AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

AUZEF Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden bononun zorunlu şekil koşullarından biri değildir?

A) Lehtarın Adı ve soyadı
B) Keşidecinin (senedi düzenleyenin) imzası
C) Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi
D) Vade
E) Senet metninde bono veya emre yazılı senet kelimesinin yer alması

Cevap : D) Vade

2- Aşağıdaki senet türlerinden hangisi Türk hukukundaki kambiyo senetleri grubuna girmektedir?

A) Nama yazılı senetler
B) Poliçe
C) Emre yazılı ödeme vaadleri
D) Adi senetler
E) Emre yazılı havaleler

Cevap : B) Poliçe

3- Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumlarında iptal davası açılmasının şartlarından biri değildir?

A) İptali istenen senedin mutlaka kıymetli evrak niteliğinde olması
B) Senet metninin aslının ziyaa uğramış olması
C) Senedin içerdiği hakkın halen var olması, ödeme vs Bir sebeple sona ermemiş olması
D) Senedin vadesinin gelmiş olması
E) İptali talep eden davacının gerçek hak sahibi olması

Cevap : D) Senedin vadesinin gelmiş olması

4- Küçük veya kısıtlılara ait bir ticari işletmenin, bunlar adına yasal temsilcisi tarafından işletmesi durumunda tacir sıfatı aşağıdakilerden hangisine ait olur ?

A) Küçük veya Kısıtlıya
B) Ticari işletmenin yönetim kurulu başkanına
C) Hem yasal temsilciye hem de küçük veya kısıtlıya
D) Yasal temsilciye
E) Ticari işletme müdürüne

Cevap : A) Küçük veya Kısıtlıya

5- Aşağıdaki Kanunlardan hangisi Ticaret Hukuku’nun kapsamında yer almaz?

A) Bankacılık Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Kanuni Faiz ve Temerrüd Faizine ilişkin Kanun
D) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
E) Sermaye Piyasası Kanunu

Cevap : B) Türk Medeni Kanunu

6- Kıymetli evrakın temel özelliklerini içermeyen senetler, kural olarak ve hukuken nasıl bir şekilde kabul edilirler?

A) Senetsiz bir hak olarak kabul edilirler.
B) Emre yazılı havale olarak kabul edilirler.
C) Adi senet olarak kabul edilirler
D) Tamamen geçersiz bir kağıt parçası olarak kabul edilirler, içerdikleri hak ortadan kalkar
E) Emre yazılı ödeme vaadi olarak kabul edilirler.

Cevap : C) Adi senet olarak kabul edilirler

7- Türk hukukunda görülen kıymetli evraka ilişkin hukuki düzenlemeler dünyada ilk defa hangi ülke hukukunda yapılmıştır?

A) Fransız hukukunda
B) Alman Hukukunda
C) İtalyan hukukunda
D) Roma hukukunda
E) İngiliz hukukunda

Cevap : B) Alman Hukukunda

8- Kıymetli evrak terimi ilk defa hangi ülke hukukunda kullanılmıştır?

A) İngiliz hukukunda
B) İsviçre hukukunda
C) Alman Hukukunda
D) Roma Hukukunda
E) Türk hukukunda

Cevap : B) İsviçre hukukunda

9- Marka, Patent (buluşçu hakkı), faydalı model ( küçük buluşlar üzerindeki hak), tasarım, yeni bitki türleri üzerindeki ıslahçı hakları hangi hukukun konusunu oluşturur?

A) Fikir Hukuku
B) Eşya hukuku
C) İdare hukuku
D) Rekabet hukuku
E) Sermaye piyasası hukuku

Cevap : A) Fikir Hukuku

10- Ticari işletmenin bir bütün olarak devri sözleşmesi için hangi olasılıkta rekabet kurumundan izin alınması gereklidir?

A) Devrin müşteriler üzerinde olumsuz etki yaratacak olması
B) Devrin siyasi açıdan bazı grupları rahatsız edecek olması
C) Devirden başka ticari işletmelerin memnun kalmaması
D) Devir işleminin siyasi sorun yaratması
E) Devrin ilgili piyasada rekabet düzenini bozacak nitelikte hakim durum yaratabilecek olması

Cevap : E) Devrin ilgili piyasada rekabet düzenini bozacak nitelikte hakim durum yaratabilecek olması

11- Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın halinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzeninde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklan yarattığı zorluklar: ayrıca faiz, kar payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makbuz senedi
B) Nama yazılı kıymetli evrak
C) İbraz senetleri
D) Evraksız kıymetli evrak
E) Hamiline yazılı kıymetli evrak

Cevap : D) Evraksız kıymetli evrak

12- Bir kanun hükmünün uygulanması halinde adil olmayan ve sonuçlarını hukukun kabul etmeyeceği sonuçların doğması durumu ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin söylemek isabetli olur?

A) Hakimin, takdir yetkisini kullanarak meseleyi çözmesi gerekir.
B) Hüküm içi bir boşluk söz konusudur.
C) Örtülü bir boşluk söz konusudur.
D) Lafzi( söze göre yorum ) ile sorun çözülebilir
E) Amaca göre yorum yöntemi ile sorun çözülebilir.

Cevap : B) Hüküm içi bir boşluk söz konusudur.

13- “Evraksız kıymetli evrak” kavramının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıymetli evrakın şekil koşullarının bu nitelikteki kıymetli evrak üzerinde yer almayışı
B) Evraksız kıymetli evrakın devredilmesinin mümkün olmayışı
C) Evraksız kıymetli evrakın ziyaa uğraması durumunda hakkın kesinlikle kaybolması ve iptalinin mümkün olmaması
D) Evraksız kıymetli evrakın sadece alacak haklarını içermesi
E) Kıymetli evrakın içeriğinde yer alan bilgilerin muhakkak kağıt, deri, kumaş gibi maddi bir yüzey üzerinde değil bu bilgilerin kayıtlı olarak saklamasını mümkün kılan herhangi bir elektronik ortama kaydedilmesi

Cevap : E) Kıymetli evrakın içeriğinde yer alan bilgilerin muhakkak kağıt, deri, kumaş gibi maddi bir yüzey üzerinde değil bu bilgilerin kayıtlı olarak saklamasını mümkün kılan herhangi bir elektronik ortama kaydedilmesi

14- Tarafların tacir olduğu ve dava konusu uyuşmazlığın konusunun da bunların ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

A) Basit ticari davalar
B) Mutlak ticari davalar
C) Nispi Ticari davalar
D) Maddi ticari davalar
E) Usuli Ticari davalar

Cevap : C) Nispi Ticari davalar

15- Ticaret hukukunun özel hukuk kapsamında yer alan bir hukuk dalı olmasına rağmen en fazla kamu hukuku müdahalesine maruz kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret hukukunda sözleşme serbestliği ilkesinin geçerli olması
B) Ticari yaşamda kazanç sağlama hırsının kontrol edilmesindeki güçlük
C) Ticaret hukukunun düzenlediği alanda kamu kurumlarının yer alması
D) Ticari ilişkilerdeki düzensizliklerin sosyal kargaşaya neden olması
E) Ekonomik etkinlikler alanının daha çok kamu düzenine ilişkin olması

Cevap : E) Ekonomik etkinlikler alanının daha çok kamu düzenine ilişkin olması

16- Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ziyaı, açık ifade ile herhangi bir şekilde ortadan kaybolması suretiyle senet hamilinin isteği ve bilgisi dışında elinden çıkması durumları için düzenlenmiş olan kıymetli evrakın iptali usulünün amacı kimin haklarının korunmasına yöneliktir?

A) Bu senet ile sorumluluk altına girmiş olan herkesin
B) Cirantaların
C) Senedin ziyaı esnasındaki hamilinin
D) Senette yer alan avalistlerin
E) Senedi düzenleyenin

Cevap : A) Bu senet ile sorumluluk altına girmiş olan herkesin

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

17- Kıymetli evrakın ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabi kılınmış olması özelliğinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıymetli evrakın adi senetlerden kolayca ayırt edilebilmesinin sağlanması
B) Kıymetli evraka ilişkin olarak çıkması muhtemel şekil sorunlarının engellenmedir.
C) Kıymetli evrak türlerinin birbirinden ayırt edilebilmesinin sağlanmasıdır.
D) Kıymetli evrak türlerinin ticari yaşamda el değiştirme işlevi görme amacıyla yaratılmış olmaları karşısında: bu el değiştirme işlevinin temelde hızlılığı ve güvenliği gerektirmesi nedeniyle her kıymetli evrak türünün içeriğinin açık ve anlaşılabilmesi veya uyuşmazlık çıkaracak belirsizliklerin bulunmamasının önlenmesi.
E) Kıymetli evrakın ispat kuvvetinin arttırılmasıdır.

Cevap : D) Kıymetli evrak türlerinin ticari yaşamda el değiştirme işlevi görme amacıyla yaratılmış olmaları karşısında: bu el değiştirme işlevinin temelde hızlılığı ve güvenliği gerektirmesi nedeniyle her kıymetli evrak türünün içeriğinin açık ve anlaşılabilmesi veya uyuşmazlık çıkaracak belirsizliklerin bulunmamasının önlenmesi.

18- Evraksız kıymetli evrak uygulaması ticari faaliyetler alanındaki hangi ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıkmıştır?

A) Kıymetli evraka ilişkin hukuka aykırı eylemlerin artması karşısında bu eylemlerin önlenmesi ihtiyaca cevap vermek üzere
B) Bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak finansal sektördeki küreselleşmenin ortaya çıkardığı ticari yaşamda kıymetli evrakla ilgili evrak yoğunluğunun yarattığı güçlüklere cevap vermek üzere
C) Kıymetli evrakın kamusal alanda kullanılmaya başlanmasının yarattığı sorunlara çözüm oluşturmak üzere
D) Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin değerinin çok fazla artmasının yarattığı çeşitli sorunlara çözüm oluşturmak üzere
E) Kıymetli evrakın uluslararası alanda kullanılmasına bağlı sorunlara çözüm oluşturmak üzere

Cevap : B) Bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak finansal sektördeki küreselleşmenin ortaya çıkardığı ticari yaşamda kıymetli evrakla ilgili evrak yoğunluğunun yarattığı güçlüklere cevap vermek üzere

19- Emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Alacağın temliki
B) Sadece ciro
C) Ciro ve senedin teslimi
D) Alacağın temliki ve senedin teslimi
E) Senedin teslimi

Cevap : C) Ciro ve senedin teslimi

20- Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

A) Emtia senetleri
B) İlli (sebebe bağlı) kıymetli evrak türündeki senetler
C) Nama Yazılı senetler
D) Emre yazılı senetler
E) Hamiline yazılı senetler

Cevap : A) Emtia senetleri

21- Kıymetli evrak kavramının hukuk süreçte ortaya çıkışı nasıl olmuştur?

A) Kıymetli evrak kavramı öncelikle ticari yaşamda özellikle her durumda nakit bulunamayışı ve uzak mesafeler arasındaki ticari ilişkiler alanında doğan hızlılık ve güven ihtiyacının karşılanması amacıyla fiilen ortaya çıkmış ve süreç içinde çeşitli türleri fiilen geliştirilmiş ve söz konusu ihtiyaçlara cevap vermek üzere kullanılmıştır. Bundan sonraki aşamada bu fiili oluşum hukukçular tarafından ele alınarak hukuki düzenlemelere yansıtılmıştır.
B) Senetler ile yapılan ödemelerin hızlılığı ve güvenliği sağlaması nedeniyle hukukçular tarafından teorik olarak oluşturulmuştur.
C) Hukuki ilişkilerin taraflarınca sözleşme hükümleri ile oluşturulmuştur.
D) Kıymetli evrak kavramı ticari yaşamda, yararlı olacağı düşüncesiyle hukukçular tarafından teoride oluşturulmuş ve daha sonra kanunlarda yer almıştır.
E) Doğrudan mahkeme içtihatları ile oluşturulmuştur.

Cevap : A) Kıymetli evrak kavramı öncelikle ticari yaşamda özellikle her durumda nakit bulunamayışı ve uzak mesafeler arasındaki ticari ilişkiler alanında doğan hızlılık ve güven ihtiyacının karşılanması amacıyla fiilen ortaya çıkmış ve süreç içinde çeşitli türleri fiilen geliştirilmiş ve söz konusu ihtiyaçlara cevap vermek üzere kullanılmıştır. Bundan sonraki aşamada bu fiili oluşum hukukçular tarafından ele alınarak hukuki düzenlemelere yansıtılmıştır.

22- Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına konulabilecek istisnalar bakımından, sınırın oluşturan bu istisnalar çıkarıldığında geriye kapsam dahilinde kalan unsurlarla işletmenin ticari faaliyetine devam edebilmesi gereği ölçütünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari işletmenin ekonomik bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması
B) Ticari işletmeyi işleten tacirin korunması
C) Ticari işletmenin müşterilerinin kaybedilmesi
D) Ekonomik düzenin korunması
E) Ticari işletmenin borçlularının korunması

Cevap : A) Ticari işletmenin ekonomik bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması

23- Ticari hükümlerin uygulanma sırasında ticari örf ve adet kuralları kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 5
B) 1
C) 4
D) 2
E) 3

Cevap : C) 4

24- TTK’ye göre taraflardan sadece biri için ticari iş niteliğindeki hukuki işlemin diğeri için de ticari iş niteliğinde sayılabilmesinin bağlı olduğu koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanunda aksine hüküm bulunmaması
B) Taraflardan birinin tüzel kişi tacir olması
C) Bu hukuki işlemin her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması
D) Diğer tarafın da tacir olması
E) Taraflardan ikisinin de gerçek kişi tacir olması

Cevap : A) Kanunda aksine hüküm bulunmaması

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

25- Ticari hükümlerin uygulanma sırasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 1
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3

Cevap : A) 1

26- Bononun süresi içinde ödeme için senedin asıl borçlusu olan keşideciye ibraz edilmiş ancak borçlu tarafından ödenmemiş olması durumunun ilk ve temel hukuki sonucu nedir?

A) Alacak hakkının varlığını korumasıdır.
B) Anapara faizinin işlemeye başlamasıdır.
C) Borçlunun hamilin ödememe nedeniyle uğradığı bütün zararı tazmin etme yükümlülüğünün doğmasıdır.
D) Borçlunun (senedi düzenleyen keşidecinin) borcun ifasında temerrüde (gecikmeye) düşmesidir.
E) Borçlunun daha sonra borcu faiz ve diğer masrafları kendisine ait olmak şartıyla ödeme yükümlülüğünün doğmasıdır.

Cevap : D) Borçlunun (senedi düzenleyen keşidecinin) borcun ifasında temerrüde (gecikmeye) düşmesidir.

27- Ciro işleminin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Çizgili ciro-Düz ciro
B) Tam ciro-Eksik ciro
C) Yazılı Ciro-sözlü ciro
D) Tam ciro-Beyaz Ciro
E) Beyaz ciro-Siyah ciro

Cevap : D) Tam ciro-Beyaz Ciro

28- Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın senetten önce doğmuş olup olmaması açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

A) Nama yazılı senetler
B) Hamiline yazılı senetler
C) Açıklayıcı senetler
D) Soyut senetler
E) Emre yazılı senetler

Cevap : C) Açıklayıcı senetler

29- Bir yerde Asliye Ticaret mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

A) Bu davaya en yakın şehirdeki Asliye Ticaret Mahkemesi
B) Dava konusu şeyin değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri
C) Geçici olarak Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri
E) Mutlak olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri

Cevap : D) Dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri

30- Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın halinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzerinde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklanmalarının yarattığı zorluklar ayrıca faiz, kar payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makbuz senedi
B) Hamiline yazılı kıymetli evrak
C) Nama yazılı kıymetli evrak
D) Evraksız kıymetli evrak
E) İbraz senetleri

Cevap : D) Evraksız kıymetli evrak

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

31- Bağlı tacir yardımcıları ifadesindeki bağlılık kavramından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

