Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Hangisi toplam arzı (AS) arttırmaya yönelik uygulamalar arasında yer almamamaktadır?

a) Sendikaların pazarlık güçlerini sınırlama
b) Yatırımcıların arttırılması
c) Gelir ve kurumlar vergilerinde indirim
d) Kar marjlarının yükseltilmesi
e) Faiz oranlarındaki düşme

Cevap : a) Sendikaların pazarlık güçlerini sınırlama

Aşağıdakilerden hangisi deflasyonla/durgunlukla mücadelede uygulanabilir yöntemlerden biridir?

a) Bütçe fazlası oluşturma
b) Endeksleme politikası
c) Ücretlerin aniden indirilmesi
d) Kamu harcamalarının özellikle otonom yatırımları artırma
e) Özel harcamaları kısıtlayıcı borçlanma

Cevap : d) Kamu harcamalarının özellikle otonom yatırımları artırma

Keynesyen teoriye göre, otonom harcamalarda meydana gelen bir artış hangi mekanizmayla milli gelir üzerinde kendisinden daha büyük miktarda bir artış yaratır?

a) Tüketim dalgalanması
b) Ortalama çarpan
c) Marjinal çarpan
d) Çarpan
e) Tasarruf çarpanı

Cevap : d) Çarpan

Ekonominin ………. döneminde toplam talebi kısarak önlem almak çare olmamaktadır. Çünkü toplam talebi kısmak durgunluk sürecini uzatır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Hiperenflasyon
b) Yapısal enflasyon
c) Sisinsi enflasyon
d) Dezenflasyon
e) Stagflasyon

Cevap : d) Dezenflasyon

Aşağıdakilerden hangisi harcama yaklaşımına göre milli gerli hesaplanmasında göz önüne alınmaz?

a) Kamu harcamaları
b) Ücretler
c) Yatırım harcamaları
d) Net ihracat
e) Tüketim harcamaları

Cevap : b) Ücretler

Toplam talepte meydana gelen değişimlere aşağıdakilerden hangisi yol açabilir?

a) Döviz kurundaki değişmeler ve vergiler
b) İstihdam
c) Demografik yapı
d) Bütçe
e) Doğal kaynaklar

Cevap : b) İstihdam

Genişletici para politikları uygulanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi beklenir?

a) LM eğrisinde bir değişiklik olmaz
b) LM eğrisi dikleşi, milli hasıla düşer, faizler düşer
c) LM eğrisi yatıklaşır, milli gelir düşer, faizler artar
d) LM sola kayar, toplam hasıla düşer, faizler artar
e) LM sağa kayar, toplam hasıla artar, faizler düşer

Cevap : d) LM sola kayar, toplam hasıla düşer, faizler artar

LM eğrisinin eğimini aşağıdaki faktörlerden hangisi belirler?

a) Piyasa beklentileri
b) Genişleyici maliye politikası
c) Servetteki bir artış
d) Tasarruf miktarı
e) Para talebinin gelire duyarlılığı

Cevap : a) Piyasa beklentileri

Toplam tüketim fonksiyonu
C=120+0,8 (Yd) ve
T=20+0,2 Y ise,
Gelir 25000 birim olduğunda toplam tüketim harcamaları kaçtır?
(C: tüketim miktarı, Y:gelir, T:vergiler)

a) 1770
b) 1680
c) 1885
d) 1950
e) 1560

Cevap : c) 1885

Toplam arz eğrisini (AS) sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?

a) Firmaların ekonomiye yönelik olumlu beklentileri
b) Üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin azalması
c) Tam istihdam düzeyi
d) Teknolojik gelişme ve verimlilik artışı
e) Üretim faktörleri miktarının artması

Cevap : e) Üretim faktörleri miktarının artması

Yatırımın faize duyarlılığı küçülürse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) IS eğrisi sola kayar
b) IS eğrisinin eğimi küçülür yani yatıklaşır
c) Is eğrisinin eğimi büyür ve yatıklaşır
d) IS eğrisi sağa kayar
e) IS eğrisinin eğimi büyür yani dikleşir

Cevap : a) IS eğrisi sola kayar

GAP kapsamındaki yatırım projeleri 70 trilyondan 30 trilyona düşürülmüş olsun. Marjinal tüketim eğiliminde (c)=0,75 olması durumunda yeni milli MG düzeyi ne olur?

a) 80 trilyon azalır
b) 160 trilyon artar
c) 160 trilyon azalır
d) 80 trilyon artar
e) 53 trilyon azalır

Cevap : e) 53 trilyon azalır

Otonom yatırımlardaki 120 milyon dolarlık artış milli geliri 480 milyon dolar artırıyorsa çarpan katsayısı (k) kaçtır?

a) 3
b) 5
c) 1
d) 4
e) 2

Cevap : d) 4

Basit Keynesyen modele göre, marjinal tüketim eğiliminin 0,80 olduğu bir durumda yatırım harcamalarındaki 300 milyon TL’lik otonom artış milli gelir düzeyini kaç milyon TL artırır?

a) 1500
b) 3500
c) 5500
d) 2000
e) 8050

Cevap : d) 2000

Hangi enflasyon çeşidinde para değişim aracı fonksiyonunu görmekle birlikte değer kaybı sebebiyle dış ödemelerde, bir başka ülke parasının standart ölçü olarak kullanılması gerekmektedir?

a) Kronik enflasyon
b) Hiperenflasyon
c) Stagflasyon
d) Yapısal enflasyon
e) Sinsi enflasyon

Cevap : b) Hiperenflasyon

Daraltıcı para politikaları kapsamında aşağıdakilerden hangisi olur?

a) AD (toplam talep) eğrisinde bir değişme olmaz
b) Aynı AD (toplam talep) eğrisi üzerinde hareket olur
c) Toplam talebi (AD) artırır
d) AD (toplam talep) eğrisi sola doğru kayar
e) AD (toplam talep) eğrisi sağa doğru kayar

Cevap : d) AD (toplam talep) eğrisi sola doğru kayar

Aşağıdakilerden hangisinde fiyat istikrarsızlığıyla mücadele stratejisi içinde gelir ve kurumlar vergisinde yapılacak düzenlemelerin yatırımları arttıracak biçimde ayarlanma durumunu ifade etmektedir?

a) Hiper enflasyon
b) Dezenflasyon
c) Deflasyon
d) Stagflasyon
e) Enflasyon

Cevap : b) Dezenflasyon

Faiz oranları ile gelir düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Para talebi eğrisi
b) LM eğrisi
c) Çarpan eğrisi
d) Para arzı eğrisi
e) IS eğrisi

Cevap : e) IS eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi bir stok değişkendir?

a) Yatırım
b) Tüketim
c) Ulusal Borç
d) Milli Gelir
e) GSMH

Cevap : a) Yatırım

Aşağıdakilerden hangisi genişletici maliye politikası araçlarından biridir?

a) Reeskont oranlarının düşürülmesi
b) Transfer harcamalarının arttırılması
c) Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi
d) Vergi oranlarının arttırılması
e) APİ yoluyla tahvil satışı

Cevap : b) Transfer harcamalarının arttırılması

Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?

a) Marjinal harcamalar
b) Uyarılmış tüketim harcamaları
c) Negatif tüketim
d) Sürekli tüketim
e) Optimum tüketim

Cevap : b) Uyarılmış tüketim harcamaları

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkileri arasında değildir?

a) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulması
b) Borçların reel değerinin artması
c) Gelir dağılımının bozulması
d) Ödemeler dengesinin bozulması
e) Satın alma gücünün azalması

Cevap : b) Borçların reel değerinin artması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi fizyokrat anlayış için doğru değildir?

a) “Bırakınız yapsınlar; bırakınız geçsinler” düşüncesini savunurlar.
b) Devlet müdehalesine inanırlar
c) Sanayici, toprak sahibi, rahio vb. kısırdır
d) Serbest piyasa ekonomisini savunur
e) Tarım tek verimli alandır

Cevap : b) Devlet müdehalesine inanırlar

Aşağıdakilerden hangisine göre, yeni maden yatakları bulma, dış ticarette fazla verme veya başka toplumları sömürgeleştirme yoluyla da olsa ulus devletin geleceği için gerekli olduğu ölçüde altın ve gümüş temini saygıdeğerdir?

a) Keynesci Yaklaşım
b) Liberalizm
c) Merkantalizm
d) Neomerkantalizm
e) Marksizm

Cevap : c) Merkantalizm

Bir ekonomide 2004’te TÜFE değeri 108, 2003’te TÜFE değeri ise 104 idi. Bu verilere göre ülkenin yıllık enflasyon oranı kaçtır?

a) %4,5
b) %7
c) %3,85
d) %6,5
e) %5

Cevap : c) %3,85

Aşağıdakilerden hangisi deflasyonla/durgunluka mücadelede uygulanabilir yöntemlerden biridir?

Cevap : Kamu harcamalarını özellikle otonom yatırımları artırma

Aşağıdakilerden hangisi GSYİH hesaplarında dikkate alınır?

Cevap : İşçilerin yurtdışından getirdiği dövizler

Yatırımın faize duyarlılığı küçülürse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : IS eğrisinin eğimi büyür yani dikleşir

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadi hedfleri tam olarak ifade etmektedir?

Cevap : Tam istihdam, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme

Marjinal tüketim eğiliminin küçük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Cevap : IS eğrisinin göreli olarak dik olduğunu

Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonu nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Kurumların ve kişilerin kendi bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dahil etmemeleri

LM eğrisinin eğimini aşağıdaki faktörlerden hangisi belirler?

Cevap : Para talebinin gelir duyarlılığı

Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı artırır?

Cevap : Ücretlerdeki artış

Bir ülkenin verileri aşağıdaki gibidir. (Katrilyon TL)
GSYİH = 5.000TL
Dolaysız vergiler = 50 TL
Dolaylı vergiler = 200 TL
Net Dış Faktör Gelirleri = 400 TL
Gayrisafi Yatırım = 700 TL
Safi Yatırım = 400 TL
Dağıtılmayan Kurum Karları = 415 TL
Transfer Ödemeleri = 125 TL
Sübvansiyon = 35 TL ise,
Sözkonusu ülkenin milli geliri (MG) kaç katrilyon TL’dir?

Cevap : 4935

Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonuna yol açan nedenlerden biridir?

Cevap : Ara madde-hammadde gibi girdilerin fiyatlarındaki artışlar

Stagflasyon durumunda en azından aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanmalıdır?

Cevap : Kamu yatırımları arttırılmalıdır.

Merkantilizm aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

Cevap : İthalatın önündeki tüm engellerin kaldırılması

Otonom tüketim harcamalarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Denge üretim düzeyinin deüşmesine, IS eğrisinin sola doğru kaymasına

Bir mal veya hizmetin GSYİH hesaplarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir?

Cevap : Ara mal olmalı

LM eğrisinin eğimini aşağıdaki faktörlerden hangisi belirler?

Cevap : Para talebinin gelire duyarlılığı

Marjinal tüketim eğilimi c=4/5 ise çarpan katsayısının değeri ne olacaktır?

Cevap : 2

Gelir 1000 TL’den 1800 TL’ye yükseldiğinde tüketim 900 TL’den 1300 TL’ye çıkmıştır. Buna göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

Cevap : 0,5

Otonom harcama kalemlerinden biri ya da birkaçının değişmesi sonucunda gelir düzeyi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Cevap : Deflatör

I – İşsizliğin nasıl azaltılabileceği
II – Firmaların kar maksimizasyonu
III – Ekonomik krizden nasıl çıkılacağı
IV – Merkez bankasının para politikası kontrolü

Cevap : Yanlız II

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Makro Ekonomi 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: