Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Bütünleme

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Bütünleme

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Bütünleme

1. Okul öncesi eğitim programlarında bağlantılı davranışlar belli ilkeler doğrultusunda yazılmaktadır. Buna göre, “Yönergeleri anlar ve uygular” ifadesinde, bu ilkelerden hangisi ihlal edilmiştir?

A) Davranış ifadeleri, hedeflere bağlı kalmalıdır.
B) Hedefler çocukların davranışını tanımlamalıdır.
C) Hedefler birbiri üzerine inşa edilmelidir.
D) Hedefler birbirlerini destekleyecek şekilde yazılmalıdır.
E) Her hedefin kapsamı kendi hedef alanıyla sınırlı olmalıdır.

Cevap : E) Her hedefin kapsamı kendi hedef alanıyla sınırlı olmalıdır.

2. “Yeryüzündeki tüm dillerde kullanılan konuşma seslerinin dizisel ve dizimsel ilişkisini belirleyen kuralları doğal özellikleri içerisinde inceleyen bilim dalıdır.”
Yukarıda tanımlaması yapılan dil sistemi aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Pragmatik
B) Fonoloji
C) Semantik
D) Morfoloji
E) Sintax

Cevap : B) Fonoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime yönelik hazırlanan matematik programlarına rehberlik eden ilkelerden değildir?

A) Çocuklar, gündelik matematiği doğal ortamda çoğunlukla doğrudan öğretime gerek olmadan edinirler.
B) Çocuklar, çok küçük yaşlardan itibaren derinlemesine ve detaylı şekilde matematiksel olarak düşünebilirler.
C) Okul öncesi eğitim programında matematik dersi olarak tanımlanabilecek özel bir zaman tasarlanmalıdır.
D) Çocuklar, matematiksel becerileri kendi hızlarında, bireysel farklılık göstererek edinirler.
E) Çocuklar, eken yaşlardan itibaren gündelik hayat matematiğiyle ilgilenmektedirler

Cevap : C) Okul öncesi eğitim programında matematik dersi olarak tanımlanabilecek özel bir zaman tasarlanmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişim alanına yönelik geliştirilen programlarda öğretmenlerin başvurduğu temel yöntemlerdendir?

A) Akademik başarıya odaklanmak
B) Sınır koymak
C) Rol-model olmak
D) Çocukların arkadaşlık ilişkilerini pekiştirmek
E) Ceza vermek

Cevap : C) Rol-model olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi, psikomotor gelişim alanına yönelik programların hazırlanması ve uygulanmasında, uygun eğitimci davranışlarındandır?

A) Hareket etkinlikleri için çocuklara tercih hakkı tanımak
B) Hareket eğitim programını, ara ve teneüs olarak kullanmak
C) Bütün gruba; aynı anda, aynı etkinliği doğrudan öğretimle gerçekleştirmek
D) Becerikli çocukların baskın olmalarına ve etkinliğe yön vermelerine izin vermek
E) Hareket ve egzersizleri yanlış davranışlar için ceza olarak kullanmak

Cevap : A) Hareket etkinlikleri için çocuklara tercih hakkı tanımak

6. ………… kuramda dil edinimi taklit, pekiştirme ve yinelemeye dayanmaktadır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?

A) Davranışçı
B) Psikolinguistik
C) Sosyo-külturel
D) Bilişsel ogrenme
E) Doğuştancı

Cevap : A) Davranışçı

7. Dikkat becerisini geliştirme, hatırlama stratejileri geliştirme. bilgi ve becerilerini bir durumdan diğerine transfer etmesi beceriler okul oncesi eğitim programinda öncelikle hangi alanla ilişkilidir?

A Bilişsel gelişin matematik alanina yonelik program
B) Bilissel gelisim fen ve doğa lara yonelik program
C) Bilişsel gelişim/ genel bilişe yönelik program
D) Psikomotor gelişime yön program
E) Sansiyel ve uysusal e yönetim

Cevap : C) Bilişsel gelişim/ genel bilişe yönelik program

8. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim alanına yönelik hazırlanmış programların uygulama ilkelerindendir?

A) Program uygulama alanının emniyetli ve güvenli olması
B) Sıkılmayı önlemek üzere, yeni hareketlerin fazla tekrar edilmemesi
C) Hareketlerin niceliksel durumuna odaklanılması
D) Çocukların oturma, bekleme ve izleme becerilerinin desteklenmesi
E) Aile bireylerinin motor gelişim programından uzak tutulması

Cevap : A) Program uygulama alanının emniyetli ve güvenli olması

9. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerini, akran ilişkilerinden ayıran farklardan değildir?

A) Arkadaşlıklar ortak rutinlerden güçlenir.
B) Arkadaşlık gönüllü bir ilişkidir.
C) Arkadaşlıklar düzenli ve güvenilir destek kaynaklarıdır.
D) Arkadaşlıklar empatik becerileri destekler.
E) Arkadaşlıklar karşılıklı ilişkilerdir

Cevap : D) Arkadaşlıklar empatik becerileri destekler.

10. Uyumlu ve huzurlu bir sınıf ortamı için öğretmenin her bir çocukla kurduğu etkileşimde olumlu rol model olması önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda, öğretmenin rol-model olabileceği durumlara örnek değildir?

A) Sözlü olmayan görgü kurallarına model olmak
B) Duyguları anlamaya model olmak
C) Yumuşak ve sakin konuşmaya model olmak
D) Sözlü nezaket kelimelerine model olmak
E) Diğer yetişkinlerle kibar ilişki kurmaya model olmak

Cevap : B) Duyguları anlamaya model olmak

11. I. Düzenli şekilde gerçekleşen organizasyonel olaylardır
II. Günlük olayların hangi sırada ve ne kadar süreyle yapılacağını belirler
III. Programda süreklilik algısı oluşturur
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitim programlarında rutinle ilgili doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : D) I ve III

12. Eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramları birbirinden farklı anlamlar içerir ve kavramsal olarak farklı süreçleri kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, ölçmeyi değerlendirmeden ayıran temel farktır?

A) Programın başarısının ve değerinin belirlenmesi
B) Program amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi
C) Sonuçlarla ilgili yorum yapılması
D) Çocukların performansıyla ilgili yorumda bulunulması
E) Sistematik şekilde bilgi toplanması

Cevap : E) Sistematik şekilde bilgi toplanması

13. Aşağıdakilerden hangisi MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda kazanımların üzerine temellendirildiği gelişim alanlarından biri değildir?

A) Yaratıcılık gelişimi
B) Bilişsel gelişim
C) Sosyal ve duygusal gelişim
D) Dil gelişimi
E) Motor gelişim

Cevap : A) Yaratıcılık gelişimi

14. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarında öğretmenlerin rol ve görevlerindendir?

A) Çocuklara özgürlük tanıyan yapılandırılmış sanat deneyimleri sunmak
B) Sanat çalışmalarını düzeltmek
C) Sanat çalışmalarına müdahale etmek
D) Sanat çalışmalarıyla ilgili sorgulama yapmak
E) Daha güzel görünen sanat çalışmaları yapmak için çocukları teşvik etmek

Cevap : E) Daha güzel görünen sanat çalışmaları yapmak için çocukları teşvik etmek

15. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programında rutinlerin faydalarından değildir?

A) Çocukların değişikliğe alışmalarını kolaylaştırır.
B) Çocukların beklentileri anlamalarını kolaylaştırır.
C) Çocukların daha planlı vakit geçirmelerine yardımcı olur.
D) Çocukların sıkılmalarına ve amaçsız davranış göstermelerine engel olur.
E) Çocuklarda güvenlik hissi oluşturur.

Cevap : A) Çocukların değişikliğe alışmalarını kolaylaştırır.

16. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programlarında yapılan ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından değildir?

A) Öğretmen gelişimini desteklemek
B) Çocukların gelişimlerini birbirleriyle karşılaştırmak
C) Programı izlemek ve değerlendirmek
D) Çocukların gelişimlerine uygun öğrenme fırsatlarının sunulmasını sağlamak
E) Program çıktıları ile ilgili bilgi/hesap vermek

Cevap : B) Çocukların gelişimlerini birbirleriyle karşılaştırmak

17. Günlük akış içindeki rutin etkinliklerin yeri ve süresi zaman zaman değiştirilebilir. Bu durum günlük akışla ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır?

A) Değişkenlik
B) Uyumluluk
C) Dengelilik
D) Duyarlılık
E) Esneklik

Cevap : E) Esneklik

18. “Eğitimciler, çocuklarla kurdukları iletişimde bebeksi konuşmalardan sakınmalıdır” diyen biri, olumlu öğretmen-çocuk etkileşimiyle ilgili hangi özelliğe öncelikle dikkat çekmek istemiştir?

A) Çocuklarla göz teması kurarak konuşmak
B) Çocukların boy hizasına inerek konuşmak
C) Çocuklarla saygılı şekilde konuşmak
D) Yumuşak bir ses ve basit bir dille konuşmak
E) Her çocukla birebir ve yüz yüze konuşmak

Cevap : D) Yumuşak bir ses ve basit bir dille konuşmak

19. Aşağıdakilerden hangisi dış mekanlarda etkinlik yapmanın yararlarından biri değildir?

A) Çocukların araştırma, risk alma becerilerini destekler.
B) Çocukları okul bahçesine her giren tanımadığı insanlarla bir araya getirir.
C) Çocuklara enerjilerini harcama olanağı verir.
D) Çocuklara doğa ile etkileşime geçme olanağı sağlar.
E) Çocukların büyük ve küçük kas motor gelişimlerini destekler.

Cevap : B) Çocukları okul bahçesine her giren tanımadığı insanlarla bir araya getirir.

20. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Beyin fırtınası
B) Aktif öğrenme
C) Soru-cevap
D) Oyun
E) Zıt panel tekniği

Cevap : E) Zıt panel tekniği

21. “………… merkezi söz konusu olduğunda özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar ile çalışılıyorsa ortaya çıkan üründen ziyade sürece odaklanılması gerekmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlamaktadır?

A) Fen
B) Kitap
C) Dramatik oyun
D) Blok
E) Sanat

Cevap : E) Sanat

22. Aşağıdakilerden hangisi sanat ve estetik becerilere yönelik geliştirilen programların temel amaçlarından değildir?

A) Çocukların yaratıcı süreçleri takdir etmelerini sağlamak
B) Çocukların yaratıcı süreçlere katılmalarını sağlamak
C) Çocukların şema dönemi özelliklerini yansıtan resimler çizmelerini sağlamak
D) Çocukları yaratıcı süreçlerden haberdar etmek
E) Çocukların sanattan zevk almalarını sağlamak

Cevap : C) Çocukların şema dönemi özelliklerini yansıtan resimler çizmelerini sağlamak

23. 5 yaşındaki oğlu Murat için anaokulu arayan Ayşe arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Tatlı Şeker Anaokulu’nu ziyarete gitmiştir. Okul yönetimi ile görüştükten sonra anaokulundan ayrılan Ayşe, okulun hemen arkasında baz istasyonu olduğunu fark etmiş, Murat için yeni bir anaokulu aramaya karar vermiştir.
Yukarıdaki örnek olayı göz önüne aldığımızda Tatlı Şeker Anaokulu’nun öğrenme ortamları düzenlenirken hangi hususu gözden kaçırdıkları söylenebilir?

A) Sağlık ve Güvenlik
B) Toplu taşıma
C) Yakınlık
D) Estetik
E) Uzaklık

Cevap : A) Sağlık ve Güvenlik

24. Beş yaşındaki Seda’nın pastel boyayla sınıf halısını boyamaya çalıştığını fark eden öğretmen, Seda’ya: “Seda burada bozulan bebekleri tamir ediyorum, gelip bu pamukları doldurmama yardım eder misin?” demiştir. Öğretmenin bu tutumu, zorlayıcı davranışlara müdahale bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Prososyal davranışı pekiştirme
B) Dikkati olumlu modele çekerek yeniden yönlendirme
C) Fiziksel yeniden yönlendirme
D) İşaretle yeniden yönlendirme
E) Sözel yeniden yönlendirme

Cevap : E) Sözel yeniden yönlendirme

25. Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili temel bazı ilkeler belirlemiştir. Buna göre, bir okulun kendi ölçme planını oluşturmamış olmaması, bu ilkelerin hangisinin ihlaliyle açıklanabilir?

A) Ölçme; amaçlı ve stratejik olmalıdır.
B) Ölçme sonuçları bildirilmeli ve paylaşılmalıdır.
C) Ölçme, öğretim süreci ve programla bütünleştirilmelidir.
D) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.
E) Ölçme geçerli ve güvenilir olmalıdır.

Cevap : D) Ölçme sistematik ve sürekli olmalıdır.

26. Aşağıdakilerden hangisi, çocukların zorlayıcı davranışlarına karşı, öğretmenlerin kullanabileceği uygun stratejilerden değildir?

A) Zorlayıcı davranışı görmezden gelmek
B) Çocukları kural oluşturma sürecine dahil etmek
C) Davranışla ilgili gerçekçi ve uygun beklentiler oluşturmak
D) Davranışla ilgili beklentileri çocuklara açıklamak
E) Davranışın sebebini anlamaya çalışmak

Cevap : A) Zorlayıcı davranışı görmezden gelmek

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öğrenme sürecinin tüm aşamaları doğru şekilde yer almaktadır?

A) Alışkanlıklar, kültürel değerler, toplum
B) Eğitim, uygulama, değerlendirme
C) Aile, okul, toplum
D) Planlama, etkileşim, davranış değişimi
E) Planlama, uygulama, değerlendirme

Cevap : E) Planlama, uygulama, değerlendirme

28. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarla kurulacak destekleyici ve olumlu ilişkilerde öğretmenlerin uyması gereken kriterlerdendir?

A) Stresli günler geçiren çocukların başa çıkma becerileri geliştirmeleri için yalnız bırakılmaları
B) Bebek programlarında ziksel bakımdan çok eğitime öncelik verilmesi
C) Geçiş zamanlarında çocukların yakından gözlenmesi ve desteklenmesi
D) İçsel kontrol mekanizmaları yerine dışsal kontrol mekanizmalarına odaklanılması
E) Zorlayıcı davranış gösteren çocukların ödül ve ceza yöntemiyle dışlanmaları

Cevap : C) Geçiş zamanlarında çocukların yakından gözlenmesi ve desteklenmesi

29. I. Çocukların yaşı
II. Çocukların gelişimsel ihtiyaçları
III. Okula ulaşımın nasıl sağlandığı
IV. Öğretmenlerin mola / tenefüs zamanı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri günlük akışın planlanmasını etkileyen faktörlerdendir?

A) Yalnız II
B) I, II, III ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

30. 5 yaşındaki Ayşe sınıfa girer girmez yeni ahşap elektrik süpürgesini fark eder ve onunla oynamak ister. Ancak Ayşe türlü çabalarına rağmen elektrik süpürgesini hiç bir şekilde hareket ettiremez ve kaldıramaz. Daha sonra öğretmeninin yanına giderek yeni elektrik süpürgesiyle oynamak istediğini ancak onun çok ağır olduğu için yerinden kaldıramadığını söyler.
Yukarıdaki örnek olayı göz önüne aldığınızda katalogdan çok beğendiği elektrik süpürgesinin siparişini veren
Ayşe’nin öğretmeni materyal seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir?

A) Materyallerin boyası çocuklara zarar vermemelidir.
B) Materyaller tehlike yaratabilecek unsurlardan arındırılmış olmalıdır.
C) Materyaller kolay temizlenebilir olmalıdır.
D) Materyaller kırılabilecek olan ögeleri içermemelidir.
E) Materyaller çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

Cevap : E) Materyaller çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

31. “Çocuklara kazandırılması planlanan amaçlar olup, eğitim durumlarına yol gösterirler ve davranış türlerine göre kendi içerisinde üçe ayrılırlar.”
Yukarıda bahsedilen amaç türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özel amaç
B) Genel amaç
C) Sosyal amaç
D) Bilişsel amaç
E) Uzak amaç

Cevap : A) Özel amaç

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Bütünleme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Okul Öncesi Eğitim Programları – 1 2021 Bütünleme

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: