Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

1) TİO-taşıma işleri organizatörü yetki belgesi almak için aranan şartlar arasında hangisi yoktur?

A-Asgari sermaye şartının yerine getirilerek mali yeterlilik şartının sağlanması
B-Gerçek kişi işletmeci için TC vatandaşı olmak
C-Yabancı işletmecilerin Konsolosluktan izin alması
D-Tüzel kişi işletmecilerin Türk hukukuna göre kurulmuş ve ticaret siciline edilmiş olması
E-Şirketlerde yönetim ve temsil yetkililerinin mesleki saygınlıklarının olması

Cevap : C-Yabancı işletmecilerin Konsolosluktan izin alması

2) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu’nun kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?

A-ADR
B-IATA
C-FIATA
D-IRU
E-CMR

Cevap : C-FIATA

3) Öncelikle, taşıma sözleşmesine konu taşımalarda taşıyıcı ile eşya ilgilileri veya yolcu arasındaki menfaat dengelerini kurmayı ve korumayı hedefleyen hukuka ne denir?

A-Lojistik hukuku
B-Borçlar hukuku
C-İşletme hukuku
D-Ticaret hukuku
E-Taşıma hukuku

Cevap : E-Taşıma hukuku

4) Aşağıdaki uluslararası konvansiyonların hangisi uluslararası karayolu ile eşya taşımalarına ilişkin olarak düzenlenmiştir?

A-CMR konvansiyonu
B-Rotterdam konvansiyonu
C-Santiago konvansiyonu
D-Hamburg konvansiyonu
E-CIM konvansiyonu

Cevap : A-CMR konvansiyonu

5) TTK hükümlerine göre zayi ve hasar zararında tazminatın belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Tazminata esas alınacak değer hesabında zararı azaltma giderleri malın değerini aşamaz
B-Zararı hesaplama malın çıkış yerindeki cari serbest piyasa fiyatı esas alınır
C-Son dönem satış yapılmış ise satış faturası malın kıymetini belirlemede kullanılır
D-Tazminata esas alınacak kıymet, varma yerinde değerine göre belirlenir
E-Tazminata esas alınacak değer hesabında zararı azaltma giderleri eklenir

Cevap : D-Tazminata esas alınacak kıymet, varma yerinde değerine göre belirlenir

6) Lojistik ve Taşıma Hukuku kaynakları bakımından aşağıdaki kanunlardan en az ilgili olan kanun hangisidir?

A-Türk medeni kanunu
B-Türk sivil havacılık kanunu
C-Türk borçlar kanunu
D-Demiryolu serbestleşme kanunu
E-Türk ticaret kanunu

Cevap : A-Türk medeni kanunu

7) Uluslararası demiryolu taşımalara ilişkin konvansiyon güncellemeleri hangi örgüt tarafından yapılmıştır?

A-OTIF
B-EUROCONTROL
C-IRU
D-UIC
E-CER

Cevap : A-OTIF

8) Taraflar arasında aksi bir sözleşme bulunmadığı sürece bir taşımanın ücret borçlusu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Alıcı
B-Gönderilen
C-Taşıma işleri organizatörü
D-Gönderen
E-Satıcı

Cevap : D-Gönderen

9) Bir Türk ticaret gemisinin milli gemi siciline tescil işleminin zorunlu olması için en küçük groston cinsinden ölçüsü aşağıdakilerden hangisi?

A-18.000
B-25
C-18
D-25.000
E-Ölçüsüne bakılmaksızın tüm ticaret gemileri

Cevap : C-18

10) Sivil havacılık alanında, Türkiye’de kurulu tüzel kişiliği haiz ve sivil havacılığın gelişmesine yön veren kuruluş hangisidir?

A-ICAO
B-IATA
C-Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü
D-Sivil havacılık genel müdürlüğü
E-Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı

Cevap : D-Sivil havacılık genel müdürlüğü

11) TTK ile düzenlenen taşıyanın sınırlı sorumluluğu ile ilgili düzen kural olarak emredici olup, aşağıdakil hallerde serbestçe anlaşma yapılabilir. Bu durumlardan hangisi hatalıdır?

A-Canlı hayvan taşıma sözleşmeleri
B-Konşimento düzenlenmeden sefer çarteri sözleşmeleri
C-Güverte yükü taşıma sözleşmeleri
D-Gemiye yükleme öncesi veya gemiden boşaltma sonrası sürece ilişkin sözleşmeler
E-Konteyner taşıması sözleşmeleri

Cevap : E-Konteyner taşıması sözleşmeleri

12) Toplumda önem arz eden bazı olay ve işlemlerin devletin atadığı memurlar veya devletin görevlendirdiği görevliler marifeti ile kayda alındığı ve bu kayıtların tutulduğu yere ne denir?

A-Tescil
B-Hepsi
C-Kütük
D-Noter
E-Resmi sicil

Cevap : E-Resmi sicil

13) Uluslararası alandan birden çok araçla – multimodal taşımalarda aktarma ve elleçleme bakımından en uygun taşıma ünitesi hangisidir?

A-Römork
B-Konteyner
C-Palet
D-Hepsi
E-Çuval

Cevap : B-Konteyner

14) Karayolu taşımacısının taşıma sözlemeşmesine ilişkin özel hükümler gereği sorumlu tutulabilmesinin koşulları arasında aşağıdaki hükümlerin hangisi sayılmaz?

A-Bir zarar olması
B-Sorumluluğun ziya ve/veya hasar ya da gecikmeye dayanması
C-Ziya ve/veya hasar ya da gecikmenin taşıma süreci içinde olması
D-Mücbir sebep olması
E-Taşıyıcının sorumluluktan kurtulma nedenlerinden birinin gerçekleştiğini ispat edememesi

Cevap : D-Mücbir sebep olması

15) Uluslararası taşımada transit süreç sorumluluğu kime aittir?

A-Gümrük müşaviri
B-Gönderen
C-Taşıyıcının adamları
D-Gönderilen
E-Taşıyıcı

Cevap : E-Taşıyıcı

16) Havayolu ile kargo taşımalarında hangisi özel olarak sorumluluktan kurtulma sebepleri arasında sayılmamıştır?

A-Savaş ve silahlı çatışma olayları
B-Kargonun kendi içinde bulunan kusurları, kargonun kalite ve kötülüğü
C-Kargonun paketlenmesinin taşıyıcı veya bir çalışanı ya da acentesi dışında birisi tarafından kusurlu olarak yapılmış olması
D-Kargonun girişi, çıkışı ya da geçişi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen bir kamu otoritesi faaliyeti
E-Kargonun yükleme istiflenmesinde kusurlar

Cevap : E-Kargonun yükleme istiflenmesinde kusurlar

17) Deniz taşıyanının yaptırdığı mali sorumluluk sigortası teminatları kapsamında hangisi yer almaz?

A-Gemide yüklerin aktarılması sırasında meydana gelen zararlar
B-Taşıyanın bilerek ve isteyerek talimatı ile verdiği zaralar
C-Gemi adamlarına ödenmesi gereken tazminatlar
D-Gemi adamlarının tedbirsizlik ve dikkatsizlike verdiği zararlar
E-Geminin çatma sonucu verdiği zararlar

Cevap : B-Taşıyanın bilerek ve isteyerek talimatı ile verdiği zaralar

18) Yürürlüğe girmemiş ancak BM – UN tarafından hazırlanarak taraf devletlere üye olmak veya yurt içi taşıma mevzuatı düzenlemelerinde model olmak için hazırlanmış multimodal taşıma konvansiyonunun adı nedir?

