Açık LiseCoğrafya

153 Coğrafya Sınav 2021

153 Coğrafya Sınav 2021

Açık Lise 153 Coğrafya Sınav 2021

153 Coğrafya Sınav 2021

Hangisi yerli ( zonal ) topraklardan değildir?

Cevap: Alüvyal Topraklar

Yuakarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kişi başına düşen tatlı su tüketim miktarı daha
azdır?

Cevap: lll ( 3)

Yeryüzünde en geniş alan kaplayan su kaynağı hangisidir?

Cevap: Göller

Hangisi karstik şekillerden biridir?

Cevap: Obruk

Hangisinde iç kuvvetlerin etkisi yoktur?

Cevap: Toprakların aşınıp taşınmasında

Kayaçlar bulunduğu bölgenin iklim özelliklerine bağlı olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerde çözünüp toprak haline gelir. ……….. diye devam ediyor. Parçada boş bırakılan yere hangisinin gelmesi en uygundur?

Cevap: korumanın

Akdeniz bölgesinde kızılçam ormanarının tahrip edilmesi sonucunda bitki topluluklarından hangisi
gelişmiştir?

Cevap: Maki

Hangisinde yoğunluğu sırasıyla en az ve en fazla olan yer katmanı verilmiştir?

Cevap: Yer kabuğu – Manto

Hangisi volkanik göllerimizdendir?

Cevap: Nemrut gölü

Türkiye de güneyden kuzeye ve batıdan doğuya gidildikçe genel olarak sıcaklık azalır. Buna göre verilen merkezlerin hangisinde yıl boyu sıcaklık değerleri düşüktür?

Cevap: Erzurum

Hangisi iç püskürük kayaçlardan biri değildir?

Cevap: Kömür

Dağ oluşumu sırasında yeryüzünün kırılma ile yüksekte kalan kısmına Horst, Çukurda kalan kısmına ise Graben adı verilir. Buna göre yukarıdaki görselde numaralanmış alanların sırasıyla hangileri horst ve grabenleri gösterir?

Cevap: Horst Graben l ve lll ll ve IV

Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes nehrleri haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinin içinden geçerek denize ulaşır?

Cevap: I ( 1 )

Volkanlardan püsküren küllerin dış kuvvetlerce taşınıp geniş bölgelerde sertleşmesiyle oluşan kayacın adı nedir?

Cevap: Tüf

Türkiyede batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artmasının verilerinden hangisi üzerinde etkisi yoktur?

Cevap: Arazinin jeolojik yapısı

Makilerin insanlar tarafından tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan makilerden daha kısa boylu olan çalılara ne ad verilir?

Cevap: Garig

Akarsular tarafından derince yarılmış yüksekte kalan geniş düzlüklere ne ad verilir?

Cevap: Plato

Toprakların yağmur, akarsu ve rüzgar gibi dış etkenlerde bulunduğu yerden aşındırıp taşınmasına ne ad verilir?

Cevap: Erozyon

Hangisi yer altı sularının oluşmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap: Göllerin dağılışı

I. Ağrı Dağı II. Erciyes Dağı III. Küre Dağları Verilen dağlardan hangileri volkanizma ile oluşmuştur?

Cevap: I. ve II. ( 1 ve 2)

Hangisi su döngüsünde etkili olan unsurlardan biri değildir?

Cevap: Toprak

Suların yeryüzündeki dağılışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Tatlı su kaynakları sadece nehirlerdir.

Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktör hangisidir?

Cevap: İklim

Hangisi buzulların oluşturduğu aşınım şekillerindendir?

Cevap: Hörgüç kaya

Hangisi yüzüye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlardan biri değildir?

Cevap: Mermer

Ankara yakınlarında yer alan Mogan Göl, burada yer alan akarsu vadisininönünün birikinti malzemeleriyle (alüvyon) tıkanması sonucunda oluşmuştur. Bu bilgiye göre Mogan Gölü oluşuma göre hangi göl çeşidine girer?

Cevap: Alüvyal set gölü

Türkiyedeki fay hatlarını harekete geçirerek depremlere neden olan unsur nedir?

Cevap: Anadolu fafaylarının batı-dogu yönlü uzanması

Türkiye’ye güneydogudan esen ve yaz mevsiminde kuraklığın şiddetini arttıran rüzgar hangisidir?

Cevap: Samyeli

Yamaçtan kopan malzemelerin bir akarsu vadisinin önünü tıkamasıyla oluşan setin arkasında sular birikir. Bu şekilde oluşan göllere ne ad verilir?

Cevap: Alüvyal set gölü

Volkan camı olarakta bilinen, yeraltından çıkan lavların aniden soğuması ile meydana gelen siyah renkli camsı, kaygan ve sert kayıcın adı ……….. dir. Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Cevap: Obsidyen

Verilen platolardan hangisi kalkerli arazilerin yaygın olduğu alanlarda oluşmuştur?

Cevap: Taşeli

Verilen yerlerin hangisinde erozyonun şiddeti ve çölleşme riski daha azdır?

Cevap: Artvin – Hopa

Güneydoğu Anadolunun orman varlığınca en fakir yer olmasının en önemli sebebi nedir?

Cevap: Şiddetli buharlaşma ve kuraklık

Hangisi volkanik depremlerin özelliklerinden biridir?

Cevap: Fazla hasara neden olurlar.

Verilenlerden hangisinde erezyonun şiddeti ve çölleşme riski daha azdır

Cevap Artvin hopa

Bölge ve orada etkili olan dış kuvvet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır

Cevap Nemli bölgeler-Rüzgar

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kişi basına düsen tatlı su tüketim miktarı daha azdır

Cevap 3

karsular tarafından derince yarılmış yüksekte kalan geniş düzlüklere ne ad verilier

Cevap Plato

Hangisi yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlardan biri değildir.

Cevap Obdisyen

sismograf hangi doğa olayı ile ilgili ölçüm yapan alettir.

Cevap Deprem

Hangisinde yoğunluğun sırasıyla en az ve en fazla olan yer katmanları bir arada verilmiştir.

Cevap Yerkabuğu-Manto

Fırat ve Dicle nehirleri verilen körfezlerin hangisinden denize ulaşır

Cevap: Basra Körfezi

Verilenlerden hangisi dış püskürük kayaçların özelliklerindendir.

Cevap Genel olarak koyu renklidir.

Buzul aşındırması sonucu oluşan çukur alanlarda suların birikmesiyle meydana gelen gölerene ne ad verilir.

Cevap Sirk gölü

Türkiye sınırları içinde uzunluğu en fazla olan nehir hangisidir.

Cevap Kızılırmak

Toprak oluşumunda etkili olan önemli faktör hangisidir.

Cevap İklim

Hangisi yer altı sularının oluşmasını etkileyen faktörlerden biri değildir.

Cevap: Göllerin dağılışı

Dünya haritasında taranarak verilen yerlerin doğal bitki örtüsü hangisidir.

Cevap: Tropikal yağmur ormanı

Hangisi Volkanik depremlerin özelliklerinden biridir.

Cevap Depremin büyüklüğü fazladır.

Hangisi çalı formasyonu gurubuna ait bitki topluluğudur.

Cevap : Maki

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!