118-Din Kültürü Ve Ahlak BilgisiAçık Lise

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

Online deneme sınavı olarak yap

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8 Soruları

1. Verilenlerden hangisi Çin’in milli dinlerindendir?

Cevap : Konfüçyanizm

2. Hinduizm’in kutsal metinlerine verilen isim hangisidir?

Cevap : Vedalar

3. İslam dini başkasının malına yönelik saldırıları ve haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklamıştır ona göre hangisinin haksız kazanç yollarından biri olduğu söylenemez?

Cevap : Hibe

4. İnsan dünya düzenine uygun olarak yaşamalı gayret sarf etmeksizin tanrının kanunlarına tâbi olmalıdır Bu duruma ………. anlamına gelen “wu wei” prensibi denir.
Bu parçada boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Eylemsizlik

5. Din akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar bütünüdür insani ve ahlaki olgunluğa ulaşmak için tutulacak en doğru yoldur Bu sebeple insan hayatını dinin belirlediği ölçülere göre yaşamalıdır bu metinden din ile ilgili hangi sonuca ulaşılamaz?

Cevap : insanın fıtratında var olan bir duygudur

6. Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur rahipler manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar budizmde ruhban hayatı fakirlik bekarlık ve sessizliğe dayanır rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser sarı elbiseler giyer yetkili rahibin önünde 3 defa iman ikrarında bulunur.
Bu metinden Budizm ile ilgili seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap : İbadetler belirli gün ve zamanlarda yapılır

7. İnsanların yaratılıştan getirdiği tevhide yönelme özelliği anlamına gelen kavram hangisidir?

Cevap : Fıtrat

8. Verilenlerden hangisi insan hayatını korumaya yönelik bir durum değildir?

Cevap : Ötenazi

9. Tripitaka vedalar ve Beş klasik kavramları kullanıldıkları dinlerde hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Kutsal kitapları

10. -hinduizmin ilahi bilgi anlamına gelen metinleridir
-insanlık tarihinin en eski dini metinler olarak kabul edilir
-ilahiler hastalıklar iyileştirme Yağmur maddi refaha yönelik gülü sözlerden oluşur
Hakkında bilgi verilen dini metin hangisidir?

Cevap : Vedalar

11. Açık kesin ve bağlayıcı bir ifade ile yapılması dinen yasaklanmış tutum ve davranış anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Haram

12. Milletleri ayakta tutan inançlarıdır Bu nedenle toplumlar varlıklarını inançlarını koruyarak muhafaza ederler inancı korumak tebliğle dinin emirlerini yaşamakla öğrenmek ve öğretmek ile olur bu Metin zaruratı diniyye konularından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Dinin korunması

13. din kültürü ve ahlak bilgisi 13. soru

Resimdeki sembol hangi dine aittir?

Cevap : Hinduizm

14. Helaller ve haramlar da ilgili aşağıdaki temel ölçütlerden hangisi yanlış verilmiştir?

Cevap : Şüpheli şeylerden sakınılması gerekmez

15. Yin ve Yang İki zıt ilkeyi temsil eder. buna taoizmde ………… ilkesi denilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Görecelilik

16. Ey iman edenler Allah’a itaat edin Peygambere de itaat edin.”(Nisa suresi 59 ayet)
Bu ayette verilenlerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Allah ve resul’ünün getirdiklerine uyulması gerektiği

17. Seçeneklerden hangisi konfüçyanizmin kutsal kitaplarından biridir?

Cevap : Beş klasik

18. Bu dönemde Hindistan bölgesine İslamiyet’in ulaşması ile birlikte Hindu dini düşüncesinde ciddi bir değişim yaşanmıştır özellikle İslamiyet’in tevhid inancı sınıfsız toplum anlayışı ve mutasavvıfların öğretisi Hint toplumunu derinden etkilemiştir.
Hakkında bilgi verilen dönem hangisidir?

Cevap : Orta Çağ

19. İslam dinine göre insanın dünyada ve ahirette fayda elde etmesi için korunması gereken 5 gaye vardır. Verilenlerden hangisi bu 5 Gaye arasında bulunmaz?

Cevap : Nesil

20. İnsanların yaratılıştan getirdiği tevhide yönelme özelliği anlamına gelen kavram hangisidir?

Cevap : Fıtrat

21. Dünyanın yedi harikasından olan ……………… şah Cihan tarafından vefat eden eşinin adına yaptırılmıştır.
Bu metinde boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Taç Mahal

22. Çözüm önerileri fıtratı bozma malıdır
Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir
İnsan Onur ve haysiyetini zedelememelidir
Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalıdır
Bu maddeler verilenlerden hangisini belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilmektedir?

Cevap : Yeni uygulamalarla ilgili problemlerin çözümünün

23. Verilenlerden hangisi taoizmdeki “Yang” ilkesini oluşturan öğelerden biridir?

Cevap : Ateş

24. Hinduizm de karma döngüsünden kurtulmaya ne ad verilir?

Cevap : Nirvana

25. Müslümanların karşısına çıkan problemleri ilişkin Sahasında uzman olan İslam fıkıh alimlerince gösterilen çözüm yolu için kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Fetva

26. Tripitaka ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 3 Cevher anlamına gelir

27. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecek tir sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.”(Necm süresi 39-41. Ayet)
Bu ayetlerde hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap : Emek sarfetmenin

28. Bir kişinin ölüm nedenini belirlemek üzere ceset üzerinden yapılan incelemede bu uygulama verilenlerden hangisi ile isimlendirilmektedir?

Cevap : Otopsi

29. İslam dininde yiyecekler konusunda sadece zorunlu ve istisnai hallerde yasaklama getirilmiş aksi yönde dini bir hüküm bulunmadıkça her şey helal kabul edilmiştir Bu durum verilenlerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Eşyada aslolan mübah olmasıdır

30. Beş klasik ve dört kitap adı verilen kutsal metinler hangi dine aittir?

Cevap : Konfüçyanizm

31. I. Kabiliyet ve liyakat öncelik göstermelidir
II. kendisine verilen görev düzgün ve özenle yapmalıdır
III. çalışma şartlarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir
IV. teslim edilen her şeyi eşyayı kendi malı gibi korumalıdır
Numaralanmış ifadelerden hangileri işçinin görev ve sorumluluklarındandır?

Cevap : III ve IV

32. Ganj nehrinde yıkanmak seçeneklerdeki dinlerden hangisi ile temel ibadet olarak kabul edilir?

Cevap : Hinduizm

33. Verilenlerden hangisi hinduizmde doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlardan biri değildir?

Cevap : Meditasyon

34. İktisadi hayatta dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri de israfları uzak durmaktır israf insanın harcamalarında orta yoldan sapması sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi dir Bu tür bir davranış İslam tarafından uygun görülmemiş ve İnsan insanın yeme içme harcama konusunda belirli bir denge içerisinde olması ve uygulanmıştır.
Bu metin seçeneklerdeki ayetlerden hangisini örnek oluşturur?

Cevap : Eli sıkı olma’’ büsbütün eli açık da olma sonra kınanır kaybettiklerinin hasretini çeker durursun(İsra suresi 29. Ayet)

35. Hinduizm inancında kutsal kabul edilen günahlardan arınmak için yıkanılan ve ölenlerin küllerinin savrulduğu nehir hangisidir?

Cevap : Ganj

36. Budizm Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen hinduizme tepki olarak gelişmiştir verilenlerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?

Cevap : Meditasyon

37. Verilenlerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir?

Cevap : Hibe

38. İlk tapınak olarak bilinen konfiçyüs tapınağı Çin’in hangi şehrinde bulunmaktadır?

Cevap : Kufu

39. Hayatın akışı içerisinde Müslümanların karşılaşacağı problemleri ilişkin sahasında uzman olan fıkıh alimleri gösterilen çözüm yoludur tanımı yapılan kavram verilenlerden hangisidir?

Cevap : Fetva

40. Hinduizm’de Tanrı Şiva’yı temsil eden sembol hangisidir?

Cevap : Trisula

41. Dünyanın yedi harikasından biridir.
İslam türbe mimarisinin en başta gelen eseridir.
Şah Cihan tarafından, vefat eden eşi için yaptırılmıştır.
Bu bilgilerin tamamı verilen mimari eserlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Tac Mahal

42. İnsan bu dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklere göre bitki, hayvan veya insan şeklinde yeniden doğmaktadır. Bu nedenle kişi, tekrar dünyaya geleceği hayatın daha iyi olması için güzel davranışlar sergilemeye gayret eder.
Bu metin, verilen kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Tenasüh

43. “Tao bilinemez ve isimsizdir. Adını bilmiyorum ama ona Tao diyorum.” şeklinde tanrı düşüncesini açıklayan kişi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Lao-tzu

44. Din, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar bütünüdür. İnsani ve ahlaki olgunluğa ulaşmak için tutulacak en doğru yoldur. Bu sebeple insan, hayatını dinin belirlediği ölçülere göre yaşamalıdır.
Bu metinde din ile ilgili hangi sonuca ulaşılamaz?

Cevap : İnsanın fıtratında var olan bir duygudur.

45. Hangisi Hinduizm’in kaynaklık ettiği dinlerden biri değildir?

Cevap : Konfüçyanizm

46. Saat yönünde güneşi ve Tanrı Vişnu’yu, saat yönünün tersinde geceyi ve Tanrıça Kali’yi temsil eden bu sembol seçeneklerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Hindu swastika

47. “İnsanların yaratılıştan getirdiği tevhide yönelme özelliği” anlamına gelen kavram hangisidir?

Cevap : Fıtrat

48. “Tripitaka”, “Vedalar” ve “Beş Klasik” kavramları kullanıldıkları dinlerde hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Kutsal kitapları

49. “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e itaat edin. İdarecilerinize de itaat edin. Herhangi nir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha
güzeldir.” (Nisa suresi, 59.ayet)
Bu ayette, verilenlerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Meselelerin çözümünde Kur’an ve sünnetin kaynak alınması gerektiği

50. Bu dönemde Hindistan bölgesine İslamiyet’in ulaşmasıyla birlikte Hindu dini düşüncesinde ciddi bir değişim yaşanmıştır. Özellikle İslamiyet’in tevcit inancı, sınıfsız toplum anlayışı ve mutasavvıfların öğretisi Hint toplumunu derinden etkilemiştir.
Hakkında bilgi verilen dönem hangisidir?

Cevap : Orta Çağ

51. Dinin yorumu ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Belli bir zamanla sınırlıdır.

52. “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. Ayetler)
Bu ayetlerde hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap : Emek sarfetmenin

53. I. İlk Tapınak (Kufu)
II. Rumnindei (Yeni Delhi)
III. Bodh-Gaya (Allahabad)
IV. Taishan Dağı (Çin)
Numaralanmış yerlerden hangileri Budistlerin kutsal mekanlarındandır?

Cevap : II ve III

54. “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendine has bir şekilde semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi.” (Bakara suresi, 29.ayet)
Bu ayetten seçeneklerin hangisine ulaşılamaz?

Cevap : İnsanın sorumluluk sahibi olduğuna

55. Konfüçyanizm’de “her şeyi elde etmek için gerekli olan erdem” hangisidir?

Cevap : Cömertlik

56. Hindu inancına göre bir irade eğitimidir, egzersiz anlamına da gelir. Kişinin nefesine hâkim olmasını ve zihnini bir noktada toplamasını sağlar. Ruh, bu sayede bedenden ayrılır ve ölümsüzlüğe ulaşır.
Hakkında bilgi verilen ritüel hangisidir?

Cevap : Yoga

57. Hangisi Tripitaka’nın ana başlıklarından biri değildir?

Cevap : Sanat

58. Sekiz Dilimli Yol inancı verilen dinlerden hangisine aittir?

Cevap : Budizm

59. I. Kabiliyet ve liyakate öncelik göstermelidir.
II. Kendisine verilen görevi düzgün ve özenle yapmalıdır.
III. Çalışma şartlarını uygun bir biçimde düzenlemelidir.
IV. Teslim edilen her türlü eşyayı kendi malı gibi korumalıdır.
Numaralanmış ifadelerden hangileri işçinin görev ve sorumluluklarındandır?

Cevap : II ve IV

60. Hangisi Konfüçyanizm’in “Beş Erdem” esası içinde yer almaz?

Cevap : Azamet

61. Ötenazi ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Kişinin ölüm sebebinin anlaşılması için yapılır.

62. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın…” (Bakara suresi, 267.ayet)
Bu ayette hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Kazancın doğru bir şekilde değerlendirilmesi

63. Haram maddeler ile tedavi konusunun çözümü hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Zorunlu durumlardan uygulanmasına izin verilmiştir.

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

64. “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur.” (Bakara suresi, 173.ayet)
Bu ayetten seçeneklerin hangisine ulaşılamaz?

Cevap : İslam’da gıda maddelerinin genetiğiyle oynanması yasaklanmıştır.

65. İslam dininde yiyecekler konusunda sadece zorunlu ve istisnai hallerde yasaklama getirilmiş, aksi yönde dini bir hüküm bulunmadıkça her şey helal kabul edilmiştir.
Bu durum, verilenlerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Eşyada asıl olan mübah olmasıdır.

66. Din, akıl sahibi insanlarım kendi istek ve arzuları ile dünyada ve ahirette iyiliğe, doğruluğa ve mutluluğa ulaştıran ilahi kanunlar bütünüdür.
Bu tanımda dinin hangi özelliğine yer verilmemiştir?

Cevap : Her topluma gönderilmesi

67. Taoizm’in temel ilkesi hangisidir?

Cevap : Mutlak sükûnet ve rahatlık içinde yaşamak

68. İslam dininde mülk edinmenin en temel prensini hangisidir?

Cevap : Helal ve meşru yollardan kazanılması

69. İnsanın bir inanca yönelme özelliği hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : Doğası gereği hayatı anlamlandırma çabasının olması

70. “Tripitaka” ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tarihin en eski kutsal metnidir

71. Hangisi Taoizm’in Budizm’den etkilendiği özelliklerden biridir?

Cevap : Meditasyon

72. Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış dini bir meselenin hükmünü belirlemek için İslam aliminin elinden gelen çabayı sarf etmesidir.
Tanımı verilen kavram hangisidir?

Cevap : İçtihat

73. Hinduizm’de el değmemiş güzelliği temsil eden sembol hangisidir?

din kültürü ve ahlak bilgisi 73. soru

Cevap : Lotus çiçeği

74. din kültürü ve ahlak bilgisi 74. soru

Görseldeki sembol, beş temel elementten biri olan suyun simgesidir. Hayatın kaynağını gösterir.
Hakkında bilgi verilen bu sembol hangi dine aittir?

Cevap : Konfüçyanizm

75. Hangisi Budizm’in sembollerinden biri değildir?

Cevap : Su Yolu

76. Dini bir meselenin çözümü için öncelikle Kur’an-ı Kerim’e müracaat edilir. Aranan hüküm Kur’an-ı Kerim’de bulunamazsa sünnete bakılır. Sünnette de konu ile ilgili hüküm bulunmazsa icmaya başvurulur.
Bu metinde hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

Cevap : zaruratı diniyye

77. Ahlak temelli bir dindir.
Çin’in milli değerlerinden biridir.
İnanç esasları; Tanrı, ahiret ve kutsal kitaptır.
Bu bilgilerin tamamı verilen dinlerden hangisine aittir?

Cevap : Konfüçyanizm

78. Budizm’de “ne ekersen onu biçersin” şeklinde ifade edilen kavram verilenlerden hangisidir?

Cevap : Karma

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

79. “Erginlik çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti.” (En’am suresi, 152.ayet)
Bu ayette seçeneklerden hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Tevhit inancına

80. I. Evrensel bir din olmasında Kral Aşoka etkili olmuştur.
II. En önemli tanrıları, Brahma, Vişnu ve Şiva’dır.
III. En belirgin özelliklerden birisi kast sistemidir.
IV. Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Budizm’e aittir?

Cevap : I ve III

81. Organ nakli ile ilgili seçeneklerden hangisi söylenemez?

Cevap : Organın bir ücret karşılığı verilmiş olması gerekir.

82. Konfüçyüs’ün düşünceleri, ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkılarak derlenen ………. adlı kitapta yer almıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Konuşmalar

83. Zirvesine tapınak inşa edilen “Taishan Dağı” verilen dinlerin hangisi için kutsal bir mekandır?

Cevap : Taoizm

84. “De ki; Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şey ortak koşmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkınızı biz veririz.” (En’am suresi, 151. Ayet)
Bu ayette zarurat-ı diniyyeden hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Din

85. Taoizm’in “wu wei” prensibi seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Eylemsizlik

86. Budizm’i resmi din ilan etmiştir.
Budizm öğretilerinin belirlediği konsiller toplamıştır.
Dünyanın değişik bölgelerine misyonerler göndermiştir.
Faaliyetleri hakkında bilgi verilen kişi hangisidir?

Cevap : Kral Aşoka

87. “Eşyada asıl olan ibahadır.” cümlesi hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Hakkında yasak olduğuna dair bir hüküm bulunmayan her şey helaldir.

88. Hinduizm ritüelleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : İbadetlerin cemaat ile yapılması şarttır.

89. Kast sistemi Hinduizm’in hangi döneminde ortaya çıkmıştır?

Cevap : Vedalar

90. Bir kimsenin ölüm nedenini belirlemek üzere ceset üzerinde yapılan incelemedir.
Tıbben tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış kimsenin, hayatına kendisi ya da başkası eliyle son verilmesidir. Bu uygulama İslam’a göre uygun değildir.
Görevini yapamayan bir organın yerine canlı veya ölü bir vericiden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek başka bir organ aktarılmasıdır.
Bu açıklamalarda, seçeneklerden hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : Kan bağışı

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

Açık Lise Çıkmış Sorular
facebook Açık Lise

118 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-8

Editor

Editör

error: Content is protected !!