auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

#1. Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve.................... ile ortaya çıktığını savunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

#2. Etkin öğrenim anlayışına göre çocukların kullandığı malzemeler ve yaptıkları etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#3. Cansu öğretmen, öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli nesneler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak fikirler üretmesini ister. Cansu öğretmenin uyguladığı teknik hangisidir?

#4. Yaratıcı kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

#5. Tuğçe ve arkadaşları trafik kurallarıyla ilgili bir afiş tasarlamak istemektedirler. Bunun için trafik kurallarına ilişkin derinlemesine araştırmalar yaparak öncelikle bilgilerini artırırlar. Daha sonra trafik sorunuyla ilgili bir dizi sözcük düşünürler. Yukarıdaki uygulamada Tuğçe ve arkadaşlarının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Matriks

NOT: Matriks tekniği, soruna ilişkin anahtar kelimeleri bulmaya yönelten ve yaratıcı çözümler hakkında ipuçları verip çözümü bulmayı kolaylaştıran bir tekniktir. Amaç var olan sorunla ilgili bir dizi kelime düşünüp yeni düşünceleri ortaya koymaktır.

#6. Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları simgelere ilişkin uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Reggio emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır. Bu eğitimci yukarda ifade edilen davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

#8. Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Jung

NOT: Jung da psikoanalitik yaklaşımın diğer bir öncüsü olarak yaratıcılığın kökenini bilinçaltı olarak tanımlamış, çalışmalarında resimleri kullanarak bu durumu ispatlamaya çalışmıştır. Jung’a göre kişilerin yaptıkları çizimler yaratıcılıklarını ifade ederken bilinçaltlarını da ortaya çıkarmaktadır.

#9. Çocukların sanat yaparken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gereklidir?

#10. Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Görsel sanatların çocuklarda görsel düşünmeyi desteklediği görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir?

#12. • Var olan durum ile gerçekler tanımlanır. • Bütüncül bakış ile ortaya ait fikirler oluşturulur. • Durumla ilgili problemler listelenir. Yukarıdaki yer alan aşamalar yaratıcı sorun çözme tekniğinin hangi basamağında yer alır?

#13. Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulunda çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsendiği eğitim yaklaşımı kime aittir?

#14. I. Estetik algılama II. Kültürel özellikleri aktarma III. Kalıplaşmış ifade IV. Yaratıcı ifade Bir öğretmenin sanat eğitimi için yapacağı planlamada dikkate alması gereken bazı unsur/unsurları ele alması gerekir?

Cevap : D) I – II – IV

NOT: Sanat çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını ve bireyselliğini ifade etmesine olanak tanımaktadır. Sanat eğitiminde estetik algılama ve ifade, yaratıcı ifade, ve kültürel özellikleri tanım ve aktarma unsurlarının bulunması gereklidir.

#15. Beynin yaratıcılığı üzerine yürütülen çalışmalarda beynin önemli bir kısmının etkilendiği görülmüştür. Günümüzde yaratıcılıkta beynin hangi lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır?

Cevap : A) Frontal lob

NOT: Günümüzde yaratıcılıkta beynin ön (frontal) lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır. Frontal lob; yaratıcılık, problem çözme, karar verme ve planlama gibi maksatlı eylemleri kapsamaktadır.

#16. SCAMPER tekniğini kullanan bir kişi bir cam şişeyle ilgili fikirler üretmeyi amaçlamaktadır. Cam şişeyi başka bir nesneymiş gibi düşündüğünde bu tekniğin hangi aşamasını gerçekleştiriyordur?

#17. Yaratıcı düşünme ile ilgili teknikler yaratıcılık performansının arttırılmasında farklı meslek alanlarında da kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu meslek alanlarından değildir?

Cevap : D) Tanım

NOT: Her uygulama alanında olduğu gibi yaratıcılık alanında da çalışmaların daha etkili olmasını sağlayacak çeşitli kuramlara dayandırılmış ve pratikliği arttıran bir takım teknikler bulunmaktadır. Özellikle yaratıcı düşünme ve problemleri yaratıcı içimde çözme ile ilgili olarak ortaya konmuş çeşitli teknikler vardır. Bu tekniklerin başta eğitim olmak üzere reklamcılık, iletişim, grafik tasarım, sanat, finans vb. gibi çeşitli alanlarda kullanılması ile yaratıcılık performansının daha da arttırılması sağlanabilmektedir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

#19. • Öğrenci merkezlidir • Dersi zevkli hale getirir • Sorumluluk geliştirir • Grup içi tartışmaları destekler. Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

#20. Ayşin günlük yaşayışında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma sürecine sahiptir. Ayşin’in sahip olduğu düşünce becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

#21. Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekâ düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilie yaklaşımında yeniden gözden geçirilerek düzenlenen bileşenlerden biri değildir?

C) Ekonomi

#23. Arda dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üstüne kocaman bir daire çizer ve bu daireye çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda “seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Arda’nın hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

#24. Okulöncesi çocukları için yaratıcı problem çözme yöntemlerinin daha basit olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünü beslemesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

#26. “Her fikir var olan başka bir fikirden doğar” ifadesi hangi tekniğin felsefesidir?

#27. Beril öğretmen sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu nedenle kendisinden sanatsal beceri konusunda kendini geliştirmesi istenmektedir. Yukarıdaki durumda Beril öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

#28. “Etkin öğrenme “kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

#29. Steiner’ın felsefesine göre okul öncesi öğretmenlerinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerektiren alan aşağıdaki organlardan hangisiyle ilişkilidir?

#31. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla meydana getirdiği mecaz aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

#32. Yaratıcı problem çözmede açıklama, dönüştürme ve uygulama aşamalarının temel alındığı süreçsel uygulamada her aşamanın ilk adımında ......... aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Bir okulda çocukların sistematik olarak problem çözme ve yaratıcı fikirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

#34. I. Katılımlı yazışma 3 II. İlk fikir yazımı 2 III. Analiz ve Raporlaştırma IV. Grubun oluşturulması 1 Yukarıda karışık sırada verilmiş olan fikir yazımı tekniği hangisinde doğru sıralanmıştır?

#35. Bir grubun hızlıca bir konu üzerinde karar verip çözüme ulaşmasını temel alan ve oylamaya dayanan bir çeşit beyin fırtınası yöntemi olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

#36. Burçin her sabah okula geldiğinde etkinliklere geçmeden önce öğretmeni rehberliğinde arkadaşlarıyla gün içinde yapmak istediklerine dair planlamalar yapar, gün sonunda ise yaptıklarını değerlendirerek özgün çalışmalar gerçekleştirir. Bu uygulama süreci göz önünde bulundurulduğunda Burçin’in eğitim aldığı anaokulunun benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#37. Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

 

 

Auzef Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

1- Bir grubun hızlıca bir konu üzerinde karar verip çözüme ulaşmasını temel alan ve oylamaya dayanan bir çeşit beyin fırtınası yöntemi olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nominal grup
B) Fikir yazımı
C) Analoji
D) Matriks
E) Ardışık fikirlerle resim yapma

Cevap : A) Nominal grup

2- Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maslow
B) Jung
C) Kubie
D) Freud
E) Kris

Cevap : B) Jung
NOT: Jung da psikoanalitik yaklaşımın diğer bir öncüsü olarak yaratıcılığın kökenini bilinçaltı olarak tanımlamış, çalışmalarında resimleri kullanarak bu durumu ispatlamaya çalışmıştır. Jung’a göre kişilerin yaptıkları çizimler yaratıcılıklarını ifade ederken bilinçaltlarını da ortaya çıkarmaktadır.

3- Ayşin günlük yaşayışında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma sürecine sahiptir. Ayşin’in sahip olduğu düşünce becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı
B) Analitik
C) Pratik
D) Çözümleyici
E) Eleştirici

Cevap : C) Pratik

4- Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve……………….. ile ortaya çıktığını savunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A) Simge
B) Yardım
C) Taklit
D) İş birliği
E) Sembol

Cevap : C) Taklit

5- Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun seçme şansının olması
B) Sınıf düzeninin çocuklara göre olması
C) Çocuğa tek başına çalışma imkânı sağlaması
D) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi
E) Sınıfta kural ve düzenin olması

Cevap : D) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi

6- “Her fikir var olan başka bir fikirden doğar” ifadesi hangi tekniğin felsefesidir?

A) Matriks
B) Beyin fırtınası
C) Scamper
D) Analoji
E) Nominal grup

Cevap : C) Scamper

7- Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünü beslemesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Tatlar
B) Sesler
C) Duygular
D) Bilinçaltı
E) Duyular

Cevap : D) Bilinçaltı

8- Yaratıcı düşünme ile ilgili teknikler yaratıcılık performansının arttırılmasında farklı meslek alanlarında da kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu meslek alanlarından değildir?

A) Eğitim
B) Finans
C) İletişim
D) Tanım
E) Sanat

Cevap : D) Tanım
NOT: Her uygulama alanında olduğu gibi yaratıcılık alanında da çalışmaların daha etkili olmasını sağlayacak çeşitli kuramlara dayandırılmış ve pratikliği arttıran bir takım teknikler bulunmaktadır. Özellikle yaratıcı düşünme ve problemleri yaratıcı içimde çözme ile ilgili olarak ortaya konmuş çeşitli teknikler vardır. Bu tekniklerin başta eğitim olmak üzere reklamcılık, iletişim, grafik tasarım, sanat, finans vb. gibi çeşitli alanlarda kullanılması ile yaratıcılık performansının daha da arttırılması sağlanabilmektedir.

9- Reggio emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır. Bu eğitimci yukarda ifade edilen davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

A) Dokümantasyon
B) Çevre rolünü kullanma
C) Küçük öğrenimler gerçekleştirme
D) Keyif alarak öğretme
E) Proje yaklaşımı uygulama

Cevap : A) Dokümantasyon

10- Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerektiren alan aşağıdaki organlardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Göz
B) Kalp
C) Dil
D) Kulak
E) Beyin

Cevap : E) Beyin

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

11-
• Öğrenci merkezlidir
• Dersi zevkli hale getirir
• Sorumluluk geliştirir
• Grup içi tartışmaları destekler.
Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

A) Analoji
B) Beyin fırtınası
C) Ardışık fikirlerle resim yapma
D) Matriks
E) Scamper

Cevap : B) Beyin fırtınası

12- Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geliştirme
B) Serbest ortam
C) Çaprazlama
D) Miktar
E) Değerlendirmenin sona bırakılması

Cevap : D) Miktar

13-
• Var olan durum ile gerçekler tanımlanır.
• Bütüncül bakış ile ortaya ait fikirler oluşturulur.
• Durumla ilgili problemler listelenir.
Yukarıdaki yer alan aşamalar yaratıcı sorun çözme tekniğinin hangi basamağında yer alır?

A) Karmaşıklığı bulma
B) Çözüm bulma
C) Veri toplama
D) Çözümü uygulama
E) Fikir üretme

Cevap : A) Karmaşıklığı bulma

14- Etkin öğrenim anlayışına göre çocukların kullandığı malzemeler ve yaptıkları etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi
B) Çocukların malzemeleri seçme şansı bulması
C) Yetişkin ve akran desteği olması
D) Uygun dil ile kendini ifade etmesi
E) Yeterli sayıda malzeme olması

Cevap : A) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

15- Burçin her sabah okula geldiğinde etkinliklere geçmeden önce öğretmeni rehberliğinde arkadaşlarıyla gün içinde yapmak istediklerine dair planlamalar yapar, gün sonunda ise yaptıklarını değerlendirerek özgün çalışmalar gerçekleştirir. Bu uygulama süreci göz önünde bulundurulduğunda Burçin’in eğitim aldığı anaokulunun benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reggio Emilia
B) Waldorf
C) Montessori
D) Pikler
E) High Scope

Cevap : E) High Scope

16- Okulöncesi çocukları için yaratıcı problem çözme yöntemlerinin daha basit olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fikir üretiminde kısıtlı kalmaları
B) Yeterince düşünememeleri
C) Oyun oynamayı sevmeleri
D) Becerilerinin çok üstün olması
E) Okuma yazma bilmemeleri

Cevap : E) Okuma yazma bilmemeleri

17- Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla meydana getirdiği mecaz aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

A) Çocuğun duygularına
B) Çocuğun coşkusuna
C) Çevrenin anlatımına
D) Çocuğun yaşantısına
E) Çevrenin sorgusuna

Cevap : E) Çevrenin sorgusuna

18- Tuğçe ve arkadaşları trafik kurallarıyla ilgili bir afiş tasarlamak istemektedirler. Bunun için trafik kurallarına ilişkin derinlemesine araştırmalar yaparak öncelikle bilgilerini artırırlar. Daha sonra trafik sorunuyla ilgili bir dizi sözcük düşünürler.
Yukarıdaki uygulamada Tuğçe ve arkadaşlarının kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nominal grup
B) Matriks
C) Analoji
D) Beyin fırtınası
E) Fikir yazımı

Cevap : B) Matriks
NOT: Matriks tekniği, soruna ilişkin anahtar kelimeleri bulmaya yönelten ve yaratıcı çözümler hakkında ipuçları verip çözümü bulmayı kolaylaştıran bir tekniktir. Amaç var olan sorunla ilgili bir dizi kelime düşünüp yeni düşünceleri ortaya koymaktır.

19- Bir okulda çocukların sistematik olarak problem çözme ve yaratıcı fikirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok fikir üretilmesinin önü açılması
B) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması
C) Çocukların daha çok düşünmeye yönetilmesi
D) Yaratıcılığın geliştirilmesine çocukluk döneminden başlanması
E) Sorun çözme sürecinin başarılı biçimde gerçekleştirilmesi

Cevap : D) Yaratıcılığın geliştirilmesine çocukluk döneminden başlanması

20- Çocukların sanat yaparken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gereklidir?

A) Sembol
B) Renk
C) Araç gereç
D) Teknik
E) Duygu

Cevap : A) Sembol

21- Beril öğretmen sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu nedenle kendisinden sanatsal beceri konusunda kendini geliştirmesi istenmektedir.
Yukarıdaki durumda Beril öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

A) Frobel
B) Steiner
C) Malaguzzi
D) Weikart
E) Montessori

Cevap : B) Steiner

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

22-
I. Katılımlı yazışma 3
II. İlk fikir yazımı 2
III. Analiz ve Raporlaştırma
IV. Grubun oluşturulması 1
Yukarıda karışık sırada verilmiş olan fikir yazımı tekniği hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) IV – I – II – III
B) I – IV – III – II
C) I – IV – II – III
D) II – I – IV – III
E) IV – II – I – III

Cevap : E) IV – II – I – III

23- SCAMPER tekniğini kullanan bir kişi bir cam şişeyle ilgili fikirler üretmeyi amaçlamaktadır. Cam şişeyi başka bir nesneymiş gibi düşündüğünde bu tekniğin hangi aşamasını gerçekleştiriyordur?

A) Birleştirme
B) Yer değiştirme
C) Küçültme
D) Yok etme
E) Uyarlama

Cevap : B) Yer değiştirme

24-
I. Estetik algılama
II. Kültürel özellikleri aktarma
III. Kalıplaşmış ifade
IV. Yaratıcı ifade
Bir öğretmenin sanat eğitimi için yapacağı planlamada dikkate alması gereken bazı unsur/unsurları ele alması gerekir?

A) II – III
B) IV
C) I – II – III
D) I – II – IV
E) II

Cevap : D) I – II – IV
NOT: Sanat çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını ve bireyselliğini ifade etmesine olanak tanımaktadır. Sanat eğitiminde estetik algılama ve ifade, yaratıcı ifade, ve kültürel özellikleri tanım ve aktarma unsurlarının bulunması gereklidir.

25- Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilie yaklaşımında yeniden gözden geçirilerek düzenlenen bileşenlerden biri değildir?

A) Aile yapısı
B) Çocuk
C) Ekonomi
D) Fiziksel ortam
E) Kültür

Cevap : C) Ekonomi

26- Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulunda çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsendiği eğitim yaklaşımı kime aittir?

A) Eklektik
B) Waldorf
C) Montessori
D) Reggio emila
E) High scope

Cevap : C) Montessori

27- Steiner’ın felsefesine göre okul öncesi öğretmenlerinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedensel hareketliği baskılamak
B) Yaptıkları ve söylediklerine dikkat etmek
C) Kendilerini resim konusunda geliştirme
D) Tek tip belirgin bir program uygulamak
E) Akademik bilgi ile çocukları donatmak

Cevap : B) Yaptıkları ve söylediklerine dikkat etmek

28- Yaratıcı problem çözmede açıklama, dönüştürme ve uygulama aşamalarının temel alındığı süreçsel uygulamada her aşamanın ilk adımında ……… aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fark etme
B) Zorlama
C) Üretme
D) İnceleme
E) Çözümleme

Cevap : D) İnceleme

29- Yaratıcı kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

A) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılmasının sağlanması
B) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
C) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
D) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri
E) Gözlemler sonucu ulaşılan net bilgilerin ortaya çıkması

Cevap : D) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

30- Arda dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üstüne kocaman bir daire çizer ve bu daireye çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda “seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Arda’nın hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

A) Şematizm
B) Gerçeklik
C) Sembolizm
D) Karalama
E) Transparanlık

Cevap : A) Şematizm

31- Görsel sanatların çocuklarda görsel düşünmeyi desteklediği görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Freud
B) Montessori
C) Gardner
D) Piaget
E) Maslow

Cevap : C) Gardner

32- “Etkin öğrenme “kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

A) Reggio Emilia
B) Hihg scope
C) Waldorf
D) Head Start
E) Montessori

Cevap : B) Hihg scope

33- Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekâ düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

A) 110
B) 130
C) 100
D) 90
E) 120

Cevap : E) 120

34- Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları simgelere ilişkin uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benimseyip özümsedikleri semboller
B) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretler
C) Görüp duyarak edindikleri deneyimlerdir
D) Zihinde yer etmiş varsayımlardır.
E) Dokunup tadarak seçim yaptıkları durumlardır.

Cevap : B) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretler

35- Cansu öğretmen, öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli nesneler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak fikirler üretmesini ister. Cansu öğretmenin uyguladığı teknik hangisidir?

A) Analoji
B) Fikir yazımı
C) Matriks
D) Odaklanmış nesne
E) Nominal grup

Cevap : D) Odaklanmış nesne

36- Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

A) Gelişimi sürdürme
B) Merakın bastırılması
C) Düzen duygusunun gelişimi
D) İç güvenin geliştirilmesi
E) Okula karşı olumlu tutum

Cevap : B) Merakın bastırılması

37- Issız bir adaya düşen bir kazazede buradan kurtulmak için yapması gerekenleri düşünerek dinlenmeye çekildiğinde aklına gelen fikirle kurtuluşu için gerekli yolu bulur. Yaşanan yaratıcılık sürecinin adı nedir?

Cevap : Aydınlanma

38- Beynin yaratıcılığı üzerine yürütülen çalışmalarda beynin önemli bir kısmının etkilendiği görülmüştür. Günümüzde yaratıcılıkta beynin hangi lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır?

A) Frontal lob
B) Temporal lob
C) Oksipital lob
D) Parietal lob
E) Neo korteks

Cevap : A) Frontal lob
NOT: Günümüzde yaratıcılıkta beynin ön (frontal) lobunun baskın olduğu kanıtlanmıştır. Frontal lob; yaratıcılık, problem çözme, karar verme ve planlama gibi maksatlı eylemleri kapsamaktadır.

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

 


Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık


Çocuk Gelişimi - facebook

 

özel eğitime giriş

bilişsel dil gelişimi

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2020 Vize

çocuk gelişimi 2020 final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!