auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2020-2021 Vize 

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2020-2021 Vize 

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2020-2021 Vize

1- Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi, yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi konularına ağırlık vermektedir.
Yukarıda ifade edileni kentli haklarına yer veren uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kopenhag Kriterleri
B) Ankara Antlaşması
C) Avrupa Sosyal Şartı
D) Lizbon Antlaşması
E) Avrupa Kentsel Şartı

Cevap : E) Avrupa Kentsel Şartı

2- Sosyal politikaların hedef kitlesi içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Muhtaç ve Yoksullar,
B) İşverenler
C) Kadınlar, Yaşlılar, gençler ve Çocuklar
D) Tek Ebeveynli Aileler
E) Bağımlı statüde çalışanlar

Cevap : B) İşverenler

3- Yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ana başlık olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Çevresel – Finansal – Ulusal kalkınma sorumluluğu
B) Sosyal – Ekonomik – Fiziki kalkınma sorumluluk
C) Sosyal – Çevresel – Ulusal kalkınma sorumluluğu
D) Finansal – Ekonomik – Sosyal kalkınma sorumluluğu
E) Ekonomik – Sosyal – Finansal kalkınma sorumluluğu

Cevap : B) Sosyal – Ekonomik – Fiziki kalkınma sorumluluk

4- Yerel yönetimlerin fonksiyonları arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile kişisel refah hizmetleri önemli bir yere sahiptir. Bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetleri karşılanmasında en uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar tarafından yasaklanmamış her alanda faaliyette bulunabilmektedirler.
Yukarıda ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

A) Gelişmiş ülkeler
B) Avrupa birliği
C) Gelişmiş olan ülkeler
D) Az gelişmiş ülkeler

Cevap : A) Gelişmiş ülkeler

5- Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetim hizmetleri arasında yer almaz?

A) Çevre düzenlemesi, temizliği ve aydınlatılması
B) İtfaiye hizmeti
C) Hastane yapımı, sağlık ve sosyal hizmetlerin sunumu
D) Cenaze ve afet hizmetleri
E) Su atık kanalizasyon gibi fiziki sorumlulukların yerine getirilmesi

Cevap : C) Hastane yapımı, sağlık ve sosyal hizmetlerin sunumu

6- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Nüfus, kentleşme ve göç hareketlerinin artışı
B) Yeni yönetim anlayış ve ilkelerinin hayata geçmesi
C) Uluslararası antlaşmalar ve belgeler
D) Küreselleşme ve rekabet koşullarının değişimi
E) Seçimler

Cevap : E) Seçimler

7- Katılımcılık, konsensüs odaklılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, duyarlılık, etkinlik ve verimlilik, eşitlik ve hukuka uygunluktur
Yukarıda özellikleri tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönelme
B) Yerel otorite rolü
C) Yerindelik
D) Yerellik
E) Yönetişim

Cevap : E) Yönetişim

8- Yerel yönetimlerin temel görevinin belirli kamu mallarını ve hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak olarak nitelenmektedir.
Yukarıda tarif edilen yerel yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Himaye edici model
B) Sosyalmodel
C) Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model
D) Refah devleti modeli
E) Ekonomik gelişme modeli

Cevap : A) Himaye edici model

9- Avrupa kentsel şartı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Amacı yerleşimlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.
B) Bu belgeyi yerel yönetimler değil, hükümetler imzalamaktadır.
C) 20 maddelik deklarasyon ve 13 maddelik şart ilkelerden oluşmaktadır.
D) Belediyeler tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet alanları belirtilmektedir.
E) 17 – 19 Mart 1992’de Avrupa Konseyi tarafından yayınlanmıştır.

Cevap : B) Bu belgeyi yerel yönetimler değil, hükümetler imzalamaktadır.

10- 1970’li yıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Neoliberal politikalar devletin aktör rolünü güçlendirmiştir.
B) Refah devleti teorik olarak zayıflatılmıştır
C) Artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemi haline gelmiştir
D) Yaşanan petrol krizleri iktisadi krizleri beraberinde getirmiştir.
E) Klasik liberalizmde olduğu gibi devletin küçültülmesi ve refah hizmetlerinin özel, sivil ve gönüllü sektöre transfer edilmesi talebi yükselmiştir

Cevap : A) Neoliberal politikalar devletin aktör rolünü güçlendirmiştir.