A) Yardımcısı olduğu tacirin çıkarlarını koruma ve tacire sadakat gösterme
B) Tacir yardımcısı olarak çalıştığı ticari işletmenin çıkarlarının korunması ve sadakat gösterilmesi gerekliliği
C) Tacirin tekel hakkı ile faaliyette bulunduğu bölgede başka tacirlerin yardımcılığını üstlenmeme
D) Tacir yardımcısı olarak çalıştığı ticari işletmenin sırlarını ifşa etmeme
E) Emir ve kumanda zinciri ile tacire ve onun hukuki temsilcilerine bağlı olmak ve bu bağlılık gereği bu kişilerin emri nezareti ve denetimi altında bulunma durumu

Cevap : E) Emir ve kumanda zinciri ile tacire ve onun hukuki temsilcilerine bağlı olmak ve bu bağlılık gereği bu kişilerin emri nezareti ve denetimi altında bulunma durumu

32- Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerde senet ile hak arasındaki sıkı surette bağlılıktan diğer ifade ile kaynaşmışlıktan aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

A) Hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülememesi ve senetten ayrı olarak başkasına devredilememesi
B) Senedin teslim edilmeksizin ciro ile devredilmesi
C) Senet elden ele geçtiği halde hakkın varlığını korumasının kişiye göre değişmemesi
D) Hakkın senet üzerinde yazılı olarak ifade edilmesi suretiyle oluşan bir kaynaşma
E) Hakkın senede gerçek anlamda yapıştırılması suretiyle oluşan bir kaynaşma

Cevap : A) Hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülememesi ve senetten ayrı olarak başkasına devredilememesi

33- Kambiyo senetleri veya diğer emre yazılı kıymetli evrakın ziyaa uğraması durumunda açılacak iptal davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıymetli evrakın ziyaa uğradığı yerdeki ticaret mahkemesi
B) Keşide yerindeki ticaret mahkemesi
C) Borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi
D) Alacaklının ikametgahının bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi
E) Ödeme yerindeki ticaret mahkemesi

Cevap : E) Ödeme yerindeki ticaret mahkemesi

34- Bononun ödeme için ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödeme gününü takip eden dört iş günü içinde
B) Vadeden on iş günü sonra
C) Vadeyi takip eden iki iş günü içinde
D) Vade gününde
E) Ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde

Cevap : E) Ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde

35- Faiz hesaplama şekli ile ilgili ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç faizi- Alacak Faizi
B) Müşterek faiz – Bireysel faiz
C) Tazminat faizi – Haksız Fiil faizi
D) Basit Faiz – Bileşik Faiz
E) Anapara Faizi – Temerrüd faizi

Cevap : E) Anapara Faizi – Temerrüd faizi

36- Evraksız kıymetli evrak kavramında yer alan “evraksız” terimi genel olarak “kıymetli evrak” kavramının hangi temel unsuru ile çelişmektedir?

A) Kıymetli evrakın içerdiği hakkın devredilmesi mümkün olan bir hakkı içermesi ile
B) Kıymetli evrakın ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabi olması ile
C) Kıymetli evrakın objektif olarak ölçülebilen parasal değeri olan bir hakkı içermesi ile
D) Hak ile senet arasında sıkı bir bağlantının bulunması ile
E) Kıymetli evrakın mutlaka belirli özelliklere sahip bir hakkı içermesi ile

Cevap : B) Kıymetli evrakın ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabi olması ile

37- “İptal davasının konu kıymetli evrakın ziya uğraması” ile ilgili yanlıştır?

A) Kıymetli evrak niteliğindeki senedin yangın hırsızlık ve herhangi bir sebeple ortadan kaybolmak suretiyle senet hamilinin isteği ve bilgisi dışında elinden çıkmasıdır.
B) Senedin gerçek hak sahibi olmayan yani senedi hırsızlık yolda bulma vs. sebeplere ele geçirmiş olan kimsenin senedi kasten ortadan kaldırması anlamına gelmektedir.
C) Senedin hamilin isteği ve bilgisi ile kaybolmasıdır.
D) Senedin yangın kimyasal bir madde içinde erime ve şekillerde tamamen fiziksel varlığını kaybederek ortadan kalkmasıdır.
E) Senedin fotokopi vb. yöntemlerle elde edilmiş olan bir kopyasının senet hamilinin isteği ve iradesi dışında elinden çıkmasıdır.