A-BM Cenevre konvansiyonu
B-BM Montreal konvansiyonu
C-BM Bern konvansiyonu
D-BM Şikago konvansyonu
E-BM Hambur konvansyonu

Cevap : B-BM Montreal konvansiyonu

19) Karayolu taşımalarında diğer taşımaların aksine hangi bilgi senette yazsa bile kural olarak doğru olduğu karinesi oluşmasına tek başına sebebiyet vermez?

A-Kap adedi
B-Gönderilenin kim olduğu
C-Ambalaj durumu
D-Yükleme durumu
E-Yük brüt kg miktarı

Cevap : C-Ambalaj durumu

20) Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre hava yük senedi kaç nüsha olarak düzenlenmelidir?

A-1
B-4
C-3
D-2
E-5

Cevap : C-3

21) Belirlenen ücret karşılığında müvekkili adına ve müvekkili hesabına, yük ilgilileriyle sözleşmeler yapan ya da yapılan sözleşmelerin kurulmasında aracılık etmeyi meslek edinen lojistik işletmecisi türü hangisidir?

A-Lojistik işletmecisi
B-Taşıma işleri organizatörü
C-Taşıma acentes,
D-Taşımacı
E-Taşıma işleri komisyoncusu

Cevap : E-Taşıma işleri komisyoncusu

22) Aşağıdaki uluslararası konvansiyondan hangisi denizyolu taşımacılığı ile ilgili hususları düzenlememektedir?

A-COTIF
B-Lahey
C-Hamburg
D-Lahey-Visby
E-Rotterdam

Cevap : A-COTIF

23) Aşağıdakilerden hangisi değişik tür araçlar ile taşıma sözleşmesinin unsurlarından birisi değildir?

A-Bütün ortamlarda taşımanın tek bir sözleşme ile üstlenilmesi
B-Taşımanın mutlaka bir bölümünün denizyolu ile yapılması
C-Eşyanın birden fazla ortamdan taşınmasının söz konusu olması
D-Birden fazla ortamda taşımanın farklı hükümlere tabi olması
E-Taşımanın ücret karşılığı üstlenilmesi

Cevap : B-Taşımanın mutlaka bir bölümünün denizyolu ile yapılması

24) Kamu hukuku ve kamu düzeni bakımından aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A-Taşıma sözleşmesi herhangi bir belge düzenlenmeden de ifa edilebilir
B-Taşıma irsaliyesi taşıma senedi yerine geçebilir
C-Eşya taşıması senetsiz yapılamaz
D-Şartları taşıyorsa, içeriği uygun ise taşıma faturası senet yerine geçer
E-Yolcu taşıma sözleşmeleri biletsiz yapılmaz

Cevap : A-Taşıma sözleşmesi herhangi bir belge düzenlenmeden de ifa edilebilir

25) En geniş sigorta teminatı veren enstitü klozu (Institute Cargo Clause) hangisidir?

A-Hepsi
B-ICC A klozu
C-Kamyon klozu
D-ICC C klozu
E-ICC B klozu

Cevap : B-ICC A klozu

26) Multimodal-karma taşımalara dair sözeşmeleri düzenlemesine karşın yürürlük kazanmamış konvansiyon hangisidir?

A-Rotterdam kuralları
B-BM (UN) Cenevre konvansiyonu
C-Hamburg kuralları
D-Montreal konvansiyonu
E-CMR

Cevap : B-BM (UN) Cenevre konvansiyonu

27) İster bir sözleşme ile, ister sözleşme olmaksızın iradi olarak bir kişi ya da eşyanın bir araç ile bir yerden bir yere hareket ettirilmesinin adı?

A-Taşınma
B-Aktarma
C-Ulaştırma
D-Taşıma
E-Lojistik

Cevap : D-Taşıma

28) Türk Ticaret Kanunu 4.kitap hükümleri …….. için özel hükümler içerirken diğer taşıma modları için genel ve ikincil olarak uygulanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-Demiryolu ile taşıma
B-Posta taşıması
C-Havayolu ile taşıma
D-Karayolu ile taşıma
E-Denizyolu ile taşıma

Cevap : D-Karayolu ile taşıma

29) Yurt içi karayolu taşıması ve uluslararası CMR taşımasında taşıma senedinde yer alan hangi kayıt test edilmedikçe taşıyıcı için bağlayıcı değildir?

A-Ambalaj şekli
B-Teslim etme yeri
C-Taşıma için teslim alma yeri
D-Malın kg cinsinden miktarı
E-Malın koli adedi

Cevap : B-Teslim etme yeri

30) Refakat belgelerini taşıma sürecinde kullanan ve kayıp ya da yanlış kullanımında sorumluluk sahibi olan kişi kimdir?

A-Taşıyıcı
B-Acente
C-Gönderen
D-İhracatçı
E-Şoför

Cevap : A-Taşıyıcı

31) Hangi taşıma yönteminde taşıma senedine kıymetli evrak vasfı tanınamaz?

A-Havayolu taşıması
B-Multimodal taşıma
C-Demiryolu taşıma
D-Karayolu taşıma
E-Denizyolu taşıma

Cevap : A-Havayolu taşıması

32) Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmelerinin özel hükümlerle düzenlenmesi ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinin bir uzantısıdır?

A-Uluslararası eşya taşımalarının artması
B-Tek bir taşıma sözleşmesinde birden çok yöntemin kullanılması halinde tek hukuk ihtiyacı
C-Taşıyıcının sorumluluğunu azaltma eğilimi
D-Denizyolu taşımasında limandan sonraki taşıma süreci
E-Konteyner taşımasında zararın ortaya çıktığı yerin belirlenememesi

Cevap : B-Tek bir taşıma sözleşmesinde birden çok yöntemin kullanılması halinde tek hukuk ihtiyacı

33) Aşağıdakilerden hangisi geminin kendi zayii ve hasarı için aktif zarar sigortası türü olarak düzenlenen sigorta türüdür?

A-Sorumluluk sigortası
B-Yük sigortası
C-Kasko sigortası
D-Aktif zarar sigortası
E-Tekne sigortası

Cevap : E-Tekne sigortası

34) Aşağıdaki hukuk düzenlemelerinden hangisi havayolu taşımacılığı ile ilişkilidir?

A-Hamburg kuralları
B-CMR
C-1999 Montreal konvansiyonu
D-Lahey konvansiyonu
E-COTIF-CIM

Cevap : C-1999 Montreal konvansiyonu

35) Havayolu taşımacılığında tarife uygulamaları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından denetlenmektedir?

A-Türk hava yolları
B-Ulaştırma ve altyapı bakanlığı
C-Sivil havacılık genel müdürlüğü
D-Türk hava kurumu
E-Devlet hava meydanları işletmesi

Cevap : C-Sivil havacılık genel müdürlüğü

36) İşleri yürütürken temsil yetkisi kullanmayan tacir yardımcısı hangisidir?

A-Komisyoncu
B-Ticari temsilci
C-Pazarlamacı
D-Acente
E-Simsar

Cevap : E-Simsar

37) 6102 Türk Ticaret Kanunu’nun hangi kitabı denizyolu taşımacılığını düzenlenmektedir?

A-4
B-5
C-2
D-1
E-3

Cevap : B-5

38) Birden çok taşıma yöntemi kullanılmasına rağmen akdedilen sözleşmeye göre tek tip taşıma varmış gibi uygulama öngören konvansiyon hangidir?

A-Montreal konvansiyonu
B-Hamburg kuralları
C-COTIF-CIM
D-CMR
E-Rotterdam kuralları

Cevap : C-COTIF-CIM

39) Aşağıdakilerden hangisi deniz taşıma ve lojistik faaliyetlerinde özel risklerden biri değildir?

A-Yangın
B-Yüke gelen zararlar
C-Gemi kazaları-çatma
D-Korsan saldırıları
E-Meteorolojik olaylar

Cevap : C-Gemi kazaları-çatma

Lojistik Ve Taşıma Hukuku 2021 Final Soruları

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: