Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Adli tıp kurumunun merkez yapılanmasında aşağıdaki birimlerden hangisi yer almaz?

Cevap : Adalet bakanlığı müsteşarlığı

Aşağıdakilerden hangisi deneysel psikoloji alanına girmez?

Cevap : Adalet psikolojisi

Poligraf aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : Yalan makinesi

Aşağıdakilerden hangisi suçlu profili çıkarılırken özel olarak araştırılması gereken hususlardan değildir?

Cevap : Suçlunun ırki özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu azaltan hallerden biri değildir?

Cevap : Karakter bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi suçun sosyal nedenleri arasında değildir?

Cevap : Psişik nedenler

‘’ Biçimsel açıdan hukuk düzeni tarafından ceza ya da emniyet tedbiri yaptırımına bağlanmış eyleme Denir.’’
Tümcesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : suç

‘’ Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar …… başlığı altında toplanır. ‘’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir?

Cevap : Viktimoloji

Adalet psikolojisi: Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik ögeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan…………………………………………………………………………bir çalışma alanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : interdisipliner

Duruşma ortamının demokratikliği ………… ile sağlanır. Bu ilkenin kişinin hak ve menfaatleri bakımından bir risk yaratabileceği hâllerde daraltılması söz konusu olabilir. Yasalar bu hâllerin hangileri olduğunu açıkça belirtmiştir. Daha çok çocuk, mağdur ve ailenin korunması hâllerinde sınırlı olarak açıklık ilkesinden vazgeçebilir. Çünkü kişinin korunması ile ilgili daha yüksek bir menfaat söz konusudur. Ancak kural yargıcın güvenilirliği, sanığın kendini ifade edip etmediğini kamuya ulaştırma ve etik kaygılar açısından açıklık ilkesinin zorunluluğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : açıklık ilkesi

El yazısı veya imzaya bakarak kişinin karakter analizinin yapılması veya belgenin kişinin el ürünü olduğuna ilişkin belgeye ne ad verilir?

Cevap : Grafoloji

Suç tekrarının önüne geçilmesi amacı…………………………açısından arka planda kalır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İyi yaşam modeli

Madde 280 – (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya buhususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki düzenleme aşağıdakilerden hangisi için öngörülmüştür?

Cevap : Sağlık meslek mensupları

Aşağıdakilerden hangisi özgülenmiş adli tıp raporları kategorisinde sayılmaz?

Cevap : kesin rapor

5237 sayılı Yeni türk ceza yasası’na göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası suçlardan biri değildir?

Cevap : eziyet suçu

Adli tıp raporunda aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

Cevap : Kişinin önceki mahkûmiyeti

Firara karşı abartılı koruması olmayan, güvenlik açısından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.
Genellikle ilk defa suç işleyen ya da iki yıl ve daha az süreli hapis cezası ile hükümlü bulunanlar için öngörülmüştür. Bu tip infazda amaç hükümlülerin topluma intibakını güçlendirmek, çalışmalarına ve meslek edinmelerine imkân sağlamaktır.
Yukarıda tanıtılan infaz kurumunun tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Açık Ceza İnfaz Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi yalan tanıklık ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : İster yanıltmak maksadıyla, ister hata ile gerçeğe aykırı beyanda bulunmak yalan tanıklık kapsamına girer.

İş yurtlarında ücret aşağıdaki usullerden hangisiyle ödenir?

Cevap : Gündelik

Suçla mücadelede usul sanıktan delile usulünden, delilden sanığa usulüne dönüşmüştür. Bunun anlamı suçun aydınlatılmasında delilin birinci plana geçtiğidir. Yani artık bir suç sonrası bazı kişilerin peşin olarak şüpheli sayılması kabul edilemez.
Yargılama aşamasına gelmeden önce suçla ilk kez karşılaşıp ilgili delilleri toplayan birim ………… Ancak bu terim gerek genel gerekse özel yasalarda ismen geçmez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Olay yeri incelemedir.

İlk cezaevi hangi yılda ve nerede açılmıştır?

Cevap : 1595- Amsterdam

Aşağıdakilerden hangisi, cezanın infazına ilişkin başlıca hukuksal düzenlemelerden biri değildir?

Cevap : Türk medeni kanunu

Uyuşturucu kullanan kişinin, kendi eylemi bakımından sahip olduğu mağduriyet türü nedir?

Cevap : Potansiyel mağdur

Adli olgu olarak isimlendirilebilecek olgular için düzenlenen rapora ne ad verilir?

Cevap : Adli rapor

Adli tıp kurumu aşağıdaki faaliyetlerin hangisini yapmaz?

Cevap : Adli kararların hükmi niteliğini değerlendirmek

İnsan davranışlarını inceleyerek genel yasalara ulaşmak isteyen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Psikoloji

Aşağıdakilerden hangisi adalet psikolojisi yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Metamorfik inceleme

Müdafi hazır bulunmaksızın kolluk tarafından alınan ifade, hakim ve mahkeme huzurunda sanık veya şüpheli tarafından ………….. .hükme esas alınmaz. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Cevap : Cevap: Doğrulanmadıkça

‘’ Yakalama……………………‘’Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : bir koruma tedbiridir.

Aşağıdakilerden hangisi bir mağdur türü değildir?

Cevap : İçtimai mağdur

İnfaz koruma memuru olmak için aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz?

Cevap : Tıp eğitimi almış olmak

Karar gerek bir insanın iç dünyasında gerçekleşen iradi tutum alma gerekse bir şey hakkında hukukun olanakları çerçevesinde “en uygun olanı seçme” biçiminde ortaya konulsun her zaman bir süreci ve muhakemeyi gerektirir. Yargılama kararı bir süreç içinde olgunlaşır ve karşıt tezlerin bir yarışı bir akli çıkarımı biçimini aldığında varlık kazanır. Bu nedenle yargıcın vereceği karar, sadece yargıcın değil, yargılamaya katılan birçok kişinin ve olgunun bir arada ele alınması ile biçimlenir. Buna denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hükmün ortaklaşalığı

…………… doğrudan suçtan hareket etmektedir. Mağdurun suç sonrası kişisel ve sosyal sorunları ile mağdur ve fail bağlantıları gerekli koşulları belirler……………….. mağdurun bilgilendirilmesi, mağdur eğilimlerinin ortadan kaldırılması veya alabildiğince azaltılması, mağduriyeti ortaya çıkaran gözlemsel koşulların takibi ile çeşitli analizlere odaklanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangisi getirilmelidir?

Cevap : Ampirik mağdur psikolojisi

Failin ceza sorumluluğu saptanıp zararın giderilmesi için gerekli neyse yapılmış bulunacağından hem adalet yerine getirilmiş olacak, fiille ihlal edilmiş olan hukuk kurallarının geçerliliği vurgulanacak ve dolaysıyla kamusal barışın yeniden kurulmasına hizmet edecek ve ayrıca devlet, yaptırım uygulamak yönünden katlanacağı birçok masraftan da kurtulmuş olacaktır. Bu çeşit uygulamalara denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Onarıcı adalet

…….. getirdiği bilirkişilik yargısal işlevlere yardımcı niteliktedir. Adli raporların tutulmasında hekimler ilk saptanan bulguları poliklinik defterine kaydedip en kısa sürede asli makamları uyarmak durumundadırlar. Ancak kovuşturmayı gerektiren bir durum yoksa hekimin ihbar yükümlülüğü de yoktur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Adli Tıp kurumunun

Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Cumhuriyet savcısı kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye ………. işlemi yaptırmaya yetkilidir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelir.

a. Soruşturma
b. Yer gösterme
c. Müsadere
d. Münazara
e. Mübadele

Cevap : Cevap : Yer gösterme

Adli tıp kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.

a. Adli kolluğa
b. Adalet bakanlığına
c. İçişleri bakanlığına
d. Sağlık bakanlığına
e. Emniyet müdürlüğüne

Cevap : Cevap : b. Adalet bakanlığına

Kriminalistik alanında, delillerin yahut üzerinde uzlaşma varılamayan tüm dökümanların incelendiği alt dalın adı nedir?

Cevap : Adli Belge inceleme

Kendi eylemleri, hâli tavrı ve yaşam biçimi nedeniyle tehlike taşıyan kişilerdir. Örneğin uyuşturucu kullanımı, göçmenlik, kaçak çalışma ve suç çevresi içinde bulunma hâlleri, yaş küçüklüğü ya da tedbirsizlikle birleştiğinde ortaya çıkabilir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Potansiyel Mağdur

Yargılama sürecinde tarafların görüş ve kanıtlarını, silahların eşitliği ilkesini gerçekleştirebilmek üzere, huzurda ve açık bir biçimde ortaya koyabilmelerini anlatan ilkeye ne denir?

Cevap : Yüz Yüzelik ve Karşılıklılık İlkesi

İncelenmesinden sonra gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektuplar üzerine aşağıdaki ibarelerden hangisi yazılır?

Cevap : Görüldü

İyi yaşam modeli yöntemi ile hükümlünün psikolojik gereksinimlerinden hangisi dışarıda tutulmuştur?

Cevap : Özgür irade

Viktimolojisuçun doğrudan zarar görenini dikkate alarak ………….. açılardan zararın en aza indirilmesini amaçlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Psikoloji, sosyal ve hukuksal

İyi yaşam modeli yöntemi ile hükümlünün psikolojik gereksinimlerinden hangisi dışarıda tutulmuştur?

Cevap : Cezaların azaltılması

‘’ Yargılama aşamasına gelmeden önce suçla ilk kez karşılaşıp ilk resmi işlemleri başlatan kolluk gücü birimi dir. ‘’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Olay yeri inceleme

‘’Genel olarak ………., hukuk düzeni tarafından korunan hakları suç aracılığı ile ihlal edilmiş olan gerçek kişidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mağdur

I. Yönlendirme
II. İdrak kabiliyeti
III. Prestij etkisi
IV. Yalan tanıklık
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tanıklığa ilişkin hallerden değildir?

Cevap : yalnız
II

“İfade ve sorgulama için kişinin kural olarak …… ile çağrılması gerekir” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

a. Tedbir
b. Davetiye
c. Zor
d. Tespit
e. İzin
Cevap : b. Davetiye

 “Sorgulama ve ifade almanın başarısı için sorgulama sanığa değil ……………. Dönük olmalıdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

a. Kişinin daha önce suç işleyip işlemediğine
b. Kişinin sınıfsal pozisyonuna
c. Prestij etkisine,
d. Olayın aydınlatılmasına
e. Kişinin ekonomik pozisyonuna

Cevap : d. Olayın aydınlatılmasına

İnfaz personeli olmaya engel suçlar kategorisine aşağıdakilerden hangisi girmez?

a. Taksir suçları
b. İrtikap
c. Zimmet
d. Görevi kötüye kullanma
e. Hileli iflas

Cevap : a. Taksir suçları

Ceza infaz kurumları için nitelikli personel yetiştirme huşuları hangi yasada düzenlenmiştir?

a. 4376 sayılı infaz merkazleri yasası
b. 4785 sayılı genel eğitim yasası
c. 4327 sayılı ceza infaz eğitimi yasası
d. 4749 sayılı ceza infaz kurumları ve tutukevleri personel eğitim merkezleri kanunu
e. 4336 sayılı ceza infaz memurları yasası

Cevap : d. 4749 sayılı ceza infaz kurumları ve tutukevleri personel eğitim merkezleri kanunu

Adli rapor, verildiği yerde tutulmakta olan aşağıdaki resmi defterlerden hangisine kaydedilir?

a. Belge bilgi defteri
b. Defteri kebir
c. Adli rapor protokol defteri
d. Adli raporlar kayıt usulü
e. Gelen evrak defteri

Cevap : c. Adli rapor protokol defteri

…..Her türlü ön hazırlığın tamamlandığı ancak nihai durumun ortada olduğu hallerde düzenlenen rapor hangisidir?

a. Kesin hüküm
b. Kesin rapor
c. Ek rapor
d. Geçici rapor

Cevap : b. Kesin rapor

Başlıca görevi usulüne uygun olarak kurulmuş mahkemeler tarafından ceza evine gönderilmiş olan kadın ve erkeklerin makul ve insani koşullar altında tutulmalıdır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a. İç işleri bakanlığının,
b. Cezaevi yönetiminin,
c. Emniyet amirliğinin,
d. Adalet bakanlığının,
e. Başbakanlığının,

Cevap : b. Cezaevi yönetiminin

Şüphelinin kolluk görevlileri veya cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili dinlenmesine ne ad verilir?

a. Gözaltına alma
b. Müşterek faillik
c. Yargılama
d. İfade alma
e. Sorgulama

Cevap : d. İfade alma

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarındaki çalışanlar arasında yer almaz ?

Cevap : Farmakolog

Aşağıdakilerden hangisi yargı bağımsızlığını ayrıştırabileceğimiz çeşitlerden biri değildir?

Cevap : Yargıcın hukuka karşı bağımsızlığı

Suç tekrarının önüne geçilmesi amacı……açısından arka planda kalır ?

Cevap : Risk Gereksinim Model

Müdafi hazır bulunmaksızın kolluk tarafından alınan ifade, hakim ve mahkeme huzurunda sanık veya şüpheli tarafından …………… hükme esas alınmaz. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

a. Müşterek faillik
b. Mağduriyetle
c. Doğrulanmadıkça
d. Yalanlanmadıkça
e. Hatalı olduğu belirlenmedikçe

Cevap : c. Doğrulanmadıkça

Personelin seçimi açısından özel koşullar aranır. Aşağıdakilerden hangisi infaz koruma memurluğu için istenen koşullardan biri değildir.

a. Güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması,
b. 18-30 yaş arasında olmak
c. KPSS’den en az 70 puan almak
d. Görevini sürekli yapmasını engelleyecek akıl hastalığı, bedensel özrü ve özel olarak
bazı özürlerinin bulunmaması,
e. En az bir yabancı dil bilmek

Cevap : e. En az bir yabancı dil bilmek

Çözümü özel bilgi ve tekniğe bağlı konularda yargıcın başvurduğu ihtisas sahibi kimseye ne denir?

a) Cumhuriyet Savcısı
b) Avukat
c) Hakem
d) Bilirkişi
e) Kolluk

Cevap : Bilirkişi

Tanık beyanının güvenirliği araştırmak ………… görevidir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hakimin

Personelin seçimi açısından özel koşullar aranır. Aşağıdakilerden hangisi infaz koruma memurluğu için istenen koşullardan biri değildir?

Cevap : Bekar olmak

“Sistemi sanığa sorulan sorular aracılığıyla söz konusu suçu işleyip işlemediği hakkında yapılan araştırmadır. En basit

sorgulama yöntemi olarak, sanığa yönelik ..Yapılır…iddia ve savunma makamlarının tanık veya sanığa yaptıkları sorgudur. … Aracılığıyla sorular sorularak olaya veya tanıklara ilişkim bilgii ve varsa çelişkileri ortaya çıkarılır…başarısı uygun soruların sorulmasıyla ilgilidir. Bunun için genellikle açık uçlu dediğimiz evet ya da hayır sorularının yeter olmadığı sorular sorulur. Böylece sorgulana kişi olaya ilişkin detaylar vererek olayın daha iyi anlaşılmasına hizmet etmiş olur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Doğrudan sorgu

Sorgu sadece ….. altında bulunan kişiyle ilgilidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Cevap : suç şüphesi

Adalet Psikolojisi 2021 Final Soruları

Auzef Adalet telegram adalet

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: