
E) Gençlik programı

Cevap : A) Anne-Çocuk eğitim programı(AÇEP)

29. Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli sosyal hizmet müdahalesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A) Tıbbi müdahale yöntemi
B) Geliştirici sosyal hizmet müdahalesi
C) Koruyucu sosyal hizmet müdahalesi
D) Tedavi edici sosyal hizmet müdahalesi
E) Rehabilite edici sosyal hizmet müdahalesi

Cevap : A) Tıbbi müdahale yöntemi

30. Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal
sorunlara ne ad verilir?

A) Alışkanlık
B) Maddenin zararlı kullanımı
C) Tolerans
D) Yoksunluk
E) Zehirlenme

Cevap : D) Yoksunluk

31. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmetin odağında olan konulardan biri değildir?

A) Sosyal sorunlar
B) Tıbbi rahatsızlıklar
C) Ekonomik sorunlar
D) Sosyal koşullar
E) Sosyal destek

Cevap : B) Tıbbi rahatsızlıklar

32. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile ilgili koruyucu ve önleyici çalışmalar arasında sayılamaz?

A) Bilgilendirme
B) Eğitim
C) Danısmanlık
D) Toplumsal çalışmalar
E) Detoksifikasyon

Cevap : E) Detoksifikasyon

33. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları hangi bakanlık bünyesinde gerçekleştirilmektedir?

A) Gençlik ve Spor Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Cevap : D) İçişleri Bakanlığı
NOT: Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüklerinde görev yapan sosyal çalışmacıların çocuk suçluluğu, suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar vardır Bu çerçevede suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlanan sosyal inceleme raporları ve bunların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması önem arz etmektedir.

34. Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu yoksulluğun hangi çeşidini ifade etmektedir?

A) Öznel yoksulluk
B) Mutlak yoksulluk
C) Göreli yoksulluk
D) İnsanı yoksulluk
E) Hiçbiri

Cevap : B) Mutlak yoksulluk

35. 5393 sayılı kanuna göre belediyeler hangi şartla kadın sığınma evi hizmeti sunmakla yükümlüdür?

A) Yerel talep olması
B) Bakanlığın izni
C) Büyükşehir belediyesi olmak
D) Nüfusu 10 bin üzeri olmak
E) Nüfusu 50 bin ve üzeri olmak

Cevap : E) Nüfusu 50 bin ve üzeri olmak

36. Aşağıdaki kavramlardan hangisine madde bağımlılığı alanımda rastlanılmaz?

Cevap : Ateşlenme

37. Bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanım arzusunun durdurulamaması hâlini
ifade eden kavrama ne denir?

Cevap : Madde bağımlılığı

38. Madde bağımlılarının tıbbi tedavi sürecinde kullanılan maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan tedavi modeline denir?

Cevap : Detoksifikasyon

39. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri olarak ifade edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amatem

40. Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) kurumu bünyesinde kurulan derneklerden değildir?

Cevap : Yeşilay Cemiyeti

41. Sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde temel devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

42. Yoksulluk teriminin ilk tanımı, 1901 yılında kim tarafından yapılmıştır?

Cevap : Seebohm Roventree

43. Sosyal yardım hattı ile ilgili telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 144

44. Doğum yardımı ile ilgili çalışma hangi tarihte uygulamaya konmuştur?

Cevap : 15/05/2015

45. İnsanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan fonksiyonlarında tüm bir iyilik hali” tanımı aşağıdaki kavramlardan
hangisini izah etmektedir?

Cevap : Sağlık

46. Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla
yükümlü kişilerce karşılanmaması hangi kavramı ifade etmektedir?

Cevap : İhmal

47. Koruyucu Aile Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 28497 sayılı yönetmelik

48. Türkiye nüfusunun yüzde kaçı engelli olarak kabul edilmektedir?

Cevap : 12.9

49. Muhtaçlık tespitine göre yoksullara karşılıksız olarak verilen ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek
amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara ne denir?

Cevap : Sosyal yardım

50. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarının temel dayanaklarından birisi aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap : 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

51. Aşağıdaki meslek dallarından hangisi Denetimli serbestlik birimlerinde Denetimli Serbestlik Uzmanı olarak ifade
edilen mesleklerden sayılmamaktadır?

Cevap : Psikiyatrist

52. Temelde bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilemeyen eylem olarak ifade edilen kavrama ne denir?

Cevap : Suç

53. Herhangi bir bedensel, ruhsal (psikolojik) ve sosyal engelinden ötürü toplumsal ilişkilerinde aksama ya da
tutarsızlık olan, toplumsal ilişkiler ve üretim sürecinde beklendik yeri alamayan kimselere verilen tıbbi, mesleki ve
psiko-sosyal hizmetlerdir ifadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

Cevap : Rehabilitasyon

54. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların olumlu etkilerindendir?

Cevap : Sosyal güvenlik sisteminde boşlukları tamamlayıcı olması

55. Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları hangi bakanlık bünyesinde gerçekleştirilmektedir?

Cevap : Sağlık Bakanlığı

56. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarında bulunması gereken özellikleri belirleyen bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

Cevap : Roslyn Hope

57. Çocuk istismar kavramı 1962 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap : Henry Kempe

58. Aşağıdakilerden hangisi aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi aşamalarındandır?

Cevap : Uygulama

59. Çevresi içinde insan ‘kavramını kullanmak bağlamında sosyal hizmet uygulamasının odağında kim bulunmaktadır?

Cevap : İnsan

60. 1995 yılında kurumsallaşarak kısa sürede 5 kıtada ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan
hayır köprüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İHH

61. Toplumsal düzeni korumak için kanun koruyucular tarafından konudan mevcut hukuk kurallarının ihlal edilmesi
sonucu oluşan ekonomik, psikolojik, biyolojik ve sosyolojik boyutları olan bir durum aşağıdaki hangi kavramı
tanımlamaktadır?

Cevap : Suç

62. 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiye ne denir?

Cevap : Yaşlı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

Türkiye'de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

Auzef Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: