Afetler CoğrafyasıauzefCoğrafya

Afetler Coğrafyası 2020 Vize

Afetler Coğrafyası 2020 Vize

Afetler Coğrafyası 2020 Vize

1- – İnsan bir zaman ve yerde ortaya çıkarak insan hayatını mal varlıklarını ve faaliyetlerini olumsuz bir biçimde
etkileyebilecek potansiyele sahip olaylardır.
– İnsan ve faaliyetlerinin tehlike ve olasılıklarına maruz kalma olarak tanımlanabilir.
– İnsanların, altyapının veya hizmetlerin belirli bir tehlike tipi nedeni ile zarara uğrama olasılığının düzeyidir.
Yukarıdaki tanımlamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Tehlike – Risk – Zarar Görebilirlik

2- Yamacın ya da şevin yüzeysel kısmının sürekli, fakat çok yavaş yer değiştirmesi aşağıdaki kütle hareketlerinden hangisiyle tanımlanır?

Cevap : Krip – Sürünme

3- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi deprem dalgalarından enine dalgalara ait bir özelliktir ?

Cevap : Sismografların boyuna dalgalardan sonra kaydettiği dalgalardır

4- Ülkemizde bazı alanlarda heyelanlar yoğun olarak meydana gelirler. Aşağıdaki yerlerden hangisi heyelanların
yoğun olarak meydana geldiği yerlerden biri değildir?

Cevap : Edirne

5- Tsunami uyarı sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Pasifik çevresinde 4 ve üzeri büyüklükteki depremler içindir.

6- Heyelanların sınıflaması aşağıda verilen isimlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

Cevap : Varnes

7- Volkanların yeryüzündeki dağılışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Sıcak nokta volkanları sadece Atlas Okyanusunda yer alır.

8- Oluştugu merkezin üzerinden tüm yönlere doğru okyanus yüzeyinde büyük bir hızla yayılır,
yayılma hızları su derinliği ile doğru orantılıdır,
derin sularda etkisi az, sığ sularda etkisi fazladır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki afet türlerinden hangisine aittir?

Cevap : Tsunami

9- Sediman akışında insan etkisinin önemini vurgulayan aşağıdaki maddelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : İnsanın sediman aşındırması akarsulardan fazla değildir.

10- Ölçülen akım verilerinden geleceğe yönelik taşkınların tahmini yapılır.
Gumbel ve log pearson tip ııı dağılımında kullanılır.
Bazı yapısal önlemlerin alınmasında etkilidir.

Cevap : Taşkın Frekans Analizleri

11- Depremlerle ilgili olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : Sismograf

12- Akarsu havzalarının çizgisel alansal ve röliyef morfometrik özelliklerini hidrografların şeklinde belirleyici
etmen olark karşımıza çıkar.
Yağışların zemine sızma özellikleri ile ilgili olarak değişiklik gösterir.
Yağışın havza üzerindeki dağılışına göre değişiklik gösterir.
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Havza Morfolojisi – Zeminin Önceki Nem İçeriği – Yağışın Hareket Yönü

13- Volkan türleri ve çıkış özellikleri afete karşı önlem alınmasında önemlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bazik lav volkanlarını bilinmesi gereken bir özellik olamaz?

Cevap : Asit lavların viskozitesi yüksektir

14- Hareketin hızı, yamaç eğimi ve malzemenin su içeiriği ile orantılıdır.
Rotasyonel ve düzlemsel olarak iki türü vardır.
Zemin, kaya veya bunların karışımından oluşan doğal bir malzemede meydana gelebilir.
Yukarıda özellikleri verilen heyelan türü ?

Cevap : Kayma

15- Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketlerinden değildir?

Cevap : Lav akıntıları

16- Afet Sırasında bireysel ve kurumsal yapılması gereken bir takım iş ve eylemler vardır- Aşağıdakilerden hangisi
bireysel iş ve eylemlerden biriisi olamaz?

Cevap : İletişim araçları ile halkın bilgilendirilmesi

17- Tsunamilerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Cevap : Basınç farklılıklarının fazla olması

18- Aşağıdakilerden hangisi bir akarsu hidroğrafının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Gecikme zamanı

19- Taşkınların oluşmasında bir takım faktörler etkilidir. Aşagıdakilerden hangisi doğal faktörlerden biri değildir?

Cevap : İnsan

20- Etkileme mesafesi olarak volkanların 10-000 km mesafenin üzerinde etkili olabildiği üç türü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Kül Bulutları – Volkanik Gaz – Tsunami Dalgası

21- Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken bir takım işlemler vardır. Aşagıdaki afet yönetim evrelerinde verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Afet öncesi : zarar azaltma

22- Aşağıda verilen Türkiye’deki afet türlerinden hangisi meydana geldiği afet olay sayısı bakımından diğerlerinden daha fazladır?

Cevap : Heyelan

23- Yüzey üzerinde ayrışan ve taşınan sedimanlar uygun olan ortamlarda depolanır- Aşağıdakilerden hangisi sediman depolanma alanlarından biri değildir?

Cevap : Eğimli yamaçlar

24- Aşağıdakilerden hangisi bir olayın afet olarak tanımlanması için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

Cevap : Çok fazla büyüklükte meydana gelir.

25- Jeomorfik bir etken olarak insan, yüzey üzerinde yapmış olduğu bir takım işlemlerle yerküre materyallerinin
transferlerine ve yerşekillerinin değiştirilmesine sebep olur.İnsan etkisiyle oluşan etkilerden değildir?

Cevap : Gemi taşımacılığı

26- Avrupada ölümlere neden olan heyelanların en az meydana geldiği ülke aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Türkiye

27- Depremlerin dünyadaki dağılışı ile ilğili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Türkiye önemli deprem kuşağı içinde yer almaz.

28- Toprak zemin seviyesine uygulanan yüke bağlı olarak oluşurlar.
Karstik bölgelerde eriyebilen kayaçların olduğu alanlarda görülürler.
Obruklar ve oluşumları bunlara örnek olarak verilebilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kütle hareketi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çökme ve zemin oturmaları

29- Aşağıdakilerden hangisi heyelanların oluşmasında tetikleyici faktörlerden biri değildir?

Cevap : Küresel ısınma

30- Enüdasyona ait hızlar çeşitli yöntemlerle belirlenebilir-Aşağıdakilerden hangisi denüdasyon hızını belirleme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Akarsuların eğim özellikleri

31- Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde taşkın afeti meydana gelemez?

A) Gronland
B) Vietnam
C) Hindistan
D) İngiltere
E) Çin

Cevap : A) Gronland

Afetler Coğrafyası 2020 Vize

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!