Açık LiseTürk Dili

545-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

545-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

Açık Lise 545-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

545-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

1. Tekonolojinin ilerlemesi , insan hayatını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu cümlenin öğe dizilişi hangisidir?

Cevap : ÖZNE – NESNE- ZARF TÜMLECİ – YÜKLEM

2. Verilenlerden hangisi durum hikayesinin temsilcilerindendir?

Cevap : SAİT FAİK ABASIYANIK

3. Yağmurlara bereket versin ! Sağanak sağanak , şiddetli şiddetli dökülen yağmur damlaları
yokuş olan yerlerde iki tarafı birer sel meydana getirdi. De köşede bucakta , ortada top top
veya perakende duran çer çöp ve pisliği silip süpürdü . Bu semavi bağış hem temizlik
memurlarının hem de terkos kumpanyasının yüzünü güldürdü.
Bu parçada verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : SOHBET

4. I. Beyaz şapkalı çocuk , sürekli konuşup dikkatleri dağıtıyordu.
Iı. Sağa sola savrulan araba , en sonunda bir kaldırımın üstüne çıktı
Iıı. Karar alırken çevremdekilere danışmaya dikkat ederim.
Iv. Lapa lapa yağan karın altında neşe içinde yürüyüş yapıyorlar.
Numaranlandırılmış cümlelerin hangilerinde gizli özne kullanılmıştır?

Cevap : III VE IV

5.Verilen dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olamaz ?

Cevap : Aşiyan-ı mürg-i dik zülf-i perişanındadır.
Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındır.

6.Sunum ile ilgili verilenlerdem hangisi yanlıştır ?

Cevap : Slaytların her birinde farklı renkler ve yazı karakterleri kullanılmalıdır.

7. (ı) Benim aklım kendimi bildim bileli denizdeydi . (ıı) on yıldan fazla dünyanın tüm denizlerini
dolaştım. (ııı) açık denizlerde aylarca kıyıya çıkmadım . (ıv) yani ben denizi hep çok sevdim.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi isim ( ad) kökenlidir?

Cevap : I

8. Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma halini alıyor. Muharrirler şimdi
münakaşa meydanına atılırken en keskin , en şaşmaz silah olarak seçiliyor . Oysa mizah süpürge
sopası değildir; vurmak , dövmek , kaba kaba güldürmek için kullanılsın … Bu bir fırçadır, dimağımızın
yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik , ince bir iştir.
Bu parçada verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : FIKRA

9.Hangisi Cumhuriyet Dönemi hikayecilerinden değildir?

Cevap : AHMET MİTHAT EFENDİ

10. – Toplumsal olayların romanda işlenmesi
– Bazı yazarların işçi sorunlarını ele alması
– Kimi edebi eserlerin toplumu yönlendirmesi
Bu ifadelerden , verilenlerin hangisi çıkarılabilir?

Cevap : Edebiyat ile toplum arasında bir ilişki vardır.

11. – Olay hikayesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.
– durum hikayesinde olaylardan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.
– olay hikayesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık ‘tır.
Bu cümlelerden doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur ?

Cevap : D-D-Y

12.Milli romantik duyuş tarzının ilk temsilcidir. Oldukça sade bir dil kullanmayı tercih eder. Bütün
şiirlerinde gece ölçüsü kullanır. Konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden alır. Ey Türk Uyan ,
Ordunun Destanı , Turan Doğru , Türk Sazı eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

Cevap : MEHMET EMİN YURDAKUL

13.’’ Türk şiirler ‘’ adlı şiir mecmuasıyla Milli edebiyat şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Onun bütün
şiirlerinin ortak paydası ; milletine kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak ,
maddi ve manevi açılardan ülkesinin kalkınmasını sağlamaktır. Şiirde güzeli değil ,faydalıyı arayan şair
, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanılmıştır. Eseleri : Türkçe şiirler , Türk sazı , Ey Türk Uyan. ..
Bu parçada sözü edilen şair hangisidir?

Cevap : MEHMET EMİN YURDAKUL

14. Yahya Kemal Beyatlı ; Milli Edebiyat Dönem’inde , ( I)bağımsız bir çizgide ve saf şiir anlayışı ile şiirler yazmış , bu çizgisini daha sonra da devam ettirmiştir.
Batı Şiirinden ( ıı)
yararlanan , şiirlerinde parnasizm ve sembolizm ( ııı) etkisi görülen şair , yalın bir dille yazığı
Sessiz gemi (ıv) adlı şiirinde betimleyici bir anlatım sergilemiştir.
Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Cevap : III

15. Hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 ile 1940 yılları arasında eser veren hikayecilerden değildir?

Cevap : ORHAN PAMUK

16. Hangisi Fecriati sanatçılarının özelliklerinden değildir?

Cevap : HERKESİN ANLAYABİLECEĞİ BİR DİL KULLANILMIŞLARDIR.

17. Neş’e-i şevk ile âyâtına tapmak dilerim
Anla var Hâlik’ima gayri ne yapmak dilerim
Ey Şinâsî içimi havf-ı İlâhî dağlar
Sûretim gerçi güler kalb gözüm kan ağlarBu dizede verilen anlayışlardan hangisine ait olabilir?

Cevap : TANZİMAT ŞİİRİ

18.Hangisi garip akımı temsilcilerinden değildir?

Cevap : FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

19. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve
çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla
elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi
üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, dogal gaz, kömür gibi termik kaynaklar
kullanılmaktadır. Bu parça verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : MAKALE

20. Bu sanatçılardan hangisi Servetifünun anlayışıyla eserler vermiştir.

Cevap : Tevfik Fikret

21. Edebiyatımızda durum hikayesinin (Çehov tarzı) temsilcilerindendir. Hikayeleri ele aldığı konulara göre insan ve toplum …… ……………………………… ……………………… ………… ……………………. Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir

Cevap : Sait Faik Abasıyanık

22. Verilenlerden hangisi mahallileşme akımıyla ilgili değildir
Orhan Veli Kanık , Melih Cevdet anday ve ….
23. Kapanmış her çaldığım kapı yüzüme , ummuşum , aranmışım bulamamışım.
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yüklem değildir.

Cevap :II – yüzüme

24. – Verilenlerden hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır
Orada bulunmak ihtiyar kadın için……..
25. Eski şiirde anlam bir dize veya beyit içinde . . . .. . .. …
Buna göre verilenlerden hangisi mensur şiire örnektir
Uyuyor mai deniz . ,, , , , ,,, , ,
26. Verilen dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde hangisi cumhuriyet döneminde
yazılmış olamaz
Aşiyan ı mürg i dil ,,,,,,,
27.Hangisi Beş heceliler olarak tanınan şairlerden değildir.

Mehmet Akif Ersoy

28. ilkbahar özellikle nisan ve mayıs ayları , , , , , , , , , , , ,, , ,, , , , , ,
Bu parçada ağır basan anlatım türü hangisidir.

Betimleme

29. Hangisi 2. Yeni akımının temsilcilerinden biridir.

Turgut Uyar

30. Verilen eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır

Eşref Saat

31. Hangisi servet i fünün dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.

Edebiyat ve hukuk ,,,,,,,,,………

32. Verilenlerden hangisi türk edebiyatı kaynaklı akımlardan biridir.

Romantizm

33. El alır , göz görür iş çıkar işden . , , , , , ,
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yüklem değildir

III – kıştan

34. – Ben öleceğim kimse seyretmesin güneş ve düşünceler içinde , , , , ,
Bu şiirle ilgili hangisi söylenebilir

Bireysel bir tema işlemiştir

35. İşte hayat! Aç gözünü gör
Bak ne kadar sade.
Her günkü sakin gürültüdür,
Şehirden gelmekte,
Ey sen ki durmadan ağlarsın,
Döversin dizini:
Gel söyle bakalım ne yaptın,
Nettin gençliğini?
Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde verilen sanatçıların hangisine ait olabilir?

Cevap : Cahit Sıtkı Tarancı

36.Sonunda tükettim ruhumu: 1 Sevinirken sevincimi seyrediyorum Korkumla korkmuyorum simdi.
Madem bir kapı araliktır, Sen sonuna kadar ac onu. IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden
hangisi yüklem değildir?

Cevap :II

37. Verilenlerin hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır?

Cevap :orada bulunmak ihtiyar kadın için korkunç bir şeydi.herkesin gözünü kendi üstünde hissediyordu.sanki herkes onunla ilgili konuşuyordu.

38. Eski şiirde anlam bir dize veya beyit içinde Servetifünun Dönemi’nde ise şiir cümlesi bir dizeden
başlayıp daha sonra ki dizelere, hatta şiirin bütününe yayılmış, nazım; nesre ve konuşma diline
yaklaştırılmış, bunun sonucunda şiirle düzyazı arasında bir tür olan mensur doğmuştur. Buna göre,
verilenlerden hangisi mensur şiire örnektir?

Cevap :A) Uyuyor, mai deniz

39. Ben bütün bir gecelik kederlerimin coşkunluguyla, O perişan hayallerimle Şikâyetçi ve dargın,
Mahmur saflığını karşıdan seyretmedeyim… Yok, bulandirmasin, karanlıklar çöktüren bakışım
Verilen dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde hangisi Cumhuriyet döneminde yazılmış
olamaz?

Cevap :Aşiyan-i mung-i dil zülf-i perişanındadır Kande olsam ey peri gonlum senin
yanindadır.

40. Türklerde sohbet kültürünün kökleri 13 yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere
kadar uzanmaktadır. Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde yemek yer, sohbet eder,
eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve
öğretilirdi .
Bu parçanın anlatım türü hangisidir?

Cevap : açıklayıcı

41. Verilenlerden hangisi Türk edebiyatı kaynaklı akımlardan biridir?

Cevap :garip

42. Bu sanatçılardan hangisi Servetifünun anlayışıyla eserler vermiştir?

Cevap : Tevfik Fikret

43. Ben en hakir kardeş duyan bir ruhum, Bende yaratmayan bir Tanrı’ya iman var.Paçavralar
altındaki yoksul beni yaralar, Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum Volkan sõner, lakin benim
alevlerim eksilmez; Bora geçer lakin benim köpüklerim eksilmez Bu dizeler ile ilgili hangisi
söylenemez?

Cevap :servetifünun anlayışının izlerini taşır

44. Toplumsal olayların romanda işlenmesi Bazı yazarların işçi sorunlarını ele alması Kimi wadcdebî
eserlerin toplumu yönlendirmesi Bu ifadelerden, verilenlerin hangisi çıkarılabilir?

Cevap :edebiyat ile toplum arasinda bir ilişki vardır.

45. Hangisi Servetifünun Dönemi’nde Batı edebiyatından alınan nazım biçimlerinden değildir?

Cevap : mâni

46. Verilenlerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?

Cevap : giriş gelişme ve sonuç bölümleri belirgindir

47. Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap :Sınavın iyi gecdigini düşünuyorum

545-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav ları (543 )

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!