Cevap : C) Senedin hamilin isteği ve bilgisi ile kaybolmasıdır.

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

38- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde tacir gibi sorumlu olma kavramı açıklanmıştır?

A) Tacir sıfatının haklarından yararlanamadıkları gibi sorumluluklarına da tabi olmazlar
B) Tacir sıfatının hem haklarından yararlanırlar hem de sorumluluklarını üstlenirler
C) Tacir sıfatının haklarından yararlanamazlar sadece bu sıfatın sorumluluklarını üstlenirler
D) Tacir sıfatının haklarından yararlanırlar
E) Tacir sıfatının sorumluluklarına tabi değillerdir.

Cevap : C) Tacir sıfatının haklarından yararlanamazlar sadece bu sıfatın sorumluluklarını üstlenirler

39- Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biridir?

A) Kıymetli evrakın içerdiği hak parasal değeri olan bir hak olmalıdır.
B) Kıymetli evrakın içerdiği hak aynı hak niteliğinde olmalıdır.
C) Kıymetli evrak mutlaka kağıttan bir senet niteliğinde olmalıdır.
D) Kıymetli evrakta senet üzerindeki yazı mutlaka dolmakalem ile yazılmalıdır.
E) Kıymetli evrakta senet üzerindeki yazı mutlaka büyük temel harflerle yazılmalıdır.

Cevap : B) Kıymetli evrakın içerdiği hak aynı hak niteliğinde olmalıdır.

40- Aşağıdakilerden hangisi bağlı tacir yardımcıları grubu kapsamında yer almaktadır?

A) Aracı acente
B) Komisyoncu
C) Simsar
D) Sözleşme yapma yetkisine haiz acente
E) Ticari vekil

Cevap : E) Ticari vekil

41- Genel Haciz yoluyla takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A) İcra emri
B) Ödeme Emri
C) Takip Talebi
D) Takip Emri
E) İcra talebi

Cevap : C) Takip Talebi

42- Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi “ vedia sözleşmesi” için kullanılan bir kavramdır?

A) Vekalet sözleşmesi
B) Ödünç sözleşmesi
C) Kefalet sözleşmesi
D) Kira sözleşmesi
E) Emanet sözleşmesi

Cevap : E) Emanet sözleşmesi

43- Ödeme emrine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödeme emrinin hüküm doğurabilmesi borçluya tebliğ edilmesine bağlıdır.
B) Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir
C) Ödeme emri karşısında borçlu talep olunan alacağı ödeyebilir ya da talebe itiraz edebilir.
D) Ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine talep hakkında icra müdürünün karar vermesi gerekir
E) Borçlunun süresi içinde itiraz etmesiyle talep çekişmeli hale gelir

Cevap : D) Ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine talep hakkında icra müdürünün karar vermesi gerekir

44-
I. Sözleşmenin konusu
II. Tarafların cinsiyetleri
III. Tarafların medeni durumu
IV. Resmi şekil şartı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıradan bir sözleşmede en azından bulunması gerekli özelliklerdendir?

A) II-III
B) Yalnız I
C) Yalnız IV
D) I-IV
E) Yalnız II

Cevap : B) Yalnız I

45- Kambiyo senetleriyle takipte takip aşağıdakilerden hangisiyle başlar ?

A) Ödeme Emri
B) İcra talebi
C) Takip talebi
D) Takip Emri
E) İcra Emri

Cevap : C) Takip talebi

46- Aşağıdaki kavramlardan hangisi sözleşme kurmak amacıyla irade açıklamasında bulunan kişinin önerisine karşı tarafın verdiği olumlu karşı cevaptır?

A) Akit
B) İlga
C) Çağrı
D) Rica
E) Kabul

Cevap : E) Kabul

47- ……………………… Kelimesi “ Adsız” “ isimsiz “ anlamındadır. Gösterdiği şey ise şirketin ortaklarının adlarının şirket unvanında belirtilmemesidir?

A) Mudarebe
B) Komandit
C) Muzaraa
D) Limited
E) Anonim

Cevap : E) Anonim

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

Auzef Adalet
telegram adalet

Ticaret Hukuku 2020 Mezuniyet Sınav Soruları

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!