423 Fizik 3

423 Fizik 3 2021  Termmuz Soruları

423 Fizik-3 2021 Temmuz Soruları

423 Fizik 3 2021  Termmuz Soruları

1 2200 Wattlık bir elektrikli ısıtıcı 220 V luk bir güç kaynağına bağlandığında ısıtıcıdan geçecek olan akım şiddeti kaç Amperdir. (P = I.V )

Cevap : 10

2 Hangisi yalıtkan maddeye örnek verilebilir.

Cevap : Porselen

3 İçinden akım geçen tellerin etrafında manyetik alan oluşmasına elektrik akımın manyetik etkisi denir. Buna göre
I. manyetik vinç
II. kapı otomatiği
III. hoparlör
araçlarından hangilerinde elektromıknatıs kullanılır?

Cevap : I,II ve III

4 Yüksekliği h yarıçapı r olan su deposu şekildeki gibidir. Tamamı su ile dolu deponun tabanındaki basıncın büyüklüğü kaç hdg dir.

423 Fizik 3 Soru 4

Cevap : 1

5 Günlük yaşamda alet ile yapılan iş küçük kuvvetle büyük basınç yaptırarak elde edilir. Buna göre
I. Çekiç ile çivi çakma
II. İğne ile dikiş dikme
III. Bıçak ile karpuz kesme
ifadelerinden hangisi doğrudur.

Cevap : I,II ve III

6 Şekildeki kaplarda bulunan ve yoğunlukları dK ve dL olan K ve L sıvılarının kap tabanında oluşturduğu basınçlar eşittir. Buna göre K sıvısının yoğunluğu (dK) , L sıvısının yoğunluğunun (dL) kaç katıdır.

423 Fizik 3 Soru 6

Cevap : 3

7 Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır. Buna göre direnci 15 Ohm ve üzerinden geçen akım şiddeti 3 A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur.

Cevap : 45

8 Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır. Buna göre 220 V luk gerilimle çalışan ütüden geçen akım şiddeti 3 A ise ütünün gücü kaç Watt olur.

Cevap : 660

9 Ağırlıkları eşit K,L,M ve N tahta prizmaları taban alanları 2S,3S,4S ve 6S olarak şekildeki gibi yatay düzlemde durmaktadır. Buna göre hangi tahta prizmanın tabanına yaptığı basınç en fazladır.

423 Fizik 3 Soru 9

Cevap : K

10 Trenlerin tekerlek sayılarının çok olması hangisiyle açıklanabilir.

Cevap : Raylara uygulanan basıncı düşürür.

11 Bir iletkenin elektrik yüklerinin hareketine karşı koymasına …………. K …………….. denir.
Demir nikel gibi maddeleri çeken cisimlere …………. L …………….. denir.
Akım geçen iletkenlerin çevresinde …………. M …………….. oluşur.
K,L ve M ile ifade edilen boşlukların yerine sırasıyla hangisi gelmelidir.

Cevap : Direnç , Mıknatıs, Manyetik Alan

12

423 Fizik 3 Soru 12

Şekildeki K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri birbirinden farklıdır. Buna göre K ve L için;
I. Özkütle
II. Hacim
III. Kütle
büyüklüklerinden hangisi eşittir.

Cevap : I,II ve III

13 Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır. Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P dir. Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur.

Cevap : 2P

14 Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır. Buna göre direnci 10 Ohm ve üzerinden geçen akım şiddeti 2 A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur.

Cevap : 20

15 Elektriksel dirençle ilgili;
I. İletkenin uzunluğu ile doğru orantılıdır.
II. İletkenin kesiti ile doğru orantılıdır.
III. İletkenin cinsine bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur.

Cevap : Yalnız I

16 Bir elektrik devresinde her birinin direnci 6 ohm olan özdeş 3 ampulü seri bağladığımızda devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur.

Cevap : 18

17 Direnci 60 Ω olan elektrikli ısıtıcının çalışması için ısıtıcıdan 4 A akım geçmesi gerekmektedir. Buna göre ısıtıcının çalışması için gerekli olan gerilim kaç Volt olur.

Cevap : 240

18 Bir ampulün uçları arasına 220 V luk gerilim uygulandığında üzerinden 4 A şiddetinde akım geçiyor. Buna göre ampul telinin direnci kaç ohm dur.

Cevap : 55

19 Direnci 12 Ω olan bakır telin boyunun 2/3 lük kısmını kesip atarsak geriye kalan kısmın direnci kaç ohm dur.

Cevap : 8

20 Verilen cisimlerden hangisini mıknatıs çeker.

Cevap : Toplu İğne

21 Atomlar ile ilgili ;
I. Proton, nötron ve elektron denilen temel parçacıklardan oluşur.
II. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur.
III. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresindeki yörüngelerde dolanırlar.
ifadelerinden hangisi doğrudur.

Cevap : II ve III

22 Mıknatısın kuzeye yönelen ucuna manyetik kuzey kutbu (N) güneye yönelen ucuna manyetik güney kutbu (S) denir. Buna göre,
I. Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker.
II. Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iter.
III. Çubuk mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde her parça N ve S kutupları olan daha küçük
mıknatıs olur. ifadelerinden hangisi doğrudur.

Cevap : I,II ve III

23

423 Fizik 3 Soru 23
423 Fizik 3 Soru 23

Bir kapta bulunan sıvının basıncı; sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur. Buna göre şekildeki özdeş K,L ve M kaplarında bulunan h,3h ve 4h yüksekliğindeki suların kabın dibinde oluşturduğu basınçların (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi nedir.

Cevap : PM > PL > PK

24 Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir. Buna göre;
I. Elektrikli araç satın alınırken enerji verimliliği dikkate alınmalıdır.
II. Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar kullanılmadığı zaman tamamen kapatılmalıdır.
III. Aydınlatmada tasarruflu ampuller tercih edilmelidir.
ifadelerinden hangileri enerji tasarrufu için doğru davranıştır.

Cevap : I,II ve III

25 Bir elektrik devresinde her birinin direnci 3 ohm olan özdeş 3 ampulü seri bağladığımızda devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur.

Cevap : 9

26 Verilenlerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır.

Cevap : Gaz balonları
27 Direnci 30 Ω olan bir iletkenden 3 A lık akım geçmektedir. Bu iletkenin gücü kaç Watt tır.

Cevap : 270

28 Bir iletkenin direnci;
I. Telin boyu ile doğru orantılıdır.
II. Telin kesit alanı ile doğru orantılıdır.
III. Telin öz direncine bağlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur.

Cevap : I ve III

29 Açık hava basıncı hangi araç ile ölçülür.

Cevap : Barometre

30 Potansiyel fark (gerilim) ile direncin bölümü (Potansiyel fark / Ohm) işlemiyle elde edilen fiziksel niceliğin birimi hangisidir.

Cevap : AMPER

31 Direnci 44 Ω olan elektrikli ısıtıcının çalışması için ısıtıcıdan 5 A akım geçmesi gerekmektedir. Buna göre ısıtıcının çalışması için gerekli olan gerilim kaç Volt olur.

Cevap : 220

32 Otomobil lastiklerinin basıncı hangi ölçme aracı ile ölçülür.

Cevap : Manometre

33 Her türlü akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir. Buna göre,
I. İçtiğimiz su akışandır.
II. Vücudumuzda dolaşan kan akışkandır.
III. Uçaklar akışkan hava içinde hareket eder.
verilen örneklerden hangileri doğrudur.

Cevap : I,II ve III

34 Verilen ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesini açıklar.

Cevap : Akışkanlarda hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç fazla olur.
35 6 Ω ve 2 Ω luk 2 direnç seri bağlandığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur.

Cevap : 8

36 Verilenlerden hangisi yalıtkan maddelere örnektir.

Cevap : Plastik

37 Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz. Buna göre,
I. Çivinin ucunun sivri olması
II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi
III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması
ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır.

Cevap : II ve III

38 Bir kaya parçasının hava ortamındaki ağırlığı dinamometre ile yapılan ölçüm sonucu 20 N olarak bulunuyor. Kaya parçası suyun içindeyken dinamometre ile bu ölçüm yapılsa okunan değer hangisi olabilir.

Cevap : 18

39 Mıknatıslarla ilgili,
I. İki kutupludurlar.
II. Temas etmediği halde demir gibi maddeleri çekerler.
III. Doğal ve yapay olabilirler.
yargılarından hangileri doğrudur.

Cevap : I,II ve III

40 Bir ampulün uçlarına 12 voltluk gerilim uygulanınca 3 amper şiddetinde akım geçmektedir. Bu ampulün direnci kaç ohm dur.

Cevap : 4

41 Hangisi hava basıncından faydalanarak bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini tespit etmeye yarayan araçtır.

Cevap : Altimetre

42

423 Fizik 3 Soru 42

6 Ω , 4 Ω ve 2 Ω luk üç direnç seri bağlandığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur.

Cevap : 12

43 Şekildeki devrede ampuller özdeş ve her birinin direnci 3 Ω dur.Buna göre devreden geçen akım şiddeti kaç amperdir.

Cevap : 4

44 Hortumla evinizin bahçesini sularken hortumun ucunu elinizle sıkarsanız;
I. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı artar.
II. Hortumun kesit alanı büyür ve akan suyun hızı artar.
III. Hortumun kesit alanı küçülür ve akan suyun hızı değişmez.
yargılarından hangileri gerçekleşir.

Cevap : Yalnız I

45

423 Fizik 3 Soru 45

Şekilde görüldüğü gibi,
Buna göre L ve M cisimlerinin yük durumu hangisinde doğru verilmiştir.

Cevap : L (Negatif) , M (Pozitif)

46

Fizik Soru 46

Şekildeki eşit kütleli X,Y ve Z cisimleri sıvıda yüzmektedir. Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti FX, FY , FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır.

Cevap : FX=FY=FZ

423 Fizik 3 2021  Termmuz Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular facebook Açık Lise

423 Fizik 3 2021  Termmuz Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: