Açık Lise

Türk Dili Ve Edebiyatı -5 Sınav Soruları (545 )

Türk Dili Ve Edebiyatı -5 Sınav Soruları (545 )

TESTE BAŞLA

Türk Dili Ve Edebiyatı -5 Sınav Soruları (545 )

Açık Lise Türk Dili Ve Edebiyatı - Sınav Soruları (545 )

1. Çoğaltan ellerini seviyorum kaç kişi Dokundukça dokundukça aslanlara Parklarda yakışıklı aslan heykelleri Birdenbire önümüze çıkıyorlar buysa çok güzel

Bizim bu aşkımızın aslan heykelleri Şahane değişik hüzün heykelleri yani

Bu dizeler aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

A) Tanzimat
B) Cumhuriyet
C) Millî Edebiyat
D) Servetifünun

Cevap: B) Cumhuriyet

2. “Türkçe Şiirler” adlı şiir mecmuasıyla Millî edebiyat şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Onun bütün şiirlerinin ortak paydası; milletine kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak, maddi ve manevi açılardan ülkesinin kalkınmasını sağlamaktır. Şiirde güzeli değil, faydalıyı arayan şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mehmet Emin Yurdakul
b. Necip Fazıl Kısakürek
c. Cenap Şahabettin
d. Ahmet Haşim

Cevap: a. Mehmet Emin Yurdakul

3. Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi normal bir şekilde yapmamızı engelliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Dolaylı Tümleç

Cevap: D) Dolaylı Tümleç

4. Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi, Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh, Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn, Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn
Bu dizeler, dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

a. Faruk Nafiz Çamlıbel
b. Orhan Veli Kanık
c. Cahit Sıtkı Tarancı
d. Tevfik Fikret

Cevap: d. Tevfik Fikret

5. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Hatıra
B) Sohbet
C) Makale
D) Deneme

Cevap: C) Makale

6.
– Akıl ve sağduyuya dayanır.
– Yazarlar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.
– Victor Hugo, Namık Kemal önemli temsilcilerindendir.
Bu cümleler klasisizm açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama ağıdakilerden hangisi olur?

A) Y – Y – D
B) D – D – Y
C) Y – D – Y
D) D – Y – D

Cevap: B) D – D – Y

7. Aşağıdakilerin hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır?

a. Bu sırada kapı vuruldu. Ev sahibem gözüktü. Beni bir kadının aradığını, kadının çok sinirli olduğunu bir şeyler yazıp bıraktığını söyledi.
b. Bir eylül akşamı idi. Her akşamkinden biraz geç yatmış, uyumak için iyi yorulmuştum. Ama nihayet uyudum.
c. Orada bulunmak korkunç bir şeydi… İhtiyar kadın herkesin gözünü kendi üstünde hissediyordu. Sanki herkes onunla ilgili konuşuyordu.
d. Bitirsin diye bekliyordum. Ama oralı bile değildi. Durmadan çalıyordu. Doğrusunu isterseniz bu işte adamakıllı ustaydı.

Cevap: c. Orada bulunmak korkunç bir şeydi… İhtiyar kadın herkesin gözünü kendi üstünde hissediyordu. Sanki herkes onunla ilgili konuşuyordu.

8. Bilmem size de öyle gelir mi? Evlerde, odaların içinde beslenen, kucaklarda dolaşan kedilerle köpeklerin suratlarında pek mahzun bir hâl vardır. Ne yapacaklarını bilmedikleri için yüzünüze âdeta ağlar gibi bakarlar. Onların faydasız, lüzumsuz olduklarını hissettiklerine, bir iş görmeden oturdukları için kederlendiklerine hükmetmek herhâlde yanlış olmayacaktır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük
B) Sohbet
C) Hatıra
D) Makale

Cevap: B) Sohbet

9. Türklerde sohbet kültürünün kökleri 13. yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere kadar
uzanmaktadır. Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde yemek yer, sohbet eder, eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve öğretilirdi.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanıtlayıcı
B) Tartışmacı
C) Betimleyici
D) Açıklayıcı

Cevap: C) Betimleyici

10. Sunum ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a. Slaytların her birinde farklı renkler ve yazı karakterleri kullanılmalıdır.
b. Başlıklar açık ve net olmalı, tek bir satırı geçmemelidir.
c. İlgi çekici bilgiler, dinleyici kitlesi gözetilerek seçilip düzenlenmelidir.
d. Sunumun amacı ve akışı giriş kısmında verilmelidir.

Cevap: a. Slaytların her birinde farklı renkler ve yazı karakterleri kullanılmalıdır.

11. Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma hâlini alıyor. Muharrirler şimdi münakaşa meydanına atılırken en keskin, en şaşmaz silah olarak seçiyorlar. Oysa mizah süpürge sopası değildir; vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük
B) Fıkra
C) Hatıra
D) Makale

Cevap: B) Fıkra

12. Bir telgraf haberi ( ) uçak ile dünyanın çevresini dolaşmanın 64 saate indiğini söylüyor ( ) Şimdi “Dünya ne kadar küçükmüş ( )” diyen eski Türk hakanına hak veriyorum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (.) (!) (.)
B) (;) (,) (,) (.)
C) (,) (;) (,) (?)
D) (,) (.) (!) (.)

Cevap:  D) (,) (.) (!) (.)

13. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının temsilcilerinden değildir?

a. Orhan Veli Kanık
b. Melih Cevdet Anday
c. Fazıl Hüsnü Dağlarca
d. Oktay Rıfat Horozcu

Cevap: c. Fazıl Hüsnü Dağlarca

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a. Bir akşamüstü ovayı bin zahmetle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.
b. Demekki zavallı gemimiz bunlardan birine bindirmiş, parçalanmıştı.
c. 2012 haziranı onun hatırında silinmez izler bırakıp geçmişti.
d. Tahtaları birbirine sürtsekde ateşi yakamayacağız.

Cevap: a. Bir akşamüstü ovayı bin zahmetle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.

15. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden değildir?

a. Biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesinden uzak durulmuştur.
b. Ölüm, aşk, yalnızlık, metafizik gibi tüm insanlığı ilgilendiren temalar işlenmiştir.
c. Şiirde musikiden yararlanarak estetik tavır öne çıkarılmıştır.
d. İdeolojilerin çok baskın olduğu bir dönemde şiir fikirden kurtarılmaya çalışılmıştır.

Cevap: a. Biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesinden uzak durulmuştur.

16. İlk örnekleri 16. yüzyılda görülür. Bu akımın ünlü şairlerinden birkaçı Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ile
Edirneli Nazmi’dir. Divan şiirinde görülen bu akım dilde Türkçe kelimeler kullanmayı biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır. Bu akımda atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına önem verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garip
B) II. Yeni
C) Türkibasit
D) Sebkihindi

Cevap: C) Türkibasit

17.
Ben öleceğim, kimse seyretmesin,
Güneş ve düşünceler içinde.
Soyunacağım elbiselerden ve hatıralardan.
Bir semalar sessizliğinde.
Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Bireysel bir tema işlenmiştir.
b. Dilin göndergesel işlevi kullanılmıştır.
c. Kelimelerin terim anlamlarına yer verilmiştir.
d. Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır.

Cevap: a. Bireysel bir tema işlenmiştir.

18. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının özelliklerinden değildir?

a. Sanat görüşlerini bir beyanname ile ortaya koymuşlardır.
b. Aşk, tabiat gibi temaları gerçekten uzak bir şekilde işlemişler.
c. Bireyin psikolojik sorunlarına yer vermişlerdir.
d. Herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır.

Cevap: d. Herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizli öznedir?

a. Birkaç dakika sancılar içinde bekledikten sonra doktor içeri girdi.
b. Kendine geldiği zaman sofrada yemek yiyen bütün insanların gittiğini fark etti.
c. Arkadaşı arabanın penceresinden son bir veda işareti bile yapmadan gitmişti.
d. Tren onu götürmüş, bütün gece Ren’in geniş ovalarında gezdirmişti.

Cevap: b. Kendine geldiği zaman sofrada yemek yiyen bütün insanların gittiğini fark etti.

20. Bir eserin kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yayınevi
B) Basım yeri
C) Basım tarihi
D) Eserin özeti

Cevap: D) Eserin özeti

Türk Dili Ve Edebiyatı -5 Sınav Soruları (545 )

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (545 )

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!