11- Gelişmiş ülkelerdeki yeni belediyecilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sorunların çözümünde inisiyatif alan sosyal belediyecilik
B) Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı
C) Proaktif yönetim ve sosyal ortaklar ile yönetişim
D) Yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınma sorumluluğu,
E) Toplumun tüm kesimlerini kapsayan bütüncül yaklaşım

Cevap : B) Hizmetlerin tümünü üreten, sunan ve dağıtan yönetim anlayışı

12- Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa ve yasalarda görev ve yetki verilmeyen alanlarda, yerel halkın ihtiyaçları kapsamında faaliyette bulunabilir
B) Merkezi yönetimce çizilen çerçeve içinde yerel ihtiyaç ve taleplere cevap vermeye yetkili kılınmıştır.
C) Merkezi idarenin ülkenin tümü için geçerli olan kural ve kararlarına aykırı hareket edemezler
D) Kuruluş ilkeleri, görev ve yetkileri gelir sistemleri yasama organı tarafından belirlenir
E) Karar organları ve bazı durumlarda yürütme organları, yerel halk tarafından seçilmek suretiyle göreve getirilir.

Cevap : A) Anayasa ve yasalarda görev ve yetki verilmeyen alanlarda, yerel halkın ihtiyaçları kapsamında faaliyette bulunabilir

13- Aşağıdaki maddelerden hangisi Avrupa Kentsel Şartı’nın “Katılım, kent yönetimi ve kentsel planlama” başlıklı 12. İlkesinde yer almamaktadır?

A) Yerel yönetimler, gençlerin yerel yaşama katılımını sağlamaktadır.
B) Kentin geleceğini etkileyen bütün büyük projelerde halkla danışmalı, halkın görüşü alınmalıdır.
C) Kent yönetimi ve planlama, kentin kendine has özellikleri, potansiyeli, aktiviteleri, gelişme kapasitesi ve kaynaklarının nitelik ve temel özellikleri hakkında azami bilgiye dayanmalıdır
D) Halkın yerel politik yaşama katılım yerel, siyasi ve idari yapıların bütün düzeylerinde hayata geçirilmelidir.
E) Yerel yönetim organları merkezi idare tarafından belirlenmeli ve atanmalıdır.

Cevap : E) Yerel yönetim organları merkezi idare tarafından belirlenmeli ve atanmalıdır.

14- Yerel yönetimlerin değişim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Neo-liberal politikalar yerel yönetimlerin sosyal refah hizmetlerini daraltıcı etki yapmıştır
B) Devletin ekonomik ve sosyal hayattaki konumu, politikaları yerel yönetimlerin değişim sürecini belirlemektedir.
C) 1945 – 1970 yılları arasında yerel yönetimler kamusal hizmetlerin ve sosyal refahın sağlanmasında etkin olmamıştır.
D) 1980’li yıllarda yeni kamu yönetimi anlayışı ile özel sektör işletmeciliği kamu sektörüne aktarılmıştır.
E) Endüstrileşme, hızlı nüfus artışı ve kentleşme yerel yönetimlerin fonksiyonlarının tür, kapsam ve nitelik açısından artmasına yol açmıştır.

Cevap : C) 1945 – 1970 yılları arasında yerel yönetimler kamusal hizmetlerin ve sosyal refahın sağlanmasında etkin olmamıştır.

15- Sosyal Hizmetler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde önemli bir role sahiptir.
B) Tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş hizmetlerdir.
C) Daha çok çalışma hayatı dışında, sosyo-ekonomik sorunlara karşı önleyici, iyileştirici ve ıslah edici hizmetlerdir.
D) Kâr ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.
E) Sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Cevap : D) Kâr ve kazanç amacı güdülerek yapılan hizmetlerdir.

16- Yerel yönetimler Evrensel Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yerel yönetim faaliyetleri üzerinde sadece hukukilik denetimi yapılabilir.
B) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile iş başına gelmektedir.
C) Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında değişiklikler yasayla ve yasasının izin verdiği hallerde referandum ile yapılır.
D) Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin halka en yakın temel birimlerince kullanılmalıdır.
E) Yerel yönetimlerin temel sorumlulukları ve bu sorumlulukları değiştirmeye ilişkin usul işlemleri, Anayasa’da veya yasada öngörülmelidir.

Cevap : B) Yerel yönetim birimleri atama yolu ile iş başına gelmektedir.

17- Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetiminin temel prensipleri arasında sayılamaz?

A) Kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda hizmet satın alma yönetiminin tercih edilmesi
B) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim
C) Rekabete açık bir yönetim yapısının oluşturulması ve sürdürülebilir bir finans sistemini kurulması
D) Özel sektör yönetim tekniklerinden mümkün olduğunca faydalanılması
E) Merkezi yönetimin bölgesel ve yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarması

Cevap : B) Katı bürokratik kontrol, sıkı hiyerarşik denetim

18- Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların sağlanmasına katıldığı ve daha büyük rol üstlendiği karma refah ekonomisine geçilmesi durumunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki ifade edilen kavram hangisidir?

A) Sosyal refah
B) Sosyal diyalog
C) Subsidiarite
D) Yerellik
E) Refah çoğulculuğu

Cevap : E) Refah çoğulculuğu

19- Subsidioarite hangisi doğrudur?

Cevap : Yerellik ilkesi bağlamında hizmetin halka en yakın alt birim tarafından sunulması ifade etmekte.

20- Gelişmiş ülkelerde yeni beledyelik anlayışı için hangisi söylenemez?

Cevap : Hizmetlerin tümünü üreten sunan ve dağıtan

21- Neoliberal politikalar ile birlikte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmesi mümkün değildir?

Cevap : Devletin müdahaleci bir işleve sahip olması

22- Hangisi kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına duyulan ihtiyacın sebeplerinden biri olarak sayılmaz?

Cevap : Merkezi idarenin güçlendirilmek istenmesi

23- Hangisi gelişmiş ülke yerel y. genel özelikleri arasında yer almaz?

Cevap : Hastane yapımı sağlık ve sosyal hizmetler sunumu

24- Hangisi küreselleşme rekabet ve neoliberal politikalarından değildi?

Cevap : Gelir dağılımında denge sağlanması

25- Yerel yönetim ekonomik istikrar sağlayıcı işlevi için hangisi söylenemez?

Cevap : Birincil sorumluluk merkezi yönetimden ziyade yerel yönetime aittir.

26- Yönetim kurumları için ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kamu tüzel kişilikleri yoktur

27- Hangisi iktisadi krizin etkileri arasında sayılmaz?

Cevap : Kamu harcamalarının azalması

28- Kamu hizmet doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetim hizmetlerin sağlanması ve denetlenmesi göz önüne çıkarılmıştır. İfade edilen kavram hangisidir?

Cevap : Yetkili oterite rolü

29- Yerel yönetimle ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Anayasa ve yasalarda görev ve yetki verilmeyen alanlarda yerel halkın ihtiyaçları kapsamında faliyettte bulunabilir

30- Hangisi sosyal hizmet temel özelelliklerinden biri değildir?

Cevap : Hayırsever çabalarla yapılan hizmet

31- Neoliberal Politik Temel yönetimler üzerindeki etkisini hangisi özetler?

Cevap : Yerel yönetim düzeyinde bazı hizmetlerin merkezleştirilmesi bazılarının ise sorumluluğun yerel yönetim konusu olmuştur.

32- 19. yy sosyal politika Kapsamı ve temel alanları ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Sosyal refahı hedefleyen geliri yeniden dağıtıcı bir işleve sahiptir

33 – Hangisi yerel yönetim işlevlerinden değildir?

Cevap : Desentralizasyon

34- Neo-liberalizm aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Cevap : Klasik liberal felsefesinin temel ilkelerini baz alarak 1980 sonrası ortaya çıkan, serbest piyasa koşullarında özel sektör merkezli bir ekonomik yapıyı öngören bir yaklaşımdır.

35 – Bu modelde yerel yönetim merkezi idare tarafından nezaret edilmektedir. Yerel yönetimin rolü merkezi idarece belirlenen politikaların uygulanması olup bu politikalar icrasında oldukça sınırlı bir takdir yetkisine sahip. Merkezi idare yerel yönetim ile ilişkili modeli nedir?

Cevap : Temsilci vekil modeli

36- Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke yerel yönetimlerinin genel özellikleri arasında sayılamaz?

Cevap : Sağlık ve sosyal hizmetler çok nadir görülmektedir

37- Yerel gündem 21 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Türkiye yerel gündem 21 sürecine dahil olmamıştır

38- 1980’li yıllardan sonra kamu işletmeciliğinde yaşanan değişim aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Bürokrasi ve kırtasiyecilik artmıştır

39- Avrupa kentsel şartı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hükümetler desteklemiş özelde yerel yönetimler imzalamış avrupada 4000 yerel yönetim imzalamis

40 – Neo-liberal politikalar ile birlikte 1980 sonrası devletlerin genel sosyal politika yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kamu harcamalarının arttırılması

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2020-2021 Vize

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2020-2021 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!