Açık Lise

Türk Dili Ve Edebiyatı -3 Sınav Soruları (543 )

Türk Dili Ve Edebiyatı -3 Sınav Soruları (543 )

TESTE BAŞLA

Türk Dili Ve Edebiyatı -3 Sınav Soruları (543 )

Açık Lise Türk Dili Ve Edebiyatı - Sınav Soruları (543 )

1. Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?

a. Tanzimat Edebiyatı
b. Servetifünun Edebiyatı
c. Fecriati Edebiyatı
d. Divan Edebiyatı

Cevap: d. Divan Edebiyatı

2. Türkçenin 6 ile 10. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. II. Köktürk Devleti’ne ait, Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri bu dönemde yazılmıştır.
Türkçenin bu parçada sözü edilen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana Türkçe
B) Eski Türkçe
C) Orta Türkçe
D) Yeni Türkçe

Cevap: B) Eski Türkçe

3.
– 28 işaret ve sembolden meydana gelmiştir.
– Harflerden 4’ü sesli, geri kalanı sessizdir.
– Sağdan sola ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır.
Bu cümleler Uygur alfabesinin özellikleri açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D – Y – Y
B) D – D – Y
C) Y – D – Y
D) Y – D – D

Cevap: D) Y – D – D

4. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin genel özelliklerinden değildir?

a. İlk örneklerine Tanzimat Dönemi’nde rastlanmıştır.
b. Aşk, kahramanlık gibi konular işlenir.
c. Olağanüstü olaylara yer verilebilir.
d. Sözlü gelenek ürünleridir.

Cevap: a. İlk örneklerine Tanzimat Dönemi’nde rastlanmıştır.

5. Öldük, ölümden bir şeyler umarak (I.Bir büyük boşlukta) bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın (II.o türküyü),
Gök parçası, (III. dal demeti,) kuş tüyü,
(IV. Alıştığımız bir şeydi) yaşamak

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap: C) III

6. Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturulan nazım şeklidir. Bentlerden meydana gelir. Bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bestelenmek için yazıldığından bent sayısı fazla değildir. Konusu genellikle “aşk, sevgili, eğlence” gibi din dışı konulardır. Lale Devri şairi Nedim, bu türün en büyük şairidir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı
B) Gazel
C) Kaside
D) Mesnevi

Cevap: A) Şarkı

7. Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Ağır ve süslü bir anlatım kullanılmıştır.
b. Yirmi iki hikâye bir önsözden oluşur.
c. Türklerin yaşayışına ait bilgiler vardır.
d. Hikâyelerin yazarları bellidir.

Cevap: c. Türklerin yaşayışına ait bilgiler vardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki mesnevilerden değildir?

a. Kutadgu Bilig
b. Leyla ile Mecnun
c. Harname
d. Kerem ile Aslı

Cevap: d. Kerem ile Aslı

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında işlenen temalardan değildir?

a. Batı uygarlığı ile Osmanlı uygarlığı arasındaki farklar
b. Görücü usulü ile yapılan evliliklerin doğurduğu olumsuz sonuçlar
c. Köyden kente göçün yarattığı sorunlar
d. Kadın erkek ilişkileri

Cevap: c. Köyden kente göçün yarattığı sorunlar

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi sıfat – fiildir?

a. Yol kenarlarına sararmış yapraklar yığılmış.
b. Sokakta beni görünce hızlıca arabaya bindi.
c. Sorunları konuşarak çözmek gerekir.
d. Sen İstanbul’a gideli çok zaman oldu.

Cevap: a. Yol kenarlarına sararmış yapraklar yığılmış.

11. Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım… İsim ararken sözlük bana ne kadar boş gelmişti. Ona, ışıl ışıl kâinat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda “Ömer” dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

A) Olay
B) Mekân
C) Kişi
D) Zaman

Cevap: B) Mekân

12 (I) 19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte bugünkü anlamda ilk hikâye örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letâif-i Rivayât (söylenegelen güzel şeyler) adlı eserle vermiştir.
(II) Sami Paşazade Sezai “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. (III) Servetifünun Dönemi’nde yalın diliyle dikkat çeken Ömer Seyfettin, titiz gözlemciliğiyle gerçekçi hikâye geleneğini başlatır.
(IV) Servetifünun Dönemi’nde Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın eser veren yazarlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Cevap: C) III.

13. Yûnus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

a. Âşık edebiyatı
b. Anonim edebiyat
c. Tekke edebiyatı
d. Divan edebiyatı

Cevap: c. Tekke edebiyatı

14. Eğer benim ile gitmek dilersen Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz Yollar çamur, kurusun da gidelim
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
b. Uyak düzeni abcb biçimindedir.
c. Nazım biçimi koşmadır.
d. Kişileştirme sanatı vardır.

Cevap: d. Kişileştirme sanatı vardır.

15. Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler
Kapında hâsıl etdi bu devâsız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

A) Varsağı
B) Gazel
C) Semai
D) Destan

Cevap: B) Gazel

16. Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,
Ay Kağan’ın o günde, bir erkek oğlu oldu
Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın!
Ağzı kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın!
Al, al idi gözleri, saçları da kapkara, Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!
Oğuz Kağan Destanı’ndan alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Söyleyeni belli değildir.
b. Olağanüstü özellikler taşır.
c. Devrik cümleler bulunur.
d. İslamiyet sonrasına aittir.

Cevap: d. İslamiyet sonrasına aittir.

17.
I. Bozkurt – Türk
II. İgor – Fransız
III.Kalevela – Fin
IV. Ramayana – Hint
Numaralanmış destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap: B) II.

18.
I. Toprak
II. Işık
III. Ağaç
IV. Buğday
Numaralanmış sözcüklerden hangileri Türk destanlarındaki motiflerdendir?

A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.

Cevap: C) II ve III.

19. Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?

a. Pantolonunu, kazağını ve ayakkabısını ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
b. Burası güneşli, sıcak ve sevimli bir yerdi.
c. Ahmet, güneşin batışını bu tepeden izlemeyi çok severdi.
d. Daha önce de bu yeri ziyaret etmiştik.

Cevap: b. Burası güneşli, sıcak ve sevimli bir yerdi.

20.
I. Otobüsü kaçırdığı için iş yerine kadar yürüyerek gelmiş.
II. Hatalarından ders çıkartıp bundan sonra dikkatli davranmalısın.
III. Anlattığı hikâyelerle insanların dikkatini çekmişti.
IV. Bakışlarındaki cesaret, karşısındakini korkutmaya yetmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim – fiil kullanılmıştır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap: D) IV.

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (543 )

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!